Genel düzenleme işlevleri

Genel düzenleme işlevlerini Belge penceresinde gerçekleştirirsiniz. Bu işlevler metin, HTML ve nesne ekleme; font ve karakter işaretlemesi uygulama, değiştirme ve kaldırma; etiket ve nitelik değiştirme ve daha fazlası şeklindedir.

dom.applyCharacterMarkup()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belirtilen karakter işaretleme türünü seçime uygular. Seçim bir ekleme noktası ise, belirtilen karakter işaretlemesini sonradan yazılan herhangi bir metne uygular.

Bağımsız Değişkenler

tagName

 • tagName bağımsız değişkeni, karakter işaretlemesiyle ilişkili etiket adıdır. Şu dizelerden biri olmalıdır: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" veya "var".

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.applyFontMarkup()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

FONT etiketini, belirtilen niteliği ve değeri geçerli seçime uygular.

Bağımsız Değişkenler

attribute, value

 • attribute bağımsız değişkeni "face", "size" veya "color" şeklinde olmalıdır.

 • value bağımsız değişkeni niteliğe atanacak değerdir; örneğin, "Arial, Helvetica, sans-serif", "5" veya "#FF0000".

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.deleteSelection()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belgedeki seçimi siler.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.editAttribute()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belirtilen Belge niteliğinin düzenlenmesi için uygun arabirimi görüntüler. Çoğu durumda, bu arabirim bir iletişim kutusudur. Bu işlev yalnızca etkin belge için geçerlidir.

Bağımsız Değişkenler

attribute

 • attribute, düzenlemek istediğiniz etiket niteliğini belirten bir dizedir.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.exitBlock()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Geçerli paragraf veya başlık bloğundan çıkarak ekleme noktasını tüm blok öğelerinin dışında bırakır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.getCharSet()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 4.

Açıklama

Belgenin meta etiketindeki charset niteliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Belgenin kodlama kimliğidir. Örneğin, Latin1 belgesi için bu işlev iso-8859-1 öğesini döndürür.

dom.getFontMarkup()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Geçerli seçim için FONT etiketinin belirtilen nitelik değerini alır.

Bağımsız Değişkenler

attribute

 • attribute bağımsız değişkeni "face", "size" veya "color" şeklinde olmalıdır.

Şunu Döndürür:

Belirtilen nitelik değerini içeren bir dize veya nitelik belirtilmemişse boş bir dize.

dom.getLineFromOffset()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver MX.

Açıklama

Dosya metnindeki (HTML veya JavaScript kodu) belirli bir karakter kaydırmasına ilişkin satır numarasını bulur.

Bağımsız Değişkenler

offset

 • offset bağımsız değişkeni, dosyanın başlangıcından itibaren karakter konumunu temsil eden bir tam sayıdır.

Şunu Döndürür:

Belgedeki satır numarasını temsil eden bir tam sayı.

dom.getLinkHref()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Geçerli seçimi çevreleyen bağı alır. Bu işlev, bağ bulunana kadar geçerli düğümün üst ve iki üst öğeleri arasında döngü yapması ve ardından bağda getAttribute('HREF') öğesinin çağrılması durumuna eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

file:// URL şeklinde belirtilen bağlı dosya adını içeren bir dize.

dom.getLinkTarget()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Geçerli seçimi çevreleyen bağın hedefini alır. Bu işlev, bağ bulunana kadar geçerli düğümün üst ve iki üst öğeleri arasında döngü yapması ve ardından bağda getAttribute('TARGET') işlevinin çağrılması durumuna eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Bağ için TARGET nitelik değerini içeren dize veya hedef belirtilmemişse boş bir dize.

dom.getListTag()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçili liste stilini alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Listeyle ilişkili etiket içeren bir dize ("ul", "ol" veya "dl") ya da listeyle ilişkili etiket yoksa boş bir dize. Bu değer her zaman küçük harf döndürür.

dom.getTextAlignment()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçimi içeren bloğun hizalamasını alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Blokla ilişkili etiketin ALIGN nitelik değerini içeren bir dize veya etiket için ALIGN niteliği belirtilmemişse boş bir dize. Bu değer her zaman küçük harf döndürür.

dom.getTextFormat()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçili metnin blok formatını alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Metinle ilişkili blok etiketini içeren bir dize (örneğin, "p", "h1", "pre" vb.) veya seçimle ilişkili blok etiketi yoksa boş bir dize. Bu değer her zaman küçük harf döndürür.

dom.hasCharacterMarkup()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçimin belirtilen karakter işaretlemesine zaten sahip olup olmadığını kontrol eder.

Bağımsız Değişkenler

markupTagName

 • markupTagName bağımsız değişkeni, kontrol ettiğiniz etiketin adıdır. Şu dizelerden biri olmalıdır: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" veya "var".

Şunu Döndürür:

Seçimin tamamında belirtilen karakter işaretlemesinin olup olmadığını gösteren bir Boolean değeri. Seçimin yalnızca bir kısmında belirtilen işaretleme varsa bu işlev bir false değeri döndürür.

dom.indent()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

BLOCKQUOTE etiketlerini kullanarak seçimi girintiler. Seçim bir liste öğesiyse, bu işlev seçili öğeyi yuvalanmış bir listeye dönüştürerek seçimi girintiler. Bu yuvalanmış liste, dış liste ile aynı türdedir ve bir öğe (ilk seçim) içerir.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.insertHTML()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

HTML içeriğini belgede geçerli ekleme noktasına ekler.

Bağımsız Değişkenler

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • contentToInsert bağımsız değişkeni eklemek istediğiniz içeriktir.

 • İsteğe bağlı olan bReplaceCurrentSelection bağımsız değişkeni, içeriğin geçerli seçimi değiştirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir Boolean değeridir. bReplaceCurrentSelection bağımsız değişkeni bir true değeri ise, içerik geçerli seçimi değiştirir. Değer false ise, içerik geçerli seçimden sonra eklenir.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Örnek

Aşağıdaki kod, HTML dizesini <b>130</b> geçerli belgeye ekler:

 var theDOM = dw.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertHTML('<b>130</b>');

Sonuç Belge penceresinde görünür.

dom.insertObject()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belirtilen nesneyi gerekirse kullanıcıya parametreleri sorarak ekler.

Bağımsız Değişkenler

objectName

 • objectName bağımsız değişkeni Yapılandırma/Nesneler klasöründeki bir nesnenin adıdır.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Örnek

dom.insertObject('Button') işlevine ilişkin çağrı etkin belgede geçerli seçimden sonra bir form düğmesi ekler. Hiçbir seçim yapılmadıysa bu işlev düğmeyi geçerli ekleme noktasına ekler.

Not:

Nesne dosyaları ayrı klasörlerde saklanabilse de bu dosyaların benzersiz adlara sahip olması önemlidir. Forms (Formlar) klasöründe ve MyObjects (Nesnelerim) klasöründe Button.htm adlı bir dosya bulunuyorsa Dreamweaver bunları ayırt edemez.

dom.insertText()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Metin içeriğini belgede geçerli ekleme noktasına ekler.

Bağımsız Değişkenler

contentToInsert, {bReplaceCurrentSelection}

 • contentToInsert bağımsız değişkeni eklemek istediğiniz içeriktir.

 • İsteğe bağlı olan bReplaceCurrentSelection bağımsız değişkeni, içeriğin geçerli seçimi değiştirmesi gerekip gerekmediğini belirten bir Boolean değeridir. bReplaceCurrentSelection bağımsız değişkeni bir true değeri ise, içerik geçerli seçimi değiştirir. Değer false ise, içerik geçerli seçimden sonra eklenir.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Örnek

Aşağıdaki kod &lt;b&gt;130&lt;/b&gt; metnini geçerli belgeye ekler:

 var theDOM = dreamweaver.getDocumentDOM(); 
 theDOM.insertText('<b>130</b>');

Sonuçlar Belge penceresinde görünür.

dom.newBlock()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Geçerli seçimi içeren blok ile aynı etiket ve niteliklere sahip yeni bir blok oluşturur veya işaretçi tüm blokların dışındaysa yeni bir paragraf oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Örnek

Geçerli seçim ortaya hizalanmış bir paragraf içindeyse, dom.newBlock() işlevine ilişkin bir çağrı geçerli paragraftan sonra <p align="center"> ekler.

dom.notifyFlashObjectChanged()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 4.

Açıklama

Dreamweaver'a geçerli Flash nesne dosyasının değiştiğini söyler. Dreamweaver Önizleme ekranını gerektiğinde yeniden boyutlandırarak ve ilk boyuttaki genişlik-yükseklik oranını koruyarak günceller.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.outdent()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçimi çıkıntılar.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.removeCharacterMarkup()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçimdeki belirtilen karakter işaretleme türünü kaldırır.

Bağımsız Değişkenler

tagName

 • tagName bağımsız değişkeni, karakter işaretlemesiyle ilişkili etiket adıdır. Şu dizelerden biri olmalıdır: "b", "cite", "code", "dfn", "em", "i", "kbd", "samp", "s", "strong", "tt", "u" veya "var".

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.removeFontMarkup()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belirtilen niteliği ve bunun değerini FONT etiketinden kaldırır. Nitelik kaldırıldığında yalnızca FONT etiketi kalırsa, FONT etiketi de kaldırılır.

Bağımsız Değişkenler

attribute

 • attribute bağımsız değişkeni "face", "size" veya "color" şeklinde olmalıdır.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.resizeSelection()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçili nesneyi belirtilen boyutlara göre yeniden boyutlandırır.

Bağımsız Değişkenler

newWidth, newHeight

 • newWidth bağımsız değişkeni, işlevin seçili nesneyi ayarlamak için kullandığı yeni genişliği belirtir.

 • newHeight bağımsız değişkeni, işlevin seçili nesneyi ayarlamak için kullandığı yeni yüksekliği belirtir.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.setAttributeWithErrorChecking()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belirtilen niteliği geçerli seçimin belirtilen değerine ayarlar. Kullanıcıya değerin yanlış türde veya aralık dışında olup olmadığı sorulur. Bu işlev yalnızca etkin belge için geçerlidir.

Bağımsız Değişkenler

attribute, value

 • attribute bağımsız değişkeni, geçerli seçim için ayarlanacak niteliği belirtir.

 • value bağımsız değişkeni nitelik için ayarlanacak değeri belirtir.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.setLinkHref()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçimi bir köprü bağı yapar veya geçerli seçimi kapsayan HREF etiketinin URL değerini değiştirir.

Bağımsız Değişkenler

linkHREF

 • linkHREF bağımsız değişkeni, bağı kapsayan URL'dir (belgeyle ilgili yol, kökle ilgili yol veya mutlak URL). Bağımsız değişken yoksayılırsa HTML Dosyası Seç iletişim kutusu görünür.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Etkinleştirici

dom.setLinkTarget()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Geçerli seçimi çevreleyen bağın hedefini ayarlar. Bu işlev, bağ bulunana kadar geçerli düğümün üst ve iki üst öğeleri arasında döngü yapması ve ardından bağda setAttribute('TARGET') işlevinin çağrılması durumuna eşdeğerdir.

Bağımsız Değişkenler

{linkTarget}

 • İsteğe bağlı olan linkTarget bağımsız değişkeni çerçeve adı, pencere adı veya ayrılmış hedeflerden birini ("_self", "_parent", "_top" veya "_blank") temsil eden bir dizedir. Bağımsız değişken yoksayılırsa Hedef Ayarla iletişim kutusu görünür.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.setListBoxKind()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçili SELECT menüsünün türünü değiştirir.

Bağımsız Değişkenler

kind

 • kind bağımsız değişkeni "menu" veya "list box" olmalıdır.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.showListPropertiesDialog()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Liste Özellikleri iletişim kutusu açılır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Etkinleştirici

dom.setListTag()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçili liste stilini ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

listTag

 • listTag bağımsız değişkeni listeyle ilişkili etikettir. "ol", "ul", "dl" veya boş bir dize olmalıdır.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.setTextAlignment()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Seçimi içeren bloğun ALIGN niteliğini belirtilen değere ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

alignValue

 • alignValue bağımsız değişkeni "left", "center" veya "right" olmalıdır.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.setTextFieldKind()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3 (Dreamweaver CS5.5'ten itibaren kullanılmamaktadır)

Açıklama

Seçili metin alanının formatını ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

fieldType

 • fieldType bağımsız değişkeni "input", "textarea" veya "password" olmalıdır.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.setTextFormat()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 4.

Açıklama

Seçili metnin blok formatını ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

blockFormat

 • blockFormat bağımsız değişkeni şu formatlardan birini belirten bir dizedir: "" (format olmaması durumunda), "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6" veya "pre".

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dom.showFontColorDialog()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Renk Seçici iletişim kutusunu açar.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dreamweaver.deleteSelection()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Etkin belgedeki veya Site panelindeki seçimi siler; Macintosh'ta ise bir iletişim kutusunda veya hareketli panelde odağı olan metin kutusunu siler.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

Etkinleştirici

dreamweaver.editFontList()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Font Listesini Düzenle iletişim kutusunu açar.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Hiçbir şey.

dreamweaver.getFontList()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Metin Özellik denetçisinde ve Stil Tanımı iletişim kutusunda görünen tüm font gruplarının bir listesini alır.

Bağımsız Değişkenler

Yok.

Şunu Döndürür:

Font listesindeki her bir öğeyi temsil eden bir dize dizisi.

Örnek

Dreamweaver'ın varsayılan kurulumunda, dreamweaver.getFontList() işlevine ilişkin bir çağrı şu öğeleri içeren bir dizi döndürür:

 • "Arial, Helvetica, sans-serif"

 • "Times New Roman, Times, serif"

 • "Courier New, Courier, mono"

 • "Georgia, Times New Roman, Times, serif"

 • "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"

dreamweaver.getFontStyles()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 4.

Açıklama

Belirtilen bir TrueType fontunun desteklediği stilleri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

fontName

 • fontName bağımsız değişkeni, font adını içeren bir dizedir.

Şunu Döndürür:

Fontun desteklediklerini gösteren üç Boolean değerinden oluşan bir dizi. İlk değer fontun bold özelliğini destekleyip desteklemediğini, ikinci değer fontun italic özelliğini destekleyip desteklemediğini ve üçüncü değer fontun bold ve italic değerlerinin ikisini de destekleyip desteklemediğini gösterir.

dreamweaver.getKeyState()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 3.

Açıklama

Belirtilen değiştirici tuşuna basılıp basılmadığını belirler.

Bağımsız Değişkenler

key

 • key bağımsız değişkeni şu değerlerden biri olmalıdır: "Cmd", "Ctrl", "Alt" veya "Shift". Windows'ta "Cmd" ve "Ctrl", Control tuşunu; Macintosh'ta "Alt", Option tuşunu temsil eder.

Şunu Döndürür:

Tuşa basılıp basılmadığını gösteren bir Boolean değeri.

Örnek

Aşağıdaki kod, bir işlem gerçekleştirilmeden önce Shift ve Control tuşlarına (Windows) veya Shift ve Command tuşlarına (Macintosh) basılıp basılmadığını kontrol eder:

 if (dw.getKeyState("Shift") && dw.getKeyState("Cmd")){ 
  // execute code 
}

dreamweaver.getNaturalSize()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 4.

Açıklama

Bir grafik nesnesinin genişliğini ve yüksekliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

url

 • url bağımsız değişkeni, boyutları istenen söz konusu grafik nesnesini işaret eder. Dreamweaver'ın bu nesneyi desteklemesi gerekir (GIF, JPEG, PNG, Flash ve Shockwave). getNaturalSize() işlevine bağımsız değişken olarak sağlanan URL'nin yerel bir dosyayı işaret eden mutlak bir URL olması gerekir; göreceli URL olamaz.

Şunu Döndürür:

İlk tam sayının nesne genişliğini, ikinci tam sayının yüksekliği tanımladığı iki tam sayıdan oluşan bir dizi.

dreamweaver.getSystemFontList()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver 4.

Açıklama

Sistem için bir font listesi döndürür. Bu işlev tüm fontları veya yalnızca TrueType fontlarını alabilir.

Bağımsız Değişkenler

fontTypes

 • fontTypes bağımsız değişkeni all değerini veya TrueType değerini içeren bir dizedir.

Şunu Döndürür:

Font adlarının tamamını içeren bir dize dizisi; hiçbir font bulunmazsa null değerini döndürür.

dreamweaver.getSystemFontName()

Kullanılabilirlik

Dreamweaver CS5.

Açıklama

Sistem font adını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Hiçbir şey.

Şunu Döndürür:

Sistem font adını içeren bir dize.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın