Om lager

I varje dokument finns minst ett namngivet lager. Genom att använda flera lager kan du skapa och redigera särskilda områden eller typer av innehåll i ditt dokument utan att påverka andra områden eller typer av innehåll. Om ditt dokument t.ex. skrivs ut långsamt därför att det innehåller många stora bilder, kan du använda ett lager i dokumentet bara för text. När det sedan är dags att korrekturläsa texten kan du dölja alla andra lager och snabbt skriva ut bara textlagret. Du kan också använda lager för att visa alternativa utformningsidéer för samma layout, eller olika versioner av annonser för olika marknader.

Betrakta lager som genomskinliga ark som ligger ovanpå varandra. Om ett lager inte har några objekt kan du se rakt igenom det till objekt och lager som ligger under.

Ytterligare information om lager:

 • I varje dokumentlager finns en triangel som du kan expandera när du vill visa objekten och deras staplingsordning i det lagret för aktivt uppslag. Grupper, knappar och flerlägesobjekt har också trianglar som kan expanderas till att visa objekten som de innehåller. Du kan ändra ordning på dessa objekt, låsa och låsa upp dem samt lägga till eller ta bort dem från grupper.

 • Objekt på mallsidor visas längst ned i varje lager. Mallobjekt kan visas längst fram på dokumentsidesobjekt om mallsidans objekt ligger i ett högre lager. (Se Mallar, staplingsordning och lager.)

 • Lagerhantering påverkar alla sidor i ett dokument, inklusive mallsidor. Om du t.ex. döljer Lager 1 medan du redigerar den första sidan i ett dokument, är lagret dolt på alla sidor tills du väljer att visa det igen.

 • Mer information hur du konverterar lager från Adobe PageMaker® eller QuarkXPress finns i Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument.

Panelen Lager
På lagerpanelen visas en lista över alla lager. Det översta lagret visas högst upp på panelen.

Skapa lager

Du kan när som helst lägga till lager med hjälp av kommandot Nytt lager på lagerpanelen eller med knappen Nytt lager, längst ned på lagerpanelen. Antalet lager som ett dokument kan innehålla begränsas bara av tillgången på minne.

Skapa lager

 1. Välj Fönster > Lager.
 2. Gör något av följande om du vill skapa ett nytt lager:
  • Om du vill skapa ett nytt lager ovanför det markerade lagret klickar du på knappen Nytt lager.

  • Om du vill skapa ett nytt lager under det markerade lagret trycker du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) samtidigt som du klickar på knappen Nytt lager.

  • Om du vill skapa ett nytt lager högst upp i listan trycker du ned Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) samtidigt som du klickar på knappen Nytt lager.

  • Om du vill skapa ett nytt lager och öppna dialogrutan Nytt lager trycker du ned Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) samtidigt som du klickar på knappen Nytt lager.

Ange alternativ för lager

 1. Välj Nytt lager på lagerpanelens meny eller dubbelklicka på ett befintligt lager.
 2. Ange lageralternativ och klicka på OK.

  Färger

  Tilldela en färg för att identifiera objekten på det lagret.

  Visa lager

  Markera det här alternativet om du vill att ett lager ska vara synligt. Att välja det här alternativet har samma effekt som att ta fram ögonikonen på lagerpanelen.

  Visa stödlinjer

  Om du markerar det här alternativet blir stödlinjerna i lagret synliga. När alternativet inte är markerat för ett lager kan du inte göra stödlinjerna synliga, inte ens genom att välja Visa > Visa stödlinjer för dokumentet.

  Lås lager

  Markera det här alternativet om du vill förhindra ändringar av objekt i lagret. Att markera det här alternativet är detsamma som att ta fram ikonen med den överstrukna pennan på lagerpanelen.

  Lås stödlinjer

  Markera det här alternativet om du vill förhindra ändringar av hjälplinjer i lagret.

  Skriv ut lager

  Markera det här alternativet om du vill tillåta lagret att utebli från utskrift. När du skriver ut eller exporterar till PDF kan du välja om du vill skriva ut dolda lager och lager som inte skrivs ut.

  Ingen figursättning när lagret är dolt

  Välj det här alternativet om du vill att text i andra lager ska flöda normalt när lagret är dolt och det innehåller objekt där figursättning används.

Tillämpa en lagerfärg

Om du tilldelar en färg till ett lager blir det lättare att hitta ett markerat objekts lager. För varje lager som innehåller ett markerat objekt visas en punkt i lagrets färg på lagerpanelen. På sidan visas färgen på varje objekts markeringshandtag, begränsningsram, textportar, figursättningsgräns (om det finns någon) och ramkanter (inklusive krysset som visas i tomma bildramar) och dolda tecken. Lagerfärgen visas inte för en ram som inte är markerad om dess kanter är dolda.

 1. På lagerpanelen Lager dubbelklickar du på ett lager eller markerar ett lager och väljer Lageralternativ för [lagernamn].
 2. I Färg väljer du en färg (eller välj Anpassad om du vill ange en färg i systemets färgväljare).

Lägga till objekt i lager

Alla nya objekt placeras i det aktiva lagret, dvs. det lager där pennikonen visas på lagerpanelen. Om du aktiverar ett lager så markeras det. Om flera lager är markerade och du aktiverar ett av dem påverkar det inte vilket lager som är markerat. Om du däremot aktiverar ett lager som inte hör till de redan markerade lagren så avmarkeras de.

Du kan lägga till objekt i det aktiva lagret på något av följande sätt:

 • Skapa nya objekt med text- och ritverktygen.

 • Importera, montera eller klistra in text eller bilder.

 • Markera objekt i andra lager och sedan flytta dem till det nya lagret.

  Du kan inte rita eller placera ett nytt objekt i ett dolt eller låst lager. När du väljer ett ritverktyg eller textverktyget, eller monterar en fil när mållagret är dolt eller låst, ändras pekaren till symbolen med en överstruken penna när du håller den över dokumentfönstret. Visa eller lås upp det aktiva lagret, eller aktivera ett synligt och upplåst lager. Om du väljer Redigera > Klistra in trots att det aktiva lagret är dolt eller låst visas ett varningsmeddelande och du kan välja att visa eller låsa upp det aktiva lagret.

När du klickar på ett lager på lagerpanelen för att aktivera det, visas pennikonen på det lagret. Lagret markeras också, vilket visar att det är aktivt.

Ändra vilket lager som är aktivt för nästa nya objekt
Ändra vilket lager som är aktivt för nästa nya objekt

Markera, flytta och kopiera objekt i lager

Som standard kan du markera valfritt objekt i valfritt lager. På lagerpanelen markeras de lager som innehåller markerade objekt av punkter. Identifieringen av ett lager underlättas av att det har en markeringsfärg. Om du vill undvika att markera objekt i ett visst lager låser du det lagret.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill markera enskilda objekt i ett lager klickar du på triangeln bredvid lagret för att visa alla. Markera sedan målobjektet. Du kan även dra målobjektet till en annan plats utan att först markera objektet.


   Dra objekt från ett lager till ett annat

  • Om du vill markera alla objekt på ett visst lager håller du ned Alt samtidigt som du klickar på ett lager på lagerpanelen.

  • Om du vill flytta eller kopiera objekt till ett annat lager, använder du markeringsverktyget och markerar ett eller fler objekt på en dokumentsida eller mall. På lagerpanelen drar du i den färgade punkten till höger om lagerlistan om du vill flytta objekten till det andra lagret.


   Flytta ett objekt till ett nytt lager

Obs!

Om du vill flytta markerade objekt till ett låst lager håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du drar den färgade punkten. Om du vill kopiera markerade objekt till ett annat lager håller du ned Alt medan du drar den färgade punkten till höger om listan med lager till det andra lagret. Om du vill kopiera markerade objekt till eller låst lager håller du ned Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Alt (Mac OS) medan du drar den färgade punkten.

Klistra in objekt i olika lager

Kommandot Klistra in med lagerinformation påverkar hur objekt inklistrade från andra platser interagerar med befintliga lager.

Om du markerar kommandot Klistra in med lagerinformation behåller objekt som klipps ut eller kopieras från olika lager sin lagertilldelning när de klistras in på den nya sidan eller platsen. Om du klistrar in objekt i ett dokument som inte har samma lager som det dokument de kopierades från, läggs objektets lagernamn till på lagerpanelen och objekten klistras in i sina lager.

Om du avmarkerat kommandot Klistra in med lagerinformation klistras alla objekt som klippts ut eller kopierats från olika lager in i det aktiva lagret.

 1. Kontrollera att alternativet Klistra in med lagerinformation är avmarkerat på lagerpanelens meny.

 2. Markera objekten och välj Redigera > Kopiera eller Redigera > Klipp ut.

 3. På lagerpanelen klickar du på det andra lagret och aktiverar det.

 4. Välj Redigera > Klistra in.

Duplicera ett lager

När du duplicerar ett lager kopieras dess innehåll och inställningar. Det duplicerade lagret placeras sedan över det ursprungliga lagret på lagerpanelen. Alla duplicerade ramar som var kopplade till andra ramar i lagret förblir kopplade. Duplicerade ramar som var kopplade till ramar i andra lager är inte längre kopplade till dem.

 1. Gör något av följande på lagerpanelen:
  • Markera lagernamnet och välj Duplicera lager [lagernamn] på lagerpanelens meny.

  • Dra ett lagernamn och släpp det på knappen Nytt lager.

Ändra lagerordningen

Du ändrar staplingsordningen för lagren i ett dokument genom att ordna om lagren på lagerpanelen. När du ordnar om lager ändras deras ordning på alla sidor, inte bara på det aktiva uppslaget.

Du kan också ändra staplingsordning för objekten inom ett lager genom att byta plats på objekten i lagret. Se Ordna objekten i en stapel.

 1. Dra ett lager uppåt eller nedåt i listan på lagerpanelen. Du kan också dra flera markerade lager samtidigt.
Ordna om lager
Ordna om lager

Visa eller dölja lager och objekt

Du kan dölja eller visa ett lager när som helst, och du kan dölja eller visa objekten i ett lager. Dolda lager och objekt kan inte redigeras, de visas inte på skärmen och skrivs inte ut. Det kan vara praktiskt att dölja lager om du vill göra något av följande:

 • Dölja delar av ett dokument som inte ska finnas med i det slutgiltiga dokumentet.

 • Dölja alternativa versioner av ett dokument.

 • Visa en förenklad version av ett dokument, för att lättare kunna redigera objekt i dokumentet.

 • Förhindra att ett lager skrivs ut.

 • Höja hastigheten på uppdateringen av skärmen om ett lager innehåller högupplösta bilder.

Obs!

Som standard fortsätter text att figursättas runt objekt på dolda lager. Om du vill ignorera figursättningsinställningarna för dolda objekt väljer du Lageralternativ på lagerpanelens meny. Markera sedan alternativet Ingen figursättning när lagret är dolt.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill visa eller dölja ett lager i taget, klickar du på fyrkanten till vänster om ett lagernamn (på lagerpanelen) för att visa eller dölja ögonsymbolen för det lagret.

  • Om du vill visa eller dölja enskilda objekt i ett lager, klickar du på triangeln för att visa alla objekt i ett lager och klickar sedan på ögonsymbolen för att visa eller dölja det objektet.

  • Om du vill dölja alla lager utom det som markeras, eller dölja alla objekt i ett lager utom det som markeras, väljer du Dölj övriga på menyn i lagerpanelen. Du kan också Alt-klicka (Windows) eller Alternativ-klicka (Mac OS) på rutan längst till vänster om det lager eller objekt som ska förbli synligt.

  • Om du vill visa alla lager väljer du Visa alla lager på lagerpanelens meny. Du kan också Alternativ-klicka på rutan längst till vänster om ett synligt lager eller objekt, om du vill visa alla lager eller alla objekt i ett lager.

Markera att ett lager inte ska skrivas ut

 1. Markera lagret på lagerpanelen.
 2. Välj Lageralternativ på lagerpanelens meny.
 3. Om du vill förhindra att lagret skrivs ut avmarkerar du Skriv ut lager och klickar på OK.

Obs!

När du skriver ut eller exporterar till PDF har du fortfarande möjlighet att skriva ut dolda lager och lager som är markerade för att inte skrivas ut.

Låsa och låsa upp lager

Du kan låsa för att förhindra oavsiktliga ändringar på ett lager. För ett låst lager visas en symbol med en överstruken penna på lagerpanelen. Objekt i låsta lager kan inte markeras eller redigeras direkt, men om objekt i låsta lager har attribut som kan redigeras indirekt så kan objekten ändras. Om du t.ex. redigerar en färgtonsruta kan objekt med den färgtonen i låsta lager också påverkas av ändringen. Om du placerar en serie kopplade textramar i både låsta och ej låsta lager, kan texten i låsta lager fortfarande flöda om när du gör ändringar.

Du kan även använda lagerpanelen för att låsa och låsa upp objekt i ett lager. Se Låsa och låsa upp objekt.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill låsa eller låsa upp ett lager i taget, klickar du (på lagerpanelen) på en fyrkant i den andra kolumnen från vänster och visar (låser) eller döljer (låser upp) lagret.

  • Om du vill dölja alla lager förutom det aktiva lagret, väljer du Lås övriga på lagerpanelens meny. Du kan också Alternativ-klicka på rutan till vänster om det lager som du vill ska fortsätta vara olåst.

  • Om du vill låsa upp alla lager väljer du Lås upp alla lager på lagerpanelens meny.

Ta bort lager

Kom ihåg att alla lager är generella för hela dokument. Det innebär att de visas på varje sida i ett dokument. Innan du tar bort ett lager bör du överväga att först dölja alla andra lager och därefter gå igenom alla sidor i dokumentet och kontrollera att det är säkert att ta bort lagret och dess objekt.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort ett lager drar du det från lagerpanelen till ikonen Ta bort. Du kan också välja Ta bort lager [lagernamn] på lagerpanelens meny.

  • Om du vill ta bort flera lager håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) samtidigt som du klickar på lagren för att markera dem. Dra sedan lagren från lagerpanelen till ikonen Ta bort eller välj Ta bort lager på lagerpanelens meny.

  • Om du vill ta bort alla tomma lager väljer du Ta bort oanvända lager på lagerpanelens meny.

  • Om du vill ta bort ett objekt i ett lager markerar du objektet i lagerpanelen och klickar på ikonen Ta bort.

Sammanfoga lager i ett dokument

Du kan minska antalet lager i ett dokument utan att ta bort några objekt, genom att sammanfoga lager. När du sammanfogar lager flyttas objekten i alla markerade lager till det aktiva lagret. Av de lager som du sammanfogar blir bara det aktiva lagret kvar i dokument. De andra markerade lagren tas bort. Du kan också förenkla ett dokument genom att sammanfoga alla lager.

Obs!

Om du sammanfogar lager med en blandning av sidobjekt och mallobjekt placeras mallobjekten underst i det sammanslagna lagret.

 1. På lagerpanelen markerar du valfri kombination av lager. Kontrollera att du tagit med det lager som du vill använda för det sammanfogade lagret. Om du vill förenkla dokumentet markerar du alla lager på panelen.
 2. Klicka på ett markerat lager och gör det aktivt, vilket indikeras av ritstiftet.
 3. Välj Sammanfoga lager på lagerpanelens meny.

Du kan också sammanfoga identiskt namngivna lager när du exporterar en bok till PDF.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy