Ustawianie preferencji w programie Flash

Program pozwala ustawić preferencje ogólne, preferencje dotyczące edycji, preferencje kodu i kompilatora, ustawienia synchronizacji oraz preferencje rysowania i tekstu.

Kategoria Ogólne w oknie dialogowym Preferencje.

Ustawianie preferencji

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Flash > Preferencje (Macintosh).
 2. Wybierz pozycję z listy Kategoria i zaznacz poszczególne opcje.

Ustawianie preferencji ogólnych

Przy uruchomieniu

Określa, który dokument jest otwierany podczas uruchamiania aplikacji.

Cofnij na poziomie dokumentu lub na poziomie obiektu

Opcja Cofnij na poziomie dokumentu zachowuje pojedynczą listę wszystkich operacji na dokumencie programu Flash Professional. Opcja Cofnij na poziomie obiektu zachowuje oddzielne listy operacji dla każdego obiektu w dokumencie. Używając tej funkcji na poziomie obiektu, można cofnąć operację wykonaną na jednym obiekcie bez cofania operacji na innych obiektach (które mogły być modyfikowane po zmianach obiektu objętego cofaniem).

 

Poziomy cofania

Aby określić liczbę operacji możliwych do cofnięcia lub ponownego wykonania, wprowadź wartość z zakresu od 2 do 300. Poszczególne poziomy cofania wymagają pamięci. Im większy jest zakres operacji do cofnięcia, tym więcej pamięci systemu używa program. Wartością domyślną jest 100.

Autoodzyskiwanie

Włączenie tej opcji (ustawienie domyślne) powoduje zapisywanie kopii każdego otwartego pliku w określonych odstępach czasu w tym samym folderze, w którym znajdują się oryginalne pliki. Jeśli plik nie był jeszcze zapisywany, program Flash zapisuje jego kopie w swoim folderze tymczasowym. Nazwy plików są takie same jak nazwy oryginalnych plików, z przedrostkiem „RECOVER_” dodanym na początku nazwy pliku. Jeśli program Flash Pro nieoczekiwanie zakończy działanie, po ponownym uruchomieniu programu zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiając otwarcie pliku odzyskiwania automatycznego. Po prawidłowym zamknięciu programu Flash Pro pliki odzyskiwania automatycznego są usuwane.

Od wersji CC 2015 programu Flash Professional nie są tworzone zbędne pliki automatycznego odzyskiwania. Plik automatycznego odzyskiwania zostanie utworzony wyłącznie pod warunkiem, że dokument uległ zmianie po utworzeniu ostatniego takiego pliku. Gdy zapisywanie powiedzie się, plik automatycznego odzyskiwania zostanie usunięty. Aby uniknąć zapętlenia automatycznego odzyskiwania i skrócić czas wykonywania tej procedury, w określonym odstępie czasu tworzenia plików automatycznego odzyskiwania wykonywana jest migawka wszystkich dokumentów zmodyfikowanych po ostatnim utworzeniu tego pliku. Licznik czasu automatycznego odzyskiwania jest uruchamiany dopiero po ukończeniu tego procesu. 

Interfejs użytkownika

Wybierz preferowany wygląd interfejsu użytkownika: ciemny lub jasny. Aby włączyć cieniowanie elementów interfejsu użytkownika, wybierz opcję Włącz cieniowanie.

Przestrzeń robocza

Aby umożliwić automatyczne zwijanie paneli w trybie ikon po kliknięciu na zewnątrz ikon, wybierz opcję Auto-zwijanie paneli do ikon. Aby po wybraniu opcji Sterowanie > Testuj było wyświetlane nowe okno, wybierz polecenie Otwórz dokumenty Flash i skrypty w oddzielnych oknach. Testowany film jest domyślnie otwierany we własnym oknie.

Kolor podświetlenia

Aby zastosować bieżący kolor konturu warstwy, wybierz kolor z panelu lub zaznacz opcję Użyj koloru warstwy.

Ustawianie preferencji synchronizacji ustawień

Na zakładce Synchronizacja ustawień można określić preferencje synchronizacji programu Flash z kontem i bibliotekami usługi Creative Cloud.

Karta Synchronizacja ustawień w oknie dialogowym Preferencje

Identyfikator Adobe ID

Zostaną wyświetlone identyfikator Adobe ID użyty przy ostatnim logowaniu do konta Creative Cloud oraz data i godzina ostatniej synchronizacji z kontem Creative Cloud.

 • Aby wyświetlić profil i bibliotekę usługi Creative Cloud lub zalogować się za pomocą innego identyfikatora Adobe ID, kliknij polecenie Zarządzaj kontem.
 • Aby zsynchronizować ustawienia, kliknij przycisk Zsynchronizuj ustawienia.

Opcje synchronizacji

Zostaną wyświetlone opcje synchronizacji między programem Flash i usługą Creative Cloud. Synchronizacja może obejmować preferencje aplikacji, przestrzenie robocze, domyślne ustawienia dokumentów, siatki, linie pomocnicze, ustawienia przyciągania, ustawienia arkusza kształtów, profile zmiennych szerokości oraz własne pędzle.

 • Synchronizuj: Dostępne ustawienia synchronizacji to Wszystko (synchronizacja wszystkich ustawień), Niestandardowe (synchronizacja ustawień wskazanych w poniższych opcjach) i Wyłączone (wyłączenie całej synchronizacji).
 • Aby zsynchronizować ustawienia z usługą Creative Cloud, kliknij polecenie Zsynchronizuj ustawienia.

Więcej informacji o synchronizacji ustawień z kontem Creative Cloud oraz z innymi urządzeniami znajduje się w artykule Synchronizowanie preferencji programu Flash Professional z usługą Creative Cloud

Więcej informacji o pracy z Bibliotekami Creative Cloud znajduje się w artykule Biblioteki Creative Cloud.

Ustawianie preferencji Edytora kodu

Na zakładce Edytor kodu można ustawić sposób wyświetlania kodu w programie Flash.

Karta Edytor kodu w oknie dialogowym Preferencje

W sekcji Opcje edytowania można zmienić następujące ustawienia domyślne:

 • Czcionka: Ustaw rodzaj i rozmiaru czcionki.
 • Styl: Ustaw zwykły wygląd, kursywę, pogrubienie lub pogrubienie z kursywą.
 • Modyfikuj kolorowanie tekstu: Kliknij ten przycisk, aby ustawić kolor czcionki, tła, słów kluczowych, komentarzy, identyfikatorów oraz ciągów.
 • Automatyczne nawiasy w kodzie: Ustawienie domyślnie włączone. Wszystkie nawiasy w kodzie będą automatycznie zamykane.
 • Automatyczne wcięcia: Ustawienie domyślnie włączone. Wyłącz je, jeśli kod nie ma być automatycznie wcinany.
 • Wskazówki do kodu: Ustawienie domyślnie włączone. Zaznacz to pole wyboru, jeśli do wpisywanego kodu nie mają być wprowadzane wcięcia.
 • Pliki bufora: Ustaw ograniczenie liczby plików bufora. Wartością domyślną jest 800.
 • Rozmiar tabulatora: Domyślny rozmiar tabulatora używanego do wcięć kodu to 4. Aby go zmienić, wpisz odpowiednią wartość.

W sekcji Formatowanie kodu znajdują się ustawienia poniższe ustawienia. Wpływ zmiany tych ustawień na wygląd kodu zostanie oddany w panelu podglądu.

 • Język skryptów: Wybierz, czy domyślnym językiem skryptów ma być ActionScript, czy JavaScript. Po wybraniu opcji zostanie wyświetlony przykładowy kod.
 • Styl nawiasów klamrowych: Wybierz preferowany styl wpisywania nawiasów klamrowych. Dostępne opcje obejmują wpisywanie nawiasów w tym samym wierszu co wyrażenia sterujące lub wpisywanie nawiasu zamykającego w oddzielnym wierszu.
 • Oddzielaj kolejne metody: Wybierz tę opcję, aby wiersze kodu były łamane logicznie.
 • Zachowuj wcięcia tablic: Wybierz tę opcję, aby zachować logiczne wcięcia tablic.
 • Zachowuj spacje po słowach kluczowych: Ta opcja jest domyślnie zaznaczona. Zmień ją, jeśli po każdym słowie kluczowym ma być dopisywana spacja.

Ustawianie preferencji plików skryptów

Karta Pliki skryptów pozwala na ustawienie opcji importu plików skryptu.

Otwórz: Wybierz ustawienie Kodowanie UTF-8, aby przy otwieraniu lub importowaniu pliku było używane kodowanie Unicode. Wybierz ustawienie Kodowanie domyślne, aby było używane kodowanie właściwe dla aktualnego języka systemu.

Wczytaj ponownie zmodyfikowane pliki: Pozwala określić czynności wykonywane po zmodyfikowaniu, przeniesieniu lub usunięciu skryptu. Można wybrać opcję Zawsze, Nowszy lub Monituj.

 • Zawsze: Plik jest wczytywany automatycznie, bez żadnego ostrzeżenia.
 • Nigdy: Plik pozostaje w bieżącym stanie. Nie jest wyświetlane ostrzeżenie.
 • Pytaj (ustawienie domyślne): Jest wyświetlane ostrzeżenie, a użytkownik musi zdecydować, czy ponownie wczytać plik.

Jeśli są tworzone aplikacje ze skryptami zewnętrznymi, zaznaczenie tej preferencji pozwala uniknąć nadpisywania skryptów zmienionych przez innych projektantów (już po otwarciu aplikacji), a także publikowania aplikacji ze starszymi wersjami skryptów. W odpowiedzi na ostrzeżenia programu użytkownik może zamknąć skrypt i otworzyć jego nowszą, zmodyfikowaną wersję.

Edytor klas: Wybierz edytor klas. Dostępne opcje to Flash Professional, Flash Builder lub Pytaj.

Ustawianie preferencji kompilatora

Na zakładce Kompilator w oknie dialogowym Preferencje można wprowadzić poniższe ustawienia kompilatora wybranego języka. Można wskazać istniejącą ścieżkę, wskazać plik SWC lub podać nową ścieżkę.

 • Ścieżka SDK: Folder zawierający foldery: bin, frameworks, lib i inne.
 • Ścieżka źródłowa: Ścieżka do folderu zawierającego pliki klas ActionScript.
 • Ścieżka biblioteki: Ścieżka do plików SWC lub folderów zawierających pliki SWC.
 • Ścieżka biblioteki zewnętrznej: Ścieżka do plików SWC używanych jako biblioteki wspólne czasu wykonywania.

Ustawianie preferencji tekstu

Na zakładce Tekst można ustawić następujące preferencje wyświetlania tekstu:

 • Domyślna czcionka odwzorowania
 • Styl
 • Pokazywanie języka w nazwie czcionki
 • Pokaż podgląd czcionek
 • Rozmiar podglądu czcionki

Ustawianie preferencji rysowania

Narzędzie Pióro: Umożliwia określanie opcji dla narzędzia Pióro. Aby wyświetlić podgląd linii od punktu klikniętego jako ostatni do aktualnej lokalizacji wskaźnika, należy wybrać opcję Pokaż podgląd pióra. Aby wyświetlić punkty kontrolne w postaci małych wypełnionych kwadratów zamiast kwadratów bez wypełnienia, należy wybrać opcję Pokaż pełne punkty. Aby podczas korzystania z narzędzia Pióro wyświetlany był kursor krzyżykowy zamiast ikony narzędzia Pióro, należy wybrać opcję Pokaż precyzyjne kursory. Ta opcja umożliwia łatwiejsze znajdowanie obiektów docelowych przeznaczonych do kliknięcia.

Narzędzie KO Kość: Domyślną opcją narzędzia Kość kinematyki odwrotnej jest automatyczne ustawianie punktu przekształcenia.

Linie połączenia: Pozwala określić minimalną odległość między końcem rysowanej linii a istniejącym segmentem, poniżej której koniec linii jest przyciągany do najbliższego punktu segmentu. To ustawienie odpowiada również za rozpoznawanie linii poziomych i pionowych. Określa ono minimalne odchylenie od poziomu lub pionu, poniżej którego program Flash Professional uznaje daną linię za poziomą lub pionową. Jeśli jest zaznaczona opcja Przyciągaj do obiektów, ustawienie to decyduje również o tym, jak bliskie muszą być obiekty, aby były do siebie przyciągane.

Gładkie krzywe: Pozwala określić stopień wygładzania krzywych rysowanych za pomocą narzędzia Ołówek. Tryb rysowania musi być ustawiony jako Prostowanie lub Gładki. (Krzywe wygładzone są łatwiejsze do przekształcania, ale krzywe niewygładzone lepiej odzwierciedlają rzeczywiste pociągnięcia wskaźnikiem narzędzia).

Uwaga: Do dalszego, bardziej intensywnego wygładzania krzywych można użyć poleceń Modyfikuj > Kształt > Wygładzanie i Modyfikuj > Kształt > Optymalizuj.

Rozpoznawanie linii: Pozwala określić, na ile prosty musi być segment rysowany za pomocą narzędzia Ołówek, aby program Flash Professional rozpoznał go jako segment linii prostej i wyprostował. Jeśli podczas rysowania opcja rozpoznawania linii jest wyłączona, utworzone linie będzie można wyprostować później, wybierając polecenie Modyfikuj > Kształt > Prostowanie.

Rozpoznawanie kształtów: Pozwala określić precyzję, z jaką program rozpoznaje i poprawia rysowane przez użytkownika kształty geometryczne: okręgi, owale, kwadraty i łuki (o kątach 90° lub 180°). Dostępne opcje to Wył., Dokładne, Zwykłe i Tolerancyjne. Przy ustawieniu Dokładne rysowany kształt musi być bardzo zbliżony do wzorca; przy ustawieniu Tolerancyjne może znacząco odbiegać od kształtu wzorca. Jeśli podczas rysowania opcja rozpoznawania kształtów jest wyłączona, utworzone linie będzie można wyprostować później, zaznaczając pewne kształty i wybierając polecenie Modyfikuj > Kształt > Prostowanie.

Dokładność kliknięcia: Pozwala określić minimalną odległość między wskaźnikiem i elementem, przy której program Flash Professional rozpoznaje element.

Przywracanie domyślnych ustawień wszystkich preferencji

 1. W oknie dialogowym Preferencje kliknij polecenie Przywróć domyślne albo podczas uruchamiania programu Flash naciśnij i przytrzymaj klawisze Control+Alt+Shift (Windows) lub Command+Option+Shift (Mac OS).

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online