Lär dig hur du konfigurerar Adobe Experience Manage (AEM) Assets för användning med tillägget Adobe Asset Link (AAL) för Creative Cloud-program.

Introduktion

Innan Adobe Creative Cloud-användare med Enterprise ID och Federated ID kan få åtkomst till innehåll i AEM Assets måste du konfigurera AEM så att användarna kan ansluta till AEM Assets.

Följande översiktliga steg krävs för att konfigurera en AEM-instans för Adobe Asset Link:

 • Installera funktionspaketet för Asset Link-stöd om så behövs.
 • Konfigurera AEM.
 • Hantera åtkomstkontroll för användare.
 • Utför andra konfigurationsuppgifter.

Följande instruktioner antar att du har grundläggande kunskaper om hur man installerar och konfigurerar AEM Assets och att du har administratörsåtkomst till AEM-instansen. Om du inte känner till dessa ämnen kontaktar du din organisations partner, systemintegratör eller lämplig person på Adobes kundtjänst.

Installera funktionspaketet för Asset Link-stöd

Adobe Asset Link stöds av AEM 6.4.4 eller senare och AEM 6.5.0 eller senare (extra installation krävs för AEM 6.4.0–6.4.3). Adobe rekommenderar att en AEM-distribution uppdateras till den senaste versionen av lämpligt Service Pack. Följande tabell beskriver de artefakter som krävs för att stödja Adobe Asset Link i olika versioner av AEM. I varje fall anges de i den ordning som de måste installeras. Du kan installera artefakterna med hjälp av AEM Package Manager (.../crx/packmgr/index.jsp). Läs mer om att arbeta med AEM-paket och att hämta dem från AEM Package Share.

AEM-version Nödvändiga artefakter Anmärkningar
AEM 6.5.0 eller senare

Ingen

Adobe Stock-integrering för AEM introducerades först i AEM 6.4.2.
AEM 6.4.4 eller senare Ingen Ingen
AEM 6.4.0–6.4.3 adobe-asset-link-support Offentligt funktionspaket som innehåller API:er som används av Adobe Asset Link (Se NPR-29002)

Ett valfritt konfigurationspaket kan installeras för att förenkla installationen av de här versionerna. Se informationen nedan.

Obs!

Det här dokumentet gäller inte för AEM 6.3-konfiguration för Adobe Asset Link.

För AEM 6.3-installation krävs extra moduler. I produktvägledningen för AEM 6.3-underhåll finns dock inga extra funktionspaket för den här versionen. Adobe rekommenderar uppgradering till en nyare version av AEM. Om du vill ha mer information om Adobe Asset Link och AEM 6.3-distributioner kontaktar du Enterprise-supporten för AEM. Du kan också läsa Konfigurera AEM Assets för AEM 6.3.

Vissa AEM-funktioner som är tillgängliga via Adobe Asset Link finns bara i ett begränsat antal AEM-versioner.

Funktion som visas i Adobe Asset Link AEM-version Anmärkningar
Adobe Stock-integrering för AEM

6.5.0 eller senare

6.4.2 eller senare

I AEM 6.4.3 fanns ett programfel som påverkade Adobe Stock-integreringen. Den versionen rekommenderas inte för kunder som använder integreringen.
Visuell sökning 6.5.0 eller senare Om funktionen har konfigurerats i AEM kommer Adobe Asset Link-användarna att ha tillgång till alternativet ”Sök liknande” på resursens åtgärdsmeny.

Konfigurera AEM

Du kan konfigurera AEM manuellt via AEM-webbkonsolen och AEM CRXDE Lite. Du kommer till webbkonsolen genom att välja Tools > Operations > Web Console i AEM-webbgränssnittet. Välj sedan OSGi > Configuration på huvudmenyn. Du kan också gå direkt till webbkonsolen via http://[AEM_server]:[port]/system/console/configMgr.

 Gå till http://[AEM_server]:[port]/crx/de/index.jsp för att få åtkomst till AEM CRXDE Lite.

Sync Handler i AEM-konsolhanteraren för konfiguration av AEM
Sync Handler i AEM-konsolhanteraren för konfiguration av AEM

Även om du kan konfigurera AEM för Adobe Asset Link manuellt rekommenderar Adobe att du installerar ett konfigurationspaket för att automatisera de flesta konfigurationsuppgifterna. Om du installerar paketet ändrar du konfigurationsparametrarna som beskrivs nedan.

Obs!

Om din AEM-instans redan är konfigurerad för användarinloggning med Adobe IMS-konton, kan du inte använda konfigurationspaketet. Följ i stället anvisningarna för manuell konfiguration.

Konfigurera AEM Assets med hjälp av konfigurationspaketet

Konfigurationspaketet (som nämns i följande tabell) ställer automatiskt in de flesta konfigurationsinställningarna som är nödvändiga. Använd AEM Package Manager (http://[AEM server]:[port]/crx/packmgr/index.jsp) för att installera adobe-asset-link-config-paketet för AEM 6.4.0 eller senare och för AEM 6.5.0 och senare.

AEM-version Konfigurationspaket

AEM 6.5.0 och senare

AEM 6.4.0 och senare

adobe-asset-link-config

När du har hämtat och installerat konfigurationspaketet anger du följande konfigurationsegenskaper från AEM-webbkonsolen och sparar ändringarna.

När du har hämtat och installerat konfigurationspaketet öppnar du AEM-webbkonsolen och letar reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider. Klicka på  för att redigera det. Ange följande konfigurationsegenskaper och spara ändringarna:

Egenskapsnamn Värde
Group Mappings Lämna tomt om du inte vill använda det. Mer information finns i Gruppmappning.
Organization Ange det organisations-ID som du använder i Adobe Admin Console. Mer information om organisations-ID:n finns i Skapa användargrupp.

Konfigurera AEM manuellt

Om du väljer att inte använda ett konfigurationspaket, eller om din AEM-instans redan är konfigurerad för att stödja användarinloggning med Adobe IMS-konton, gör du konfigurationen manuellt. Utför de här stegen för att konfigurera AEM Assets för Adobe Asset Link manuellt:

 1. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider och klicka på  för att redigera den.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan och klicka på Spara.

  Egenskapsnamn Värde
  Authorization Endpoint https://ims-na1.adobelogin.com/ims/authorize/v1
  Profile Endpoint https://ims-na1.adobelogin.com/ims/profile/v1
  Token Endpoint https://ims-na1.adobelogin.com/ims/token/v1
  Validation URL https://ims-na1.adobelogin.com/ims/validate_token/v1
  Group Mappings Lämna tomt om du inte har ett särskilt fall. Mer information finns i Gruppmappning.
  Organization Ange det organisations-ID som finns i Adobe Admin Console.
 2. Redigera konfigurationen Adobe Granite Bearer Authentication Handler.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan. Lägg till de klient-ID:n som listas genom att klicka på +. Klicka på Spara.

  Egenskapsnamn AEM-version Värde
  Tillåtna OAuth-klient-id:n

  Alla

  • cc-europa-desktop_0_1
  • cc-europa-desktop_1_0
  • cc-europa-desktop_2_0
  • cc-europa-desktop_3_0
  • cc-europa-desktop_4_0
  • cc-europa-desktop_5_0
  • cc-europa-desktop_6_0
  • cc-europa-desktop_7_0
  • cc-europa-desktop_8_0
  • cc-europa-desktop_9_0
  • cc-europa-desktop_10_0
 3. I konfigurationen Adobe Granite OAuth Application and Provider granskar du eventuella Adobe Granite OAuth Authentication Hander-instanser. Om du hittar en instans med Config ID-värdet ims använder du den för instruktionerna i den här proceduren. Annars klickar du på + för att skapa en ny konfigurationsinstans.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan och klicka på Spara.

  Egenskapsnamn Värde
  Client ID Ändra inte
  Client Secret Ändra inte
  Config ID ims
  Scope AdobeID, openid, read_organizations (andra värden kan också finnas i konfigurationen)
  Provider ID ims
  Create users Markerat (true)
  User ID Property email (om det här är en nyskapad konfiguration, ändras inte annars)
 4. Leta reda på konfigurationen Apache Jackrabbit Oak Default Sync Handler med Sync Handler-namnet ims och klicka på  för att redigera den.

  Ange följande konfigurationsegenskaper enligt tabellen nedan och klicka på Spara.

  Egenskapsnamn Värde
  User Expiration Time 15 m (för femton minuter eller annat önskat värde. Mer information finns i Gruppmappning.)
  User auto membership Ändra inte
  User Membership Expiration 15 m (för femton minuter eller annat önskat värde. Mer information finns i Gruppmappning.)
  User Dynamic Membership Avmarkerat (false)
 5. Leta reda på konfigurationen Adobe Granite OAuth Authentication Handler och klicka på  för att redigera den. Klicka på Spara utan att göra några ändringar.

 6. Varje begäran som autentiseras med en ägartoken leder till tre anrop till Adobe IMS, användarsynkronisering och att en inloggningstoken skapas i AEM. För att slippa det här samlar Adobe Asset Link in den inloggningstoken som returneras i svaret från AEM och skickar den med senare begäran. För att den här processen ska fungera måste prioriteten för hanteraren av ägarautentiseringen justeras. Följ stegen nedan:

  1. Öppna AEM CRXDE Lite i en webbläsare (/crx/de/index.jsp) och logga in som administratör.

  2. Gå till /apps/system/config, leta reda på följande fil och öppna dess konfiguration i redigeringsfönstret.

   • com.adobe.granite.auth.oauth.impl.BearerAuthenticationHandler.config
  3. Längst ned i filen lägger du till följande rad:

   • service.ranking=I”-10”
  4. Klicka på Spara allt uppe till vänster i webbläsarfönstret eller tryck på Kommando-S/Ctrl-S.

Hantera åtkomstkontroll för användare

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar användare och deras åtkomst till AEM-katalogen.

Gruppmappning

Gruppmappning avgör hur grupper i AEM motsvarar grupper i Adobe IMS. Det spelar en viktig roll i hur Adobe Asset Link-användare får behörighet till AEM Assets.

När AEM används tillsammans med Adobe Asset Link delegeras funktioner för användarhantering till Adobe IMS. AEM skapar automatiskt användare och grupper som motsvarar användare och grupper i Adobe IMS. Dessutom synkroniserar AEM användare, grupper och gruppmedlemskap i AEM så att de matchar dem i Adobe IMS.

Tänk dig till exempel ett scenario där Adobe Asset Link-användare är medlemmar i Adobe IMS-gruppen assetlink-users. I det här fallet skapas en synkroniserad grupp med namnet assetlink-users i AEM när en användare från den Adobe IMS-gruppen ansluter till Adobe Asset Link för första gången. Varje ny användare i Adobe IMS-gruppen läggs till i den motsvarande gruppen i AEM när de ansluter till AEM via Adobe Asset Link för första gången.

Grupper i AEM som motsvarar och synkroniseras med grupper i Adobe IMS kan beviljas åtkomst direkt eller genom att de blir medlemmar i en annan grupp i AEM.

Här är ett exempel på hur behörigheter kan hanteras.

Gruppexempel

Följande regler gäller för gruppmappningar i AEM:

 • Egenskapen Group Mappings i konfigurationen Adobe Granite OAuth IMS Provider ska vara tom.
 • Medlemskapet i en Adobe Asset Link-användargrupp utvärderas när användaren autentiseras och tidsperioden i egenskapen Sync Handler User Expiration förfaller. Användare kan då läggas till och tas bort från grupper i AEM för att synkroniseras med det som finns i Adobe IMS.
 • Undvik gruppnamnskonflikter. Namn som används för grupper som skapas i Adobe IMS för att hantera användare ska skilja sig från alla AEM-systemgruppsnamn. De ska till exempel skilja sig från gruppen dam-users och alla grupper som skapas av AEM-administratören. En Adobe IMS-grupp som har ett namn som står i konflikt med namnet på en AEM-systemgrupp eller en manuellt skapad grupp, får inte användas för att kontrollera användarbehörigheter.
 • Om en Adobe IMS-användare ansluter till en AEM-instans och användarens namn står i konflikt med en tidigare skapad AEM-användare, får Adobe IMS-användaren ett annat namn där ett par siffror läggs till så att det blir unikt.

Konfiguration av åtkomstkontroll första gången

Användare som ansluter via Adobe Asset Link kan bara visa och interagera med resurser efter att de har beviljats nödvändig behörighet. Avsnittet Gruppmappning ovan beskriver hur användargrupper skapas i AEM och hur de motsvarar och synkroniseras med användargrupper i din organisation i Adobe IMS. Vi rekommenderar att AEM-administratören använder de här grupperna för att hantera åtkomstkontroll för Adobe Asset Link-användare.

AEM-administratören ska utföra följande steg för varje AEM-grupp som är synkroniserad med en Adobe IMS-grupp som ska användas för att hantera åtkomstkontroll för användare:

 1. Se till att gruppen har en medlem som kan användas för en första anslutning från Adobe Asset Link.

 2. Använd den här användaren för att logga in på Adobe Asset Link och ansluta till AEM. (Den här anslutningen misslyckas förmodligen.)

 3. Gå till AEM och leta reda på gruppen som motsvarar gruppen i Adobe IMS och ge den önskad åtkomstkontroll. Den nya gruppen kan till exempel göras till medlem i gruppen dam-users.

 4. Stäng Adobe Asset Link och starta om Creative Cloud-programmet. Öppna sedan Adobe Asset Link igen för att kontrollera att användaren har rätt åtkomst.

När de här stegen har utförts kan andra användare i samma grupp ansluta till AEM med Adobe Asset Link vid sitt första försök. De får automatiskt samma behörigheter som de andra användarna i gruppen.

Andra konfigurationsuppgifter

Adobe Asset Link-användare kan ansluta till AEM när de är inloggade i Creative Cloud-program. Den här autentiseringen använder Adobe IMS-teknik och skapar användarinformation i AEM om sådan inte finns. Det är vanligt att företagskunder som använder AEM hanterar sina användare genom en extern identitetsleverantör som är integrerad med AEM. Till identitetsleverantörerna hör Adobe IMS och andra produkter som använder SAML- och LDAP-protokollen. Användare kan också skapas och hanteras lokalt i AEM.

Det finns några scenarier där användare som ansluter till AEM med Adobe Asset Link inte står i konflikt med befintlig användarinformation som är lagrad i AEM från tidigare direktinloggning:

 • Alla användarnamn som används för direktinloggning på AEM skiljer sig från användarnamnen som används i Adobe IMS för Creative Cloud-inloggning.
 • Adobe IMS används som identitetsleverantör för direkt AEM-inloggning.
 • Användaren ansluter till AEM med Adobe Asset Link innan direkt AEM-inloggning med samma konto.

I följande scenarier måste dock användarinformationen som skapats som ett resultat av direkt AEM-inloggning uppdateras för att fungera med Adobe Asset Link:

 • Samma användarnamn, t.ex. användarens e-postadress, används både för kontot i Creative Cloud, som använder Adobe IMS, och kontot i en annan extern identitetsleverantör än Adobe IMS.
 • Samma användarnamn används både för kontot i Creative Cloud och ett lokalt AEM-konto.
 • Creative Cloud-kontona i Adobe IMS är Federated ID:n, som hanteras av samma externa identitetsleverantör som är integrerad med AEM för direktinloggning.

AEM-användare som skapas så här har ingen egenskap som krävs för användare som är synkroniserade med Adobe IMS. Följande steg kan utföras av en AEM-administratör med hjälp av AEM CRXDE Lite och AEM-webbkonsolen för att uppdatera dessa användare i AEM så att de kan använda Adobe Asset Link.

 1. Leta reda på konfigurationen Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration med hjälp av AEM-webbkonsolen och klicka på  för att redigera den. Avmarkera kryssrutan External Identity Protection och klicka på Spara.

 2. Öppna AEM:s gränssnitt för användarhantering genom att gå till Verktyg > Säkerhet > Användare. Välj den användare som du vill uppdatera och skriv sedan ned slutet av webbläsarens URL-sökväg för den användaren, med början från /home/users. Du kan också söka efter användarnamnet med hjälp av AEM CRXDE Lite. Användarsökvägen kan se ut ungefär så här – /home/users/x/xTac082TDh-guJzzG7WM.

 3. Använd AEM CRXDE Lite för att gå till användarsökvägen, välj användarnoden och visa nodens egenskaper genom att välja fliken Properties nere i mitten. Den här noden har en jcr:primaryType-egenskap med värdet rep:User.

 4. Längst ned på fliken Properties anger du Name-värdet rep:externalId, Type-värdet String och Value-värdet <rep:authorizableId>;ims, där <rep:authorizableId> är värdet för nodens rep:authorizableId-egenskap. (Ett semikolon utan mellanslag används för att separera värdet rep:authorizableId från ims.)

 5. Klicka på knappen Lägg till till höger om den nya posten och klicka sedan på Spara allt uppe till vänster i webbläsarfönstret. Du kan också trycka på Kommando-S/Ctrl-S.

 6. Upprepa steg 2 till och med 5 för alla andra användare som du vill uppgradera så att de kan använda Adobe Asset Link.

 7. Leta reda på konfigurationen Apache Jackrabbit Oak External PrincipalConfiguration med hjälp av AEM-webbkonsolen och klicka på  för att redigera den. Avmarkera kryssrutan External Identity Protection och klicka på Spara.

  Obs!

  Om tjänsterna inte återställs om några minuter startar du om AEM för att tillåta autentiseringar.

Efter den här ändringen kommer en uppdaterad AEM-användare att kunna ansluta till Adobe Asset Link och fortsätta använda den metod för direktinloggning på AEM som användes innan uppdateringen. När autentiseringen med Adobe IMS lyckas kommer AEM-användarprofilinformationen att synkroniseras med användarprofilen i Adobe IMS.

Det finns en metod då en gruppmigrering av flera AEM-användare kan utföras för att de ska kunna arbeta med Adobe Asset Link. Kontakta Adobes kundtjänst om du vill ha mer information och hjälp med att aktivera det här alternativet.

I vissa fall kan en Adobe Asset Link-användare beviljas snabbåtkomst till AEM. Det här kan ske då användarnas redan befintliga användarinformation hittas och raderas med hjälp av användarhanteringen i AEM eller AEM CRXDE Lite innan de ansluts till Adobe Asset Link. Ny användarinformation skapas i AEM efter anslutningen. Det här sättet ska bara användas om du är säker på att det inte finns några viktiga data som har lagts till som underordnade i användarnoden. Exempel på sådana data är alla noder som är underordnade användarnoden och som inte är noder av typen tokens, preferences, profile, profiles, profiles/public eller rep:policy/*.

Skapa frågeindex

AEM innehåller index som används för att få effektiva frågor. Många av dessa index finns i basprodukten. Det finns dock situationer när en projektspecifik fråga behöver ett anpassat index. För Adobe Asset Link krävs ett index för effektiv hantering av den fråga som bestämmer vilka resurser användaren har checkat ut. Detta index ingår redan i AEM 6.5.0 och senare. Följande instruktioner beskriver hur du skapar detta index i AEM 6.4.4 och senare.

AEM innehåller index som används för att få effektiva frågor. Många av dessa index finns i basprodukten. Det finns dock situationer när en projektspecifik fråga behöver ett anpassat index. För Adobe Asset Link krävs ett index för effektiv hantering av den fråga som bestämmer vilka resurser användaren har checkat ut. Detta index ingår redan i AEM 6.5.0 och senare. Följande instruktioner beskriver hur du skapar detta index i AEM 6.4.4 och senare.

 1. Öppna AEM CRXDE Lite i en webbläsare genom att gå till /crx/de/index.jsp och logga in som admin.

 2. Leta reda på noden vid /oak:index, högerklicka på den och välj Create > Create Node.

 3. Ange cqDrivelock som namn på noden och ange oak:QueryIndexDefinition som Type.

 4. Lägg till följande egenskaper i den nya noden:

  1. Name: type; Type: string; Value: property
  2. Name: propertyNames; Type: Name[] (klicka på knappen ”Multi”); Value: cq:drivelock
 5. Klicka på Spara allt.

Konfigurera speciella funktioner i AEM Assets

Adobe Asset Link kan interagera med en del funktioner som nyligen blev tillgängliga i AEM 6.4.4 och senare versioner.

Integrera med Adobe Stock

Konfigurationsinformation om Adobe Stock-integrering finns i Använda Adobe Stock-mediefiler i AEM Assets.

Obs!

AEM 6.4.4 eller senare versioner krävs för integrering med Adobe Stock.

Visuell sökning

Med den här funktionen kan du söka efter visuellt liknande resurser direkt i Adobe Asset Link om den har konfigurerats i AEM 6.5.0 eller senare. Det är bara indexerade resurser som ingår i den här funktionsbaserade sökningen.

Visuell sökning kräver samma konfigurationssteg som Förbättrade smarta taggar. Dessutom krävs det att ett Lucene-index skapas och att några andra ändringar görs enligt beskrivningen i följande steg.

 • Implementera en lösning som ger Lucene-frågor en högre relativ kostnad än likhetssökningen.
  • Använd AEM CRXDE Lite för att gå till noden /oak:index/lucene.
  • Lägg till egenskapen costPerEntry för typen Double med värdet 10.
  • Lägg till egenskapen costPerExecution för typen Double med värdet 2.
  • Lägg till egenskapen refresh för typen Boolean med värdet true.
  • Klicka på Spara allt uppe till vänster i webbläsarfönstret eller tryck på Kommando/Ctrl-S.
 • Skapa ett Lucene-index för bildfunktioner och uppdatera predictedTags-indexet.
  • Använd AEM CRXDE Lite för att gå till /oak:index/damAssetLucene/indexRules/dam:Asset/properties.
  • Högerklicka på noden för att skapa en imageFeatures-nod av typen nt-unstructured.
  • Lägg till egenskapen name av typen String med värdet jcr:content/metadata/imageFeatures/haystack0.
  • Lägg till egenskapen nodeScopeIndex för typen Boolean med värdet true.
  • Lägg till egenskapen propertyIndex för typen Boolean med värdet true.
  • Lägg till egenskapen useInSimilarity för typen Boolean med värdet true.
  • Klicka på Spara allt uppe till vänster i webbläsarfönstret eller tryck på Kommando/Ctrl-S.
  • Gå till /oak:index/damAssetLucene/indexRules/dam:Asset/properties/predictedTags.
  • Lägg till egenskapen similarityTags för typen Boolean med värdet true.
  • Klicka på Spara allt uppe till vänster i webbläsarfönstret eller tryck på Kommando/Ctrl-S.
  • Gå till /oak:index/damAssetLucene.
  • Ändra värdet för egenskapen reindex till true.
  • Klicka på Spara allt uppe till vänster i webbläsarfönstret eller tryck på Kommando/Ctrl-S. En omindexering startar. Beroende på antalet resurser i katalogen kan det ta lite tid att slutföra den här åtgärden.

Mer information finns i Förbättrade smarta taggar.

Eftersom funktionen för visuell sökning använder ett tjänstkonto som är registrerat hos adobe.io, krävs vissa behörigheter för konfigurationen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy