Konfigurera Adobe Experience Manager 6.x Assets för Adobe Asset Link

Lär dig hur du konfigurerar Adobe Experience Manage (AEM) Assets för användning med tillägget Adobe Asset Link (AAL) för Creative Cloud-program.

Med Adobe Asset Link blir det lättare för kreatörer och marknadsförare att samarbeta när material skapas. Det kopplar samman Adobe Experience Manager Assets med Creative Cloud-datorprogrammen Adobe InDesign, Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. Via Adobe Asset Link-panelen kan kreatörer få tillgång till och ändra innehåll som lagras i AEM Assets utan att behöva lämna de program de är mest bekanta med.

Obs!

Titta i anvisningarna om hur du konfigurerar Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service, om du använder det erbjudandet.

Utför de följande åtgärderna om du vill konfigurera Experience Manager Assets så att det kan användas med Asset Link. Konfigurera med hjälp av administratörskontot för Experience Manager.

 1. Installera paket efter behov. Mer information finns i förutsättningar.

 2. Konfigurera Experience Manager manuellt eller genom att använda ett paket.

 3. Hantera åtkomstkontroll för användare för att mappa licensierade Creative Cloud-användare till Experience Manager-användare.

Förutsättningar och stöd för olika funktioner

Kontrollera att du installerar rätt Service Pack och paket som behövs. Se följande krav för varje AEM-version och för särskilda AEM-funktioner.

Assets-kapacitet

AEM-version och krav på support

Asset Link fungerar som standard

 • AEM 6.5 och AEM 6.5.2 eller senare.
 • AEM 6.4.4 och AEM 6.4.6 eller senare.

Adobe rekommenderar att du installerar det senaste AEM-servicepaket (SP) innan du använder AAL.

Asset Link fungerar efter att ett paket installerats

För AEM 6.4.0–6.4.3: installera paketet adobe-asset-link-support.

Adobe Stock-integrering

AEM 6.4.2 eller senare

Visuell sökning eller likhetssökning

AEM 6.5.0 eller senare

Konfigurera Experience Manager med konfigurationspaketet

Adobe rekommenderar att du installerar konfigurationspaketet adobe-asset-link-config för att automatisera de flesta konfigurationsuppgifterna. Du måste även utföra några åtgärder manuellt. Du kan även konfigurera manuellt.

Viktigt:

Om din AEM-instans är konfigurerad för användarinloggning med Adobe IMS-konton ska du inte använda konfigurationspaketet. Istället konfigurerar du AEM manuellt.

 1. Du öppnar Package Manager i AEM-webbgränssnittet genom att gå till Tools (Verktyg) > Deployment (Distribution) > Package Share (Delning via paket). Installera paketet adobe-asset-link-config.

 2. Öppna Tools (Verktyg) > Operations (Åtgärder) > Web Console (Webbkonsol). Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider och klicka på  för att redigera den. Ange följande egenskaper och spara ändringarna.

  Egenskapsnamn

  Värde

  Group Mappings

  Lämna tomt om du inte vill använda det. Mer information finns i Gruppmappning.

  Organization

  Ange det organisations-id som du använder i Adobe Admin Console. Mer information om organisations-id:n finns i Skapa användargrupp.

 3. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite Bearer Authentication Handler och klicka på  för att redigera den.

  Lägg till klient-ID:n för InDesignAem2 i konfigurationsegenskapen Allowed OAuth client ids.

Konfigurera AEM manuellt

Konfigurera AEM manuellt om du väljer att inte använda ett konfigurationspaket eller om din AEM-distribution är konfigurerad för att stödja användarinloggning med Adobe IMS-konton. Följ de här stegen för att konfigurera manuellt.

 1. Du öppnar konfigurationshanteraren genom att öppna Tools (Verktyg) > Operations (Åtgärder) > Web Console (Webbkonsol). Välj OSGi > Configuration (Konfiguration) på menyn högst upp.

 2. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider och klicka på  för att redigera den. Ange följande konfiguration och klicka på Save (Spara).

  Egenskapsnamn

  Värde

  Authorization Endpoint

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/authorize/v1

  Token Endpoint

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/token/v1

  Profile Endpoint

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/profile/v1

  Validation URL

  https://ims-na1.adobelogin.com/ims/validate_token/v1

  Organization

  Ange det organisations-id som finns i Adobe Admin Console.

  Group Mappings

  Lämna tomt om du inte har ett särskilt fall. Mer information finns i Gruppmappning.

 3. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite Bearer Authentication Handler och klicka på  för att redigera den.

  Lägg till följande klient-ID:n i konfigurationsegenskapen Allowed OAuth client idsInDesignAem2, cc-europa-desktop_0_1, cc-europa-desktop_1_0, cc-europa-desktop_2_0, cc-europa-desktop_3_0, cc-europa-desktop_4_0, cc-europa-desktop_5_0, cc-europa-desktop_6_0, cc-europa-desktop_7_0, cc-europa-desktop_8_0, cc-europa-desktop_9_0 och cc-europa-desktop_10_0.

  Lägg till varje klient-ID genom att klicka på +. Klicka på Save (Spara) när du har lagt till alla ID:n.

 4. I konfigurationen Adobe Granite OAuth Application and Provider granskar du de befintliga Adobe Granite OAuth Authentication Handler-instanserna. Om du hittar en instans med Config ID-värdet ims använder du den för instruktionerna i den här proceduren. Annars klickar du på + för att skapa en ny konfigurationsinstans. Ange följande egenskapsvärden och klicka på Save (Spara).

  Egenskapsnamn

  Värde

  Client ID

  Ändra inte

  Client Secret

  Ändra inte

  Config ID

  ims

  Scope

  AdobeID, OpenID, read_organizations (andra värden kan också finnas i konfigurationen)

  Provider ID

  ims

  Create users

  Markerat (true)

  User ID Property

  E-postadress för konfiguration som skapats nyss. Annars ändrar du inte.

 5. Leta reda på konfigurationen Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler med Sync Handler-namnet ims och klicka på  för att redigera den.

  Ange följande konfigurationsegenskaper och klicka på Save (Spara).

  Egenskapsnamn

  Värde

  User Expiration Time och User Membership Expiration

  Tid i minuter följt av 'm' utan mellanslag. Exempel: 15m för femton minuter. Mer information finns i Gruppmappning.

  User auto membership

  Ändra inte

  User Dynamic Membership

  Avmarkerat (false)

 6. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth Authentication Handler och klicka på  för att redigera den. Klicka på Save (Spara) utan att göra några ändringar.

 7. Om du vill ändra prioriteten för hanteraren av ägarautentiseringen går du till /apps/system/config i CRXDE. Leta reda på com.adobe.granite.auth.oauth.impl.BearerAuthenticationHandler.config och öppna dess konfiguration. I slutet lägger du till service.ranking=I"-10". Spara ändringarna.

  Obs!

  Varje begäran som autentiseras med en ägartoken leder till tre anrop till Adobe IMS, användarsynkronisering och att en inloggningstoken skapas i AEM. För att slippa det här samlar Adobe Asset Link in den inloggningstoken som returneras i svaret från AEM och skickar den med senare begäran. För att den här processen ska fungera måste prioriteten för hanteraren av ägarautentiseringen justeras.

 8. (Valfritt) Om AEM-användarna har domännamn med versaler, eller både gemener och versaler i sina e-postadresser, väljer du Change Locking User to Lower Case (Ändra användar-ID till gemener) i Adobe Granite ACP Platform Configs (Konfiguration av Adobe Granite ACP-plattform) i AEM-webbkonsolen.

Ytterligare konfiguration efter migrering till företagsprofiler

Adobe Asset Link-användare kan ansluta till Experience Manager för att tillåta IMS-inloggning från Creative Cloud for Enterprise-huvudorganisationen. I Experience Manager används klient-ID:n för att identifiera den tillåtna IMS-organisationen. Efter migrering till företagsprofiler måste du konfigurera klient-ID:t och den hemliga nyckeln för IMS-organisationen i Experience Manager för Bearer Authentication Handler. Mer information om företagsprofiler finns i Nu finns Adobe-profiler.

Ytterligare konfiguration krävs bara om du använder olika Adobe IMS-organisationer för Experience Manager och Creative Cloud for Enterprise (CCE) och en domänförtroenderelation upprättas mellan dessa två organisationer.

Obs!
 • Korrigeringen för företagsprofiler finns i Experience Manager 6.5.11.0 och utökad korrigering i Experience Manager 6.4.8.4.
 • Den befintliga konfigurationen fortsätter att fungera om du använder samma Adobe IMS-organisation med Experience Manager och CCE.

Förutsättningar    

 1. En Experience Manager-instans i drift med Bearer Authentication som konfigurerats för AAL.

 2. Om du använder Experience Manager 6.4 uppgraderar du till Experience Manager 6.4.8.4.
  Om du använder Experience Manager 6.5 uppgraderar du till Experience Manager 6.5.11.0.

 3. (Bara för Experience Manager 6.4) Kontakta kundsupporten för att få det utökade korrigeringspaketet (EFP) för migrering till företagsprofiler. Installera EFP på din Experience Manager-instans.

 4. Kontakta kundsupporten för att få klient-ID:t och den hemliga nyckeln för Bearer Authentication för din IMS-organisation.

 

Nedan visas de ytterligare konfigurationer som krävs efter migrering till företagsprofiler:

 1. Adobe Granite OAuth IMS Configuration Provider anger du: 

  • OAuth Configuration ID (oauth.configmanager.ims.configid): ims (Verifiera, det kanske redan är konfigurerat)

  • IMS Owning Entity (ims.owningEntity): ID för din IMS-organisation

 2. Öppna konfigurationen Bearer Authentication Handler och lägg till klient-ID:t som du fått från kundsupporten i listan med Tillåtna OAuth-klient-ID:n.

 3. Öppna konfigurationen Adobe Granite OAuth Application and Provider och lägg till klient-ID:t och Client Secret (hemlig nyckel) som du fått från kundsupporten.

  Kontrollera att fältet Config ID (oauth.config.id) innehåller samma värde som angetts i fältet OAuth configuration ID (oauth.configmanager.ims.configid) ovan.

 4. Öppna konfigurationen Adobe Granite IMS Cluster Exchange Token Preprocessor och ange den för att aktivera.

Hantera åtkomstkontroll för användare i AEM-katalogen

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar användare och deras åtkomst till AEM-katalogen.

Gruppmappning

Gruppmappning avgör hur grupper i AEM motsvarar grupper i Adobe IMS. Det spelar en viktig roll i hur Adobe Asset Link-användare får behörighet till AEM Assets.

När AEM används tillsammans med Adobe Asset Link delegeras funktioner för användarhantering till Adobe IMS. AEM skapar automatiskt användare och grupper som motsvarar användare och grupper i Adobe IMS. Dessutom synkroniserar AEM användare, grupper och gruppmedlemskap i AEM så att de matchar dem i Adobe IMS.

Det kan till exempel vara ett scenario där Adobe Asset Link-användare är medlemmar i Adobe IMS-gruppen assetlink-users. Då skapas en synkroniserad grupp med namnet assetlink-users i AEM när en användare från den Adobe IMS-gruppen ansluter till Adobe Asset Link för första gången. Varje ny användare i Adobe IMS-gruppen läggs till i den motsvarande gruppen i AEM när de ansluter till AEM via Adobe Asset Link för första gången.

Grupper i AEM som motsvarar och synkroniseras med grupper i Adobe IMS kan beviljas åtkomst direkt eller genom att de blir medlemmar i en annan grupp i AEM. Här är ett exempel på hur behörigheter kan hanteras.

Gruppexempel
Exempel på gruppmappning i AEM och Adobe IMS

Följande regler gäller för gruppmappningar i AEM:

 • Kontrollera att egenskapen Group Mappings i konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider är tom.
 • Medlemskapet i en Adobe Asset Link-användargrupp utvärderas när användaren autentiseras och tidsperioden i egenskapen User Expiration Timekonfigurationen Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler har förfallit. För närvarande kan användare läggas till och tas bort från grupper i AEM för att synkroniseras med det som finns i Adobe IMS.
 • Undvik gruppnamnskonflikter. Kontrollera att namnen som används för grupper som skapas i Adobe IMS (för att hantera användare) skiljer sig från alla AEM-systemgruppsnamn.
  Se till exempel till att de skiljer sig från gruppen dam-users och grupperna som skapas av AEM-administratören.
  En Adobe IMS-grupp som har ett namn som står i konflikt med namnet på en AEM-systemgrupp eller en manuellt skapad grupp, används inte för att kontrollera användarbehörigheter.
 • Om en Adobe IMS-användare ansluter till en AEM-instans, och användarens namn står i konflikt med en tidigare skapad AEM-användare, får Adobe IMS-användaren ett annat namn där ett par siffror läggs till så att det blir unikt.

Konfiguration av åtkomstkontroll första gången

Användare som ansluter via Adobe Asset Link kan bara visa och interagera med resurser efter att de har beviljats nödvändig behörighet. Avsnittet Gruppmappning ovan beskriver hur användargrupper skapas i AEM och hur de motsvarar och synkroniseras med användargrupper i din organisation i Adobe IMS. Vi rekommenderar att AEM-administratörerna använder de här grupperna för att hantera åtkomstkontroll för Adobe Asset Link-användare.

För varje AEM-grupp som synkroniseras med en Adobe IMS-grupp (som används för att hantera åtkomstkontroll för användare):

 1. Se till att gruppen har en medlem som kan användas för en första anslutning från Adobe Asset Link.

 2. Använd den här användaren för att logga in på Adobe Asset Link och ansluta till AEM. Den här anslutningen misslyckas förmodligen.

 3. Gå till AEM och leta reda på gruppen som motsvarar gruppen i Adobe IMS och ge den önskad åtkomstkontroll. Den nya gruppen kan till exempel göras till medlem i gruppen dam-users.

 4. Stäng Adobe Asset Link och starta om Creative Cloud-programmet.

 5. Öppna sedan Adobe Asset Link igen för att kontrollera att användaren har rätt åtkomst.

När de här stegen har utförts kan andra användare i samma grupp ansluta till AEM med Adobe Asset Link vid sitt första försök. De får automatiskt samma behörigheter som de andra användarna i gruppen.

Adobe Asset Link-användare kan ansluta till AEM när de är inloggade i ett Creative Cloud-program. Den här autentiseringen använder Adobe IMS-teknik och skapar användarinformation i AEM om sådan inte finns. Det är vanligt att företagskunder som använder AEM hanterar sina användare genom en extern identitetsleverantör som är integrerad med AEM. Till identitetsleverantörerna hör Adobe IMS och andra produkter som använder SAML- och LDAP-protokollen. Användare kan även skapas och hanteras lokalt i AEM.

Användare som ansluter till AEM från Adobe Asset Link står inte i konflikt med befintlig användarinformation som är lagrad i AEM från tidigare direktinloggning om:

 • Alla användarnamn som används för direktinloggning på AEM skiljer sig från användarnamnen som används i Adobe IMS för Creative Cloud-inloggning.
 • Adobe IMS används som identitetsleverantör för direkt AEM-inloggning.
 • Användare ansluter till AEM från Adobe Asset Link innan direkt AEM-inloggning med samma konto.

I följande scenarier måste dock användarinformationen som skapats som ett resultat av direkt AEM-inloggning uppdateras för att fungera med Adobe Asset Link:

 • Samma användarnamn, t.ex. användarens e-postadress, används för båda – kontot i Creative Cloud, som använder Adobe IMS, och kontot i en annan extern identitetsleverantör än Adobe IMS.
 • Samma användarnamn används för båda – kontot i Creative Cloud och ett lokalt AEM-konto.
 • Creative Cloud-kontona i Adobe IMS är Federated ID:n, som hanteras av samma externa identitetsleverantör som är integrerad med AEM för direktinloggning.

AEM-användare som skapas så här har ingen egenskap som krävs för användare som är synkroniserade med Adobe IMS. Så här uppdaterar du dessa användare i AEM så att de kan använda Adobe Asset Link:

 1. Leta reda på konfigurationen Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration i AEM-webbkonsolen och klicka på  för att redigera den. Avmarkera kryssrutan External Identity Protection (Externt identitetsskydd) och klicka på Save (Spara).

 2. Öppna AEM:s gränssnitt för användarhantering genom att gå till Verktyg > Säkerhet > Användare. Välj den användare som du vill uppdatera och skriv sedan ned slutet av webbläsarens URL-sökväg för den användaren, med början från /home/users. Du kan även söka efter användarnamnet med hjälp av AEM CRXDE. Användarsökvägen kan se ut ungefär så här – /home/users/x/xTac082TDh-guJzzG7WM.

 3. Använd AEM CRXDE för att gå till användarsökvägen, välj användarnoden och visa nodens egenskaper genom att välja fliken Properties nere i mitten. Den här noden har en jcr:primaryType-egenskap med värdet rep:User.

 4. Längst ned på fliken Properties anger du Name-värdet rep:externalId, Type-värdet String och Value-värdet <rep:authorizableId>;ims, där <rep:authorizableId> är värdet för nodens rep:authorizableId-egenskap. (Ett semikolon utan mellanslag används för att separera värdet rep:authorizableId från ims.)

 5. Klicka på knappen Add (Lägg till) till höger om den nya posten och klicka sedan på Save All (Spara alla) uppe till vänster i webbläsarfönstret. Du kan även trycka på Kommando + S/Ctrl + S.

 6. Upprepa steg 2 till och med 5 för alla andra användare som du vill uppgradera så att de kan använda Adobe Asset Link.

 7. Leta reda på konfigurationen Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration med hjälp av AEM-webbkonsolen och klicka på  för att redigera den. Avmarkera kryssrutan External Identity Protection (Externt identitetsskydd) och klicka på Save (Spara).

  Obs!

  Om tjänsterna inte återställs om några minuter startar du om AEM för att tillåta autentiseringar.

Efter den här ändringen kan en uppdaterad AEM-användare ansluta till Adobe Asset Link och fortsätta använda den metod för direktinloggning på AEM som användes innan uppdateringen. När autentiseringen med Adobe IMS lyckas, synkroniseras AEM-användarprofilinformationen med användarprofilen i Adobe IMS.

Det finns en metod då en gruppmigrering av flera AEM-användare kan utföras för att de ska kunna arbeta med Adobe Asset Link. Kontakta Adobes kundtjänst om du vill ha mer information och hjälp med att aktivera det här alternativet.

I vissa fall kan en Adobe Asset Link-användare beviljas snabbåtkomst till AEM. Det här kan ske då redan befintlig användarinformation hittas och raderas med hjälp av användarhanteringen i AEM eller AEM CRXDE innan de ansluts till Adobe Asset Link. Ny användarinformation skapas i AEM efter anslutningen. Använd bara det här sättet om du är säker på att det inte finns några viktiga data som har lagts till som underordnade i användarnoden. Exempel på sådana data är alla noder som är underordnade användarnoden och som inte är noder av typen tokens, preferences, profile, profiles, profiles/public eller rep:policy/* .

Autostarta arbetsflödet för att bearbeta resurser utifrån vissa villkor

I Experience Manager 6.4 och Experience Manager 6.5 kan administratörerna konfigurera arbetsflöden så att resurser automatiskt körs och behandlas utifrån bestämda villkor.

Dessa konfigurationer är användbara för exempelvis marknadsförare och användare inom särskilda verksamhetsområden, som kan ta fram ett anpassat arbetsflöde för ett par specifika mappar. Alla resurser från en reklambyrås fotosession skulle kunna vattenstämplas, eller så skulle alla resurser som en frilansare har överfört kunna bearbetas för att få fram specifika versioner.

Mer information och uppgifter om konfigurering av Experience Manager finns i Automatisk körning av arbetsflöden på resurser.

Skapa FPO-återgivningar (For Placement Only) för Adobe InDesign

När kreatörer monterar stora resurser från AEM i Adobe InDesign-dokument, måste de vänta väldigt länge efter att de monterat en resurs. Under tiden är användaren blockerad och kan inte använda InDesign. Det här avbryter det kreativa flödet och påverkar användarupplevelsen på ett negativt sätt. Adobe gör det möjligt att tillfälligt montera små återgivningar i InDesign-dokument till att börja med. När det är dags för slutresultatet, till exempel för tryck eller publicering, ersätter originalresurserna med full upplösning den tillfälliga återgivningen i bakgrunden. Den asynkrona uppdateringen i bakgrunden gör designprocessen snabbare, förbättrar produktiviteten och hindrar inte den kreativa processen.

I AEM finns återgivningar som används endast för placering (for placement only/FPO). De här FPO-återgivningarna har en liten filstorlek men samma proportioner. Om en FPO-återgivning inte är tillgänglig för en resurs använder Adobe InDesign den ursprungliga resursen istället. Den här reservfunktionen gör att det kreativa arbetsflödet kan fortsätta utan några avbrott.

Metod för att skapa FPO-återgivningar

I AEM finns många metoder för att bearbeta bilder som kan användas för att skapa FPO-återgivningar. De två vanligaste metoderna som används är inbyggda AEM-arbetsflöden och ImageMagick. Med hjälp av de här två metoderna konfigurerar du återgivning av resurser som nyss överförts och resurser som finns i AEM.

Du kan använda ImageMagick för att bearbeta bilder och även skapa FPO-återgivningar. De här återgivningarna nedsamplas, dvs. pixelmåtten för återgivningen reduceras proportionellt om den ursprungliga bilden har ppi som är större än 72. Se installera och konfigurera ImageMagick så det fungerar med AEM Assets.

 

Använda det inbyggda arbetsflödet i AEM

Använda ImageMagick-arbetsflöde

Anmärkningar

För nya resurser

Aktivera FPO-återgivning (hjälp)

Lägg till ImageMagick-kommandoraden i AEM-arbetsflödet (hjälp)

AEM kör arbetsflödet DAM Update Assets för varje överföring.

För befintliga resurser

Aktivera FPO-återgivning i ett nytt, dedikerat AEM-arbetsflöde (hjälp)

Lägg till ImageMagick-kommandoraden i ett nytt, dedikerat AEM-arbetsflöde (hjälp)

FPO-återgivningar av de befintliga resurserna kan skapas på begäran eller gruppvis.

Viktigt:

Skapa arbetsflöden för att generera återgivningar genom att ändra en kopia av standardarbetsflöden. Det hindrar att dina ändringar ersätts när AEM uppdateras, t.ex. genom att ett nytt servicepack installeras.

Skapa återgivningar av nya resurser med hjälp av AEM-arbetsflöde

Följ de här stegen om du vill konfigurera arbetsflödesmodellen DAM Update Asset för att aktivera skapande av återgivning:

 1. Klicka på Tools (Verktyg) > Workflow (Arbetsflöde) > Models (Modeller). Välj modellen DAM Update Asset (DAM – uppdatera resurs) och klicka på Edit (Redigera).

 2. Välj steget Process Thumbnails (Bearbeta miniatyrer) och klicka på Configure (Konfigurera).

 3. Klicka på fliken FPO Rendition (FPO-återgivning). Välj Enable FPO rendition creation (Aktivera skapandet av FPO-återgivning).

  Aktivera skapande av FPO-återgivning i arbetsflödet Process Thumbnail.
  Aktivera skapande av FPO-återgivning i arbetsflödet Process Thumbnail

 4. Justera Quality (Kvalitet) och lägg till eller ändra värdena för Format List (Formatlista) om så behövs. I listan med MIME-typer för att skapa FPO-återgivning finns pjpeg, jpeg, jpg, gif, png, x-png och tiff som standard. Klicka på Klar.

  Obs!

  Skapande av återgivning stöds för filtyperna JPEG, GIF, PNG, TIFF, PSD och BMP.

 5. Klicka på Sync (Synkronisera) för att aktivera ändringarna.

Obs!

Bilder som är större än 1 280 pixlar på ena sidan behåller inte pixelmåtten i FPO-återgivningen.

Skapa återgivningar av nya resurser med hjälp av ImageMagick

I AEM körs arbetsflödet DAM Update Asset när en ny resurs överförs. Lägg till ett nytt kommando i arbetsflödesmodellen om du vill använda ImageMagick för att bearbeta återgivningar av nyss överförda resurser.

 1. Klicka på Tools (Verktyg) > Workflow (Arbetsflöde) > Models (Modeller). Välj modellen DAM Update Asset (DAM – uppdatera resurs) och klicka på Edit (Redigera).

 2. Klicka på Toggle Side Panel (Växla sidopanel) uppe till vänster. Sök efter kommandoradsteget.

 3. Dra steget Command Line (Kommandorad) och lägg till det innan steget Process Thumbnails (Bearbeta miniatyrer).

 4. Välj steget Command Line (Kommandorad) och klicka på Configure (Konfigurera).

 5. Lägg till önskad information som anpassad Title (Titel) och Description (Beskrivning). Till exempel FPO-återgivning (via ImageMagick).

 6. På fliken Arguments (Argument) lägger du till relevanta MIME Types (MIME-typer) för att få en lista över filformat som kommandot kan användas i.

  Ange MIME-typer som ImageMagick-kommandot kan användas i.
  Ange MIME-typer som ImageMagick-kommandot kan användas i.

 7. På fliken Arguments (Argument) i avsnittet Commands (Kommandon) lägger du till ett relevant ImageMagick-kommando för att skapa FPO-återgivningar.

  Nedan visas ett exempelkommando som skapar FPO-återgivningar i JPEG-format, nedsamplade till 72 ppi, med kvalitetsinställningen 10 % och som hanterar Adobe Photoshop-filer med flera lager genom att förenkla resultatet:

  convert -quality 10% -units PixelsPerInch ${filename} -resample 72 -flatten cq5dam.fpo.jpeg
 8. Klicka på Sync (Synkronisera) för att aktivera ändringarna.

Mer information om ImageMagick-kommandoradsfunktionerna finns här https://imagemagick.org.

Skapa återgivningar av befintliga resurser med hjälp av AEM-arbetsflöde

Om du vill använda AEM-arbetsflöde för att skapa FPO-återgivningar av de befintliga resurserna, skapar du en särskild arbetsflödesmodell som använder det inbyggda alternativet för FPO-återgivning.

 1. I AEM klickar du på Tools (Verktyg) > Workflow (Arbetsflöde) > Models (Modeller). Om du vill skapa en modell klickar du på Create (Skapa) > Create Model (Skapa modell). Lägg till en användbar Title (Titel) och ett Name (Namn).

 2. Välj modellen och klicka på Edit (Redigera). Klicka på Page Information (Sidinformation) > Open Properties (Öppna egenskaper). Välj Transient Workflow (Tillfälligt arbetsflöde). Det ger bättre skalbarhet och prestanda. Klicka på Save and Close (Spara och stäng).

 3. Klicka på Toggle Side Panel (Växla sidopanel) uppe till vänster. Sök efter steget Process Thumbnail. Dra steget Process Thumbnails (Bearbeta miniatyrer).

 4. Välj Process Thumbnails (Bearbeta miniatyrer) och klicka på Configure (Konfigurera). Följ konfigurationen för att skapa återgivning av nya resurser med AEM-arbetsflöde. Klicka på Sync (Synkronisera) för att aktivera ändringarna.

Skapa återgivningar av befintliga resurser med hjälp av ImageMagick

Om du vill använda funktionerna för ImageMagick-bearbetning för att skapa FPO-återgivning av de befintliga resurserna, skapar du en särskild arbetsflödesmodell som använder ImageMagick-kommandoraden för det.

Visa FPO-återgivningar

Du kan kontrollera de FPO-återgivningar som skapats efter att arbetsflödet har slutförts. Klicka på resursen i AEM Assets-användargränssnittet så öppnas en stor förhandsgranskning. Öppna det vänstra området och välj Renditions (Återgivningar). Du kan också använda kortkommandot Alt + 3 när förhandsgranskningen är öppen.

Klicka på FPO-återgivningen för att läsa in förhandsgranskningen av den. Du kan även högerklicka på återgivningen och spara den i ditt filsystem.

Sök efter tillgängliga återgivningar i det vänstra området.
Sök efter tillgängliga återgivningar i det vänstra området.

Tips och begränsningar

 • Om du vill använda ImageMagick-baserad konfiguration installerar du ImageMagick på samma dator som AEM.
 • Om du vill skapa FPO-återgivningar av många resurser eller av hela katalogen, kan du planera så att arbetsflödena körs när arbetsbelastningen är lägre. Att skapa FPO-återgivningar för ett stort antal resurser är resurskrävande och AEM-servrarna måste ha tillräcklig processorkraft och ledigt minne.
 • Mer information om prestanda och skalbarhet finns i Finjustera ImageMagick.
 • Mer information om allmän hantering av resurser via kommandoraden finns i kommandoradshanterare för att bearbeta resurser.

Skapa ett anpassat index i AEM 6.4.x-versioner

AEM innehåller index som används för frågor. Skapa följande anpassade index för angiven version. AEM 6.5.0 innehåller detta index som standard. Det krävs för att Adobe Asset Link ska kunna avgöra vilka resurser en användare har checkat ut.

 1. Gå till CRXDE och leta reda på noden /oak:index. Skapa en ny nod med namnet cqDrivelockAnge oak:QueryIndexDefinition som dess Type (Typ).

 2. Lägg till följande egenskaper i den nya noden och spara ändringarna:

  • Name: type; Type: string; Value: property
  • Name: propertyNames; Type: Name[] (klicka på knappen ”Multi”); Value: cq:drivelock

Integrera med Adobe Stock

Organisationer integrerar sina Adobe Stock-konton med AEM Assets. Det hjälper marknadsförare att göra licensierade royaltyfria foton, vektorbilder, illustrationer, videor, mallar och 3D-resurser av hög kvalitet tillgängliga för alla kreativa projekt och marknadsföringsprojekt. Kreatörer kan använda de här resurserna via panelen Asset Link.

Om du vill integrera med Adobe Stock finns mer information i Adobe Stock-resurser i AEM Assets. AEM 6.4.2 eller senare krävs för integrering med Adobe Stock.

Konfigurera visuell sökning eller likhetssökning

Funktionen för visuell sökning gör att du kan söka efter visuellt liknande resurser i AEM Assets-katalogen via panelen Adobe Asset Link. Funktionen är tillgänglig i 6.5.0 och senare versioner och det är bara de indexerade resurserna som genomsöks. Mer information finns i så här konfigurerar du visuell sökning.

Felsökning av problem med AEM

Om du stöter på problem när du konfigurerar eller använder Asset Link kan du prova följande:

 • Kontrollera att din distribution uppfyller alla krav. Rätt funktionspaket måste vara installerade.
 • Kontakta din organisations partner eller systemintegratör.
 • Om dina Creative Cloud-användare inte kan checka in de utcheckade resurserna, kontrollerar du om det är problem med skiftläge i domännamn i e-postadresserna. Information om hur du åtgärdar problemet finns i Manuell konfiguration av AEM.
 • Mer information finns i Felsöka Asset Link.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?