Montera (importera) bilder

När du vill infoga bilder i InDesign använder du kommandot Montera, eftersom det innehåller flest funktioner för hantering av upplösning, filformat, flersidiga PDF- och INDD-dokument och färg. Att montera grafik kallas också för att importera bilder och infoga bilder.

Om du skapar ett dokument där de här funktionerna inte är av avgörande betydelse kan du kopiera och klistra in när du vill importera grafik till InDesign. Om du däremot klistrar in bilden, bäddas den in i dokumentet och länken till den ursprungliga bildfilen bryts. Du kan därför inte uppdatera bilden från den ursprungliga filen. Om du klistrar in Illustrator-bilder kan du dock redigera banorna i InDesign. Se Importera Adobe Illustrator-bilder.

Vilka alternativ du kan välja mellan när du monterar en bildfil beror på vilken typ av bild det är. Importalternativen visas när du markerar Visa importalternativ i dialogrutan Montera. Om Visa importalternativ inte är markerat används standardinställningarna i InDesign, eller de inställningar som du senast använde när du monterade en bild av samma typ.

Namnen på bilderna du har monterat (importerat) visas på länkpanelen.

Obs!

Om du monterar eller drar en bild från ett flyttbart medium, till exempel en cd-skiva, bryts länken när det flyttbara mediet avlägsnas från den dator som du arbetar på.

 1. Gör något av följande:
  • Om du importerar en bild utan att först ha skapat en ram måste du först kontrollera att ingenting är markerat i dokumentet.

  • Om du importerar en bild till en befintlig ram markerar du ramen. Om den nya bilden är större än ramen kan du ändra storlek på ramen genom att välja Objekt > Passning > [passningskommando].

  • Markera bildramen om du vill ersätta en befintlig bild.

 2. Välj Arkiv > Montera och välj en eller fler bildfiler i något av de tillgängliga formaten.

  Om du väljer flera filer kan du klicka eller dra i dokumentet och på så sätt montera alla markerade filer på en och samma gång. (Se Montera flera bilder.)

 3. Om du vill ersätta ett markerat objekt väljer du Ersätt markerat objekt.
 4. Välj Skapa statiska rubriker om du vill lägga till en bildtext som baseras på bildens metadata. Se Generera en bildtext från en bild.
 5. Om du vill ställa in formatspecifika importalternativ gör du något av följande:
  • Markera Visa importalternativ och klicka på Öppna.

  • Håll Skift nedtryckt och klicka på Öppna eller håll ned Skift och dubbelklicka på ett filnamn.

  Obs!

  Om du monterar en bild från Illustrator 9.0 eller senare med hjälp av dialogrutan Visa importalternativ, är alternativen samma som för PDF-filer. Om du monterar en bild från Illustrator 5.5–8.x är alternativen samma som för EPS-filer.

 6. Om dialogrutan Alternativ för bildimport visas (för att du valde formatspecifika importalternativ), markerar du importalternativ och klickar på OK. (Se Importalternativ för bilder.)
 7. Gör något av följande:
  • Om du vill importera en ny ram drar du för att skapa ramen. Eller klicka på den laddade bildsymbolen  på den plats där du vill placera det övre vänstra hörnet av bilden.

  Obs!

  När du drar för att skapa en ram kommer ramen att få samma proportioner som bilden om du inte väljer att Skift-dra.

  • Om du vill importera till en befintlig, omarkerad ram klickar du med den laddade bildsymbolen någonstans i ramen.
  • Om du vill importera till en befintlig och markerad ram behöver du inte göra någonting, förutsatt att alternativet Ersätt markerat objekt har markerats. Bilden monteras automatiskt i den ramen.
  • Om du vill ersätta en befintlig bild håller du ned Alt och klickar på den inlästa bildikonen på den bild du vill ersätta.
  • Om du vill montera alla angivna sidor av ett flersidigt dokument (t.ex. PDF eller INDD) på en och samma gång, där sidorna överlappar varandra, håller du ned Alt och klickar på den laddade bildikonen där du vill att sidorna ska visas.

  Obs!

  Om du av misstag ersätter en befintlig bild när du monterar en bild kan du trycka på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS). Då återställs den ursprungliga bilden i ramen och den inlästa bildsymbolen visas.

 8. Om du vill montera nästa sida i en flersidig PDF-fil klickar du på den laddade bildikonen någonstans i layouten. Om det behövs kan du bläddra till en annan plats eller ändra sidor utan att den laddade bildsymbolen försvinner.

Obs!

Bilden du placerar kan, beroende på dina inställningar, ha låg upplösning. En bilds visningsinställningar påverkar inte filens slutliga utdataformat. Om du vill ändra bildens visningsinställningar går du till Styra visningsprestanda för bilder.

Importalternativ för bilder

Vilka alternativ som finns för import av bilder beror på vilken typ av fil som ska importeras. Om du vill visa importalternativ ser du till att Visa importalternativ är markerat i dialogrutan Montera.

Importalternativ för EPS-bilder

När du monterar en EPS-bild (eller en fil som har sparats med Illustrator 8.0 eller tidigare) och sedan väljer Visa importalternativ i dialogrutan Montera, visas en dialogruta med följande alternativ:

Läs inbäddade OPI-bildlänkar

Med det här alternativet läser InDesign in länkar från OPI-kommentarer för bilder som är infogade (eller kapslade) i bilden.

Avmarkera alternativet om du arbetar med ett utkast och tänker låta en tjänsteleverantör göra bildersättningen med hjälp av deras eget OPI-program. Om alternativet är avmarkerat bevaras OPI-länkarna i InDesign, men de blir inte lästa. När du skriver ut eller exporterar infogas utkastet och länkarna i utdatafilen.

Markera alternativet om du arbetar med ett utkast och tänker ersätta bilderna själv i InDesign när du skapar den slutgiltiga utdatafilen, istället för att låta tjänsteleverantören göra bildersättningen. Om du markerar det här alternativet visas OPI-länkarna på länkpanelen.

Markera det här alternativet också när du importerar EPS-filer som innehåller OPI-kommentarer som inte är till för ett utkast. Om du t.ex. importerar en EPS-fil som innehåller OPI-kommentarer före en utelämnad TIFF- eller bitmappsbild, så bör du markera det här alternativet så att TIFF-informationen blir tillgänglig för InDesign när du skapar en utdatafil.

Använd Photoshop-urklippsbana

Oberoende av om detta alternativ är markerat eller inte, kommer en placerad EPS-fil i InDesign att innehålla en urklippsbana. Om du emellertid avmarkerar alternativet kan resultatet bli att storleken på begränsningsramen blir annorlunda.

Utkastgenerering

Med det här alternativet skapar du lågupplösta bitmappsrepresentationer av bilder som ritas upp på skärmen. Följande inställningar styr hur utkastet genereras:

Använd TIFF- eller PICT-förhandsvisning

Vissa EPS-bilder innehåller inbäddade förhandsvisningsbilder. Välj det här alternativet om du vill generera proxybilden för befintlig förhandsvisning. Om det inte finns någon förhandsvisning genereras utkastbilden genom att rastrera EPS-bilden till en tillfällig bitmappsbild.

Rastrera PostScript

Markera det här alternativet om du vill ignorera den inbäddade förhandsvisningen. Det här alternativet tar mer tid, men ger ett resultat med bättre kvalitet.

Obs!

När du importerar mer än en fil till samma dokument får alla förekomster samma utkastinställning som den första förekomsten av den importerade filen.

Importalternativ för bitmappsfiler

Du kan använda färghanteringsalternativ för enskilda importerade bilder när du använder färghanteringsverktyg med dokumentet. Du kan också importera en urklippsbana eller en alfakanal som sparats med en bild som skapats i Photoshop. På så sätt kan du direkt markera en bild och ändra banan för den utan att ändra bildramen.

När du monterar en PSD-, TIFF-, GIF-, JPEG- eller BMP-fil och väljer Visa importalternativ i dialogrutan Montera, visas en dialogruta med följande alternativ:

Använd Photoshop-urklippsbana

Om alternativet inte är tillgängligt sparades inte bilden med en urklippsbana, eller så kan urklippsbanor inte hanteras i bildens filformat. Om bitmappsbilden inte har en urklippsbana kan du skapa en i InDesign.

Alfakanal

Markera en alfakanal om du vill importera området i bilden som sparats som en alfakanal i Photoshop. InDesign använder sedan alfakanalen till att skapa en genomskinlig mask i bilden. Det här alternativet är endast tillgängligt för bilder som innehåller minst en alfakanal.

Klicka på fliken Färg om du vill visa följande färghanteringsalternativ:

Bild importerad utan urklippsbana (vänster) och med urklippsbana (höger)
Bild importerad utan urklippsbana (vänster) och med urklippsbana (höger)

Profil

Om Använd dokumentstandardvärden är markerat låter du alternativet vara oförändrat. Annars väljer du en färgkälla med en profil som matchar färgomfånget hos den enhet eller det program som användes för att skapa bilden. Med hjälp av profilen kan färgerna i InDesign omvandlas på rätt sätt till utdataenhetens färgomfång.

Renderingsmetod

Välj en metod för att anpassa bildens färgomfång till det hos utdataenheten. Vanligtvis väljer du Perceptuell (bilder) eftersom det återger färger i foton på rätt sätt. Alternativen Mättnad (bilder), Relativ kolorimetri and Absolut kolorimetri är bättre för områden med heltäckande färg. De återger inte foton lika bra. Renderingsalternativen är inte tillgängliga för bitmappsbilder, gråskalebilder och indexerade färger.

Importalternativ för PNG-filer

När du monterar en PNG-bild och väljer Visa importalternativ i dialogrutan Montera visas en dialogruta med tre avsnitt med importinställningar. Två av avsnitten innehåller samma alternativ som är tillgängliga för andra bitmappsbildformat. Det tredje avsnittet, PNG-inställningar, innehåller följande inställningar:

Använd information om genomskinlighet

Alternativ aktiveras som standard när en PNG-bild innehåller genomskinlighet. Bilder i en importerad PNG-fil som innehåller genomskinlighet interagerar bara om bakgrunden är genomskinlig.

Vit bakgrund

Om en PNG-bild inte innehåller någon fildefinierad bakgrundsfärg, så är det här alternativet markerat som standard. Men det är bara aktiverat om Använd information om genomskinlighet är aktiverat. Om det här alternativet är markerat används vit som bakgrundsfärg när genomskinlighetsinformation tillämpas.

Bakgrundsfärg definieras i filen

Om en PNG-bild har sparats med en bakgrund som inte är vit, och Använd information om genomskinlighet är markerat, är alternativet markerat som standard. Om du inte vill använda den bakgrundsfärg som är standard, så klickar du antingen på Vit bakgrund och importerar bilden med en vit bakgrund, eller så avmarkerar du Använd information för genomskinlighet och importerar bilden utan någon genomskinlighet (då visas områden i bilden som nu är genomskinliga). I vissa bildprogram går det inte att ange en bakgrund som inte är vit för PNG-bilder.

Använd gammakorrigering

Markera alternativet om du vill ställa in gammavärdena (mellantoner) för en PNG-bild när du monterar den. Med det här alternativet kan du matcha en bilds gammavärde mot gammavärdet för den enhet som du vill skriva ut eller visa bilden på (t.ex. en skrivare med låg upplösning, en icke-PostScript-skrivare eller en datorskärm). Avmarkera alternativet om du vill montera bilden utan att tillämpa någon gammakorrektion. Som standard är alternativet markerat om PNG-bild har sparats med ett gammavärde.

Gammavärde

Alternativet, som bara är tillgängligt om Använd gammakorrigering är markerat, visar det gammavärde som är sparat med bilden. Du ändrar värdet genom att ange ett positivt värde mellan 0,01 och 3,0.

När du importerar PNG-filer är inställningarna i dialogrutan Alternativ för bildimport alltid inställda efter den markerade filen, inte efter standard eller de senast använda inställningarna.

Importalternativ för Acrobat (.pdf) och Illustrator (.ai)

Layout, bilder och typografi i en monterad PDF-fil bevaras. Precis som andra monterade bilder, kan du inte redigera en monterad PDF-sida i InDesign. Du kan styra lagervisningen i en PDF-fil med lager. Du kan också montera mer än en sida av en flersidig PDF-fil.

När du monterar en PDF-fil som har sparats med lösenord får du en uppmaning om att ange lösenorden. Om PDF-filen sparades med användningsbegränsningar (t.ex. ingen redigering eller utskrift), men utan lösenord, kan du montera filen.

När du monterar en PDF-fil (eller en fil som har sparats i Illustrator 9.0 eller senare) och väljer Visa importalternativ i dialogrutan Montera, visas en dialogruta med följande alternativ:

Visa förhandsvisning

Förhandsvisa en sida i PDF-filen innan du monterar den. Om du monterar en sida från en PDF-fil som innehåller flera sidor klickar du på pilarna eller anger ett sidnummer under förhandsvisningen, om du vill visa en viss sida.

Sidor

Ange vilka sidor du vill montera: sidan som visas i förhandsvisningen, alla sidor eller ett sidintervall. För Illustrator-filer kan du ange vilket artboard som ska monteras.

Obs!

Om du vill ange flera sidor håller du ned Alt medan du monterar dem så att de placeras ut samtidigt, överlappande varandra.

Beskär till

Anger hur mycket av PDF-sidan som ska monteras:

Begränsningsram

Monterar PDF-sidans begränsningsram, eller det minsta område som omger objekten på sidan, inklusive sidmärken. Med alternativet Begränsningsram (endast synliga lager) används begränsningsramen bara för de synliga lagren i PDF-filen. Med alternativet Begränsningsram (alla lager) används begränsningsramen för hela lagerområdet i PDF-filen, även för dolda lager.

Konstnärlig

Monterar bara den del av PDF-sidan som omsluts av en rektangel som författaren av dokumentet har skapat som en placerbar bild (t.ex. clip art).

Beskär

Monterar bara den del av PDF-sidan som visas eller skrivs ut från Adobe Acrobat.

Reducera

Om du vill identifiera den plats där den slutgiltiga utdatasidan beskärs rent fysiskt vid produktionen, om det finns några skärmärken.

Utfall

Monterar bara det område som motsvarar den yta där allt sidinnehåll skulle beskäras, om det finns något utfallsområde. Den här information är av intresse om utdata av sidan görs i en produktionsmiljö. Den tryckta sidan kan innehålla sidmärken utanför utfallsområdet.

Medium

Monterar det område som motsvarar den fysiska pappersstorleken för det ursprungliga PDF-dokumentet (t.ex. storleken på ett A4-ark), inklusive sidmärken.

Alternativ för beskärning av monterade PDF-filer
Alternativ för beskärning av monterade PDF-filer

A. Medium B. Reducera C. Utfall D. Innehåll E. Beskär F. Konstnärlig 

Genomskinlig bakgrund

Välj det här alternativet om du vill visa text eller bilder som faller utanför PDF-sidan i InDesign-layouten. Avmarkera det här alternativet om du vill montera PDF-sidan med en ogenomskinlig vit bakgrund.

Obs!

Om du skapar en genomskinlig bakgrund i en ram som innehåller en PDF-bild, kan du senare göra den täckande genom att lägga till en fyllning i ramen.

Importalternativ för InDesign-filer (INDD)

Layout, bilder och typografi i en monterad INDD-fil bevaras i InDesign. Däremot behandlas filen som ett objekt. Det innebär att du inte kan redigera den, även om du kan styra synligheten av lager och välja vilka sidor i en flersidig INDD-fil som ska importeras.

När du monterar en InDesign-fil och väljer Visa importalternativ i dialogrutan Montera, visas en dialogruta med följande alternativ:

Visa förhandsvisning

Förhandsvisa en sida innan du monterar den. Du kan skriva ett sidnummer eller klicka på pilarna när du vill förhandsvisa en sida i ett flersidigt dokument.

Sidor

Ange vilka sidor du vill montera: sidan som visas i förhandsvisningen, alla sidor eller ett sidintervall.

Beskär till

Ange hur mycket av sidan eller sidorna som ska monteras, själva sidan eller utfalls- eller instruktionsmarginalerna på monteringsbordet.

Montera flera bilder

Med kommandot Montera kan du importera mer än ett objekt i taget.

 1. Skapa ramar för bilderna om du vill montera några eller alla i ramar.
 2. Välj Arkiv > Montera och välj filer.

  Du kan välja bildfiler, textfiler, InDesign-filer och andra filer som du kan lägga till i InDesign-dokument.

 3. Du kan också välja Visa importalternativ, klicka på Öppna och ange importalternativ för varje enskild fil. (Se Importalternativ för bilder.)

  En miniatyrbild av den första bilden du markerar visas bredvid den laddade bildikonen. En siffra bredvid den laddade bildikonen visar hur många bilder som är klara för import. Namnen på bilderna visas på länkpanelen, med bokstäverna LP (för ”laddad för placering”) bredvid den översta bilden.

  Montera fyra filer i platshållarramar
  Montera fyra filer i platshållarramar

  Obs!

  Tryck på en piltangent om du vill bläddra igenom bilderna. Tryck på Esc om du vill ta bort den översta bilden från den laddade bildikonen, så att den inte monteras i InDesign.

  Obs!

  Du kan förhindra att miniatyrbilder visas i den laddade bildikonen om det gör att datorn arbetar långsammare. Under Gränssnitt i dialogrutan Inställningar avmarkerar du Visa miniatyrbilder på plats.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill importera till en ny ram klickar du med den laddade bildikonen på den plats där du vill placera det övre vänstra hörnet av bilden.

  • Om du vill skapa en ram i en viss storlek och importera bilden till ramen klickar och drar du för att definiera ramen. Ramen kommer att anpassas till proportionerna för bilden som placeras.

  • Om du vill importera till en befintlig ram klickar du med den laddade bildikonen någonstans i ramen. Håll ned Alt och klicka för att ersätta innehållet i en befintlig ram.

  • Om du vill importera alla inlästa bilder i ett stödraster börjar du dra och trycker sedan ned piltangenterna för att bestämma antalet rader och kolumner. Använd uppåtpil eller nedåtpil för att ändra antalet rader, och vänsterpil eller högerpil för att ändra antalet kolumner. Släpp musknappen för att montera ett rutnät av bilder.

   Om du vill ändra mellanrummet mellan ramarna trycker du på Page Up eller Page Down, eller så håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du trycker på piltangenterna.

   Om du vill ändra avståndet mellan ramar håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du trycker på piltangenterna.

  Obs!

  Du kan läsa in fler bilder genom att välja Arkiv > Montera när bildikonen visas.

Styra synligheten för lager i importerade bilder

När du importerar Photoshop-filer (PSD) eller PDF-lagerfiler kan du ange hur lager på den översta nivån ska visas. Genom att justera lagervisning i InDesign kan du variera en bild beroende på sammanhang. Om du t.ex. har ett flerspråkigt dokument kan du skapa en enda bild som innehåller ett textlager för varje språk.

Du kan justera lagervisning när du monterar en fil eller med hjälp av dialogrutan Alternativ för objektlager. Om Photoshop-filen dessutom innehåller lagerkompositioner kan du välja att visa en komposition.

Ange lagervisning

 1. Gör något av följande:
  • Om du importerar en bild utan att först ha skapat en ram måste du först kontrollera att ingenting är markerat i dokumentet.

  • Om du importerar en bild till en befintlig ram så markerar du ramen.

  • Om du ersätter en befintlig bild så markerar du bildramen.

 2. Välj Arkiv > Montera och markera en bildfil.
 3. Om du vill ersätta ett markerat objekt väljer du Ersätt markerat objekt.
 4. Markera Visa importalternativ och klicka på Öppna.
 5. I dialogrutan Alternativ för bildimport eller Montera klickar du på fliken Lager.
 6. Om du vill visa en förhandsvisning av bilden klickar du på Visa förhandsvisning.
 7. (Endast PDF-filer) Om du monterar en sida från en flersidig PDF-fil kan du förhandsvisa en viss sida genom att klicka på pilarna eller skriva ett sidnummer under förhandsvisningen.
 8. (Endast PSD-filer) Om bilden innehåller lagerkompositioner väljer du den komposition du vill visa, på snabbmenyn Lagerkomposition.
 9. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna eller stänga en lageruppsättning klickar du på triangeln till vänster om mappsymbolen.

  • Om du vill dölja ett lager eller en lageruppsättning klickar du på ögonsymbolen bredvid lagret eller lageruppsättningen.

  • Om du vill visa ett lager eller en lageruppsättning klickar du på den tomma ögonkolumnen bredvid lagret eller lageruppsättningen.

  • Om du endast vill visa innehållet i ett visst lager eller en viss lageruppsättning Alt-klickar du på ögonikonen. Alt-klicka på ögonikonen igen om du vill återställa de ursprungliga synlighetsinställningarna för de andra lagren.

  • Om du vill ändra visningen av flera objekt drar du i ögonkolumnen.

 10. Gör inställningar för alternativet Vid uppdatering av länken:

  Använd lagervisning från Photoshop/PDF

  Matchar lagervisningsinställningarna med motsvarande inställningar i den länkade filen när du uppdaterar länken.

  Behåll åsidosättningar av lagervisning

  Bibehåller synlighetsinställningarna för lager som de var när filen först monterades.

 11. Klicka på OK.
 12. Klicka på OK och gör något av följande:
  • Om du vill importera till en ny ram klickar du med den laddade bildsymbolen  på den plats där du vill placera det övre vänstra hörnet av bilden.

  • Om du vill importera till en befintlig, omarkerad ram klickar du med den laddade bildsymbolen någonstans i ramen.

  • Om du vill importera till en befintlig och markerad ram behöver du inte göra någonting. Bilden monteras automatiskt i den ramen.

  Obs!

  Om du av misstag ersätter en befintlig bild när du monterar en bild kan du trycka på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS). Då återställs den ursprungliga bilden i ramen och den inlästa bildsymbolen visas.

Ange lagervisning för monterade AI-, PSD-, PDF- och INDD-filer

När du har monterat en Photoshop PSD-fil, en PDF-fil med lager, en Illustrator AI-fil eller en InDesign INDD-fil kan du styra synligheten för lagren med hjälp av dialogrutan Alternativ för objektlager. Om Photoshop-filen innehåller lagerkompositioner kan du välja vilken komposition du vill visa. Du kan dessutom välja om visningsinställningarna ska behållas eller om de ska matchas mot inställningarna i den ursprungliga filen varje gång du uppdaterar länken.

 1. Markera filen i InDesign-dokumentet.
 2. Välj Objekt > Alternativ för objektlager.
 3. Om du vill förhandsvisa bilden markerar du Förhandsvisa.
 4. (Endast PSD-filer) Om bilden innehåller lagerkompositioner väljer du den komposition du vill visa, på snabbmenyn Lagerkomposition.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna eller stänga en lageruppsättning klickar du på triangeln till vänster om mappsymbolen.

  • Om du vill dölja ett lager eller en lageruppsättning klickar du på ögonsymbolen bredvid lagret eller lageruppsättningen.

  • Om du vill visa ett lager eller en lageruppsättning klickar du på den tomma ögonkolumnen bredvid lagret eller lageruppsättningen.

  • Om du endast vill visa innehållet i ett visst lager eller en viss lageruppsättning Alt-klickar du på ögonikonen. Alt-klicka på ögonikonen igen om du vill återställa de ursprungliga synlighetsinställningarna för de andra lagren.

  • Om du vill ändra visningen av flera objekt drar du i ögonkolumnen.

 6. Ange alternativ för uppdatering av länkar:

  Använd lagervisning

  Matchar lagervisningsinställningarna med motsvarande inställningar i den länkade filen när du uppdaterar länken.

  Behåll åsidosättningar av lagervisning

  Bibehåller synlighetsinställningarna för lager som de var när filen först monterades.

 7. Klicka på OK.

Klistra in och dra bilder

När du kopierar och klistrar in eller drar en bild till ett dokument i InDesign, kan vissa av det ursprungliga objektets attribut gå förlorade. Vad som eventuellt går förlorat beror på begränsningar i operativsystemet och de datatyper som finns tillgängliga för överföring i det andra programmet samt inställningarna för urklipp i InDesign. Om du klistrar in eller drar Illustrator-bilder kan du markera och redigera banor i bilden.

Om du däremot kopierar och klistrar in, eller drar mellan två InDesign-dokument, eller inom ett dokument, så bibehålls alla bildattribut som importerats eller tillämpats. Om du t.ex. kopierar en bild från ett InDesign-dokument och klistrar i den i ett annat, kommer den nya kopian att vara en exakt kopia av originalet, inklusive den ursprungliga länkinformationen, så att du kan uppdatera bilden när ursprungsfilen ändras.

Kopiera och klistra in bilder

När du kopierar och klistrar in en bild från ett annat dokument till ett InDesign-dokument, skapas ingen länk i InDesign till bilden på länkpanelen. Bilden kan konverteras då den behandlas med systemets urklippsfunktion under överföringen. Då kan både bild- och utskriftskvaliteten bli sämre i InDesign än i bildens ursprungsprogram.

 1. I InDesign eller något annat program markerar du den ursprungliga bilden och väljer Redigera > Kopiera.
 2. Växla till ett dokumentfönster i InDesign och välj Redigera > Klistra in.

Dra och släppa bilder

Att dra och släppa fungerar på samma sätt som kommandot Montera, där bilderna visas på länkpanelen när du har importerat dem. Du kan inte ange importalternativ för de filer du drar och släpper. Du kan däremot dra och släppa flera filer samtidigt (filerna läses in i den laddade bildikonen när du drar och släpper mer än en fil).

Markera en bild i Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Utforskaren (Windows), Finder (Mac OS) eller skrivbordet och dra den till InDesign. Bild måste vara i ett format som kan importeras till InDesign.

När du drar en fil från någon annan plats än Illustrator visas den på länkpanelen i InDesign. Med hjälp av länkpanelen kan du ange versionen och uppdatera den om det behövs.

 1. Markera originalbilden.
 2. Dra bilden till ett öppet dokumentfönster i InDesign.

Obs!

Om du använder Windows och försöker dra ett objekt från ett program som det inte finns några funktioner för att dra och släppa i, visas förbjuden åtgärd-symbolen.

Obs!

Om du vill avbryta att dra en bild, släpper du bilden på namnlisten på en panel eller ett dokument.

Korrigera bilder med låg upplösning

Viss grafik som du monterar i dokument kan se kornig eller suddig ut. Det beror oftast på att bilder som standard visas lågupplösta i InDesign, i syfte att uppnå högre prestanda.

Kontrollera visningsinställningar

Om du vill visa grafik med hög upplösning väljer du Visa > Visningsprestanda > Visning med hög kvalitet. Mer information om hur du ändrar visningsinställningarna finns i Styra visningsprestanda för bilder.

Använda Montera i stället för Klistra in

Bilden kanske fortfarande visas lågupplöst trots att du har ändrat inställningarna för visningsprestanda. För en sådan bild ska du använda kommandot Montera när du infogar bilden i InDesign. Om du infogar en bild från ett annat program kan i vissa fall förhandsgranskningsbilden infogas i stället för den ursprungliga filen.

Kontrollera utskriftsinställningar

Om bilden skrivs ut lågupplöst kontrollerar du att utskriftsinställningarna för grafik stämmer. I Bilder i dialogrutan Skriv ut väljer du Sänd data > Alla.

Undvik omformningar i bilder av medelgod kvalitet

En bilds kvalitet kan dessutom försämras om du skalförändrar eller roterar bilden. Du kan prova att välja Rensa omformningar på kontrollpanelens meny.

Förbättra bildens upplösning

Vissa lågupplösta bilder, exempelvis bilder som kopieras från webbsidor, kanske måste ersättas med högupplösta versioner.

Styra visningsprestanda för bilder

Du kan styra upplösningen på de bilder du monterar i ett dokument. Du kan ändra visningsinställningarna för hela dokumentet eller för enskilda bilder. Du kan även ändra en inställning som antingen tillåter eller åsidosätter visningsinställningarna för enskilda dokument.

Ändra visningsprestanda för ett dokument

Ett dokument öppnas alltid med de förvalda inställningarna (standardinställningarna) för visningsprestanda. Du kan ändra visningsprestanda för ett dokument som är öppet, men inställningen sparas inte med dokumentet.

Om du har angett visningsprestanda för bilder separat, kan du åsidosätta inställningarna så att alla objekt använder samma inställningar.

 1. Välj Visa > Visningsprestanda och välj ett alternativ på menyn.
 2. Om du har gjort separata inställningar för objekt men vill tvinga objekten att visas enligt dokumentinställningen, avmarkerar du Visa > Visningsprestanda > Tillåt visningsinställningar på objektnivå. (En bockmarkering visar att alternativet är valt.)

Ändra visningsprestanda för ett objekt

 1. Om du vill behålla visningsprestanda för enskilda objekt när dokumentet stängs och öppnas igen, markerar du Bevara visningsinställningar på objektnivå under Visningsprestanda.

 2. Välj Visa > Visningsprestanda och se till att alternativet Tillåt visningsinställningar på objektnivå är markerat.

 3. Markera en importerad bild med markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget .
 4. Gör något av följande:
  • Välj Objekt > Visningsprestanda och välj en visningsinställning.

  • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på bilden och välj sedan en visningsinställning på undermenyn Visningsprestanda.

Obs!

Om du vill ta bort ett objekts lokala visningsinställning väljer du Använd visningsinställning på undermenyn Visningsprestanda. Om du vill ta bort lokala visningsinställningar för alla bilder i dokumentet, markerar du Rensa visningsinställningar på objektnivå på undermenyn Visa > Visningsprestanda.

Alternativ för visningsprestanda

De här alternativen styr hur bilder visas på skärmen, men påverkar inte utskriftskvaliteten eller exporterade utdata.

Använd inställningarna under Visningsprestanda för att ange med vilket standardalternativ alla dokument ska öppnas. Du kan anpassa inställningarna som definierar dessa alternativ. Varje visningsalternativ har olika inställningar för hur rasterbilder, vektorbilder och genomskinlighet visas.

Snabbvisning

Raster- och vektorbilder visas som grå rutor (standard). Använd alternativet om du vill kunna bläddra igenom uppslag med många bilder eller genomskinlighetseffekter snabbt.

Normal

Lågupplösta bilder för utkast (standard) som är lämpliga att använda vid identifiering och placering av bilder och vektorbilder visas. Normal visning är standardinställning. Det är det snabbaste sättet att visa en identifierbar bild.

Högkvalitets

En rasterbild eller vektorbild visas med hög upplösning (standard). Det här alternativet ger högsta kvalitet men långsamma prestanda. Använd det här alternativ när du behöver finjustera en bild.

Obs!

Bildvisningsalternativen påverkar inte upplösningen för utdata när du skriver ut eller exporterar bilder i ett dokument. Om du skriver ut till en PostScript-enhet eller exporterar till XHTML, EPS eller PDF, beror bildernas slutliga upplösning på de inställningar du gör när du skriver ut eller exporterar filen.

Ange standardvisningsprestanda

Med inställningarna under Visningsprestanda kan du ange ett standardalternativ för visning som InDesign sedan använder för alla dokument. Du kan ändra dokumentets visningsprestanda med alternativen på menyn Visa. Du kan också ändra inställningen för enskilda objekt med hjälp av menyn Objekt. Anta till exempel att du arbetar med projekt som innehåller flera fotografier i hög upplösning (t.ex. en katalog). Du kanske vill kunna öppna alla dokumenten snabbt. Då kan du sätta standardalternativet för visning till snabb. När du vill visa bilderna mer detaljerat, kan du växla dokumentvyn till normal visning eller visning med hög kvalitet (och låta inställningen vara snabbvisning).

Du kan också välja att visa eller åsidosätta visningsinställningar som du har tillämpat på enskilda objekt. Om alternativet Bevara visningsinställningar på objektnivå är valt, sparas alla inställningar som tillämpas på objekten i dokumentet.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visningsprestanda (Windows) respektive InDesign > Inställningar > Visningsprestanda (Mac OS).
 2. För Standardvy väljer du normal eller snabb visning eller visning med hög kvalitet. Det visningsalternativ du väljer används sedan för alla dokument som du öppnar eller skapar.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill spara visningsinställningar som har tillämpats på enskilda objekt markerar du Bevara visningsinställningar på objektnivå.

  • Om du vill visa alla objekt med standardalternativet för visning, avmarkerar du Bevara visningsinställningar på objektnivå.

 4. Under Justera visningsinställningar väljer du ett visningsalternativ som du vill anpassa. Flytta sedan skjutreglaget för rasterbilder eller vektorbilder till önskad inställning.
 5. Klicka på OK.

Varje visningsalternativ har olika inställningar för hur rasterbilder (bitmappsbilder), vektorbilder och genomskinlighetseffekter visas.

Skapa kontaktkartor

En kontaktkarta är en tabell av miniatyrbilder. Kontaktkartor används ofta vid prepress-granskning. Du kan skapa kontaktkartor i flera olika Adobe-program. I Photoshop kan du använda kommandot Kontaktkarta eller Bildpaket.

I tidigare versioner av Adobe Bridge (CS2 och CS3) kan du skapa kontaktkartor för Indesign-sidor genom att använda funktionen Skapa InDesign-kontaktkarta. Funktionen finns inte i senare versioner av Adobe Bridge. Där kan du skapa PDF-kontaktkartor genom att använda utdataläget i Adobe Bridge.

Du kan skapa en enkel kontaktkarta i InDesign genom att montera flera bilder i ett rutnät.

 1. Välj Arkiv > Montera, markera flera bilder och välj Öppna.

  Om du vill inkludera bildtexter väljer du Skapa statiska rubriker. Se Generera en bildtext från en bild.

 2. Börja dra, och tryck sedan ned piltangenterna för att bestämma antalet rader och kolumner. Använd uppåtpil eller nedåtpil för att ändra antalet rader, och vänsterpil och högerpil för att ändra antalet kolumner.

  Om du vill ändra mellanrummet mellan ramarna trycker du på Page Up eller Page Down, eller så håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du trycker på piltangenterna.

  Om du vill ändra avståndet mellan ramar håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du trycker på piltangenterna.

 3. Släpp musknappen för att montera ett rutnät av bilder.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy