Sammanfattning av funktioner | Dreamweaver CC | 2015-utgåvor

2015-utgåvor av Dreamweaver CC

Adobe Dreamweaver CC 2015.1, 2015.2 och 2015.3 ger en banbrytande upplevelse för dig som designar och utvecklar webbplatser med Dreamweaver. Nu kan du öppna Creative Cloud Libraries och Adobe Stock direkt i Dreamweaver och integrera designelement och stilar från Adobes datorprogram och mobilappar med bilder och videor av hög kvalitet. Funktionerna för samarbete i Creative Cloud ger ett smidigt arbetsflöde mellan designers och utvecklare.

I den här versionen finns också flera förbättringar av DOM-panelen, responsiv webbdesign, Extract, redigering i Live-vyn och andra förbättringar som har efterfrågats av användare. I den här artikeln beskrivs dessa nya funktioner och förbättringar. Artikeln innehåller också länkar till resurser där du kan få mer hjälp.

Adobe Dreamweaver CC 2015.3-utgåvan

I den här versionen av Dreamweaver har ett fel som gjorde att Windows-datorer inte gick in i viloläge om Dreamweaver kördes korrigerats (timerproblem). 

Mer information finns i Datorn kan inte gå in i viloläge om Dreamweaver körs | Windows.

Adobe Dreamweaver CC 2015.2 (mars 2016)

Förbättringar av DOM-panelen

Med stöd för flera markeringar, redigering av taggar, klasser och ID:n samt infogning av nya element kan du nu göra layout och design för större delen av din webbsida utan att behöva använda något annat än DOM-panelen.

Läs vidare för att lära dig mer om den förbättrade DOM-panelen:

Stöd för markering av flera DOM-element 

Nu kan du markera flera taggar på DOM-panelen för ett dokument och redigera dem eller utföra andra åtgärder på dem samtidigt.

 • Håll ned Skift-tangenten och klicka på taggarna på DOM-panelen för att göra en sammanhängande markering.
 • Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på taggarna på DOM-panelen för att markera dem var och en för sig.
Sammanhängande markering på DOM-panelen
Sammanhängande markering på DOM-panelen

Icke-sammanhängande markering på DOM-panelen
Icke-sammanhängande markering på DOM-panelen

När du markerar flera element på DOM-panelen:

 • Egenskapskontroll och CSS Designer är inaktiverade.
 • Tagghierarkin som visas längst ned på sidan är rensad.
 • Insättningspunkten i kodvyn blir inaktiv.

Redigera taggar, klasser och ID:n på DOM-panelen

Du kan nu redigera taggar, klasser och ID:n genom att dubbelklicka på dem i DOM-panelen. Du kan även lägga till fler klasser eller ID:n genom att avgränsa dem med blanksteg. För taggar som inte är associerade med en klass eller ett ID kan du skriva namnet på klassen eller ID:t efter att du dubbelklickat på taggen.

När du börjar skriva taggen, klassen eller ID-namnet visas kodtips. För att begränsa tipsen till klasser skriver du en punkt först. För att tipsen bara ska visa ID:n skriver du ett fyrkantstecken först (#).

Redigera taggar på DOM-panelen
Redigera taggar på DOM-panelen

Redigera eller lägga till klasser på DOM-panelen
Redigera eller lägga till klasser på DOM-panelen

Redigera och lägga till ID:n på DOM-panelen
Redigera och lägga till ID:n på DOM-panelen

Om du vill ta bort en tagg högerklickar du på den på DOM-panelen och väljer Ta bort tagg.

Infoga element på DOM-panelen

Nu kan du infoga nya element direkt på din webbsida från DOM-panelen på något av följande sätt:

 • Klicka på mellanslagstangenten eller infogningsikonen bredvid det önskade elementet i DOM-panelen. Klicka på något av alternativen i snabbmenyn som visas. För att omsluta flera element i en tagg väljer du det önskade elementet och väljer Radbryt tagg från infogningsalternativen.
Infogningsalternativ på DOM-panelen
Infogningsalternativ på DOM-panelen

 • Klicka på ett önskat element i Infoga-panelen och dra det till DOM-panelen. Live-stödlinjer visas för att ange var elementet kommer att infogas. Släpp elementet på önskad plats.

När du infogar taggar med hjälp av DOM-panelen infogas även standardtext (platshållare) och obligatoriska attribut för taggarna:

 • Om du infogar någon av de följande taggarna och utför ändringar infogas standardtext i kodvyn, Live-vyn och designvyn:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1-h6 och hgroup
 • Om du infogar en table-tagg och utför ändringar infogas en 3x3-tabell.
 • Om du infogar en embed- eller img-tagg och utför ändringar visas dialogrutan Välj fil och du uppmanas välja en fil.
 • Om du infogar en metatagg och utför ändringar läggs följande kod till i kodvyn: <meta name="" content="">
 • Om du infogar en figure-tagg och utför ändringar infogas en figure-tagg med inkapslad figcaption.
 • Om du infogar en ul-tagg eller en ol-tagg och utför ändringar infogas en ol-/ul-tagg med inkapslad li.

Visuell feedback för underordnade noder

När en nod markeras på DOM-panelen visas de underordnade noderna med ljusblå färg.

Om underordnade noder har markerats för sig visas inte den ljusblå färgen.

Underordnade noder färgmarkeras när den överordnade noden markeras
Underordnade noder färgmarkeras när den överordnade noden markeras

Färgmarkerad underordnad nod, liknande den överordnade noden
Färgmarkerad underordnad nod, liknande den överordnade noden

Säkerhetsförbättringar för att förhindra utnyttjande via Gatekeeper

Gatekeeper är en inbyggd funktion i Mac OS X 10.7 och senare som identifierar skadlig programvara. Den här funktionen kontrollerar om program har giltiga utvecklar-ID:n innan de installeras på Mac. Men Gatekeeper upptäcker inte och blockerar inte program som läses in dynamiskt inifrån program som har giltiga signaturer. Om du köper Dreamweaver från obehöriga källor kan denna brist i Gatekeeper utnyttjas för att föra in skadliga plugin-program i Dreamweaver-installationspaketet. 

För att förhindra sådana eventuella utnyttjanden uppmanas du nu bekräfta att du vill läsa in ett plugin-program från tredje part om det installeras på någon annan plats än /Applications.

Bekräftelseruta för att läsa in bibliotek från tredje part
Bekräftelseruta för att läsa in bibliotek från tredje part

Mer information finns i Förhindra utnyttjande av Gatekeeper.

Integrering med CEF

Dreamweaver är nu integrerat med CEF3 2357. Live-vyn kan nu återge CSS3 3D-övergångar,
animeringar och omvandlingar.

Mer information finns i Integrering med CEF.

Förbättringar av visuella mediefrågor

Du kommer nu att kunna välja en enhet – px, em eller rem – samtidigt som du lägger till mediefrågor i fältet för visuell mediefråga. När du anger ett värde i en enhet och sedan byter enhet konverteras värdet automatiskt till den nya enheten.

Ange enheter när en mediefråga läggs till
Ange enheter när en mediefråga läggs till

Mer information finns i Visuella mediefrågor.

Förbättringar i CC Libraries

Ändringar i dialogrutan för omsampling

UI-etiketten Ändra storlek till i dialogrutan Inställningar för bildoptimering har ändrats till Sampla om till.

När du samplar en bild från panelen CC Libraries visas dessutom en snurra på bilden tills den är helt samplad.

Dialogrutan för omsampling i Dreamweaver CC 2015.2
Dialogrutan för omsampling i Dreamweaver CC 2015.2

Mer information finns i Creative Cloud Libraries i Dreamweaver.

Extrahera webboptimerade SVG-filer från CC Libraries

Om du har sparat licensierade Adobe Stock-bilder i Creative Cloud Libraries kan du extrahera dem som webboptimerade SVG-filer på dina Dreamweaver-webbplatser. När du drar bilder från CC Libraries-panelen till dina webbplatser infogas de som SVG-filer som standard.

Om du vill anpassa SVG-filernas egenskaper kan du redigera inställningarna i options.json-filen.

Mer information finns i Extrahera webboptimerade SVG-filer från CC Libraries.

Nya startmallar

Tre nya e-postmallar har lagts till i den här versionen – flytande e-post, hybrid-e-post, responsiv-e-post.

Du når mallarna via Arkiv > Nytt > Startmallar > E-postmallar.

Nya startmallar för e-post i Dreamweaver CC 2015.2.
Nya startmallar för e-post i Dreamweaver CC 2015.2.

Förbättringar av tabellredigering i Live-vyn

Nya redigeringsalternativ för rader och kolumner

Följande redigeringsalternativ finns nu för tabeller i Live-vyn:

 • Ta bort med tangenterna Delete/Backsteg.
 • Klipp ut via snabbmenyn, menyn Redigera eller med ett kortkommando.
 • Kopiera via snabbmenyn, menyn Redigera eller med ett kortkommando.
 • Klistra in via snabbmenyn, menyn Redigera eller med ett kortkommando.
 • Kopiera och ersätt andra rader eller kolumner med alternativet Ersätt markerade celler på snabbmenyn.

Visa alternativen i tabellformateringsläget genom att markera tabellen och klicka på ikonen med tre streck i Elementvisning. Markera sedan önskad cell och högerklicka.

Redigeringsalternativ för tabellceller i Live-vyn
Redigeringsalternativ för tabellceller i Live-vyn

Nu kan du navigera mellan cellerna i en tabell i Live-vyn med vänster och höger piltangent. Klicka på en cell i tabellen och tryck på vänsterpilen för att gå till föregående cell och högerpilen för att gå till nästa tabellcell.

Ändringar på välkomstskärmen

Välkomstskärmen har ändrats i den här versionen av Dreamweaver:

Välkomstskärm i Dreamweaver CC 2015.2
Välkomstskärm i Dreamweaver CC 2015.2

Adobe Dreamweaver CC 2015.1 (november 2015)

Integrering med Creative Cloud Libraries

Med det nya stödet för Creative Cloud Libraries kan du samarbeta om och dela grafik och färgteman som skapats i andra verktyg som Photoshop, Illustrator eller andra mobilappar. Du kan söka efter, hantera och komma åt kreativa resurser varhelst och närhelst du behöver dem i dina Dreamweaver-projekt. 

CC Libraries-panelen i Dreamweaver

När du infogar resurser från Creative Cloud Libraries kan du välja att behålla länken mellan resursen och källan så att dina resurser hålls uppdaterade.

Med den nya CC Libraries-panelen i Dreamweaver har du tillgång till dina biblioteksresurser och kan infoga dem på dina webbplatser. Du kan infoga resurserna i Live-vyn eller kodvyn med hjälp av kodtips.

Mer information finns i Creative Cloud Libraries i Dreamweaver.

Integrering med Adobe Stock

Tack vare integreringen med Adobe Stock kan du hämta royaltyfria bilder, videor och vektorgrafik direkt till Creative Cloud Libraries och enkelt hantera och återanvända ditt Adobe Stock-innehåll direkt i Dreamweaver.

Hitta de bilder, videor och grafik som passar perfekt i Adobe Stock för att göra din webbplats visuellt tilltalande för dina målgrupper – och du gör det i Dreamweaver.

Söka efter och köpa bilder från Adobe Stock

Förbättringar av den responsiva designen

Bootstrap-förbättringar

Stöd för Bootstrap v3.3.5

Bootstrap i Dreamweaver har uppdaterats till version 3.3.5. Detta innebär att Bootstrap-komponenter, fragment och startmallar nu har version 3.3.5. 

Även jQuery har uppdaterats. Ny version är 1.11.3.

Duplicera rader och kolumner

Förutom funktionerna Lägg till kolumn och Lägg till rad för Bootstrap-dokument i Live-vyn kan du nu duplicera rader och kolumner i Dreamweaver.

Du kan duplicera en rad eller kolumn som är markerad genom att klicka på ikonen Duplicera () i det nedre högra hörnet. Hela raden eller kolumnen med dess innehåll dupliceras.

Obs!

Alternativet Lägg till rad eller Lägg till kolumn duplicerar raden eller kolumnen med klasser, men utan innehållet.

Alternativ för duplicering av rader och kolumner i Bootstrap-dokument
Alternativ för duplicering av rader och kolumner i Bootstrap-dokument

Förbättringar i arbetsflödet för att skapa Bootstrap-dokument

Arbetsflödet för när du skapar ett Bootstrap-dokument från dialogrutan Nytt dokument eller från startmallar fungerar nu smidigare. Inga dialogrutor om att kopiera beroende filer eller ersätta befintliga filer visas längre som i tidigare versioner av Dreamweaver.

Om du skapar och sparar ett Bootstrap-dokument på en specifik plats sparas även de beroende filerna automatiskt på samma plats.

Förbättringar av visuella mediefrågor

Markering av brytpunktsvärden

Dreamweaver markerar nu de mediefrågor som är kopplade till den aktuella storleken för visningsruta så att du snabbt kan identifiera dem. Markeringen görs i form av mörkare pilar och en mörk bakgrund för mediefrågors brytpunktsvärden.

Aktiva mediefrågor och inaktiva mediefrågor (markerade ovan)
Aktiva mediefrågor och inaktiva mediefrågor (markerade ovan)

Förbättrat arbetsflöde för att lägga till mediefrågor

När du klickar på + i fältet för visuella mediefrågor uppmanar inte Dreamweaver dig att klicka på alternativen max-width eller min-width. Popupen för att lägga till mediefrågan visas i stället omedelbart. 

Alternativet max-width är dessutom markerat som standard i popupen. En listruta har lagts till så att du kan ändra till min-width eller min-max. 

Ändrad metod för tillägg av mediefråga

Förbättrad redigering av brytpunkter

Du kan nu redigera värden för mediefrågor genom att dubbelklicka på brytpunktsvärdena i fältet för visuella mediefrågor. När du dubbelklickar på ett brytpunktsvärde visas en orange ram och insättningspunkten är inuti ramen.

När du angett nya värden (i pixlar) trycker du på Retur för att tillämpa ändringarna eller på Esc för att ångra dem.

Brytpunktsvärde 768px i redigeringsläge med orange kant
Brytpunktsvärde 768px i redigeringsläge med orange kant

Radnummer visas i alternativet Gå till kod

Alternativet Gå till kod i högerklickmenyn för visuell mediefråga visar nu kodradnumret, så att du enkelt kan koppla till motsvarande kod.

Radnummer för kod som motsvarar visuella mediefrågor
Radnummer för kod som motsvarar visuella mediefrågor

Förbättringar i Extract

Stöd för flera ritytor

Du kan nu öppna PSD-filer med flera ritytor i Extract-panelen i Dreamweaver för att extrahera resurser. Varje rityta visas som en mapp i rutan Lager. Du kan visa eller dölja mappen om du vill se eller dölja dess innehåll.

Om du vill zooma in på en viss rityta Alt+klickar du bara på ritytans namn.

Dubbelklicka på ANPASSA i panelrubriken för att zooma ut från ritytan och anpassa PSD:n till den aktuella vyn.

Stöd för att extrahera skugga

När du extraherar CSS från en PSD-fil som har egenskapen för skugga extraheras nu egenskapen som box-shadow i CSS.

Tips om hur du hanterar lagerstilar som inte stöds

I många scenarier skapar du flera lagerstilar i en PSD-fil som fungerar var för sig, men inte tillsammans. Extract kontrollerar det och ger dig förslag på hur du kan hantera dessa lagerstilar.

Extract identifierar följande fall:

 • Scenario 1: Flera instanser av en egenskap omvandlas till bakgrundsfärger. Till exempel två färgövertäckningar eller övertoningsövertäckningar som definierade i PSD-filen.
 • Scenario 2: En färgövertäckning med en opacitet som är mindre än 100 % läggs ovanför en övertoningsövertäckning, eller lagret tilldelas en bakgrundsfärg. I det här fallet är det svårt att avgöra den slutliga blandningsfärgen.
 • Scenario 3: En övertoningsövertäckning har en opacitet som är mindre än 100 % och lagret har tilldelats en bakgrundsfärg. I det här fallet är det också svårt att avgöra den slutliga blandningsfärgen.

När de här fallen identifieras visar Extract en varningsikon på lagerminiatyren på Extract-panelen. Följande varningsmeddelande visas i lagerminiatyrpopupen och i CSS-koden för det lagret:

”Det här lagret innehåller flera lagerstilar som inte kan representeras i CSS. Använd färgväljaren eller extrahera lagret som en bild.”

I de fall där en halvgenomskinlig bakgrundsfärg övertäcker en annan bakgrundsfärg (scenario 2 och 3 ovan) visas dessutom värdena för alla bakgrundsfärger i CSS-koden. Du kan sedan extrahera värdet du behöver.

Förbättringar av redigering i Live-vyn

Förbättringar av tabellredigering

Markera rader och kolumner med en klickning

Nu kan du markera rader och kolumner i en tabell i Live-vyn med en klickning. Det finns en ny pilikon (liknande den i designvyn) som du kan klicka på för att markera en rad eller kolumn.

 1. Markera tabellen för att se Elementvisning (ikon med tre streck).

 2. Klicka på ikonen med tre streck om du vill starta tabellformateringsläget.

 3. För muspekaren över raden eller kolumnen du vill markera. Peka på radens eller kolumnens ytterkant för att se en pil som indikerar att du kan klicka för att markera.

 4. Klicka för att markera raden eller kolumnen.

  Välja en tabellrad i Live-vy
  Välja en tabellrad i Live-vy

  Välja en tabellkolumn i Live-vy

 5. Fortsätt redigera raden eller kolumnen med hjälp av högerklicksmenyn.

Dra-markera flera celler

Nu kan du dra för att markera flera celler, rader eller kolumner. Klicka på en cell och dra över flera celler, rader eller kolumner för att markera dem.

 1. Markera tabellen för att se Elementvisning (ikon med tre streck).

 2. Klicka på ikonen med tre streck om du vill starta tabellformateringsläget.

 3. Dra och markera rader eller kolumner.

  Markera flera celler genom att dra
  Markera flera celler genom att dra

 4. Fortsätt redigera raden eller kolumnen med hjälp av högerklicksmenyn.

Ta bort rader eller kolumner med Delete-tangenten

Nu kan du ta bort rader och kolumner genom att markera dem och trycka på Delete/Backsteg-tangenten.

Snabbegenskapskontrollen för text

Nu kan du använda Snabbegenskapskontrollen för text i Live-vyn om du vill formatera, göra indrag och skapa hyperlänkar i text. Snabbegenskapskontrollen för text visas när du klickar på ikonen med tre streck för textelement: h1–h6, pre och p.

Snabbegenskapskontrollen för text

 • Med formatalternativet kan du snabbt ändra elementtaggen till någon av följande taggar: h1-h6, p och pre. 
 • Med länkalternativet kan du göra om textelementet till en hyperlänk. 
 • Med ikonerna för fet och kursiv stil kan du lägga till taggarna <strong> och <em> i textelementet.
 • Med blockquote-ikonerna kan du lägga till eller ta bort indrag i text. -taggen läggs till respektive tas bort från koden.

I Bootstrap-dokument kan du även använda Snabbegenskapskontrollen för text för att justera och transformera textelementen.

Snabbegenskapskontrollen för text i Bootstrap-dokument
Snabbegenskapskontrollen för text i Bootstrap-dokument

 • Justera: Vänsterjusterar, centrerar eller högerjusterar Bootstrap-textelement, eller marginaljusterar genom att tillämpa motsvarande klasser.
 • Transformera: Ändrar textläget för ett element genom att tillämpa klasser för gemener, versaler eller inledande versal i mening.

Ändringar i Snabbegenskapskontrollen för bilder

I Snabbegenskapskontrollen för bilder finns nu alternativ för att anpassa bilder i Bootstrap-dokument.

Snabbegenskapskontrollen för text i Bootstrap-dokument

 • Klipp ut till form: Klicka för att klippa hörnen för bilder till cirkulära eller rundade hörn, eller som en miniatyrbild.
 • Gör bilden responsiv: Klicka för att göra bilder responsiva och anpassa till olika skärmstorlekar.

Uppdateringar i appen

Adobe tillhandahåller fortlöpande uppdateringar så att Dreamweaver alltid har de senaste funktionerna. Exempel är uppdateringar för Bootstrap-bibliotek eller startmallar.

Du kan hämta och installera uppdateringar i appen automatiskt eller manuellt. I Adobe Creative Cloud-datorprogrammet kan du även inaktivera uppdateringar i appen eller avinstallera dem och återställa Dreamweaver till läget det hade vid den senaste installationen eller uppdateringen. I dialogrutan för inställningar i Dreamweaver kan du ange inställningar för uppdatering, inaktivering eller återställning för uppdateringar i appen.

Mer information om uppdateringar i appen finns i Uppdateringar i appen.

Inställningar för uppdateringar i appen
Inställningar för uppdateringar i appen

Testserver – förbättrat arbetsflöde

En nyhet i den förra utgåvan (Dreamweaver CC 2015) var automatisk överföring av filer till testservern för att skapa en smidigare upplevelse vid redigering av dynamiska dokument i Live-vyn. Många användare har efterlyst möjligheten att inaktivera den här funktionen och därför har vi nu lagt till en ny inställning i dialogrutan Platskonfiguration.

Mer information finns i Inaktivera automatisk överföring av dynamiska filer.

Alternativ för inaktivering av automatisk överföring av dynamiska filer
Alternativ för inaktivering av automatisk överföring av dynamiska filer

Markeringsbaserad kodkomprimering

Kodkomprimering för ett markerat kodblock är tillbaka. Nu kan du:

 • Komprimera kod på taggnivå liksom i den tidigare versionen av Dreamweaver, och/eller:
 • Komprimera en del av koden genom att markera den.
När du markerar ett kodblock visas alternativet att komprimera det enligt nedan:
Klicka på – om du vill komprimera koden

Klicka på + om du vill expandera koden

Klicka på – om du vill komprimera koden. Klicka på + om du vill expandera ett komprimerat kodavsnitt.

Mer information om att komprimera kod finns i Komprimera kod.

Förbättringar i CSS Designer

Ordna om väljare

Du kan nu ordna om väljare i rutan Väljare genom att dra dem till önskad plats.

Ordna om väljare i CSS Designer
Ordna om väljare i CSS Designer

Rutor i CSS Designer bevarar anpassade storlekar

Om du döljer eller visar rutor i CSS Designer bevaras rutornas storlek i en session. Rutorna Källor och Media behåller den anpassade storleken tills du ändrar storleken igen.

Egenskapspanelen inaktiverad för Bootstrap-filer

Egenskapspanelen i CSS Designer är inaktiverad för Bootstrap-filer där stilarna är skrivskyddade och har definierats i Bootstrap CSS-filer.

Obs!

Om du vill ändra formateringen för ditt Bootstrap-dokument skapar du en annan CSS-fil för att åsidosätta de befintliga formaten och kopplar den sedan till dokumentet.

Ångra/gör om specifikt för aktiva dokument

Ångra och gör om kan nu begränsas till enbart aktiva dokument.

Som standard påverkas det aktiva dokumentet och alla relaterade filer, till exempel associerade CSS-filer, av åtgärderna Ångra och Gör om. När du begränsar åtgärden Ångra till det aktiva dokumentet, tillämpas Ångra/Gör om bara på de ändringar som görs i den filen som har fokus. Om du till exempel är i en HTML-fil påverkar Ångra och Gör om bara de ändringar du gör i HTML-filen, inte i den relaterade CSS-filen. Om du vill ångra eller göra om ändringar som du har gjort i en relaterad CSS-fil måste du byta till CSS-filen innan du ångrar eller gör om.

Om fokus är på Live-vyn eller designvyn tillämpas Ångra eller Gör om bara på de ändringar som påverkar HTML-koden. Säg till exempel att du redigerar en Bootstrap-sida i Live-vyn. Du redigerar text och ändrar storlek på en mediefråga i fältet för visuell mediefråga. Du kan bara ångra textredigeringen, inte ändringarna i mediefrågan, eftersom de ändringarna finns i en relaterad fil och inte i HTML-filen. Du kan växla till den relaterade CSS-filen och ångra ändringarna där.

Gör så här om du vill begränsa åtgärderna Ångra och Gör om till det aktiva dokumentet:

 1. Klicka på Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Mac).

 2. I kategorin Allmänt väljer du Begränsa ångra-åtgärder till det aktiva dokumentet under Redigeringsalternativ.

  Begränsa ångra- och gör om-åtgärder till det aktiva dokumentet

 3. Klicka på Använd och Stäng så att dialogrutan Inställningar stängs.

 4. Starta om Dreamweaver så genomförs ändringarna.

Förbättringar av DOM-panelen

Du kan nu kopiera en tagg i DOM-panelen för ett dokument och klistra in den i DOM-panelen för ett annat dokument genom att högerklicka och använda snabbmenyn på panelen.

Obs!

Det är bara taggarna som kopieras från DOM-panelen som kan klistras in på en annan DOM-panel. Om du kopierar en tagg från Live-vyn går det bara att klistra in den i Live-vyn (går inte på DOM-panelen).

Återställningsalternativ för guider för nya funktioner

Guiderna för nya funktioner – flytande funktionsrutor och sammanhangsberoende funktionstips – visas automatiskt under den första användningen efter att du har uppdaterat Dreamweaver. Flytande funktionsrutor hjälper dig att utforska nyheterna i uppdateringen och sammanhangsberoende funktionstips hjälper dig att upptäcka nya arbetsflöden och förbättringar av funktioner.

Efter den första starten av Dreamweaver inaktiveras dessa guider för nya funktioner och visas inte som standard. Använd alternativet för återställning i inställningarna för Dreamweaver om du vill visa dem igen.

 

 1. Gå till Hjälp > Återställ guider för nya funktioner. Dialogrutan Inställningar visas.

 2. Återställ visningen av flytande funktionsrutor och/eller sammanhangsberoende funktionstips beroende på dina behov.

 3. Stäng Inställningar och avsluta Dreamweaver.

 4. Starta om Dreamweaver. Du kan nu visa guiderna för nya funktioner igen.

Uppdatering till W3C-validerare

Dreamweaver har nu uppdaterats för att använda den nya valideringstjänsten för HTML5 från W3C: https://validator.w3.org/nu/. Den tidigare valideringstjänsten, validator.w3.org, är nu föråldrad.

Den nya valideringstjänsten stöder endast följande parsrar:

Värde

Beskrivning

none

Valet av HTML- eller XML-parser baseras på innehållstyp.

xml

XML-parser; läser inte in externa entiteter

xmldtd

XML-parser, läser in externa entiteter

html

HTML-parser; konfigurationen baseras på doctype.

html5

HTML-parser i HTML5-läget.

html4

HTML-parser i läget för strikt HTML4.

html4tr

HTML-parser i övergångsläget för HTML4.

Liksom i tidigare versioner av Dreamweaver kan du fortfarande ange den reservparser som Dreamweaver kan hämta om ingen parser kan identifieras med hjälp av dokumentets innehållstyp eller DTD. Endast listan över parsrar har ändrats till följd av den nya valideraren.

Inställningar för W3C-validerare

Mer information finns i Validera dokument med W3C-valideraren.

Stöd för SVG-filer i resurspanelen

I resurspanelen visas nu en lista med alla SVG-resurser på Dreamweaver-webbplatsen som är kopplade till det aktiva dokumentet. Precis som med andra resurser på resurspanelen kan du utföra olika åtgärder med SVG-resurser. Du kan till exempel redigera, tilldela URL:er och återanvända resurser på andra dokument och webbplatser.

SVG-resurser listas på panelen Resurser
SVG-resurser listas på panelen Resurser

Förändringar i zoomningsalternativ

Det går inte längre att zooma ut eller in i Live-vyn och designvyn med följande åtgärder:

Windows:

 • Trycka Ctrl och rulla med musen
 • Trycka Ctrl och skrolla med styrplattan

Mac:

 • Trycka Cmd och rulla med musen
 • Trycka Cmd och skrolla med styrplattan

Övriga sätt att zooma in eller ut i dokument har inte ändrats: Cmd/Ctrl++ eller Cmd/Ctrl+-, och zooma med Visa > Förstoring-menyn.

Förändringar av Visa-menyn

Alternativet Kod och Live/kod och design har bytt namn på Visa-menyn till Dela, och har samma funktion som i dokumentverktygsfältet.

Visa-menyn före Dreamweaver CC 2015.1

Visa-menyn i Dreamweaver CC 2015.1

Snabbare synkronisering av Dreamweaver-inställningar med Creative Cloud

De många prestandaförbättringarna av funktionen för synkronisering av inställningar gör att du kan synkronisera mellan Dreamweaver och Creative Cloud snabbare än någonsin.  

Inaktuell CSS-formatpanel och API:er

Den gamla CSS-formatpanelen har tagits bort från Dreamweaver. Det innebär att även tillhörande API:er har tagits bort.

Följande grundläggande API:er finns fortfarande kvar:

 • dreamweaver.cssRuleTracker.newRule()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getStyles()
 • dreamweaver.cssStylePalette.editStyleSheet()
 • dreamweaver.cssStylePalette.attachStyleSheet()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getMediaType()
 • dreamweaver.cssStylePalette.setMediaType()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getDisplayStyles()
 • dreamweaver.cssStylePalette.setDisplayStyles()
 • dreamweaver.cssStylePalette.newStyle()

Följande API:er stöds inte längre:

 • dreamweaver.cssRuleTracker.editSelectedRule()
 • dreamweaver.cssRuleTracker.canEditSelectedRule()
 • dreamweaver.cssStylePalette.getSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.editSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.editSelectedStyleInCodeview()
 • dreamweaver.cssStylePalette.renameSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.applySelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.duplicateSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.deleteSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canEditSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canEditSelectedStyleInCodeview()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canRenameSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canDuplicateSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canDeleteSelectedStyle()
 • dreamweaver.cssStylePalette.canApplySelectedStyle()
 • dreamweaver.canDisableSelectedStyle()
 • dreamweaver.canEnableAllDisabled()
 • dreamweaver.canDeleteAllDisabled()
 • dreamweaver.getSelectedStyleIsDisabled()
 • dreamweaver.setSelectedStyleIsDisabled()
 • dreamweaver.enableAllDisabled()
 • dreamweaver.deleteAllDisabled()
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto