Optimera kod

Lär dig hur du rensar kod i Dreamweaver, kontrollerar webbläsarkompatibilitet, validerar XML-dokument och gör sidor XHTML-kompatibla.

Rensa kod

Du kan automatiskt ta bort tomma taggar, kombinera kapslade font-taggar och på andra sätt förbättra rörig och oläslig HTML- och XHTML-kod.

Om du vill ha mer information om hur du rensar HTML som skapats från ett Microsoft Word-dokument kan du läsa Öppna och redigera befintliga dokument.

 1. Välj Verktyg > Rensa HTML i ett öppet dokument.

 2. I dialogrutan som visas väljer du något av alternativen och klickar på OK.
  Obs!

  Beroende på storleken på dokumentet och antalet alternativ som markerats kan det ta flera sekunder innan rensningen är klar.

  Ta bort tomma behållaretaggar

  Tar bort taggar som inte har något innehåll mellan sig. Till exempel är <b></b> och <font color="#FF0000"></font> tomma taggar, medan <b>-taggen i <b>lite text</b> inte är tom.

  Ta bort överflödiga kapslade taggar

  Tar bort alla överflödiga varianter av en tagg. I koden <b>Detta är det jag <b>egentligen</b> ville säga</b> är till exempel b-taggarna som omger ordet egentligen överflödiga och kan tas bort.

  Ta bort HTML-kommentarer från annat program än Dreamweaver

  Tar bort alla kommentarer som inte infogades av Dreamweaver. Exempelvis <!‑‑begin body text--> skulle tas bort, men <!‑‑TemplateBeginEditable name="doctitle"‑‑> skulle inte tas bort, eftersom det är en Dreamweaver-kommentar som markerar början på ett redigerbart område i en mall.

  Ta bort specialkoder i Dreamweaver

  Tar bort kommentarer som Dreamweaver lägger till i kod för att dokument automatiskt ska uppdateras när mallar och bibliotek uppdateras. Om du väljer det här alternativet när du rensar kod i ett mallbaserat dokument separeras dokumentet från mallen. Mer information finns i Separera ett dokument från en mall.

  Ta bort särskilda taggar

  Tar bort taggar som anges i textrutan bredvid. Använd det här alternativet för att ta bort egna taggar som infogats av andra visuella redigerare och andra taggar som du inte vill ska visas på din plats (t.ex. blink). Flera separata taggar med kommatecken (till exempel font,blink).

  Kombinera kapslade <font>-taggar om möjligt

  Konsoliderar två eller flera font-taggar när de styr samma textområde. Till exempel skull <font size="7"><font color="#FF0000">röd jätte</font></font> ändras till <font size="7" color="#FF0000">röd jätte</font>.

  Visa logg vid slutförande

  Visar en varningsruta med information om ändringarna som gjorts i dokumentet så fort rensningen är klar.

Bekräfta att taggar och klamrar är balanserade

Du kan kontrollera att taggar, parenteser (( )), klamrar ({ }) och hakparenteser ([ ]) på din sida är balanserade. Balanserade innebär att alla öppningstaggar, parenteser, klamrar eller hakparenteser har en motsvarande avslutande tagg/parentes och tvärtom.

Kontrollera om taggarna är balanserade

 1. Öppna dokumentet i kodvyn.
 2. Placera insättningspunkten i den kapslade koden som du vill kontrollera.
 3. Välj Redigera > Markera överordnad tagg.

  De avgränsande matchande taggarna (och deras innehåll) markeras i koden. Om du fortsätter välja Redigera > Markera överordnad tagg och taggarna är balanserade kommer Dreamweaver till slut att markera de yttre html- och /html-taggarna.

Kontrollera om parenteser, klamrar eller hakparenteser är balanserade

 1. Öppna dokumentet i kodvyn.
 2. Placera insättningspunkten i den kod som du vill kontrollera.
 3. Välj Redigera > Kod > Kontrollera klammerparenteser.

  All kod mellan de avgränsande parenteserna, klamrarna eller hakparenteserna är markerad. När du väljer Redigera > Kod > Kontrollera klammerparenteser igen markeras all kod i parenteserna, klamrarna eller hakparenteserna som avgränsar den nya markeringen.

Kontrollera webbläsarkompatibiliteten

Med hjälp av funktionen Kontroll av webbläsarkompatibilitet kan du leta reda på kombinationer med HTML och CSS som har problem i vissa webbläsare. Den här funktionen testar också om koden i dokumenten har CSS-egenskaper eller -värden som inte stöds av målwebbläsarna.

Validera XML-dokument

Du kan ange inställningar för valideraren, vilka specifika problem som valideraren ska kontrollera och vilka typer av fel som valideraren ska rapportera.

 1. Gör något av följande:
  • För en XML- eller XHTML-fil väljer du Arkiv > Validera > Som XML.

  • Valideringsfliken i panelen Resultat visar meddelandet ”Inga fel eller varningar” eller en lista med de syntaxfel som hittades.

 2. Dubbelklicka på ett felmeddelande för att markera felet i dokumentet.
 3. Om du vill spara rapporten som en XML-fil klickar du på knappen Spara rapport.
 4. Om du vill visa rapporten i din primära webbläsare (som gör att du kan skriva ut rapporten) klickar du på knappen Visa rapport.

Validera dokument med W3C-valideraren

I Dreamweaver kan du skapa standardkompatibla webbsidor med W3C-valideraren. W3C-valideraren validerar dina HTML- och XML-dokument, det vill säga kontrollerar att de följer HTML-, XML- eller XHTML-standarderna. Du kan validera både öppna dokument och filer som har lagts på en live-server.

Du kan korrigera fel i filen med hjälp av den rapport som skapas efter valideringen.

Obs!

I inställningarna i Dreamweaver kan du ange vilken parser dina dokument ska valideras mot. Den här inställningen används som reserv om det inte går att identifiera en DOCTYPE automatiskt.

Validera ett öppet dokument

 1. Välj Fönster > Resultat > Validering för att öppna valideringspanelen. Den här panelen visar resultaten av valideringen.

 2. Välj Arkiv > Validera > Aktuellt dokument (W3C).

Validera ett live-dokument

För live-dokument validerar Dreamweaver koden som tagits emot av webbläsaren. Du visar koden genom att högerklicka i webbläsaren och välja alternativet för att visa källkoden. Det är särskilt användbart att validera live-dokument när du validerar dynamiska sidor med exempelvis PHP eller JSP.

Alternativet Validera live-dokument är endast aktiverat när URL:en för sidan som valideras börjar med http.

 1. Välj Fönster > Resultat > Validering för att öppna valideringspanelen. Den här panelen visar resultaten av valideringen.

 2. Klicka på Live-vy.

 3. Välj Arkiv > Validera > Live-dokument (W3C).

När du validerar live-dokument och dubbelklickar på ett fel på W3C-valideringspanelen öppnas ett separat fönster. I fönstret visas den kod som har skapats i webbläsaren, och raden med felet är markerad.

Anpassa valideringsinställningar

 1. Välj Fönster > Resultat > Validering för att öppna valideringspanelen.

 2. Klicka på ikonen för W3C-validering (Spela upp) på W3C-valideringspanelen. Välj Inställningar.

 3. Välj en DOCTYPE för valideringen om en DOCTYPE inte uttryckligen har angetts för dokumentet.

 4. Om du inte vill att fel och varningar ska visas avmarkerar du alternativen.

 5. Klicka på Hantera om du vill ta bort varningar eller fel som du har dolt med hjälp av W3C-valideringspanelen. När du har tagit bort varningar och fel visas de inte när du väljer Visa alla på W3C-valideringspanelen.

 6. Välj Visa inte dialogrutan med meddelanden från W3C-validerare om du inte vill att dialogrutan med meddelanden från W3C-valideraren ska visas när du börjar valideringen.

Arbeta med valideringsrapporter

När valideringen är klar visas valideringsrapporter på W3C-valideringspanelen.

 • Om du vill ha mer information om ett fel eller en varning väljer du felet eller varningen på W3C-valideringspanelen. Klicka på Mer information.

 • Om du vill spara rapporten som en XML-fil klickar du på Spara rapport.

 • Om du vill visa hela rapporten i HTML klickar du på Visa rapport. HTML-rapporten innehåller en fullständig lista med fel och varningar samt en sammanfattning.

 • Om du vill gå direkt till den plats i koden där felet finns väljer du felet på W3C-valideringspanelen. Klicka på Alternativ och välj Gå till rad.

 • Om du vill dölja fel eller varningar väljer du felet eller varningen. Klicka på Alternativ och välj Dölj fel.

 • Om du vill visa alla fel och varningar, inklusive dolda fel, klickar du på Alternativ. Välj Visa alla. De dolda fel och varningar som du har tagit bort i dialogrutan Inställningar visas inte.

 • Om du vill rensa alla resultat på W3C-valideringspanelen klickar du på Alternativ. Välj Rensa resultat.

Ange inställningar för validering

Förutom standardvalideraren för W3C går det fortfarande att använda externa kodvaliderare som du installerar som tillägg i Dreamweaver. När du installerar en extern validerare i Dreamweaver visas validerarens inställningar i kategorin W3C-validerare i dialogrutan Inställningar.

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Dreamweaver > Inställningar (Macintosh).
 2. Välj W3C-validerare i kategorilistan till vänster.

 3. Välj de taggbibliotek som du vill validera mot.

  Det går inte att välja flera versioner av samma taggbibliotek eller språk. Om du till exempel väljer HTML 4.01 kan du inte välja HTML 5 också. Välj den tidigaste versionen som du vill validera mot. Om ett dokument till exempel innehåller giltig HTML 4.01-kod är den också giltig HTML 5-kod.

 4. Välj visningsalternativ för de typer av fel och varningar som du vill att valideringsrapporten ska inkludera.
 5. Klicka på Använd om du vill använda ändringarna och klicka på Stäng för att stänga dialogrutan Inställningar.

Gör sidor XHTML-kompatibla

När du skapar en sida kan du göra den XHTML-kompatibel. Du kan även göra ett befintligt HTML-dokument XHTML-kompatibelt.

Skapa XHTML-kompatibla dokument

 1. Klicka på Arkiv > Nytt.
 2. Välj en kategori och typ av sida som ska skapas.
 3. Markera en XHTML-dokumenttypdefinition (DTD) på snabbmenyn DocType längst till höger i dialogrutan och klicka på Skapa.

  Du kan t.ex. göra ett HTML-dokument XHTML-kompatibelt genom att välja XHTML 1.0 transitional eller XHTML 1.0 Strict på snabbmenyn.

  Obs!

  Alla dokumenttyper kan inte göras XHTML-kompatibla.

Skapa XHTML-kompatibla dokument som standard

 1. Välj Redigera > Inställningar eller Dreamweaver > Inställningar (Mac OS X) och välj kategorin Nytt dokument.
 2. Välj ett standarddokument och välj en av DTD-filerna för XHTML på snabbmenyn Standarddokumenttyp (DTD) och klicka på OK.

  Du kan t.ex. göra ett HTML-dokument XHTML-kompatibelt genom att välja XHTML 1.0 transitional eller XHTML 1.0 Strict på snabbmenyn.

Göra ett befintligt HTML-dokument XHTML-kompatibelt

 1. Öppna ett dokument och gör något av följande:

  • För dokument utan ramar väljer du Arkiv > Konvertera och väljer sedan en av DTD-filerna för XHTML.

   Du kan t.ex. göra ett HTML-dokument XHTML-kompatibelt genom att välja XHTML 1.0 transitional eller XHTML 1.0 Strict på snabbmenyn.

  • För dokument med ramar väljer du en ram och väljer Arkiv > Konvertera och väljer sedan en av DTD-filerna för XHTML.

 2. Om du vill konvertera hela dokumentet upprepar du det här steget för varje ram och ramuppsättningsdokumentet.

Obs!

Du kan inte konvertera en variant av en mall eftersom den måste vara på samma språk som mallen som den är baserad på. Ett dokument som t.ex. är baserat på en XHTML-mall kommer alltid att vara i XHTML och ett dokument som är baserat på en HTML-mall som inte är XHTML-kompatibel kommer alltid att vara i HTML och kan inte konverteras till XHTML eller något annat språk.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto