Översikt över markeringsmetoder

Följande metoder och verktyg för markering kan användas i InDesign:

Markeringsverktyget 

Med markeringsverktyget kan du markera text- och bildramar och arbeta med ett objekt via dess begränsningsram. Om du klickar på innehållshandtaget som visas när du håller ned muspekaren över en bild, kan du hantera bilden inuti ramen utan att behöva växla till direktmarkeringsverktyget.

Innehållshandtag

Direktmarkeringsverktyget 

Med direktmarkeringsverktyget kan du markera innehållet i en ram, t.ex. en monterad bild, eller arbeta direkt med redigerbara objekt, t.ex. banor, rektanglar eller text som har konverterats till en textkontur.

Textverktyget 

Med textverktyget kan du markera text i en textram, på en bana eller i en tabell.

Undermenyn Markera

Med alternativen på den här menyn kan du markera ett objekts behållare (eller ram) och dess innehåll. Du kan också markera objekt utifrån deras placering i förhållande till andra objekt. Om du vill visa undermenyn Markera väljer du Objekt > Markera. Du kan även visa snabbmenyn genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på ett objekt och sedan välja Markera.

Markeringsknappar på kontrollpanelen

Markera innehåll med knappen Välj innehåll  eller behållare med knappen Välj behållare . Du kan även markera nästa eller föregående objekt i en grupp eller på ett uppslag med Markera nästa objekt respektive Markera föregående objekt.

Kommandona Markera allt och Avmarkera allt

Med de här alternativen kan du markera eller avmarkera alla objekt på uppslaget och monteringsbordet, beroende på vilket verktyg som är aktivt och vad som redan är markerat. Välj Redigera > Markera allt eller Redigera > Avmarkera allt.

Obs!

Dubbelklicka på ett objekt om du vill växla mellan att markera ramen och objektet. Dubbelklicka på en textram om du vill placera markören i den och växla till textverktyget.

Markera objekt

Ett objekt är ett element på en sida eller på monteringsbordet som kan skrivas ut, till exempel en bana eller en importerad bild. En ram eller bana är en form som du ritar eller en behållare för text och bilder. En begränsningsram är en rektangel med åtta markeringshandtag som motsvarar de lodräta och vågräta dimensionerna på ett objekt. Du måste markera ett objekt med ett markeringsverktyg innan du kan redigera det.

Du kan markera objekt på två olika sätt i InDesign:

Bana med markerad begränsningsram (till vänster), markerad bana (i mitten) och bana med markerad ankarpunkt (till höger)
 • Med markeringsverktyget kan du markera objektets begränsningsram om du vill utföra allmänna layoutåtgärder, till exempel flytta och ändra storlek på objekt. När du markerar en bild kan du använda markeringsverktyget för att markera hela ramen eller en bild inom ramen.

Redigera bilder med hjälp av markeringsverktyget.

A. Innehållshandtaget visas när du för muspekaren över en bild. B. Markera innehållet genom att klicka på innehållshandtaget. C. Markera ramen genom att klicka utanför innehållshandtaget. 
 • Med direktmarkeringsverktyget kan du markera innehållet i en behållare (till exempel en importerad bild) eller enskilda punkter på en bana om du till exempel vill ändra storlek på importerade bilder, rita och redigera banor och redigera text.

Obs!

En importerad bild visas alltid i en ram. Du kan markera bilden med dess ram, endast bilden eller endast ramen. Ramen och begränsningsramen för en importerad bild kan ha olika storlek. Information om hur du ser hur markeringen visas i InDesign finns i Ändra objekt genom att använda bildramar.

Markerad begränsningsram (vänster) jämfört med markerad rektangulär bana (höger)

Med rektangulära objekt kan det vara svårt att se skillnaden på objektets begränsningsram och banan för själva objektet. En begränsningsram har alltid åtta stora, ihåliga ankarpunkter. En rektangulär bana har alltid fyra små ankarpunkter (som kan vara ihåliga eller fyllda).

Markera en begränsningsram

För alla objekt kan du markera begränsningsramen, dvs. en rektangel som visar objektets lodräta och vågräta dimensioner. (För grupperade objekt är begränsningsramen en streckad rektangel.) Begränsningsramen kallas också för en behållare. Du kan använda begränsningsramen till att snabbt flytta, kopiera och ändra storlek på objektet utan att använda något annat verktyg. När du arbetar med banor kan du använda begränsningsramen till att arbeta med hela objektet utan att av misstag ändra ankarpunkterna som bestämmer storleken.

Obs!

Använd kontrollpanelen eller omformningspanelen för en mer exakt flyttning och skalförändring samt andra modifieringar, till exempel rotation.

 1. Gör något av följande med hjälp av markeringsverktyget:
  • Klicka på objektet. Klicka på objektets kant om objektet är en bana utan fyllning. Om objektet är en bild klickar du på innehållshandtaget om du vill markera bildens begränsningsram, eller klickar utanför innehållshandtaget om du vill markera ramen.

  • Dra en prickad markeringsrektangel, eller markeringsruta runt delar av eller hela objektet.

  • När ett grafiskt objekt eller ett kapslat innehåll är markerat, klickar du på knappen Välj behållare på Kontrollpanelen

När du markerar ett eller flera objekt med markeringsverktyget visas en begränsningsram med storleken för varje objekt. Om du inte ser en begränsningsram när du markerar ett objekt kan du ha använt direktmarkeringsverktyget till att markera objektet .

Om du klickar på en ram och den inte markeras, kanske ramen är ett låst objekt, eller så kanske den finns i ett låst lager eller är ett objekt på en mallsida. Se Det går inte att markera objekt.

Markera en bana eller punkter på en bana

Banor i InDesign definieras med ankarpunkter, slutpunkter och riktningslinjer. Du markerar ankarpunkter och slutpunkter med direktmarkeringsverktyget.

En bana med en markerad punkt (vänster) och flera markerade punkter (höger)
 1. Markera banan genom att klicka på den med direktmarkeringsverktyget.

  Lägg märke till hur verktyget ändras när det är över en bana  eller en punkt .

 2. Gör något av följande:
  • Markera en enskild punkt genom att klicka på den.

  • Om du vill markera flera punkter på banan håller du ned Skift samtidigt som du klickar på punkterna.

  • Om du vill markera alla punkter på en bana samtidigt klickar du på punkten mitt i objektet. Du kan också hålla ned Alt och klicka på banan. Om du direktmarkerar någon del av objektet markeras alla punkterna om du använder kommandot Markera allt‎.

Markera text i en ram

 • Om du vill markera text genom att dra, klickar du på en textram med hjälp av textverktyget. En insättningspunkt visas.
 • Om du vill infoga en insättningspunkt i text, dubbelklickar du på en textram med ett markeringsverktyg. InDesign växlar automatiskt till textverktyget.

Markera ett objekt i en ram

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på objektet med direktmarkeringsverktyget . Direktmarkeringsverktyget ändras automatiskt till handverktyget när du håller det över ett grafiskt objekt i en ram (men inte när du håller det över något annat objekt, till exempel en bana).

  • Om objektet i en ram är en bild, klickar du på innehållshandtaget om du vill markera bilden.

  Obs!

  Om du inte vill att innehållshandtaget ska visas när du för muspekaren över en bild, väljer du Visa > Extrafunktioner > Dölj innehållshandtaget.

  • När en ram är markerad väljer du Markera > Innehåll på menyn Objekt eller på ramens snabbmeny.
  • När en ram är markerad klickar du på Välj innehåll på kontrollpanelen.
    

Markera flera objekt

 • Om du vill markera alla objekt inom ett rektangulärt område använder du markeringsverktyget  och drar en markeringsruta runt de objekt du vill markera.
 • Om du vill markera objekt som inte är närliggande, använder du markeringsverktyget och markerar ett objekt och trycker sedan på Skift och klickar på ytterligare objekt. Du avmarkerar markerade objekt genom att klicka på dem.
 • Om du vill lägga till fler objekt i en markering, håller du ned Skift och använder markeringsverktyget för att dra en markeringsruta runt objekten. Markerade objekt avmarkeras när du drar en markeringsruta över dem.

Obs!

Du kan använda samma metoder med direktmarkeringsverktyget när du markerar objekt som är kapslade i grupper eller ramar.

Markera och avmarkera alla objekt

Om du vill avmarkera alla objekt på uppslaget och dess monteringsbord väljer du Redigera > Avmarkera allt. Du kan också använda markeringsverktyget eller direktmarkeringsverktyget och klicka minst tre pixlar bort från objektet.

Kommandot Markera allt har olika effekt beroende på situationen:

 • Om markeringsverktyget  är aktivt markeras alla banor och ramar med aktiva begränsningsramar på uppslaget och monteringsbordet.

 • Om direktmarkeringsverktyget  är aktivt och du direktmarkerar ett objekt, markeras alla objektets ankarpunkter med Markera allt, men inga andra objekt markeras. Om du väljer Markera allt och inget är markerat, markeras alla banobjekt på uppslaget och monteringsbordet.

 • Om du väljer Markera allt samtidigt som textverktyget är aktivt och det finns en insättningspunkt i en textram (visas med ett blinkande lodrätt streck), markeras all text i den ramen och all text i alla kopplade ramar. Inga andra objekt markeras.

 • Om du väljer Markera allt och ett objekt i en grupp är markerat, markeras resten av objekten i gruppen, men inga andra objekt på uppslaget.

 1. Välj det verktyg du vill använda. Du kan markera ett objekt eller placera insättningspunkten i en textram.
 2. Välj Redigera > Markera alla.

  Obs!

  Med kommandot Markera allt markeras inga kapslade objekt, objekt i låsta eller dolda lager, objekt på mallsidor som inte är åsidosatta på dokumentsidor eller objekt på andra uppslag eller monteringsbord (förutom för kopplad text).

Det går inte att markera objekt

Om det inte går att markera ett objekt kan det bero på följande:

 • Objektet täcks av ett annat objekt i en stapel. Håll ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klicka på samma ställe upprepade gånger tills den önskade ramen eller gruppen markeras. Se Markera kapslade och överlappande objekt.

 • Objektet är ett mallsidesobjekt, vilket anges med den prickade kanten. Om du vill markera ett mallsidesobjekt går du till mallsidan som används för dokumentsidan, eller åsidosätter mallsidesobjektet. Se Skriva över ett mallobjekt.

 • Objektet är låst med kommandot Objekt > Lås. Välj Objekt > Lås upp alla på uppslag. Se Lås och lås upp objekt.

 • Objektet finns i ett låst lager. Lås upp lagret genom att klicka på låsikonen bredvid lagret i lagerpanelen. Se Lås och lås upp lager.

Markera kapslade och överlappande objekt

När en ram innehåller ett objekt sägs objektet vara kapslat i behållaren eller ramen. De tre vanligaste kapslade objekten är: banor i ramar, ramar i ramar och grupper i grupper. Var alltid medveten om vilka objekt eller objektattribut du behöver markera, vilka som redan är markerade och vilka markeringsverktyg du behöver använda när du vill ändra markeringar.

Du styr markeringar i kapslade grupper med hjälp av direktmarkeringsverktyget och markeringsverktyget samt med knapparna Välj innehåll och Välj behållare. Du kan markera texttecken med textverktyget, oavsett hur mycket textramen är kapslad.

Markera kapslade, grupperade och överlappande objekt

När du kapslar objekt eller placerar objekt ovanpå varandra på samma lager, kan det vara svårt att markera bara ett objekt eller en ram. Med markeringsalternativen på menyn Objekt och på snabbmenyn är det lättare att markera de objekt du önskar.

Markera kapslade objekt

A. Markerad bild B. Markerad bana till ramen som innehåller bilden C. Grupp som innehåller markerad bild 

Obs!

Om du öppnar informationspanelen är det lättare att se vilket objekt som är markerat.

 1. Använd direktmarkeringsverktyget och klicka på det kapslade eller grupperade objektet.
 2. Om du inte kan markera det objekt du vill, använder du någon av följande tekniker:
  • Välj Objekt > Markera och välj ett av markeringsalternativen.
  • Placera pekaren över det objekt du vill markera och högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) så att snabbmenyn visas. Välj sedan Markera och ett markeringsalternativ.

  Obs!

  Markering av objekt med hjälp av snabbmenyns kommandon är inte detsamma som att använda kommandona på menyn Objekt > Markera. Snabbmenyns alternativ är baserade på den exakta punkt som du klickade på för att visa snabbmenyn. Det betyder att nästa objekt ovanför eller under musklicket väljs, och inte nästa objekt i staplingsordningen.

  • Håll ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klicka på samma ställe upprepade gånger tills den önskade ramen eller gruppen markeras. (Klicka inte på en ankarpunkt.)

  • Om du vill markera alla objekt i en grupp var för sig, markerar du gruppen med markeringsverktyget, klickar på Välj innehåll  på kontrollpanelen och väljer sedan Redigera > Markera allt.

 3. Om du vill stega dig upp eller ned genom en stapel av objekt gör du något av följande:
  • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välj ett alternativ på snabbmenyn Markera.

  • Välj Objekt > Markera > Nästa objekt under eller Nästa objekt ovanför, upprepade gånger tills objektet markeras. När du kommer till början eller slutet av stapeln ändras inte markeringen.

  • Håll ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och klicka på stapeln om du vill stega dig ned genom stapeln. När du når slutet av stapeln börjar markeringen om längst upp i stapeln. Om du vill gå i omvänd ordning håller du ned Alt+Ctrl (Windows) respektive Alt+Kommando (Mac OS) och klickar på stapeln med markeringsverktyget.

  Obs!

  Vilka alternativ som visas på snabbmenyn beror på var du håller pekaren.

Markera flera kapslade objekt

 1. Klicka på det kapslade objektet med direktmarkeringsverktyget.
 2. Håll ned Skift-tangenten när du klickar på varje ytterligare kapslat objekt som ska markeras.

Markeringsalternativ

Med alternativen på undermenyn Markera (välj Objekt > Markera eller välj Markera på snabbmenyn) markerar du överlappande, kapslade eller grupperade objekt. Olika alternativ är tillgängliga vid olika tillfällen, beroende på vilken typ av objekt du arbetar med. När du använder snabbmenyn är det pekarens placering som bestämmer vilket objekt som markeras.

Första objektet ovanför

Markerar objektet längst upp i stapeln.

Nästa objekt ovanför

Markerar objektet alldeles över det aktuella objektet.

Nästa objekt under

Markerar objektet alldeles under det aktuella objektet.

Sista objektet under

Markerar objektet längst ned i stapeln.

Innehåll

Markerar innehållet i den valda bildramen eller, om en grupp är markerad, markerar ett objekt i gruppen. Du kan också klicka på Välj innehåll på kontrollpanelen.

Behållare

Markerar den ram som omger det markerade objektet, eller om ett objekt i gruppen är markerad, markerar den grupp som innehåller den. Du kan också klicka på Välj behållare på kontrollpanelen.

Föregående objekt/Nästa objekt

Nästa eller föregående objekt i gruppen markeras om det markerade objektet tillhör en grupp. Om ett objekt som inte tillhör en grupp markeras, markeras nästa eller föregående objekt på uppslaget. Skift-klicka om du vill hoppa över fem objekt. Ctrl-klicka (Windows) respektive Kommando-klicka (Mac OS) om du vill markera det översta eller understa objektet i en stapel.

Ordna objekten i en stapel

Överlappade objekt staplas i den ordning de skapas eller importeras. Använd undermenyn Ordna om du vill ändra objektens staplingsordning.

Lagerpanelen gör det också enklare att ta reda på objektens staplingsordning. Ordningen på respektive lager i lagerpanelen bestäms av om objekten i ett lager visas framför eller bakom objekt i andra lager. Ordningen på objekten inom respektive lager fastställer staplingsordningen för objekten inom det lagret. Du kan dra objekten inom ett lager eller använda Objekt > Ordna om du vill styra lagrens staplingsordning. Om du inte har skapat några lager innehåller dina dokument endast en stapel med objekt i det enskilda standardlagret. Objekt i mallar finns längst bak i varje namngivet lager.

Obs!

När du grupperar objekt kan deras staplingsordning ändras (i förhållande till objekt som inte grupperats).

 1. Markera det objekt du vill flytta upp eller ned i stapeln.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta ett markerat objekt överst eller underst i en stapel väljer du antingen Objekt > Ordna > Placera överst eller Objekt > Ordna > Placera underst.

  • Om du vill flytta ett markerat objekt framför eller bakom nästa objekt i en stapel väljer du Objekt > Ordna > Flytta framåt eller Objekt > Ordna > Flytta bakåt.

  • Klicka på triangeln bredvid ett lager i lagerpanelen och dra sedan objekten inom lagret om du vill ändra deras staplingsordning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy