Tworzenie pakietów za pomocą serwisu Admin Console | InDesign Server

Instrukcje tworzenia i wdrażania pakietów produktu InDesign Server za pomocą serwisu Admin Console.

Produkt InDesign Server obsługuje pakiety tworzone z użyciem metody aktywacji sieciowej i offline. Aktywacja sieciowa to najprostsza metoda wdrażania licencji na oprogramowanie w wersji 15.1.1 i nowszej. Aktywacja offline jest dostępna od wersji 17.0 i tylko dla wybranych klientów.

Licencja pozostaje ważna do daty zakończenia umowy. Z serwerów Adobe są przekazywane następujące informacje: podpisana licencja przydzielona do komputera o danym identyfikatorze. 

Scenariusze instalacji/dezinstalacji

Program InDesign Server należy aktywować przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, aktywacja zachodzi automatycznie podczas instalacji produktu. 

Tworzenie pakietu InDesign Server z aktywacją sieciową i offline

Poniżej podano instrukcje tworzenia i wdrażania pakietów produktu InDesign Server z aktywacją sieciową oraz aktywacją offline. Dostępne są także instrukcje usuwania licencji, jeśli produkt został już wdrożony — na przykład w sytuacji, gdy komputery zostały wycofane z użytku lub gdy trzeba przenieść licencję do innego systemu. 

Do wykonania tych zadań konieczny jest dostęp do serwisu Adobe Admin Console oraz nowych kodów SKU licencji FRL. Jeśli nie masz kodów SKU jednostek FRL, skontaktuj się z opiekunem konta, aby uzyskać pomoc.

Uwaga: Aby utworzyć pakiet z aktywacją sieciową, wykonaj kroki 1–10. Aby utworzyć pakiet z aktywacją offline, pomiń krok 8, wykonując kroki 1–7, 9 i 10. 

 1. Zaloguj się w serwisie Admin Console. W prawym górnym rogu wyszukaj i wybierz organizację, która posiada program InDesign Server.
 2. Przejdź na stronę Pakiety > Pakiety. Zostanie wyświetlona historia wszystkich pakietów utworzonych przez wszystkich administratorów w przedsiębiorstwie.
Pakiety

   3. Kliknij opcję Utwórz pakiet.

   4. Na wyświetlonym ekranie wybierz metodę aktywacji: Sieciowa lub Offline i kliknij przycisk Dalej. Więcej informacji: Licencja ograniczająca funkcje (FRL) — aktywacja sieciowa oraz Licencja ograniczająca funkcje (FRL) — aktywacja offline.

on

off

   5. Na ekranie Uprawnienia wybierz odpowiednie uprawnienie i kliknij przycisk Dalej
       Uwaga: Widoczne opcje uprawnień zależą od tego, czy w punkcie 4 wybrano aktywację sieciową, czy offline.

off

6.  Na ekranie System wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Dalej.

 • Wybierz platformę: Wybierz system Mac OS albo 64-bitowy system Windows.
 • Język: Wybierz język używany przy tworzeniu pakietu.
 • Użyj języka systemu: Zaznaczenie tej opcji umożliwia utworzenie pakietu, który będzie wdrażany w języku systemu operacyjnego na komputerze klienckim. W takim przypadku język systemu jest domyślnym językiem bazowym, w którym wdrażany jest pakiet.

7. Na ekranie Wybierz aplikacje można wybrać, czy utworzyć pakiet zawierający samą licencję, czy też pakiet, w którym zostanie umieszczona także aplikacja InDesign Server. 

Typ pakietu

Opis

Porady...

Pakiet zawierający tylko licencję:

Taki pakiet tworzy się w sytuacji, gdy na komputerach klienckich jest już zainstalowany program InDesign Server. Później można po prostu aktywować licencję na zainstalowaną aplikację. 

Z listy Dostępne aplikacje wybierz tylko pozycję Plik licencji i dodaj ją do listy Wybrane aplikacje.

Pakiet zawierający tylko aplikacje

Taki pakiet tworzy się w sytuacji, gdy komputer kliencki ma już licencję FRL z aktywacją sieciową lub offline. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie na takim komputerze programu InDesign Server.

Z listy Dostępne aplikacje wybierz pozycję InDesign Server i dodaj ją do listy Wybrane aplikacje. Nie dodawaj pozycji Plik licencji.

Pakiet zawierający aplikacje i licencję

Taki pakiet tworzy się po to, aby jednocześnie zainstalować program InDesign Server i przydzielić na niego licencję.

Z listy Dostępne aplikacje wybierz pozycje InDesign Server oraz Plik licencji, a następnie dodaj je do listy Wybrane aplikacje.

Wybór tylko licencji

Opcja Pokaż starsze wersje umożliwia wyświetlenie listy poprzednich wersji aplikacji. Administratorzy przedsiębiorstwa mogą wyświetlić dodatkowe wersje, które nie są już objęte aktualizacjami zabezpieczeń ani funkcji. Należy w tym celu wybrać opcję Dostępne wersje aplikacji w preferencjach pakietu (Admin Console > Pakiety > Preferencje). Więcej informacji: Tworzenie pakietów aplikacji za pomocą serwisu Admin Console.

Więcej informacji o wersjach objętych wsparciem w ramach posiadanego planu Creative Cloud można znaleźć w artykule Zasady pomocy technicznej Creative Cloud.

 Uwaga
 • Programy Adobe Bridge i Adobe Media Encoder to aplikacje opcjonalne. Nie trzeba dodawać tych aplikacji w celu korzystania z programu InDesign Server.
 • Wersja programu InDesign Server widoczna w polu Dostępne aplikacje może być różna od wersji (16.0) pokazanej na powyższym zrzucie ekranu.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Dalej.

8. Na ekranie Opcje wybierz odpowiednią opcję i kliknij przycisk Dalej.

     Uwaga: Ten krok jest wymagany tylko w przypadku aktywacji sieciowej.

Opcje aktywacji licencji

Określ, w jaki sposób komputery klienckie będą wysyłać informacje do serwerów licencyjnych Adobe

Autoryzuj serwer licencji Adobe, używając nazwy DNS (ustawienie domyślne): Z tą opcją wiąże się zezwolenie na przechodzenie ruchu przez zaporę przedsiębiorstwa do serwera https://lcs-cops.adobe.io.

Autoryzuj serwer licencji Adobe, używając stałego adresu IP: Z tą opcją wiąże się zezwolenie na przechodzenie ruchu przez zaporę przedsiębiorstwa do serwera https://lcs-cops-proxy.adobe.com i stałych adresów IP podanych na ekranie Opcje aktywacji licencji.

Domena domyślna ma dynamiczny adres IP, natomiast nowa domena będzie prowadzić do jednego z listy statycznych adresów IP podanych na ekranie Opcje aktywacji licencji. Ta druga opcja zapewnia przedsiębiorstwu większą kontrolę nad zarządzaniem wychodzącym ruchem sieciowym.

Opcje aktywacji licencji

Opcje zarządzania

 • Kontaktuj się z Adobe za pośrednictwem odwrotnego proxy: Ta opcja umożliwia aktywację licencji z użyciem odwrotnego proxy. Komputery klienckie będą szukać wprowadzonego punktu końcowego, aby aktywować swoje licencje. Administrator musi się upewnić, że funkcja odwrotnego proxy została skierowana na właściwy punkt końcowy, aby aktywacja licencji zakończyła się pomyślnie.
  • Jeśli wybrano opcję Autoryzuj serwer licencji Adobe, używając nazwy DNS, to odwrotny proxy należy skierować na adres lcs-cops.adobe.io.
  • Natomiast jeśli wybrano opcję Autoryzuj serwer licencji Adobe, używając stałego adresu IP, to odwrotny proxy należy skierować na adres lcs-cops-proxy.adobe.com.
 • Włącz program Remote Update Manager: Umożliwia zdalne uruchamianie aktualizacji na komputerach klienckich z uprawnieniami administracyjnymi. Więcej informacji: Remote Update Manager.
 • Przekieruj do wewnętrznego serwera aktualizacji Adobe: Kieruje wszelkie aktualizacje tego pakietu na wewnętrzny serwer aktualizacji. Dane tego serwera są podawane w kodzie XML przesłonięcia na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji: Preferencje.
 • Zainstaluj pakiet w niestandardowym katalogu: Aplikacje z tego pakietu zostaną instalowane w niestandardowym katalogu. Jest to katalog zdefiniowany na karcie Pakiety > Preferencje w serwisie Admin Console. Więcej informacji: Preferencje.

Opcje zarządzania

9.  Na ekranie Finalizuj wprowadź nazwę tworzonego pakietu w polu Nazwa pakietu.

Można tu również przejrzeć dołączone aplikacje i sprawdzić konfigurację pakietu przed jego skompilowaniem.

Kompiluj pakiet

10.  Kliknij przycisk Kompiluj pakiet.

Status kompilacji pakietu jest wyświetlany w kolumnie Status na panelu Pakiety.

Jeśli kompilacja pakietu zakończy się powodzeniem, w kolumnie Dostępność zostanie wyświetlony odsyłacz Pobierz.

Pakiet będzie dostępny w serwisie Admin Console przez maksymalnie trzy dni. Aby sprawdzić, ile czasu pozostało na pobranie pakietu, kliknij wiersz z tym pakietem i wyświetl jego dane.

Szczegóły kompilacji pakietu

Aby pobrać pakiet i rozpowszechnić go później, kliknij odsyłacz Pobierz.

Po utworzeniu pakietu FRL z aktywacją sieciową lub offline należy skonfigurować licencje na komputerach użytkowników końcowych. W Przewodniku wdrażania licencji FRL podano odpowiedzi na częste pytania, a także więcej informacji o wdrażaniu pakietów, aktualizowaniu lub usuwaniu licencji

Uwaga: Jeśli tworzysz pakiety do systemu macOS, na komputer zostanie pobrany program Adobe Package Downloader. Otwórz go i uruchom, aby zakończyć pobieranie pakietu. Więcej informacji podano tutaj.

Instalowanie licencji w przypadku pakietów zawierających tylko licencję

Po utworzeniu pakietu zawierającego tylko licencję w serwisie Admin Console wykonaj następujące czynności, aby zainstalować tę licencję na komputerach użytkowników (dotyczy to pakietów aktywacji sieciowej, offline lub izolowanej):

1.  Pobierz pakiet z serwisu Admin Console.

2. Wypakuj zawartość pakietu.

Pakiet obejmujący tylko licencję zawiera plik .json (zawierający informacje o licencji) oraz narzędzie Licensing Toolkit:

 • Windows: adobe-licensing-toolkit.exe
 • macOS: adobe-licensing-toolkit

3. Aby zainstalować licencję, uruchom następujące polecenia z uprawnieniami administratora:

     Windows:

     adobe-licensing-toolkit.exe --precondition --install --filePath <ścieżka bezwzględna do pliku .json>

     Format skrócony:

     adobe-licensing-toolkit.exe -p -i -f <ścieżka bezwzględna do pliku .json>

     macOS: 

     sudo adobe-licensing-toolkit --precondition --install --filePath <ścieżka bezwzględna do pliku .json>

     Format skrócony:

     sudo adobe-licensing-toolkit -p -i -f <ścieżka bezwzględna do pliku .json>

Licencja zostanie wdrożona na komputerze. Użytkownik będzie od tej chwili mieć licencję na używanie zainstalowanych aplikacji Adobe.

Wdrażanie pakietów

Po utworzeniu pakietu FRL można go zainstalować na serwerze. 

 • Dwukrotnie kliknij plik pakietu, aby go zainstalować. Szczegółowe informacje znajdują się w tym dokumencie.
 • Skorzystaj z narzędzia innej firmy, takiego jak Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop lub JAMF Casper Suite. Szczegółowe informacje znajdują się w tym dokumencie.
 • Przeprowadź wdrożenie z wiersza poleceń na komputerach z systemem Windows. Szczegółowe informacje znajdują się w tym dokumencie.
 • Przeprowadź wdrożenie za pomocą pliku Info.plist na komputerach z systemem macOS. Szczegółowe informacje znajdują się w tym dokumencie.

Chcesz szybko znaleźć rozwiązania błędów dotyczących instalacji lub dezinstalacji? Zapoznaj się z artykułem Naprawianie błędów podczas instalowania aplikacji Adobe.

Po wdrożeniu

Jeśli zainstalowano wiele licencji FRL na komputerze użytkownika indywidualnego, należy wykonać następujące kroki, aby odinstalować wszystkie licencje z tego komputera.

Usuwanie wszystkich licencji z komputera

Wykonaj te instrukcje, aby usunąć licencję z komputera w następujących sytuacjach:

 • Jeśli jest to pakiet zawierający tylko licencję.
  LUB
 • Jeśli pakiet zawiera licencję i produkt InDesign Server, do dezinstalacji użyj funkcji systemu operacyjnego (np. opcji Dodaj / Usuń programy w systemie Windows).

Usuwanie pojedynczej licencji z komputera

Wykonaj te instrukcje, aby zaktualizować stan wykorzystania licencji w serwisie Admin Console.

Uwaga Aby umożliwić połączenie z serwerem Adobe, należy dodać do białej listy następujący adres URL z protokołem https:

https://daco.adobe.io/device/registration/sdl/v1

Aktualizacja stanu wykorzystania licencji w serwisie Admin Console

W przypadku usunięcia licencji FRL ujętej w pakiecie aktywacji sieciowej poziom wykorzystania licencji podany na karcie Przegląd w serwisie Admin Console zostanie zmniejszony. Aktualizacja tych informacji w serwisie Admin Console wymaga połączenia internetowego z serwerem licencyjnym Adobe. Jeśli licencję usunięto w czasie, gdy nie było połączenia z siecią, lub jeśli wystąpił błąd łączenia z serwerami Adobe, to w stan wykorzystania licencji w serwisie Admin Console może nie zostać odpowiednio zaktualizowany.

Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w związku z instalacją, wprowadź zgłoszenie pomocy technicznej w serwisie Admin Console.

Często zadawane pytania

Aktywacja sieciowa to proces zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał zaawansowane wymagania klientów w zakresie bezpieczeństwa. Do Adobe nie są przekazywane żadne dane pozwalające na identyfikację użytkowników (dane osobowe). Po zainstalowaniu pakietu i uruchomieniu produktu klient nawiąże bezpieczny kanał https z serwerem lcs-cops.adobe.io. Klient wyśle do Adobe następujące informacje w ramach tego połączenia https:

„npdId”: „ID danych przygotowawczych NGL”,

„npdPrecedence”: „priorytet danych przygotowawczych NGL”,

„asnpTemplateId”: „identyfikator szablonu ASNP”,

„deviceDetails”: {

„deviceId”: „ID urządzenia”,

„osName”: „nazwa systemu operacyjnego”,

„osVersion”: „wersja systemu operacyjnego”,

„currentDate”: 1510649774873

},

„appDetails”: {

„nglAppId”: „ID aplikacji NGL”,

„nglAppVersion”: „wersja aplikacji NGL”,

„nglLibVersion”: „wersja biblioteki NGL”,

„currentAsnpId”: „aktualny identyfikator ASNP”,

„locale”: „pl_PL”

}

Należy pamiętać, że NPDID to niepowtarzalny identyfikator uprawnienia licencyjnego, a identyfikator urządzenia (Device ID) nie jest równoznaczny z nazwą komputera. Jest to skrót SHA 256, którego nie można odwrócić.

W celu prawidłowego przeprowadzenia aktywacji sieciowej należy dodać do białej listy następujące punkty końcowe https:

 • https://lcs-cops.adobe.io
 • https://lcs-robs.adobe.io
 • https://lcs-ulecs.adobe.io
 • https://resources.licenses.adobe.com

Tak. Produkty Adobe zawierają w sobie różne usługi, które będą podejmować próby nawiązania połączenia z serwerami Adobe. Jeśli jednak takie połączenie nie będzie możliwe, próba zakończy się niepowodzeniem bez zgłoszenia błędu. W celu aktywacji licencji potrzebne są tylko wymienione powyżej punkty końcowe. W tym dokumencie podano listę wszystkich sieciowych punktów końcowych.

Klient będzie w losowych przedziałach czasu podejmować próby połączenia z wyznaczonymi punktami końcowym w celu weryfikacji licencji. Jeśli jednak takie połączenie będzie niemożliwe, urządzenie klienckie skorzysta z licencji zapisanej w swoim buforze. Oznacza to, że po początkowej aktywacji klient może zostać przeniesiony do środowiska zdalnego lub bezpiecznego, a licencja pozostanie na urządzeniu i nie będzie wymagać dodatkowego kontaktu z systemami Adobe.

Nie. W przypadku produktów aktywowanych metodą sieciową z użyciem licencji FRL funkcja logowania jest dezaktywowana.

Licencję można usunąć z klienta za pomocą narzędzia Licensing Toolkit, dostępnego do pobrania z serwisu Adobe Admin Console.

Aby usunąć licencję, narzędzie należy uruchomić z następującą składnią polecenia:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate

Aby usunąć licencję na produkt InDesign Server, można podać jej identyfikator NPID. 

Aby uzyskać identyfikator NPID, należy użyć polecenia licenseInformation.

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation. 

Format skrócony: adobe-licensing-toolkit.exe -l

macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Format skrócony: sudo adobe-licensing-toolkit -l

Przykład danych wyjściowych:

Adobe Licensing Toolkit (1.1.0.83)

Szczegółowe dane licencji

NpdId          : NDgyYTYzZGMtNjAwOC00MjNjLTg2NWMtZjUzMGUzZDYwYjQ0

AppId          : InDesignServer1

DeploymentMode : FRL_CONNECTED

Operation Successfully Completed.

Aby usunąć licencję, podaj odpowiedni identyfikator NPID:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId <niepowtarzalny identyfikator danych przygotowawczych opisany powyżej>

Na przykład:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId NDgyYTYzZGMtNjAwOC00MjNjLTg2NWMtZjUzMGUzZDYwYjQ0

Jeśli komputer ulegnie awarii i nie można usunąć z niego licencji, to zostanie to zgłoszone Adobe w chwili odnowienia umowy.

Aktywacja licencji na potrzeby instalacji programu InDesign Server na platformach wirtualnych będzie działać przy założeniu, że jest to platforma sieciowa. Mogą wystąpić problemy, jeśli maszyna wirtualna zostanie ponownie uruchomiona, powodując zmianę identyfikatora maszyny bazowej. Więcej informacji: Znane problemy dotyczące licencjonowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto