Lär dig exportera ett dokument, en bok eller valt dokument i en bok som en PDF-fil.

Om Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) är ett universellt filformat som bevarar typsnitten, bilderna och layouten i källdokument och kan användas i en mängd olika program och på en mängd olika plattformar. Adobe PDF-formatet är ett standardformat för säker, tillförlitlig distribution och utbyte av elektroniska dokument och formulär över hela världen. Adobe PDF-filer är kompakta och fullständiga och kan delas med andra, visas och skrivas ut av vem som helst med det kostnadsfria programmet Adobe Reader®.

Adobe PDF är mycket effektivt i arbetsgångar för trycksakspublicering. Om du sparar en sammansatt bild av en teckning i Adobe PDF-format kan du skapa en kompakt, tillförlitlig fil som du själv eller din serviceleverantör kan visa, redigera, ordna och granska. Därefter kan din serviceleverantör, vid rätt tidpunkt i arbetsgången, antingen trycka eller skriva ut Adobe PDF-filen eller bearbeta den med hjälp av verktyg från flera olika källor för olika efterbehandlingsåtgärder, t.ex. utskriftskontroll, svällning, utskjutning och färgseparation.

När du sparar en Adobe PDF kan du välja att skapa en fil som överensstämmer med PDF/X. PDF/X (Portable Document Format Exchange) är en deluppsättning av Adobe PDF som eliminerar många av de variationer i färg, typsnitt och svällning som kan leda till utskriftsproblem. PDF/X kan användas överallt där utbyte av PDF-filer förekommer i form av elektroniska mallar för tryckproduktion i arbetsgångens alla skeden förutsatt att program och utdataenheter stöder PDF/X.

Adobe PDF-filer kan lösa följande problem som vanligtvis är förknippade med elektroniska dokument:

Vanliga problem

Adobe PDF-lösning

Mottagaren kan inte öppna filerna eftersom han eller hon inte har det program som användes för att skapa filerna.

Alla kan öppna PDF-filer. Allt som krävs är den kostnadsfria programvaran Adobe Reader.

Kombinerade pappersarkiv och elektroniska arkiv är svåra att söka i, tar mycket utrymme och du måste dessutom använda det program som dokumenten skapades i.

PDF-filer är små och sökbara och det går att få åtkomst till dem med hjälp av Reader. Länkar gör det enkelt att navigera i PDF-filer.

Dokument visas på fel sätt på t.ex. handdatorer.

Taggade PDF-filer gör det möjligt att omforma text för visning på mobila plattformar, till exempel Palm OS®-, Symbian™- och Pocket PC®-enheter.

Det går inte att visa dokument med avancerad formatering för läsare med nedsatt syn.

Taggade PDF-filer innehåller information om innehållet och strukturen, vilket gör dem enkla att läsa med hjälp av skärmläsare.

Exportera till PDF för utskrift

Att exportera ett dokument eller en bok till Adobe PDF behöver inte vara svårare än att använda standardinställningen för högkvalitetsutskrift, men du kan också anpassa inställningarna så att de passar ännu bättre för en viss uppgift. De inställningar du anger för export till PDF sparas med programmet och tillämpas sedan på alla dokument och böcker i InDesign som du exporterar till PDF, tills du ändrar dem nästa gång. Du kan använda förinställningar om du snabbt vill ange anpassade inställningar för PDF-filer.

Du kan exportera ett dokument, en bok eller valda dokument i en bok som en PDF-fil. Du kan också kopiera innehåll från InDesign-dokument till Urklipp, och sedan automatiskt skapa en Adobe PDF-fil av innehållet. (Det är praktiskt att göra om du vill klistra in en PDF-fil i ett annat program, till exempel Adobe Illustrator.)

När du exporterar en InDesign-fil till PDF, kan du behålla navigeringselement som innehållsförteckningar och indexposter samt interaktivitetsfunktioner som hyperlänkar, bokmärken, medieklipp och knappar. Du kan också exportera dolda lager samt lager och objekt som inte skrivs ut till PDF. Om du exporterar en bok kan du sammanfoga identiskt namngivna lager med hjälp av bokpanelen.

Information om hur du skapar tillgängliga PDF-dokument finns i Tillgänglighet i Adobe InDesign.

Exportera ett öppet dokument till PDF för utskrift

 1. Välj Arkiv > Exportera.

 2. Ange ett namn och en plats för filen.

 3. Välj Använd InDesign-dokumentnamn som filnamn för utdata om du vill att den exporterade PDF:en har samma namn som dokumentet från nästa export.

 4. Under Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du Adobe PDF (utskrift) och klickar sedan på Spara.

  När du väljer alternativet Adobe PDF (utskrift) kan du inte inkludera interaktiva element i PDF. Information om hur du exporterar interaktiva dokument till PDF finns i Dynamiska PDF-dokument.

 5. Gör något av följande:
  • Om du vill använda en fördefinierad uppsättning med jobbalternativ väljer du förinställningen på menyn Adobe PDF-förinställningar.
  • Om du vill skapa en PDF/X-fil väljer du antingen en PDF/X-förinställning på menyn Adobe PDF-förinställningar eller väljer ett fördefinierat PDF/X-format på menyn Standard.
  • Om du vill anpassa alternativen markerar du en kategori i listan till vänster och anger sedan alternativen.
 6. I Kompatibilitet väljer du den lägsta PDF-version som krävs för den fil du vill skapa.
 7. Ange följande Alternativ för tillgänglighet under fliken Avancerat om det är nödvändigt:

  Visa titel

  Välj vad som ska visas i namnlisten i Acrobat när din PDF-fil öppnas. Tillgängliga alternativ är Dokumentrubrik och Filnamn.

  Språk

  Välj dokumentspråk för PDF-filen. Detta anger standardspråket för den exporterade PDF-filen. Om det språk du vill använda saknas i listan kan du även ange ISO-språkkoden.

 8. Klicka på Exportera (Windows) respektive Skapa (Mac OS).

Obs!

Om du vill återställa alternativen till standardalternativen håller du ned Alt och klickar på Återställ i dialogrutan Exportera till Adobe PDF. (Knappen Avbryt ändras till Återställ.)

Förbereda lager innan du exporterar en bok till PDF

När du exporterar en bok till PDF kan du visa och dölja InDesign-lager i PDF-dokumentet. Om du vill undvika att lagernamn dupliceras i PDF-filen kan du sammanfoga lagren vid export.

Om alternativet Sammanfoga lager med samma namn vid export är markerat visas lagernamn under samma boknamn i Acrobat eller Reader. Om alternativet inte är markerat visas lagernamn separat under varje dokumentnamn.

 1. Om du inte vill att vissa lager ska sammanfogas ger du dem unika namn i varje bokdokument.

  Lagernamn är skiftlägeskänsliga, så lagren ”Anna” och ”anna” skulle inte sammanfogas.

 2. På bokpanelen markerar du Sammanfoga lager med samma namn vid export.

  Obs!

  När du exporterar boken till PDF kontrollerar du att Skapa Acrobat-lager är markerat. För att kunna välja det här alternativet måste du använda Acrobat 6 (PDF 1.5) eller senare kompatibilitet.

Exportera en bok till PDF

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en PDF-fil av hela boken avmarkerar du eventuella markerade dokument genom att klicka i ett tomt område på bokpanelen. Välj sedan Exportera bok till PDF.
  • Om du vill skapa en PDF-fil från dokument i en bok markerar du dokumenten på bokpanelen och väljer Exportera markerade dokument till PDF-format på bokpanelen.
 2. Ange namn och plats för PDF-filen och klicka på Spara.
 3. Välj en förinställning under Adobe PDF-förinställning eller välj en kategori i listan till vänster i dialogrutan Exportera till Adobe PDF och anpassa alternativen.
 4. Klicka på Exportera (Windows) respektive Skapa (Mac OS).

Minska storleken på PDF-filer

För PDF-filer som endast ska visas på skärm kan du minska filstorleken vid export från InDesign. Här i dialogrutan Exportera till Adobe PDF visas några tekniker:

 • Välj [Minsta filstorlek] på menyn Adobe PDF-förinställning.

 • Under Komprimering sänker du upplösningen på bilder till 72 pixlar per tum, markerar automatisk komprimering och anger låg eller normal bildkvalitet för färg- och gråskalebilder. När du arbetar med fotografiska bilder använder du komprimeringen Automatisk (JPEG). När du arbetar med bilder som framförallt består av heltäckande färg, till exempel diagram, använder du ZIP-komprimering.

 • Under Utdata använder du Tryckfärgshanteraren för att konvertera dekorfärger till processfärger.

Obs!

Om du vill minska storleken på en PDF-fil öppnar du filen i Acrobat 8.0 eller senare, väljer Dokument > Reducera filstorlek och anger kompatibilitetsnivå. Om du vill ha större kontroll väljer du Avancerat > PDF-optimering.

Mer information om hur du minskar storleken på PDF-filer finns i Acrobat-hjälpen och på Adobes webbplats.

Adobe PDF-förinställningar

En PDF-förinställning är en grupp inställningar som påverkar skapandet av en PDF. De här inställningarna har utformats för att optimera balansen mellan filstorlek och kvalitet med utgångspunkt från hur PDF-filen används. De flesta förinställningar delas av alla Adobe Creative Suite-komponenter, inklusive InDesign, Illustrator, Photoshop och Acrobat. Du kan även skapa och dela egna förinställningar som passar dina unika krav.

Några av förinställningarna som anges nedan är inte tillgängliga förrän du flyttar dem (vid behov) från tillbehörsmappen Extras (där de installeras som standard) till inställningsmappen Settings. Mapparna Extras och Settings finns vanligtvis i (Windows Vista och Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF eller (Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF. En del förinställningar är inte tillgängliga i vissa Creative Suite-komponenter.

De anpassade inställningarna finns i (Windows XP) Documents and Settings/[användarnamn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista och Windows 7) Users/[användarnamn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, eller (Mac OS) Users/[användarnamn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Obs!

Gå igenom dina PDF-inställningar med jämna mellanrum. Inställningarna återgår inte automatiskt till standardinställningarna. Program och verktyg som skapar PDF-filer använder den senaste uppsättningen PDF-inställningar som har definierats eller valts.

Högkvalitetsutskrift

Skapar PDF-filer för kvalitetsutskrift på skrivare och korrekturenheter. Den här förinställningen använder PDF 1.4, nedsamplar färgbilder och gråtonsbilder till 300 ppi och monokroma bilder till 1 200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla typsnitt, lämnar färg oförändrad och förenklar inte genomskinlighet (för filtyper som stöder genomskinlighet). Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare. I InDesign skapar den här förinställning också taggade PDF-filer.

Illustrator-standard (endast Illustrator)

Skapar en PDF där alla Illustrator-data bevaras. PDF-filer som skapas med den här förinställningen kan öppnas på nytt i Illustrator utan att någon information går förlorad.

Stora sidor (endast Acrobat)

Skapar PDF-filer som är lämpliga för att visa och skriva ut ingenjörsritningar större än 500 × 500 cm. Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat och Reader 7.0 eller senare.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK och RGB) (enbart Acrobat)

Används för långtidsarkivering av elektroniska dokument. PDF/A‑1b använder PDF 1.4 och konverterar alla färger till antingen CMYK eller RGB beroende på vilken standard du väljer. Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat och Reader 5.0 eller senare.

PDF/X-1a (2001 och 2003)

PDF/X-1a kräver att alla typsnitt är inbäddade, att rätt markeringar och utfall har angetts och att färg visas som CMYK, dekorfärger eller båda. Filer som överensstämmer måste innehålla information som beskriver vilka utskriftsvillkor de har förberetts för. PDF-filer som skapas med PDF/X-1a-överensstämmelse kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare.

PDF/X-1a använder PDF 1.3, nedsamplar färgbilder och gråskalebilder till 300 ppi och monokroma bilder till 1 200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla typsnitt, skapar otaggade PDF-filer och förenklar genomskinlighet med hjälp av inställningen Hög upplösning.

Obs! PDF/X1-a:2003- och PDF/X-3 (2003)-förinställningar placeras på datorn under installationen, men är inte tillgängliga förrän du flyttar dem från tillbehörsmappen Extras till inställningsmappen Settings.

PDF/X-3

Den här förinställningen skapar en PDF baserad på ISO-standarden PDF/X-3:2002. En PDF-fil som skapas med den här inställningen kan öppnas i Acrobat 4.0 och Acrobat Reader 4.0 eller senare versioner.

PDF/‑4 (2008)

Den här förinställningen skapar ISO PDF/X-4:2008-filer med stöd för direktgenomskinlighet (genomskinlighet förenklas inte) och ICC-färghantering. PDF-filer som exporteras med den här förinställningen har PDF 1.4-format för CS5 och PDF 1.6-format för CS5.5 eller senare. Bilder nedsamplas och komprimeras och typsnitt bäddas in på samma sätt som med PDF/X-1a- och PDF/X-3-inställningarna. Du kan skapa PDF/X-4:2008-kompatibla PDF-filer direkt från Creative Suite 4- och 5-komponenterna, inklusive Illustrator, InDesign och Photoshop. I Acrobat 9 Pro ges möjlighet att köra validering och preflight-funktionen för PDF-filer för PDF/X-4:2008-kompatibilitet samt konvertera filer som inte har PDF/X-format till PDF/X-4:2008 när det är möjligt.

Adobe rekommenderar PDF/X-4:2008 som det optimala PDF-filformatet för stabila arbetsflöden för trycksakspublicering.

Tryckkvalitet

Skapar PDF-filer för tryckning med hög kvalitet (t.ex. för digitalt tryck eller för separationen till en fotosättare eller tryckplåtssättare), men skapar inte filer som överensstämmer med PDF/X. I det här fallet är innehållets kvalitet viktigast. Målet är att bibehålla all den information i en PDF-fil som ett professionellt tryckeri eller en tryckleverantör behöver för att skriva ut ett dokument på rätt sätt. Den här uppsättningen alternativ använder PDF 1.4, konverterar färger till CMYK, nedsamplar färgbilder och gråskalebilder till 300 ppi och monokroma till 1 200 ppi, bäddar in deluppsättningar av alla typsnitt och bevarar genomskinlighet (för filtyper som klarar genomskinlighet).

Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Obs! Innan du skapar en Adobe PDF-fil som ska skickas till en skrivare eller tryckleverantör bör du ta reda på utdataupplösningen och andra inställningar eller be om en .joboptions-fil med rekommenderade inställningar. Du kan behöva anpassa Adobe PDF-inställningarna för en viss leverantör och sedan bifoga dem som en .joboptions-fil.

Minsta filstorlek

Skapar PDF-filer för visning på webben, i ett intranät eller för e-postdistribution. Den här uppsättningen med alternativ använder komprimering, nedsampling och en relativt låg bildupplösning. Alla färger konverteras till sRGB och typsnitt bäddas in. Den optimerar också filerna för hämtning sida för sida (byte-serving). För bästa resultat om du tänker skriva ut PDF-filen bör du inte använda den här förinställningen.

Den här typen av PDF-filer kan öppnas i Acrobat 5.0 och Acrobat Reader 5.0 eller senare.

Magazine Ads 2006 (Japan)

Med den här förinställningen kan du skapa en PDF baserat på regler som skapats av Digital Data Delivery Committee.

Standard (endast Acrobat)

Skapar PDF-filer som ska skrivas ut på skrivare eller digitala kopiatorer, publiceras på CD eller skickas till en kund som ett publiceringskorrektur. Den här uppsättningen alternativ använder komprimering och nedsampling för att begränsa filstorleken, men bäddar även in deluppsättningar av alla (tillåtna) typsnitt som används i filen, konverterar alla färger till sRGB och skriver ut till en medieupplösning. Observera att deluppsättningar av Windows-typsnitt inte bäddas in som standard. PDF-filer som skapas med den här inställningsfilen kan öppnas i Acrobat 6.0 och Acrobat Reader 6.0 eller senare.

Anpassa Adobe PDF-förinställningar

Även om PDF-förinställningarna är avsedda för olika typer av ändamål kan det finnas tillfällen när du behöver använda andra PDF-inställningar, som du inte kan göra med någon av de inbyggda förinställningarna. I så fall kan du eller tjänstleverantören behöva skapa egna förinställningar. Adobe PDF-förinställningar sparas som .joboptions-filer.

 1. Välj Arkiv > Adobe PDF-förinställningar > Definiera.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en ny förinställning klickar du på Ny. Om du vill basera den nya förinställningen på en befintlig förinställning väljer du den befintliga förinställningen först. Ange PDF-alternativ och klicka sedan på OK. (Se Adobe PDF-förinställningar.)
  • Om du vill redigera en befintlig egen förinställning markerar du förinställningen och klickar sedan på Redigera. (Det går inte att redigera standardförinställningarna.) Ange PDF-alternativ och klicka sedan på OK.
  • Om du vill ta bort en förinställning markerar du den och klickar sedan på Ta bort.
  • Om du vill spara en förinställning på någon annan plats än standardinställningsmappen i Adobe PDF-mappen markerar du den och klickar sedan på Spara som. Ange en plats och klicka sedan på Spara.

Det går också att skapa en egen förinställning när du sparar en PDF-fil genom att klicka på Spara förinställning längst ned i dialogrutan Exportera till Adobe PDF. Ange ett namn för förinställningen och klicka sedan på OK.

Läsa in Adobe PDF-förinställningar

Nya PDF-förinställningar (.joboptions-filer) som du skapar lagras i mappen Settings på följande platser:

Windows XP

Documents and Settings\[användarnamn]\Application Data\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista och Windows 7

Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Mac OS

Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Dessa förinställningar visas automatiskt på menyn Adobe PDF-förinställningar.

Fler InDesign-förinställningar för PDF-filer installeras i systemets mapp Adobe PDF\Extras. Använd systemsökverktyget för att söka efter ytterligare .joboptions-filer. Du kan också få anpassade PDF-förinställningar från serviceleverantörer och kollegor. För att dessa förinställningar ska visas på menyn Adobe PDF-förinställningar måste du flytta dem till mappen Settings, antingen manuellt eller med kommandot Läs in.

Läsa in PDF-förinställningar

Kommandot Läs in är praktiskt om du vill läsa in PDF-förinställningar som någon har skickat till dig eller när du vill läsa in PDF-förinställningar från InDesign CS2.

 1. Välj Arkiv > Adobe PDF-förinställningar > Definiera.
 2. Klicka på Läs in och välj den .joboptions-fil du vill läsa in.

.joboptions-filen kopieras till mappen Settings där alla nya PDF-förinställningar sparas.

Obs!

Om du vill att en .joboptions-fil ska vara tillgänglig på menyn Adobe PDF-förinställningar kan du dra den till mappen Settings, där PDF-förinställningar sparas.

Konvertera PDF-förinställningar från InDesign CS

I InDesign CS och tidigare exporteras PDF-förinställningar med tillägget .pdfs. I InDesign CS2 och senare däremot, exporteras PDF-förinställningar med tillägget .joboptions. Om du importerar en PDFS-fil konverteras den till en .joboptions-fil och om det behövs åsidosätts inställningar. Om du till exempel markerade Skärm-RGB som målprofil under Utdata i InDesign CS, ändras den automatiskt till Dokument-RGB i InDesign CS4.

 1. Välj Arkiv > Adobe PDF-förinställningar > Definiera.
 2. Klicka på Läs in.
 3. Välj Tidigare PDF-inställningsfilversioner (.pdf) på menyn Filformat (Windows) eller Alla filer på menyn Aktivera (Macintosh).
 4. Dubbelklicka på den fil du vill konvertera.

Filen markeras i listan med Adobe PDF-förinställningar.

Panelen Bakgrundsuppgifter

Eftersom det går att exportera PDF-filer i bakgrunden, kan du fortsätta att arbeta med dokumentet i stället för att vänta tills InDesign har exporterat klart. Du kan också skapa en kö med flera PDF-exporter i bakgrunden. Använd panelen Bakgrundsuppgifter om du vill visa exportförloppet.

 1. Exportera ett eller flera dokument till Adobe PDF.

 2. Välj Fönster > Verktyg > Bakgrundsuppgifter om du vill visa förloppet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy