Använda HTML-formatering

Lär dig hur du använder HTML-format i Dreamweaver för att formatera stycken, ändra färg på text, justera och göra indrag i text och tillämpa typsnittsformat.

Även om du föredrar att använda CSS-metoden för att formatera text, kan du ändå formatera text med HTML i Dreamweaver.

Formatera stycken

Använd snabbmenyn Format i HTML-egenskapskontrollen eller undermenyn Redigera > Styckeformat om du vill använda standardtaggar för stycke och rubrik.

 1. Placera insättningspunkten i stycket eller markera lite text i stycket.
 2. Använd undermenyn Redigera > Styckeformat eller snabbmenyn Format i egenskapskontrollen och välj ett alternativ:

  • Välj ett styckeformat (till exempel Rubrik 1, Rubrik 2, Förformaterad text och så vidare). Den HTML-tagg som är kopplad till det valda formatet (till exempel h1 för Rubrik 1, h2 för Rubrik 2, pre för Förformaterad text, och så vidare) används på hela stycket.

  • Välj Ingen om du vill ta bort styckeformatet.

   När du tillämpar en rubriktagg på ett stycke lägger Dreamweaver automatiskt till ett vanligt stycke som nästa textrad. Vill du ändra inställningen ska du välja Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh). Kontrollera sedan att Växla till normalt styckeformat efter rubrik är avmarkerat under Redigeringsalternativ i kategorin Allmänt.

Ändra textfärgen

Du kan ändra standardfärgen för all text på en sida, och du kan ändra färgen på markerad text på sidan.

Definiera standardtextfärger för en sida

Välj Arkiv > Sidegenskaper > Utseende (HTML) och välj sedan färger för alternativen Textfärg, Länkfärg, Besökta länkar och Aktiva länkar.

Obs!

Färgen på en aktiv länk är den som länken får när någon klickar på den. Vissa webbläsare använder kanske inte den färg du anger.

Justera text

Du justerar text med HTML genom att använda undermenyn Format > Justering. Du kan centrera valfritt element på en sida med hjälp av kommandot Format > Justering > Mitten.

Justera text på en sida

 1. Markera den text som du vill justera eller klicka helt enkelt i början av texten.
 2. Välj Format > Justering och välj ett justeringskommando.

Centrera sidelement

 1. Markera elementet (en bild, ett plugin-program, en tabell eller något annat sidelement) som du vill centrera.
 2. Välj Format > Justering > Mitten.
  Obs!

  Du kan justera och centrera hela textblock, men det går inte att justera eller centrera delar av en rubrik eller ett stycke.

Dra in text

Om du använder kommandot Indrag används HTML-taggen blockquote på stycket. Bägge sidorna av texten får ett indrag.

 1. Placera insättningspunkten i stycket som du vill dra in.
 2. Välj Format > Indrag eller Minska indrag, eller välj Lista > Indrag eller Minska indrag på snabbmenyn.
  Obs!

  Du kan dra in ett stycke flera gånger. Varje gång du väljer kommandot dras texten in mer till vänster och höger i dokumentet.

Använda typsnittsformat

Du kan använda HTML om du vill använda textformatering på en bokstav, eller på hela stycken och textblock på en plats. Använd Format-menyn om du vill ange eller ändra typsnittsegenskaper för markerad text. Du kan ange typsnitt, format (till exempel fet eller kursiv) och storlek.

 1. Markera texten. Om ingen text är markerad gäller inställningen all text som du sedermera skriver in.
 2. Välj bland följande alternativ:
  • Du ändrar typsnittet genom att välja en typsnittskombination på undermenyn Format > Typsnitt. Välj Standard om du vill ta bort de typsnitt som nu används. Alternativet innebär att standardtypsnittet används i den markerade texten (antingen webbläsarens standard eller det typsnitt som har tilldelats taggen i CSS-formatmallen).

  • Du ändrar typsnittsvariant genom att välja en (Fet, Kursiv, Understruken och så vidare) på undermenyn Format > Stil.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto