Opprette nye dokumenter (bare kinesisk, japansk og koreansk)

Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Sideutforming begynner med det grunnleggende: opprette et nytt dokument, definere sider og plassere marger og spalter eller endre innstillinger for rutenett.

Når du oppretter et dokument, kan du velge mellom to arbeidsflyter: Layoutrutenett eller Marger og spalter.

Merk: Uansett hvilken arbeidsflyt du velger, vil dokumentets filtype være akkurat den samme. Du kan vise et layoutrutenett opprettet i dokumentet ved bruk av Marger og spalter, eller skjule et layoutrutenett opprettet ved bruk av valget Layoutrutenett ved å bytte mellom visningene.

Arbeidsflyt basert på tekstjustering ved bruk av Layoutrutenett er kun tilgjengelig i versjoner med asiatiske språk. Når du velger Layoutrutenett, vises et rutenett av firkanter i dokumentet. Du kan angi antallet individuelle firkanter (antall rader eller tegn) fra innstillingene for sidestørrelse. Dette bestemmer også sidemarger. Ved bruk av layoutrutenett kan du plassere et objekt nøyaktig på en side ved hjelp av enheter i rutenettet.

Valget for Marger og spalter-arbeidsflyt er det samme som i vestlige arbeidsflyter. Vestlige arbeidsflyter konfigureres fra Marger og spalter, og objekter stilles opp på sidene uten layoutrutenett. Du kan velge horisontal eller vertikal skriveretning i både Marger og spalter- og Layoutrutenett-arbeidsflyt.

Et dokument med layoutrutenett (venstre) Et dokument med marger og spalter (høyre)

Opprette et nytt dokument

 1. Velg Fil > Ny > Dokument.

  I dialogboksen Nytt dokument kombineres dialogboksene Dokumentoppsett og Marger og spalter, slik at du kan angi sidestørrelse, marger og sidespalter på ett sted. Du kan når som helst endre disse innstillingene.

 2. Angi valg for dokumentoppsett. (Se Valg for nytt dokument.)

  For å spesifisere dimensjonene på utfalls- og satslinjeområdene angir du en verdi for hvilken som helst kant av siden, for eksempel 3 mm (i millimeter eller 0,12 tommer), og klikker på ikonet for ubrutt kjede slik at den samme verdien brukes på  BunnInnside og Utside.

  cmd N
  Opprett nytt vindu i InDesign – japansk versjon

 3. Klikk på OK for å åpne et nytt dokument med innstillingene du har angitt.

Merk:

Hvis du vil angi standardlayoutinnstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett eller Layout > Marger og spalter. Pass på å lukke alle dokumenter når du skal angi innstillingene.

Opprette et nytt dokument med layoutrutenett

 1. Velg Fil > Ny > Dokument.

 2. Endre sideantall, sidestørrelse og andre valg. Hvis du vil angi målene på utfalls- og satslinjeområdene, velger du Flere valg.

 3. Klikk på dialogboksen Layoutrutenett og angi innstillingene for layoutrutenett. (Se Alternativer for layoutrutenett.)

 4. Klikk på OK for å åpne et nytt dokument med innstillingene du har angitt.

Layoutrutenettet er bare ment til layoutformål. For å legge til tekst i dokumentet legger du til rammerutenett eller tekstrammer.

Opprette et nytt dokument med marger og spalter

Når du oppretter et dokument med arbeidsflyt i vestlig mal, bruker du Marger og spalter. Hvis generelle layoutinnstillinger som marger og antallet spalter i et dokument allerede er kjent, er dialogboksen Marger og spalter den enkleste metoden.

 1. Velg Fil > Ny > Dokument.

 2. Angi alternativer ved hjelp av dialogboksen Nytt dokument. Hvert valg er det samme som når man oppretter et dokument med layoutrutenett.

 3. Klikk på Marger og spalter og velg alternativer ved hjelp av dialogboksen Nye marger og spalter. Alternativene er de samme som i dialogboksen Marger og spalter. (Se Endre dokumentoppsett, marger og spalter.)

 4. Klikk på OK.

Selv når et dokument har blitt opprettet ved hjelp av Marger og spalter, kan du se layoutrutenettet ved å velge Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis layoutrutenett og endre innstillingene for layoutrutenettet ved å velge Layout > Layoutrutenett.

Merk:

Hvis du vil angi standard innstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett, Layout > Marger og spalter eller Layout > Innstillinger for layoutrutenett og angir valg uten noen åpne dokumenter.

Valg for nytt dokument

Forhåndsinnstilling for dokument

Velg en forhåndsinnstilling som du har lagret tidligere.

Gjengivelse

Hvis du oppretter et dokument som skal skrives til PDF eller SWF for bruk på websider, endres flere alternativer i dialogboksen når du velger alternativet Internett. Eksempelvis blir Motstående sider deaktivert, retningen endres fra stående til liggende, og det brukes en sidestørrelse basert på skjermoppløsning. Disse innstillingene kan redigeres, men du kan ikke endre gjengivelsesinnstillingen etter at dokumentet er opprettet.

CS6: Valg for digital publisering er lagt til for publikasjoner beregnet på Digital Publishing Suite.

Antall sider

Angi antall sider som skal opprettes i det nye dokumentet.

Startside nr.

Angi hvilket sidetall dokumentet skal starte på. Hvis du angir et partall (for eksempel 2) med Motstående sider aktivert, vil det første oppslaget i dokumentet starte med et tosidig oppslag. Se Starte et dokument med et tosidig oppslag.

Motstående sider

Velg dette alternativet slik at venstre- og høyresider er vendt mot hverandre i et dobbeltsidig oppslag, for eksempel for bøker og blader. Fjern merket for dette valget for å la hver side stå alene, for eksempel når du skriver ut flygeblad eller plakater eller når du vil at objekter skal falle ut i innbindingen.

Når du har opprettet et dokument, kan du bruke Sider-panelet til å lage oppslag med mer enn to sider eller angi at de første to sidene skal åpnes som et oppslag. (Se Styre oppslagspaginering.

Primær tekstramme

CS5.5 og tidligere: Velg dette alternativet hvis du vil opprette en tekstramme på størrelse med området innenfor marghjelpelinjene i henhold til spalteinnstillingene du har angitt. Den primære tekstrammen legges til A-malen. (Se Bruke tekstrammer på malsider.)

Valget Primær tekstramme er bare tilgjengelig når du har valgt Fil > Ny > Dokument.

Primær tekstramme

Bare CS6: Velg dette alternativet for å legge til en primær tekstramme på malsiden. Når du bruker en ny malside, vil artikkelen i den primære tekstrammen automatisk flyte inn i den primære tekstrammen på den nye malsiden.

Sidestørrelse

Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for Bredde og Høyde. Sidestørrelse henviser til den endelige størrelsen du vil ha etter at utfallende eller andre merker utenfor siden er fjernet.

Retning

Velg Stående  (på langs) eller Liggende  (på tvers). Disse ikonene virker dynamisk sammen med målene du angir under Sidestørrelse. Når Høyde har den største verdien, velges ikonet for stående. Når Bredde har den største verdien, velges ikonet for liggende. Hvis du klikker på ikonet som ikke er markert, bytter Høyde og Bredde verdier.

Spalter og spalteavstand

Gå til fanen Spalter og spesifiser hvor mange kolonner du vil ha i dokumentet. Under Spalteavstand angir du i enheter hvor stort mellomrom du vil ha mellom to spalter.

Utfallende

Utfallsområdet gjør det mulig å skrive ut objekter som er plassert i ytterkanten av den definerte sidestørrelsen. Hvis et objekt er plassert i ytterkanten av en side med de angitte dimensjonene, kan små feiljusteringer under utskriften eller ved tilskjæring gjøre at kanten i utskriftsområdet blir delvis hvit. Plasser derfor slike objekter et stykke utenfor kanten, og beskjær etter at utskriften er ferdig. Området beskjæres og forkastes etter utskriftsprosessen. Utfallsområdet blir vist med en rød linje i dokumentet.

Satslinje

Satslinjeområdet forkastes når dokumentet beskjæres til sin endelige sidestørrelse. Satslinjeområdet inneholder utskriftsinformasjon og informasjon om egendefinert fargesøyle, eller viser andre instruksjoner og beskrivelser for annen informasjon i dokumentet. Hvis objektene (for eksempel i tekstrammer) er plassert i satslinjeområdet, kommer de med på utskriften, men forsvinner når dokumentene beskjæres til endelig sidestørrelse.

Hvis objektene er utenfor utfallsområdet eller satslinjeområdet (det som strekker seg lengst), blir de ikke skrevet ut.

Merk:

Du kan også velge ikonet Lagre forhåndsinnstilling for dokument for å lagre dokumentinnstillingene for senere bruk.

Oversikt over dokumentvinduet

Hver side eller hvert sideoppslag i dokumentet har sitt eget montasjebord og hjelpelinjer, som vises i normal visningsmodus. (Velg Vis > Skjermmodus > Normal hvis du vil bytte til Normal visning.) Montasjebordet byttes ut med en grå bakgrunn når dokumentet vises i en av forhåndsvisningsmodusene. (Se Forhåndsvise dokumenter.) Du kan endre fargen på bakgrunnen og hjelpelinjene for forhåndsvisningen i innstillingene Hjelpelinjer og montasjebord.

Dokument og hjelpelinjer i normal visningsmodus

A. Oppslag (svarte linjer) B. Side (svarte linjer) C. Hjelpelinjer for marger (magenta linjer) D. Hjelpelinjer for spalter (fiolette linjer) E. Utfallsområde (røde linjer) F. Satslinjeområde (blå linjer) 

Merknader til dokumentvinduet:

 • Linjer i andre farger er hjelpelinjer for linjaler som, når de brukes, vises i lagfargen når de markeres. Se Lag.

 • Hjelpelinjer for spalter vises foran hjelpelinjer for marger. Når en hjelpelinje for en spalte er rett foran en hjelpelinje for en marg, skjules hjelpelinjen for margen.

Opprette egendefinerte sidestørrelser

Du kan oppette egendefinerte sidestørrelser som vises på Sidestørrelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

 1. Velg Fil > Ny > Dokument.

 2. Velg Egendefinert sidestørrelseSidestørrelse-menyen.

 3. Skriv inn et navn for sidestørrelsen, angi innstillinger for sidestørrelse og klikk deretter Legg til.

Definere forvalg for dokument

Du kan lagre dokumentinnstillinger for sidestørrelse, spalter, marger og utfalls- og satslinjeområder i et forvalg for å spare tid og sikre konsekvens i dokumenter.

 1. Velg Fil > Forhåndsinnstilling for dokument > Definer.

 2. Velg Ny i dialogboksen som vises.

 3. Angi et navn på forvalget, og velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen Nytt forvalg for dokument. (Se Valg for nytt dokument hvis du vil se en beskrivelse av hvert valg.)

 4. Velg OK to ganger.

Merk:

Du kan lagre et dokumentforvalg i en egen fil som du distribuerer til andre brukere. Du lagrer og laster inn forvalgsfiler ved hjelp av knappene Lagre og Last inn i dialogboksen Forvalg for dokument.

Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

 1. Gjør ett av følgende:.

  • Velg Fil > Forhåndsinnstilling for dokument > [navn på forhåndsinnstilling]. (Hold nede Skift mens du velger forhåndsinnstillingen for å opprette et nytt dokument basert på forhåndsinnstillingen uten å åpne dialogboksen Nytt dokument.)

  • Velg Fil > Ny > Dokument, og velg en forhåndsinnstilling på menyen Forhåndsinnstilling for dokument i dialogboksen Nytt dokument.

  Dialogboksen Nytt dokument viser forhåndsinnstillingene for layout.

 2. Gjør eventuelt endringer i innstillingene, og klikk på OK.

Merk:

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Nytt dokument, holder du nede Skift-tasten mens du velger en forhåndsinnstilling på menyen Forhåndsinnstilling for dokument.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din