Návrh stránky začíná základními úkony: vytvořením nového dokumentu, nastavením stránek a umístěním okrajů a sloupců nebo změnou nastavení mřížky.

Při vytváření dokumentu můžete použít dva pracovní postupy, buď Mřížka rozvržení nebo Okraje a sloupce.

Poznámka: Typ souboru dokumentu bude naprosto stejný bez ohledu na to, který pracovní postup použijete. Mřížku rozvržení si můžete zobrazit v dokumentu vytvořeném pomocí postupu Okraje a sloupce nebo můžete přepínat mezi zobrazeními a tak skrýt mřížku rozvržení dokumentu vytvořenou pomocí volby Mřížka rozvržení.

Pracovní postup založený na kompozici sazby pomocí funkce Mřížka rozvržení je dostupný pouze v asijských jazykových verzích. Když vyberete volbu Mřížka rozvržení, zobrazí se v dokumentu čtvercová mřížka. Počet jednotlivých čtverců (počet řádků nebo znaků) určíte v nastavení velikosti stránky. Pomocí tohoto nastavení můžete určit také okraje stránky. Při používání mřížky rozvržení lze pomocí jednotlivých buněk mřížky přesně umístit objekt na stránku.

Pracovní postup Okraje a sloupce je stejný jako v západních pracovních postupech. Západní pracovní postupy se konfigurují pomocí volby Okraje a sloupce, objekty jsou uspořádány na stránkách bez mřížek rozvržení. Směr psaní můžete nastavit na vodorovný nebo svislý pomocí pracovního postupu Okraje a sloupce i Mřížka rozvržení.

Dokument zobrazující mřížku rozvržení (vlevo) Dokument zobrazující okraje a sloupce (vpravo)

Vytvoření nového dokumentu

 1. Zvolte Soubor > Nový > Dokument.

  Dialogové okno Nový dokument je kombinací dialogových oken Nastavení dokumentu a Okraje a sloupce, takže můžete z jednoho místa nastavit velikost stránky, okraje a sloupce. Tato nastavení můžete kdykoliv změnit.

 2. Zadání možností nastavení dokumentu. (Viz Volby nového dokumentu.)

  Chcete-li určit rozměry oblastí spadávky a popisu, klikněte na Více voleb. Oblasti spadávky a popisu jsou až za okraji určené velikosti stránky. Chcete-li vytvořit stejné oblasti spadávky a popisu na všech stranách, klikněte na ikonu Změnit všechna nastavení na stejné hodnoty.

 3. Kliknutím na OK otevřete nový dokument se zadaným nastavením.

Poznámka:

Chcete-li určit výchozí nastavení rozvržení pro všechny nové dokumenty, zvolte Soubor > Nastavení dokumentu nebo Formát > Okraje a sloupce a nastavte volby, když nejsou otevřeny žádné dokumenty.

Vytvoření nového dokumentu s mřížkou rozvržení

 1. Zvolte Soubor > Nový > Dokument.

 2. Změňte počet stránek, velikost stránky a další volby. Chcete-li určit rozměry oblastí spadávky a popisu, klepněte na Více voleb.

 3. Klikněte na dialog Mřížka rozvržení a zadejte nastavení mřížky rozvržení. (Viz volby Mřížka rozvržení – pouze japonsky.)

 4. Kliknutím na OK otevřete nový dokument se zadaným nastavením.

Mřížka rozvržení slouží pouze k účelům rozvržení. Chcete-li do dokumentu přidat text, přidejte mřížky rámečků nebo textové rámečky.

Vytvoření nového dokumentu pomocí okrajů a sloupců

Vytváříte-li dokument pomocí pracovního postupu západního stylu, použijte postup Okraje a sloupce. Pokud již znáte obecná nastavení rozvržení, jako jsou okraje a počet sloupců v dokumentu, použijte jako nejjednodušší způsob dialog Okraje a sloupce.

 1. Zvolte Soubor > Nový > Dokument.

 2. Zadejte volby pomocí dialogového okna Nový dokument. Jednotlivé volby jsou stejné jako při vytváření dokumentu pomocí mřížky rozvržení.

 3. Klikněte na volbu Okraje a sloupce a v dialogu Nové okraje a sloupce vyberte požadované volby. Tyto volby jsou stejné jako v dialogu Okraje a sloupce. (Viz Změna nastavení dokumentu, okrajů a sloupců.)

 4. klikněte na OK.

I když byl dokument vytvořen pomocí postupu Okraje a sloupce, můžete si zobrazit mřížku rozvržení vybráním volby Zobrazit > Mřížky a vodítka > Zobrazit mřížku rozvržení. Nastavení mřížky rozvržení lze upravit po vybrání volby Rozvržení > Mřížka rozvržení.

Poznámka:

Chcete-li určit výchozí nastavení rozvržení pro všechny nové dokumenty, zvolte Soubor > Nastavení dokumentu, Rozvržení > Okraje a sloupce nebo Rozvržení > Nastavení mřížky rozvržení a nastavte volby, když nejsou otevřeny žádné dokumenty.

Volby nového dokumentu

Přednastavení dokumentu

Vyberte dříve uložené přednastavení.

Reprodukce

Když vytváříte dokument s výstupem do formátu PDF nebo SWF pro web, změní výběr varianty Web některé volby v dialogovém okně, například vypnutí volby Protilehlé stránky, změna orientace z otočení na výšku na otočení na šířku a použití velikosti stránky podle rozlišení monitoru. Libovolná z těchto nastavení lze měnit, nelze však změnit nastavení Reprodukce po vytvoření dokumentu.

CS6: Reprodukce pro digitální publikování byla přidána pro publikace určené pro Digital Publishing Suite.

Počet stránek

Zadejte počet stránek, které se mají vytvořit v novém dokumentu.

Počáteční stránka č.

Zadejte, na kterém čísle stránky dokument začne. Jestliže zadáte sudé číslo (například 2) při zapnuté volbě Protilehlé stránky, začne první dvojstránka v dokumentu na první oboustranné dvojstránce. Viz Dvojstránka se dvěma stránkami na začátku dokumentu.

Protilehlé stránky

Tuto volbu zapněte, pokud chcete, aby levá a pravá strana byly umístěny proti sobě na dvojstránce, například u knih či časopisů. Vypněte tuto volbu, jestliže má být každá strana samostatná, například při tisku letáků nebo plakátů, nebo když mají objekty spadávat v oblasti vazby.

Když vytvoříte dokument, můžete použít panel Stránky, abyste vytvořili dvojstránky s více než dvěma stránkami nebo vynutit, aby se první dvě stránky otevíraly jako dvojstránka. (Viz Nastavení stránkování dvojstránek.)

Základní textový rámeček

CS5.5 a starší verze: Vyberte tuto volbu, chcete-li vytvořit textový rámeček s velikostí podle oblasti uvnitř vodítek okrajů, s určeným nastavením sloupců. Základní textový rámeček se přidá do Vzoru A. (Viz Používání textových rámečků na vzorových stránkách.)

Volba Základní textový rámeček je dostupná pouze v případě, že jste zvolili Soubor > Nový > Dokument.

Primární textový rámeček

jen CS6: zapnutím této volby přidáte primární textový rámeček do vzorové stránky. Když aplikujete novou vzorovou stránku na rozvržení stránky, nateče článek v primárním textovém rámečku do primárního textového rámečku.

Velikost stránky

Zvolte velikost stránky z nabídky nebo zadejte hodnoty pro Šířka a Výška. Velikost stránky představuje požadovanou konečnou velikost po oříznutí spadávky nebo jiných značek vně stránky.

Orientace

Klikněte na volbu Na výšku  nebo Na šířku . Tyto ikony se dynamicky vzájemně ovlivňují s rozměry zadanými v části Velikost stránky. Když je Výška větší hodnota, vybere se ikona Na výšku. Když je větší Šířka, vybere se ikona Na šířku. Kliknutím na nevybranou ikonu zaměníte hodnoty Výška a Šířka.

Tip: Chcete-li určit rozměry oblastí spadávky a popisu, klikněte na možnost Více voleb v dialogovém okně Nový dokument. Chcete-li vytvořit stejné oblasti spadávky a popisu na všech stranách, klikněte na ikonu Změnit všechna nastavení na stejné hodnoty .

Spadávka

Oblast spadávky umožňuje tisknout objekty, které jsou umístěny na vnějším okraji definované velikosti stránky. Na stránce požadované velikosti s objektem umístěným na jejím okraji se může při malém posunu při tisku nebo oříznutí na okraji tisknutelné oblasti objevit bílá. Proto byste měli umístit objekt, který je na okraji stránky požadovaných rozměrů, trochu mimo okraj a po tisku stránku oříznout. Oblast spadávky se zobrazuje jako červená linka v dokumentu. Nastavení oblasti spadávky můžete zadat v části Spadávka v tiskovém dialogovém okně.

Popisy

Oblast popisu se vypustí, když se dokument ořízne na konečnou velikost stránky. Oblast popisu obsahuje tiskové informace, pruh informace o přizpůsobených barvách nebo zobrazuje další instrukce a popisy dalších informací v dokumentu. Objekty (včetně textových rámečků) umístěné v oblasti popisu se tisknou, ale zmizí, když se dokument ořízne na konečnou velikost stránky.

Objekty mimo oblast spadávky nebo popisu (podle toho, která sahá dále) se netisknou.

Poznámka:

Chcete-li uložit nastavení dokumentu pro další použití, můžete také kliknout na ikonu Uložit přednastavení dokumentu.

Okno dokumentu – přehled

Každá stránka nebo dvojstránka v dokumentu má vlastní pracovní plochu a vodítka, která se zobrazují v normálním režimu zobrazení. (Chcete-li přepnout do normálního zobrazení, zvolte Zobrazení > Režim zobrazení > Normální.) Pracovní plocha je nahrazena šedým pozadím, když je dokument zobrazen v jednom z náhledových režimů. (Viz Náhled dokumentů.) Barvu pozadí tohoto náhledu a barvu vodítek můžete změnit v předvolbách Vodítka a pracovní plocha.

Dokument a vodítka v normálním režimu zobrazení

A. Dvojstránka (černé čáry) B. Stránka (černé čáry) C. Vodítka okrajů (purpurové čáry) D. Vodítka sloupců (fialové čáry) E. Oblast spadávky (červené čáry) F. Oblast popisu (modré čary) 

Poznámky k oknu dokumentu:

 • Čáry jiných barev jsou pomocná vodítka, která (když existují) se zobrazují v barvě vrstvy, když je vybraná. Viz Vrstvy.

 • Vodítka sloupců se zobrazují před vodítky okrajů. Když je vodítko sloupce přesně před vodítkem okraje, zakryje vodítko okraje.

Vytváření vlastních velikostí stránky

Můžete vytvářet vlastní velikosti stránky, které se zobrazí v nabídce Velikost stránky v dialogovém okně Nový dokument.

 1. Zvolte Soubor > Nový > Dokument.

 2. V nabídce Velikost stránky vyberte Vlastní velikost stránky.

 3. Zadejte název velikosti stránky, určete nastavení velikosti stránky a potom klikněte na Přidat.

Soubor New Doc Sizes.txt, který umožňoval vytvářet vlastní velikosti stránky v předchozí verzi aplikace InDesign, není v aplikaci InDesign CS5 a novějších verzích dostupný.

Definování přednastavení dokumentu

Abyste ušetřili čas a zajistili jednotnost při vytváření podobných dokumentů, můžete si do přednastavení uložit volby dokumentu pro velikost stránky, sloupce, okraje a oblasti spadávky a popisů.

 1. Zvolte Soubor > Přednastavení dokumentu > Definovat.

 2. V zobrazeném dialogu klikněte na položku Nový.

 3. Určete název přednastavení a vyberte základní volby rozvržení v dialogovém okně Nové přednastavení dokumentu. (Viz Volby nového dokumentu obsahují podrobný popis všech voleb.)

 4. Klikněte dvakrát na OK.

Poznámka:

Přednastavení dokumentu můžete uložit do samostatného souboru a rozeslat ho ostatním uživatelům. Chcete-li uložit nebo načíst soubor přednastavení dokumentu, použijte tlačítka Uložit a Načíst v dialogovém okně Přednastavení dokumentu.

Vytvoření dokumentu pomocí přednastavení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:.

  • Zvolte Soubor > Přednastavení dokumentu > [název přednastavení]. (Přidržením klávesy Shift a výběrem předvolby vytvoříte nový dokument založený na dané předvolbě bez nutnosti otevření dialogového okna Nový dokument.)

  • Zvolte Soubor > Nový > Dokument a pak zvolte přednastavení z nabídky Přednastavení dokumentu v dialogovém okně Nový dokument.

  Zobrazí se dialogové okno Nový dokument s přednastavenými volbami rozvržení.

 2. Proveďte změny voleb (pokud chcete) a klikněte na OK.

Poznámka:

Chcete-li přeskočit dialogové okno Nový dokument, podržte klávesu Shift při volbě přednastavení z nabídky Přednastavení dokumentu.