Artikkeleiden tuominen polkupohjaisten sidecar.xml-tiedostojen avulla

Artikkeleiden tuontiin on käytettävissä kaksi ensisijaista menetelmää:

Artikkeleiden tuominen kansiosta – Kun käytät tätä menetelmää, sinun on valittava Tuo artikkeli -valintaikkunasta Tuo yksi artikkeli tai Tuo useita artikkeleita ja osoitettava lähdetiedostot sisältävää kansiota. Tätä menetelmää käytettäessä on erittäin tärkeää, että tiedostonimet ja kansiot on määritetty oikein. Kun valitset Tuo useita artikkeleita -vaihtoehdon, artikkelin metatiedot sisältävää sidecar.xml-tiedostoa ei välttämättä tarvitse määrittää. Perinteisen sidecar.xml-tiedoston on oltava artikkelin alikansioiden kanssa samalla tasolla. Tietoja artikkeleiden tuonnista tällä menetelmällä on artikkelissa Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten.

Sidecar.xml-tiedostossa määritettyjen artikkeleiden tuominen – Kun valitset Tuo artikkeli -valintaikkunasta Tuo sidecar.xml-tiedostolla -vaihtoehdon, määrität tiedostojen polkunimet sisältävän sidecar.xml-tiedoston. Tästä menetelmästä on hyötyä erityisesti vaihtoehtoisia sivuasetteluita sisältävien InDesign-julkaisujen tai eri sijainneissa olevien tiedostojen tuonnissa. Tämä menetelmä toimii vain InDesign CS6:ssa ja sitä uudemmissa versioissa.

Huomautus:

Kun käytät Tuo sidecar.xml-tiedostolla -vaihtoehtoa, perinteistä sidecar.xml-tiedostoa ei voi valita julkaisujen tuontia varten. Sinun on käytettävä muotoa, joka sisältää tiedostojen polkunimet.

Artikkeleiden tuontivaihtoehdot

Polkupohjainen sidecar.xml-mallitiedosto

Tässä on esimerkki kaksisuuntaisen folion polkupohjaisesta sidecar.xml-tiedostosta. Tässä esimerkissä on kolmentyyppisiä artikkeleita: vaihtoehtoisiin sivuasetteluihin perustuva InDesign-julkaisu, _h- ja _v-muotoinen InDesign-julkaisupari ja HTML-artikkeli.

Valitettavasti Sidecar.xml Generator -työkalu ei tue uusien polkupohjaisten sidecar.xml-tiedostojen luontia. Suosittelemme, että lataat sidecar.xml-mallitiedoston ja muokkaat sitä. Lisää ja poista elementtejä tarpeen mukaan.

Lataa

Tämä polkupohjainen sidecar.xml-tiedosto tuodaan kahteen InDesign-artikkeliin ja HTML-artikkeliin.

Polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston määrittäminen

Polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston merkintöjen joukossa on <contentSource>-elementtejä, jotka määrittävät lähdetiedostojen sijainnin. InDesign-artikkeleiden tapauksessa on määritettävä lähdetiedostojen sijainti ja sivuasettelu. HTML-artikkeleiden tapauksessa on määritettävä HTML-resurssit sisältävä kansio.

Jokainen <entry>-osa määrittää jonkin artikkelin sijainnin ja metatiedot.

Polkunimeen liittyvät tiedot (InDesign)

Artikkelin lähdetiedostojen tyyppi ja sijainti määritetään <contentSource>-osassa.

<sourceFormat>-elementin kelvollisia arvoja ovat InDesign-lähdetiedostojen tapauksessa ”indd” ja HTML-lähdetiedostojen tapauksessa ”html”.

Määritä <customTocIcon>-elementille halutessasi sisällysluettelon kuvatiedoston polkunimi. Jos haluat luoda sisällysluettelon kuvan, jätä tämä elementti pois tai älä määritä sille arvoa. Käytä <customTocIcon>-elementtiä vain InDesign-tiedostojen, mutta ei HTML-tiedostojen kanssa. HTML-tiedostojen tapauksessa sisällysluettelon .png-tiedosto on lisättävä kohdekansioon .html-tiedoston kanssa samalle tasolle.

Luo vain pystysuuntaisten folioiden artikkeleille <sourceFile_v>-osia, vain vaakasuuntaisten folioiden artikkeleille <sourceFile_h>-osia tai kaksisuuntaisille folioille molempia osia. Määritä InDesign-tiedoston polkunimi <location>-elementissä. Määritä vaihtoehtoisia sivuasetteluita sisältävien julkaisujen tapauksessa sivuasettelun nimi (esimerkiksi ”iPad V”) <layoutName>-elementissä InDesignin Sivut-paneelissa näkyvällä tavalla.

<layoutName>-elementtiä tarvitaan vain vaihtoehtoisia sivuasetteluita sisältävissä InDesign-julkaisuissa. 

Kelvolliset polkunimien muodot:

(Mac OS) /Users/käyttäjä/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\käyttäjä\Documents\black box.indd

Huomautus:

Mac OS:ssä suositeltu tapa kopioida polku on osoittaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, valita Get Info ja kopioida polku Info-paneeliin. Liitä polkunimi ja sen jälkeen kirjoita tai liitä polkunimi polun loppuun. Paina Windowsissa Vaihto-näppäintä, napsauta tiedostoa Resurssienhallinnassa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kopioi polkuna.

Polkunimeen liittyvät tiedot (HTML)

Kun tuot HTML-artikkelin, määrität kansion polun <sourceFolder>-elementissä. Määrittämässäsi kansiossa on oltava .html-tiedosto, valinnainen sisällysluettelon .png-tiedosto ja muut HTML-resurssit alikansioissa. HTML-tiedostojen nimissä tarvitsee käyttää _v- ja _h-jälkiliitteitä vain silloin, jos haluat näyttää vaaka- ja pystysuuntaisissa sivuasetteluissa eri HTML-sisällöt. Voit esimerkiksi lisätä tiedostot ”index_v.html” ja ”index_h.html” samaan kansioon.

Muut elementit

Toimivia <isAd>-, <isFlattenedStack>- ja <isTrustedContent>-arvoja ovat ”tosi” ja ”virheellinen”. Arvo <isFlattenedStack> määrittelee, onko Vain vaakasuuntainen pyyhkäisy -asetus päällä, ja <isTrustedContent> määrittelee, onko Salli oikeustietojen käyttö -asetus valittuna HTML-artikkelia varten.

Kohdassa <smoothScrolling> voidaan käyttää arvoja always (aina), portrait (pysty), landscape (vaaka) ja never (ei koskaan). Oletusarvo on never, jolloin vieritys kohdistetaan sivuihin.

Kelvollisia <articleAccess>-arvoja ovat ”maksuton”, ”mitattu” ja ”suojattu”.

Tekijän metatietoihin voidaan käyttää arvoa <byline> tai <author>.

Määritä <section>-merkintöjen arvoksi merkkijono, kuten ”Elämäntapa”.

Kohdan <entry> järjestys määrittää folion artikkelien järjestyksen, kun luot folion tai päivität sen. Kohdan <entry> elementtien järjestyksellä ei ole merkitystä.

Artikkeleiden tuominen polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston avulla

  1. Luo sidecar.xml-tiedosto, joka sisältää lähdetiedostojen polkunimet. Tiedoston nimeksi on annettava ”sidecar.xml”.

  2. Valitse Folio Builder -paneelin paneelivalikosta Tuo artikkeli.

  3. Valitse Tuo sidecar.xml-tiedostolla -vaihtoehto, määritä polkupohjainen sidecar.xml-tiedosto ja valitse OK.

Huomautus:

Kun olet luomassa useita samaan julkaisujoukkoon perustuvia folioita, joissa on vaihtoehtoisia sivuasetteluita, yksi mahdollisuus on luoda sidecar.xml-tiedosto, kopioida se eri kansioihin ja sitten muokata kopioidun sidecar.xml-tiedoston <layouName>-arvoja.

Sodecar.xml-tiedostojen hallinta

Sidecar.xml-tiedostoihin liittyvien virhesanomien ratkaiseminen

Sidecar.xml-tiedoston contentSource-elementti on virheellinen

Tämä virhesanoma tulee näyttöön seuraavissa tilanteissa:

  • Määritetyt lähdetiedostot eivät ole käytettävissä tai niitä ei voi avata oikein.
  • Polkunimessä on vähintään yksi virheellinen merkki. Jos esimerkiksi kopioit polkunimen Terminalilla, polkunimessä olevien välilyöntien eteen lisätään kenoviiva (\). Poista nämä kenoviivat.
  • Määritit <customTocIcon>-elementin HTML-artikkelimuodossa.

Tuo sidecar.xml-tiedostolla -toimintoa käytettäessä folderName-elementti on virheellinen

Määritit Tuo sidecar.xml-tiedostolla -toimintoa käytettäessä perinteisen sidecar.xml-tiedoston polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston sijaan. Määritä polkupohjainen sidecar.xml-tiedosto tai käytä Tuo useita artikkeleja ‑toimintoa artikkelissa Kansiorakenteen määrittäminen artikkelien tuomista varten kuvatulla tavalla.

Tuo useita artikkeleita -toimintoa käytettäessä sidecar.xml-tiedoston contentSource-elementti on virheellinen

Jos tämä virhesanoma tulee näyttöön, olet valinnut Tuo useita artikkeleita -toiminnon polkupohjaisen sidecar.xml-tiedoston sisältävän foliokansion tuontia varten. Käytä perinteistä sidecar.xml-tiedostoa ja Tuo useita artikkeleita -toimintoa tai valitse Tuo sidecar.xml-tiedostolla -toiminto ja määritä polkupohjainen sidecar.xml-tiedosto.

Artikkelin pysty- ja vaakasuuntaista sivuasettelua ei löytynyt vastaavasta Indesign-julkaisusta

<layoutName>-elementille määrittämäsi arvo ei kelpaa. Avaa InDesign-julkaisu, tarkista sivuasettelun nimi Sivut-paneelista ja muokkaa sidecar.xml-tiedostoa.

Metatietojen päivittäminen polkupohjaisten sidecar.xml-tiedostojen avulla

Voit lisätä <metadataUpdateOnly/>-elementin <sidecar>-elementin välittömäksi alielementiksi ja siten osoittaa, että uusia artikkeleita ei pidä luoda. Jos <metadataUpdateOnly/>-elementti on käytössä, olemassa olevien artikkeleiden metatiedot (osoitettu <articleName>-arvoilla) päivitetään sidecar.xml-tiedostoa tuotaessa.

Kun <metadataUpdateOnly/>-elementti on määritetty, <sourceFile_v>-, <sourceFile_h>- ja <sourceFolder>-elementit ovat valinnaisia, ja ne ohitetaan, jos ne ovat käytössä.

Voit päivittää olemassa olevien artikkeleiden metatiedot muokkaamalla sidecar.xml-tiedostoa, lisäämällä <metadataUpdateOnly/>-elementin välittömästi <sidecar>-elementin perään ja tuomalla sidecar.xml-tiedoston Tuo artikkeli -valintaikkunan Tuo sidecar.xml-tiedostolla -toiminnolla.

Jos haluat päivittää olemassa olevien artikkeleiden metatiedot, lisää metadataUpdateOnly-elementti sidecar-elementin perään.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?