Ange textegenskaper i egenskapskontrollen

Lär dig hur du använder egenskapskontrollen för text för att tillämpa HTML- eller CSS-formatering i Dreamweaver.

Du kan tillämpa HTML- eller CSS-format (cascading style sheet) i egenskapskontrollen för text. När du tillämpar HTML-formatering lägger Dreamweaver till egenskaper i HTML-koden i sidans brödtext. När du tillämpar CSS-formatering skriver Dreamweaver egenskaperna i huvudet i dokumentet eller i en separat formatmall.

Obs!

När du skapar infogade CSS-format lägger Dreamweaver till formategenskapkod direkt i BODY-delen av sidan.

Om att formatera text (CSS visavi HTML)

Du formaterar text i Dreamweaver på ungefär samma sätt som i en vanlig ordbehandlare. Du kan ange standardformat (Stycke, Rubrik 1, Rubrik 2 och så vidare) för ett textstycke, ändra den markerade textens typsnitt, färg och justering samt tillämpa textformat som fet, kursiv, kod (fast breddsteg) och understrykning.

Dreamweaver har två egenskapskontroller, integrerade till en: CSS-egenskapskontrollen och HTML-egenskapskontrollen. När du använder CSS-egenskapskontrollen formaterar Dreamweaver text med hjälp av CSS (Cascading Style Sheets). CSS ger webbdesignern och webbutvecklaren bättre kontroll över webbsidans design och gör den dessutom mer tillgänglig och mindre. Med CSS-egenskapskontrollen har du tillgång till befintliga format, och kan skapa nya.

CSS är ett sätt att bestämma webbsidans format utan att förstöra dess uppbyggnad. Genom att elementens visuella design (typsnitt, färger, marginal och så vidare) skiljs åt från webbsidans struktur ger CSS webbdesignern visuell och typografisk kontroll utan att göra våld på innehållet. Om du definierar typografisk design och sidlayout i ett enda distinkt kodblock, utan att behöva använda bildscheman, font-taggar, tabeller och distans-GIF:er, får du dessutom snabbare hämtningar, smidigt webbplatsunderhåll och en central punkt varifrån du styr designattribut för flera webbsidor.

Du kan lagra format som skapas med CSS direkt i dokumentet, eller om du vill ha mer styrka och flexibilitet, lagra formaten i en extern formatmall. Om du kopplar en extern formatmall till flera webbsidor ändras de automatiskt om du ändrar något i formatmallen. Du får tillgång till alla CSS-regler för en sida genom att använda panelen CSS-format (Fönster > CSS-format). Om du vill ha tillgång till alla regler som gäller för aktuell markering använder du panelen CSS-format (Nuvarande läge) eller snabbmenyn Målregel i CSS-egenskapskontrollen.

Om du föredrar det kan du formatera text på webbsidorna med HTML-taggar. Om du vill använda HTML-taggar i stället för CSS, formaterar du texten med hjälp av HTML-egenskapskontrollen.

Obs!

Du kan använda både CSS- och HTML 3.2-format på samma sida. Formaten tillämpas hierarkiskt: HTML 3.2-format gäller oavsett eventuella format i externa CSS-stilmallar, och CSS i ett dokument gäller oavsett om det finns någon extern CSS-kod.

Redigera CSS-regler i egenskapskontrollen

 1. Öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper), om den inte redan är öppen, och markera CSS-alternativet i panelens vänstra hörn.

 2. Gör något av följande:
  • Placera insättningspunkten i ett textblock som har formaterats med en regel som du vill redigera. Regeln visas på snabbmenyn Målregel.
  • Välj en regel på snabbmenyn Målregel.
  • Klicka på Redigera regel.
  Välj en regel från Målregel
  Välj en regel på snabbmenyn Målregel.

 3. Gör ändringarna av regeln med alternativen som finns i CSS-egenskapskontrollen.

  Målregel

  Är den regel som du redigerar i CSS-egenskapskontrollen. När du har använt ett befintligt format på texten, visas den regel som påverkar textens format när du klickar i texten på sidan. Du kan också använda snabbmenyn Målregel om du vill skapa nya CSS-regler, nya infogade format eller tillämpa befintliga klasser på markerad text. Om du skapar en ny regel måste du fylla i dialogrutan Ny CSS-regel. Mer information finns vid länkarna i slutet av det här avsnittet.

  Redigera regel

  Öppnar dialogrutan Definition av CSS-regel för målregeln. Om du väljer Ny CSS-regel från snabbmenyn Målregel och klickar på knappen Redigera regel öppnar Dreamweaver i stället dialogrutan Ny CSS-regeldefinition.

  CSS Designer

  Öppnar panelen CSS Designer och visar egenskaper för målregeln i den aktuella vyn.

  Teckensnitt

  Ändrar typsnittet för målregeln.

  Storlek

  Anger teckenstorlek för målregeln.

  Textfärg

  Anger den valda färgen som teckenfärg i målregeln. Välj en webbsäker färg genom att klicka på färgrutan eller ange ett hexadecimalt värde (till exempel #BB5153) i textfältet intill.

  Redigera CSS-regel i Dreamweaver
  Redigera CSS-regler med hjälp av alternativet Redigera regel.

  Fet

  Lägger till egenskapen fetstil i målregeln.

  Kursiv

  Lägger till egenskapen kursiv stil i målregeln.

  Vänsterjustera, Centrera och Högerjustera

  Justerar målregeln åt vänster, mitten eller höger.

  Obs!

  Egenskaperna Typsnitt, Storlek, Textfärg, Fet, Kursiv och Justering visar alltid egenskaperna för den regel som gäller för den aktuella markeringen i dokumentfönstret. Om du ändrar någon av dessa egenskaper påverkar du den valda regeln.

Redigera textfärg med hjälp av egenskapskontrollen

Om du inte har använt någon särskild regel för din text kan du redigera färgen på texten direkt från egenskapskontrollen. Observera textens färg innan redigering i följande exempel. Fältet bredvid färgväljaren är vitt och det indikerar färgen på texten där du har placerat markören.

Redigera textfärgen för text
Redigera textfärg i Dreamweaver

Om du vill redigera färgen på texten markerar du texten som du vill redigera. Klicka på färgväljaren och välj en färg. I följande bild kan du se hur egenskapskontrollen visar den nya färgen.

Redigera textfärgen i Dreamweaver
Använd färgväljaren om du vill ändra färgen på text

Ange HTML-format i egenskapskontrollen

 1. Öppna egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper), om den inte redan är öppen, och klicka på HTML.
 2. Markera texten som du vill formatera.

 3. Ange alternativen som du vill använda på den markerade texten:
  Ange egenskaper för HTML-formatering av text i Dreamweaver CC
  Ange egenskaper för HTML-formatering av text

  Format

  Anger den markerade textens styckeformat. Stycke tillämpar standardformatet för en <p>-tagg, Rubrik 1 lägger till en H1-tagg, och så vidare.

  ID

  Tilldelar ID för markeringen. I snabbmenyn ID räknas alla oanvända, deklarerade ID:n i dokumentet upp (om det är tillämpligt).

  Klass

  Visar klassformatet som används på den markerade texten. Om inga format används på markeringen visar snabbmenyn Inga CSS-format. Om flera format används på markeringen är menyn tom.

  Använd menyn Stil för att göra något av följande:

  • Markera det format du vill använda i markeringen.

  • Markera Inget om du vill ta bort det markerade formatet.

  • Välj Döp om ifall du vill byta namn på formatet.

  • Välj Koppla formatmall om du vill öppna en dialogruta där du kan koppla en extern formatmall till sidan.

  Fet

  Använder antingen <b> eller <strong> runt den markerade texten enligt formatinställningarna i kategorin Allmänt i dialogrutan Inställningar.

  Kursiv

  Använder antingen <b> eller <em> runt den markerade texten enligt formatinställningarna i kategorin Allmänt i dialogrutan Inställningar.

  Osorterad lista

  Gör om den markerade texten till en punktlista. Om ingen text är markerad infogas en tom punktlista.

  Numrerad lista

  Gör om den markerade texten till en numrerad lista. Om ingen text är markerad infogas en tom numrerad lista.

  Blockcitat och Ta bort blockcitat

  Ökar eller minskar den markerade textens indrag genom att tillämpa eller ta bort taggen blockquote. I listor innebär ett indrag att en kapslad lista skapas. Minskas indraget blir listan inte längre kapslad.

  Länk

  Gör om den markerade texten till en numrerad lista. Klicka på mappikonen och bläddra till en fil på webbplatsen, skriv webbadressen, dra ikonen Peka på fil till en fil på panelen Filer eller dra en fil från panelen Filer till rutan.

  Titel

  Anger textverktygstipset för en hypertextlänk.

  Mål

  Gör att du kan ange i vilken ram eller vilket fönster som det länkade dokumentet ska visas:

  • _blank läser in den länkade filen i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.

  • _parent läser in den länkade filen i den överordnade ramuppsättningen eller det överordnade fönstret för den ram där länken finns. Om ramen med länken inte är kapslad, läses den länkade filen in i hela webbläsarfönstret.

  • _self läser in den länkade filen i samma ram eller fönster som länken. Målet är underförstått, så i allmänhet behöver du inte ange det.

  • _top läser in den länkade filen i hela webbläsarfönstret och tar därigenom bort alla ramar.

Byta namn på en klass från HTML-egenskapskontrollen

I Dreamweaver visas alla klasser som finns på sidan på Klass-menyn i HTML-egenskapskontrollen. Du kan byta namn på formaten i den här listan genom att välja alternativet Döp om i slutet av listan med klassformat.

 1. I egenskapskontrollen väljer du listrutan Klass.

 2. Välj Döp om i listan som visas.

 3. Välj det format som du vill ge ett annat namn på snabbmenyn Döp om stil format.

  Döpa om HTML-klass i Dreamweaver
  Döpa om en HTML-klass

 4. Ange ett nytt namn i textrutan Nytt namn och klicka på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto