Modyfikowanie obiektów za pomocą ramek graficznych

Obiektem w programie Adobe InDesign jest każdy element, który można utworzyć w oknie dokumentu lub dodać do niego. Mogą to być ścieżki otwarte i zamknięte, kształty i ścieżki złożone, tekst, grafika rastrowa, obiekty trójwymiarowe, a także wszelkie pliki umieszczone, np. obrazy.

Jeżeli grafika istnieje wewnątrz ramki (tak jak wszystkie obrazy importowane), można ją modyfikować, zmieniając jej relacje w stosunku do ramki, na przykład:

 • Kadrować grafikę, skalując ramkę tak, by była mniejsza niż obraz.

 • Tworzyć różne efekty maskowania i układu, wklejając obiekty w ramkę.

 • Dodawać do grafiki wyróżnienie lub kontur, zmieniając grubość obrysu i kolor ramki.

 • Wyśrodkowywać grafikę na prostokątnym tle, powiększając ramkę i ustawiając kolor wypełnienia ramki.

Wklejanie obiektu do ramki

Użyj polecenia Wklej do, aby zagnieździć grafiki wewnątrz ramek kontenera. Możesz nawet zagnieździć grafiki wewnątrz zagnieżdżonych ramek.

Obraz w tle wklejony do ramki
Obraz w tle wklejony do ramki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wkleić jeden obiekt do ramki, zaznacz ten obiekt.

  • Aby wkleić do ramki dwa lub więcej obiektów, trzeba je najpierw zgrupować, ponieważ ramka może zawierać tylko jeden obiekt.

  • Aby wkleić ramkę tekstową do innej ramki i zachować jej bieżący wygląd, zaznacz całą ramkę tekstową za pomocą narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie , a nie za pomocą narzędzia Tekst.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj (lub Edycja > Wytnij, aby usunąć oryginał).

 3. Zaznacz ścieżkę lub ramkę, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej do.

Usuwanie zawartości ramki

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć ramkę tekstową lub graficzną, zaznacz obiekt narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie . Możesz też użyć narzędzia Zaznaczanie, aby kliknąć uchwyt zawartości obrazu.

  • Jeżeli usuwasz znaki tekstowe, zaznacz je narzędziem Tekst .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby na stałe usunąć zawartość, naciśnij klawisz Delete lub Backspace.

  • Aby umieścić zawartość w innym miejscu w układzie, wybierz polecenie Edycja > Wytnij, odznacz ramkę, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Uwaga:

Obraz importowany nie może istnieć bez ramki. W przypadku wycięcia obrazu importowanego z jego ramki i wklejenia go w innym miejscu dokumentu, zostanie automatycznie utworzona nowa ramka.

Dopasowywanie obiektów do ramek

Jeżeli ramka i jej zawartość mają różne rozmiary, można posłużyć się poleceniami Dopasowanie, aby uzyskać dokładne dopasowanie.

Opcje wyrównania ramki odnoszą się do ramek, które zawierają grafikę albo inną ramkę tekstową (tzn. ramka tekstowa jest zagnieżdżona w innej ramce), ale nie wpływają na akapity wewnątrz ramki tekstowej — wyrównaniem i położeniem samego tekstu steruje się za pomocą polecenia Opcje ramki tekstowej oraz paneli Akapit, Style akapitowe i Wątek.

Dopasowywanie obiektu do jego ramki

 1. Zaznacz ramkę obiektu.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Dopasowanie, a następnie posłuż się jedną z następujących opcji:

  Wypełnij ramkę proporcjonalnie

  Zmienia rozmiar zawartości, aby wypełniła całą ramkę, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji zawartości. Wymiary ramki nie ulegną zmianie. Jeżeli zawartość ma inne proporcje niż ramka, to część tej zawartości zostanie przycięta przez obwiednię ramki.

  Dopasuj zawartość proporcjonalnie

  Zmienia rozmiar zawartości, dopasowując ją do ramki, przy jednoczesnym zachowaniu proporcji zawartości. Wymiary ramki nie ulegną zmianie. Jeżeli zawartość i ramka mają różne proporcje, w ramce pojawi się puste miejsce.

  Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

  Automatycznie dopasuj obraz do ramki w oparciu o zawartość obrazu i rozmiar ramki. Wymiary ramki nie ulegną zmianie. Aby ustawić tę opcję jako domyślną opcję dopasowania ramki, przejdź do polecenia Preferencje > Ogólne i wybierz opcję Ustaw dopasowanie z uwzględnieniem zawartości jako domyślną opcję dopasowania ramki.

  Uwaga:

  • Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości usuwa zastosowane do obrazu przekształcenia, takie jak skalowanie, obracanie, przewracanie lub ścinanie. Jednak przekształcenia zastosowane do ramki nie zostaną usunięte.
  • Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości nie jest dostępne w 32-bitowych wersjach systemu Windows.

  Dopasuj ramkę do zawartości

  Zmienia rozmiar ramki, dopasowując ją do zawartości. Proporcje ramki zostaną w razie potrzeby zmienione i dopasowane do proporcji zawartości. Jest to wygodny sposób na „wyzerowanie” ramki graficznej, którą przypadkowo zmieniono.

  Dopasuj zawartość do ramki

  Zmienia rozmiar zawartości, dopasowując ją do ramki, dopuszczając zmianę proporcji tej zawartości. Ramka nie ulegnie zmianie, ale zawartość może wyglądać na rozciągniętą, jeżeli miała inne proporcje niż ramka.

  Uwaga:

  Aby szybko dopasować ramkę do jej zawartości, dwukrotnie kliknij dowolny uchwyt na ramce. Ramka zmienia rozmiar od punktu, w którym kliknąłeś(-aś). Jeśli klikniesz uchwyt na boku, ramka zmienia rozmiar tylko w tym wymiarze.

  Wyrównywanie obiektu w ramce graficznej
  Wyrównywanie obiektu w ramce graficznej

  A. Oryginał B. Ramka dopasowana do zawartości C. Zawartość przeskalowana do wymiaru ramki 

  Wyśrodkuj zawartość

  Wyśrodkowuje zawartość w ramce. Proporcje ramki i jej zawartości zostaną zachowane. Rozmiar ramki i jej zawartość zostaną zachowane.

  Uwaga:

  Polecenia Dopasowania dopasowują zewnętrzne krawędzie zawartości do środka obrysu ramki. Jeżeli ramka ma gruby obrys, zewnętrzne krawędzie zawartości zostaną zasłonięte. Obrys można wyrównywać na środku, na zewnątrz lub wewnątrz krawędzi ramki. (Zobacz Ustawianie obrysów).

  Aby usunąć niechciane ustawienia dopasowania zastosowane przy użyciu funkcji Automatyczne dopasowanie, wybierz polecenie Obiekt > Dopasowanie > Wyczyść opcje dopasowania ramki.

Korzystanie z funkcji Automatyczne dopasowanie

Jeśli zmieniasz rozmiar ramki obrazu, gdy funkcja Automatyczne dopasowanie nie jest wybrana, ramka zmienia rozmiar, natomiast rozmiar obrazu pozostaje ten sam. Jeśli wybierzesz funkcję Automatyczne dopasowanie, obraz będzie zmieniał rozmiar wraz z ramką. Jeśli postanowisz wykadrować lub przekształcić obraz, przekształć sam obraz za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie. Możesz też odznaczyć funkcję Automatyczne dopasowanie, przekształcić obraz i ponownie zaznaczyć funkcję Automatyczne dopasowanie.

Opcję Automatyczne dopasowanie można wybrać w pasku Sterowanie i oknie dialogowym Opcje dopasowania ramki.

Ustawianie opcji wypełniania ramki

Do ramki zastępczej można zastosować opcję dopasowywania; umieszczenie nowej zawartości w tej ramce powoduje zastosowanie polecenia dopasowania.

 1. Zaznacz ramkę.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Dopasowanie > Opcje dopasowania ramki.

 3. Ustaw poniższe opcje i kliknij przycisk OK:

  Automatyczne dopasowanie

  Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby obraz zmieniał rozmiar automatycznie wraz ze zmianą rozmiaru ramki.

  Punkt odniesienia

  Określ punkt odniesienia dla operacji kadrowania lub dopasowywania. Na przykład, jeśli zaznaczysz górny prawy róg jako punkt odniesienia i wybierzesz polecenie Dopasuj zawartość proporcjonalnie, obraz może zostać wykadrowany albo od lewej albo od dołu (daleko od punktu odniesienia).

  Wielkość kadrowania

  Określ położenie obwiedni obrazu w relacji do ramki. Użyj wartości dodatnich, aby wykadrować obraz. Na przykład, może być konieczne wyłączenie krawędzi otaczającej umieszczony obraz. Użyj ujemnych wartości, aby dodać odstępu pomiędzy krawędzią obrazu a ramką. Na przykład, może być potrzebny odstęp pomiędzy obrazem a ramką.

  Jeśli wprowadzisz wartości powodujące, że obraz byłby niewidoczny, te wartości są ignorowane, lecz opcja dopasowania jest ciągle zastosowana.

  Dopasowanie w pustej ramce

  Określ czy chcesz dopasować zawartość do ramki (co może spowodować zniekształcenie obrazu), dopasować zawartość proporcjonalnie (może pozostać wolna przestrzeń) lub dopasować ramkę proporcjonalnie (jeden lub więcej boków mogą być wykadrowane).

Operacja dopasowania jest stosowana tylko wtedy, gdy zawartość jest umieszczona w ramce. Jeśli zmienisz rozmiar ramki, opcja dopasowania jest stosowana automatycznie tylko jeśli opcja Automatyczne dopasowanie jest zaznaczona.

Przesuwanie ramki graficznej lub jej zawartości

Jeśli do zaznaczenia ramki grafiki użyto narzędzia Zaznaczanie, można wybrać albo ramkę, albo obraz w tej ramce. Jeśli klikniesz poza uchwytem zawartości i przeciągniesz zaznaczenie, zawartość ramki przesunie się wraz z nią. Jeśli przeciągniesz uchwyt zawartości, obraz przesunie się wewnątrz ramki.

Następujące techniki zawierają metody przenoszenia ramki lub jej zawartości niezależnie od siebie. Są one przydatne przy dostosowywaniu grafiki wykadrowanej lub zamaskowanej w swojej ramce.

Uwaga:

Jeżeli narzędzie do zaznaczania nie chce działać tak, jak powinno, warto najpierw spróbować usunąć zaznaczenie ze wszystkich obiektów. Aby to zrobić, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+A (Windows) lub Command+Shift+A (Mac OS).

 1. Wykonaj dowolną z następujących czynności.
  • Aby przesunąć ramkę wraz z jej zawartością, użyj narzędzia Zaznaczanie , aby kliknąć obraz poza uchwytem zawartości.

  • Aby przenieść importowaną zawartość bez przenoszenia ramki (czyli wysunąć zawartość poza jej ramkę), przeciągnij uchwyt zawartości. Można również użyć narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , aby zaznaczyć i przeciągnąć obraz.

  Przenoszenie samej zawartości, bez przenoszenia ramki
  Przenoszenie samej zawartości, bez przenoszenia ramki

  Uwaga:

  Jeżeli przytrzyma się wciśnięty przycisk myszy na grafice, zanim zacznie się ją przesuwać, to pojawi się dynamiczny podgląd graficzny (rozjaśniony obraz) części przypadającej na zewnątrz ramki. Jednak podgląd tej części obrazu, która przypada wewnątrz ramki, nie jest rozjaśniany. Ułatwia to układanie obrazu w ramce.

  • Aby przenieść ramkę bez jej zawartości, kliknij ją narzędziem Zaznaczanie, wybierz narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie, a następnie przeciągnij punkt środkowy.
  Przesuwanie ramki, bez przesuwania zawartości
  Przesuwanie ramki, bez przesuwania zawartości

  • Aby przesunąć kilka ramek, użyj narzędzia Zaznaczanie do zaznaczenia obiektów i następnie przeciągnij je. Jeżeli używamy narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie do zaznaczenia kilku obiektów, proces będzie dotyczył tylko elementu, który będzie przeciągany.

Tworzenie obramowania lub tła

Ramka graficzna doskonale nadaje się do zastosowania jako obramowanie lub tło dla zawartości, ponieważ można zmieniać jej obrys i wypełnienie niezależnie od tej zawartości.

Dodawanie obramowania do ramek graficznych
Dodawanie obramowania do ramek graficznych

A. Fotografia w ramce graficznej B. Ramka z nadanym obrysem C. Powiększona ramka z zastosowanym obrysem i wypełnieniem 
 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  i kliknij grafikę importowaną poza uchwyt zawartości, aby zaznaczyć jej ramkę.
 2. Aby powiększyć ramkę, nie zmieniając rozmiaru grafiki, przeciągnij dowolny uchwyt obwiedni na zewnątrz. Aby zachować proporcje ramki, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania.
 3. Użyj panelu Próbki i paska narzędzi, aby nadać ramce obrys i wypełnienie.
 4. Dostosuj grubość, styl lub wyrównanie obrysu ramki w panelu Obrys.

Uwaga:

Ramkę można szybko i równomiernie powiększyć ze wszystkich stron, używając panelu Przekształć lub Sterowanie. W tym celu zaznacz ramkę za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , ustaw wskaźnik punktu odniesienia panelu na  środek, a następnie wpisz nowe wartości wysokości i szerokości.

Kadrowanie i maskowanie obiektów

Kadrowanie i maskowanie to terminy odnoszące się do ukrywania fragmentów obiektu. Mówiąc ogólnie, różnica między nimi polega na tym, że kadrowanie używa prostokątnego kształtu przycinania krawędzi obiektu, natomiast maskowanie używa dowolnego kształtu, zmieniając tło obiektu na przezroczyste. Typowy przykład maski to ścieżka przycinająca, która jest maską utworzoną dla konkretnego obrazu.

Do kadrowania lub maskowania obiektów używa się ramek graficznych. Ponieważ grafika importowana jest automatycznie zawarta w ramce, można ją kadrować bezpośrednio po umieszczeniu, bez potrzeby tworzenia dla niej ramki. Jeśli nie utworzono ręcznie ramki dla importowanej grafiki, automatycznie tworzona jest ramka o takim samym kształcie i rozmiarze, co grafika, w związku z czym może się wydawać, że ramki nie ma.

Uwaga:

Dla zwiększenia wydajności drukowania, podczas wysyłania dokumentu do druku wysyłane są tylko widoczne części wykadrowanych lub zamaskowanych obrazów. Warto jednak wykadrować lub zamaskować obrazy do żądanych kształtów i rozmiarów przed ich zaimportowaniem do dokumentu, aby oszczędzić miejsce na dysku i pamięć RAM.

 • Aby wykadrować obraz importowany lub inną grafikę znajdującą się już w prostokątnej ramce, kliknij ten obiekt za pomocą narzędzia Zaznaczanie, a gdy pojawi się obwiednia, przeciągnij jeden z jej uchwytów. Przytrzymanie podczas przeciągania klawisza Shift powoduje zachowanie oryginalnych proporcji ramki.


  Kadrowanie obrazu za pomocą ramki graficznej

 • Aby wykadrować lub zamaskować dowolny obiekt, użyj narzędzia Zaznaczanie lub Zaznaczanie bezpośredniezaznacz obiekt, dla którego ma zostać utworzona maska. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj, zaznacz pustą ścieżkę lub ramkę mniejszą od obiektu, a następnie wybierz polecenie Edycja > Wklej do.
 • Aby precyzyjnie wykadrować zawartość ramki, zaznacz ją narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie i zmień jej rozmiar za pomocą panelu Przekształć lub Sterowanie.
 • Aby określić opcje kadrowania dla pustej ramki zastępczej, wybierz Obiekt > Dopasowanie > Opcje dopasowania ramki i określ wielkość kadrowania.

Uwaga:

W przypadku grafiki importowanej można również utworzyć maskę, używając narzędzi rysunkowych do zmiany kształtu istniejącej ramki graficznej.

Opcje eksportu obiektów

Opcje eksportu obiektu — wprowadzenie

Opcje eksportu obiektów mogą być użyte do określania parametrów eksportu, które wymagane są podczas eksportowania do różnych formatów, takich jak EPUB, HTML lub dostępny plik PDF.

 

Opcje eksportu obiektów mogą być stosowane zarówno do ramek tekstowych, graficznych, jak i grup. Użyj opcji eksportu obiektów do:

 • Definiowania tekstu Alt dla wstawionych obrazów i grafiki.

 • Stosowania znaczników i ustawień tekstu faktycznego dla oznakowanych plików PDF.

 • Tworzenia różnych ustawień konwersji na każdy obiekt, tak aby były one prawidłowo rysowane na ekranach o różnej wielkości i gęstości pikseli. Użyj tych opcji do kontrolowania jakości rasteryzacji zastosowanej dla efektów tekstu, takich jak cień i faza podczas eksportu układu do formatu HTML lub EPUB.

Uwaga:

Jeśli to obiektu jest przypisane hiperłącze, będzie ono działać po eksporcie.

Stosowanie Opcji eksportu obiektów

 1. Zaznacz ramkę lub grupę w układzie.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje eksportu obiektów.

  lub

  Kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz w menu pozycję Opcje eksportu obiektów.

 3. Zastosuj ustawienia.

Uwaga:

Podczas zaznaczania innych obiektów w układzie, aby zastosować ustawienia, możesz zamknąć okno dialogowe Opcje eksportu obiektów.

Opcje tekstu alternatywnego

Tekst alternatywny (tekst Alt) to krótki, tekstowy opis obrazu lub grafiki. Jest on używany w sytuacjach, gdy obraz nie zostaje narysowany lub by pomóc czytnikom ekranu.

Źródło tekstu alternatywnego

Wybierz źródło, aby przydzielić tekst Alt zaznaczonym ramkom lub grupom.

Uwaga:

Podczas importowania zawartości z programu Microsoft Word program InDesign importuje również tekst alternatywny zastosowany na obrazach.

Niestandardowy

Wpisz tekst ręcznie.

Ze struktury

Użyj tekstu, jak określono go w strukturze. Zobacz Oznaczanie grafiki do użycia z czytnikami ekranu.

Z XMP (Tytuł |Opis |Nagłówek)

Użyj danych zapisanych w zwykłych polach XMP. Jeśli dane XMP są aktualizowane przy pomocy innej aplikacji, takiej jak Adobe Bridge, podczas aktualizacji łącza tekst jest uaktualniany automatycznie.

Z innego XMP

Jeśli ciąg tekstowy jest zapisywany w innym polu XMP, podaj pełną przestrzeń nazw i nazwę właściwości w formacie <ns>:<property>. Na przykład, interfejs użytkownika programu Adobe Bridge obsługuje IPTC Core, które zawiera pole o nazwie „Kod podmiotu IPTC”. Jeśli pole to zostałoby użyte do zapisania ciągu tekstowego, to wartość Właściwość wynosiłaby „Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]”.

Opcje oznakowanych plików PDF

Dodawanie znacznika

Wybierz źródło, aby przydzielić znacznik PDF wybranym ramkom lub grupom.

Ze struktury

Użyj tekstu, jak określono go w strukturze.

Artefakt

Użyj dla elementów graficznych, które nie mają dużego znaczenia, gdy są czytane na głos przez czytnik ekranu.

Na podstawie obiektu

Automatycznie określa zawartość ramki i przydziela znacznik „Wątek” lub „Obraz”.

Źródło tekstu faktycznego

Poza tekstem Alt pliki PDF obsługują również tekst faktyczny. Tekst faktyczny można zastosować dla elementów graficznych, które wyglądają jak tekst. Na przykład, zeskanowany obraz TIFF. Tekst faktyczny używany jest do przedstawienia słów, które zostały przekształcone do kompozycji. Dla oznakowanych plików PDF można zastosować jedynie tekst faktyczny.

Niestandardowy

Wpisz tekst ręcznie.

Ze struktury

Użyj tekstu, jak określono go w strukturze. Zobacz Oznaczanie grafiki do użycia z czytnikami ekranu.

Z XMP (Tytuł |Opis |Nagłówek)

Użyj danych zapisanych w zwykłych polach XMP. Jeśli dane XMP są aktualizowane przy pomocy innej aplikacji, takiej jak Adobe Bridge, podczas aktualizacji łącza tekst jest uaktualniany automatycznie.

Z innego XMP

Jeśli ciąg tekstowy jest zapisywany w innym polu XMP, podaj pełną przestrzeń nazw i nazwę właściwości w formacie <ns>:<property>. Na przykład, interfejs użytkownika programu Bridge obsługuje IPTC Core, które zawiera pole o nazwie „Kod podmiotu IPTC”. Jeśli w polu tym zapisanoby ciąg tekstowy, to wartość Właściwość wynosiłaby „Iptc4xmpCore:SubjectCode[1]”.

Opcje formatów EPUB i HTML

Użyj opcji formatów EPUB i HTML do określenia ustawień konwersji obrazu dla pojedynczych obiektów. Jeśli ustawienia te nie są określone, używane są ustawienia konwersji eksportu obrazu EPUB. Zobacz Opcje obrazów formatu EPUB.

Opcje eksportu obiektów
Opcje eksportu obiektów

epub: typ

Kliknij ikonę strzałki, aby wybrać kolejność czytania dokumentu przez czytnik.

Zachowaj wygląd z układu

Zaznacz, aby określić własne ustawienia konwersji obrazu dla wybranych ramek.

Domyślnie

Domyślne ustawienia stanowiące odwzorowanie ustawień w oknie dialogowym Eksportu.

Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych

Używa istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych.

Rasteryzuj kontener

Konwersja obiektu na obraz. Przykład: ramka tekstowa zostaje przekonwertowana na obraz.

Rasteryzuj zawartość

Wygląd zostaje zachowany dzięki CSS. 

Rasteryzacja niestandardowa

Zaznacz, aby określić własne ustawienia konwersji obrazu dla wybranych ramek.

Format

Pozwala wybrać, czy obrazy optymalizowane w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG czy PNG.

Rozdzielczość (ppi)

Określ rozdzielczość obrazów w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96 ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4). Wartość ppi można określić dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości to 72, 96, 150 (obecnie średnia dla wszystkich urządzeń eBook) i 300.

Paleta

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Wybierz Adaptacyjny, aby utworzyć paletę, używając próbki reprezentującej kolory w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby symulować dodatkowe kolory). Wybierz Internetowy, aby utworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS. Wybierz Systemowy (Win) lub System (Mac), aby utworzyć paletę, używając wbudowanej, systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Wybierz Z przeplotem, aby stopniowo wyświetlić wolno wczytujący się obraz poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Jakość

Określa kompromis pomiędzy kompresją (zapewniającą mniejszy rozmiar pliku) a jakością obrazu dla każdego utworzonego obrazu JPEG. Niska tworzy najmniejsze pliki o najniższej jakości obrazu.

Metoda

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w Internecie. Wybierz Progresywny, aby obrazy JPEG wyświetlane były stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów w miarę ich pobierana. (Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM). Wybierz Linię bazową, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero po jego pobraniu; do tego momentu w jego miejscu wyświetlany jest element zastępczy.

Niestandardowy układ

Wybierz preferowany układ z listy rozwijanej.

 • Wyrównanie i odstępy: określ wyrównanie obrazu, dopełnienie lewe, środkowe, prawe, górne i dolne.
 • Ruchome z lewej: wybierz tę opcję, aby uzyskać wyrównanie ruchome do lewej.
 • Ruchome z prawej: wybierz tę opcję, aby uzyskać wyrównanie ruchome do prawej.

Wstaw podział strony

Wybierz tę opcję, aby wstawić podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać Przed obrazem, Po obrazie lub Przed i po obrazie.

Rozmiar

Wybierz niestandardową szerokość i wysokość CSS spośród dostępnych opcji:

 • Brak: wobec obiektu nie zostaje zastosowana szerokość ani wysokość CSS.
 • Domyślne: zostaje zastosowana domyślna szerokość i wysokość CSS.
 • Stałe: zostaje zastosowana stała szerokość i wysokość CSS.
 • Względem przepływu tekstu: dotyczy tylko szerokości CSS. Szerokość CSS dostosowuje się do przepływu tekstu.
 • Względem rozmiaru tekstu: dotyczy tylko szerokości CSS. Szerokość CSS dostosowuje się do przepływu tekstu.
 • Szerokość niestandardowa: ta opcja umożliwia wprowadzenie niestandardowej szerokości.
 • Wysokość niestandardowa: ta opcja umożliwia wprowadzenie niestandardowej wysokości.

Uwaga:

Lista rozwijana Rozmiar ma zastosowanie wyłącznie wobec układów: EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu oraz Układ HTML. Nie dotyczy natomiast układu stałego EPUB.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online