Användarhandbok Avbryt

Hjälplinjer

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument
Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Skapa stödlinjer

Hjälplinjer skiljer sig från stödraster på så sätt att de kan placeras fritt på en sida eller ett monteringsbord. Du kan skapa två sorters hjälplinjer: sidstödlinjer som bara visas på den sida där du skapat dem, och uppslagsstödlinjer, som sträcker sig över ett uppslags alla sidor och monteringsbordet. Alla hjälplinjer kan dras ut på monteringsbordet. Hjälplinjer visas eller döljs tillsammans med det lager som de skapats i.

Nya hjälplinjer visas alltid på det aktiva uppslaget. Om t.ex. flera uppslag är synliga i ett dokumentfönster och du drar en ny stödlinje in i fönstret, syns den nya stödlinjen bara på aktiva uppslaget.

Stödlinjer i dokumentfönstret

A. Uppslagshjälplinje B. Sidstödlinje 

Skapa en hjälplinje

 1. Se till att både linjaler och hjälplinjer visas, kontrollera att rätt uppslag är aktivt och visa dokumentet i normalt visningsläge (inte förhandsvisningsläge).
 2. Om dokumentet innehåller flera lager aktiverar du rätt lager genom att klicka på lagrets namn på lagerpanelen.
 3. Gör något av följande:
  • Skapa en sidstödlinje genom att placera pekaren i en vågrät eller lodrät linjal och sedan dra till önskad plats på det aktiva uppslaget. Om du släpper stödlinjen på monteringsbordet sträcker den sig över både monteringsbordet och uppslaget. Den blir till en sidstödlinje om du senare drar den till en sida.

  • Skapa en uppslagsstödlinje genom att dra från den vågräta eller lodräta linjalen och hålla pekaren på monteringsbordet men placera stödlinjen på önskad plats på det aktiva uppslaget.

  • Om du vill växla mellan vågräta och horisontella stödlinjer markerar du stödlinjen och håller ned Alt (Windows och Mac OS).

  • Du kan skapa en uppslagshjälplinje när monteringsbordet inte är synligt (t.ex. vid inzoomning) genom att trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du drar från den vågräta eller lodräta linjalen till det aktiva uppslaget.

  • Du kan skapa en uppslagsstödlinje utan att dra genom att dubbelklicka på lämplig plats på den vågräta eller lodräta linjalen. Om du vill fästa stödlinjen vid närmaste skalsteg håller du Skift-tangenten nedtryckt när du dubbelklickar på linjalen.

  • Du kan skapa vågräta och lodräta hjälplinjer samtidigt genom att trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du drar från det aktiva uppslagets skärningspunkt till lämplig plats.

Skapa en vågrät och en lodrät stödlinje samtidigt

Obs!

Om du vill ändra placeringen av en hjälplinje numeriskt ska du markera linjen och ange värden på X och Y på kontrollpanelen.

Skapa en uppsättning jämnt fördelade sidstödlinjer

 1. Om dokumentet innehåller flera lager aktiverar du rätt lager genom att klicka på lagrets namn på lagerpanelen.
 2. Välj Layout > Skapa stödlinjer.
 3. Vid Antal anger du ett värde för det antal rader eller spalter som du vill skapa.
 4. Vid Mellanrum anger du värdet för avståndet mellan rader eller spalter. Börja med ett lågt värde som 1 pica. Med stora mellanrum blir det mindre plats kvar för spalterna.

  De spalter som skapas med kommandot Skapa stödlinjer är inte desamma som de som skapas med kommandot Layout > Marginaler och spalter. T.ex. styrs inte monteringen av en textfil av spalter som skapats med Skapa stödlinjer. Använd kommandot Marginaler och spalter om du vill skapa en överordnad spaltindelning för att styra textmonteringen. Använd Skapa stödlinjer om du vill skapa stödraster för spalter eller andra layouthjälpmedel.

 5. Vid Anpassa stödlinjer till klickar du på Marginaler om du vill skapa stödlinjerna innanför sidans marginaler, eller på Sida om du vill skapa stödlinjerna innanför sidans kanter.
  Regelbundet placerade hjälplinjer innanför sidans marginaler (vänster) och sidans kanter (höger)

 6. Om du vill ta bort befintliga stödlinjer (inklusive stödlinjer på låsta eller dolda lager) väljer du Ta bort befintliga hjälplinjer.
 7. Om du vill kan du markera Förhandsvisa och se hur inställningarna påverkar sidan. Klicka sedan på OK.
Obs!

Med kommandot Skapa stödlinjer kan du bara skapa sidstödlinjer, inte uppslagsstödlinjer.

Obs!

Om du vill ha jämna mellanrum mellan befintliga stödlinjer, markerar du stödlinjerna (genom att dra eller hålla ned Skift samtidigt som du klickar). Därefter väljer du Använd avstånd på kontrollpanelen och skriver ett värde för avstånd i textrutan. Tryck på Enter för att bekräfta. Klicka på Fördela efter horisontella mittpunkter  eller Fördela efter vertikala mittpunkter  till vänster om alternativet Använd avstånd.

Visa eller dölja stödlinjer

 • Om du vill visa eller dölja alla marginal-, spalt- och hjälplinjer väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa/Dölj stödlinjer.
 • Om du vill visa eller dölja hjälplinjer på endast ett lager, utan att ändra visningen av lagrets objekt, dubbelklickar du på lagernamnet på lagerpanelen, markerar eller avmarkerar Visa stödlinjer och klickar på OK.
 • Om du vill visa eller dölja stödlinjer och alla andra element som inte skrivs ut, klickar du på ikonen Förhandsvisning , längst ned i verktygslådan.

Arbeta med hjälplinjer

Du kan ändra attribut för enskilda hjälplinjer. Du kan även flytta, klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort flera hjälplinjer samtidigt. Utklippta eller kopierade hjälplinjer kan klistras in på andra sidor eller i andra dokument, men inte i andra program. Om du vill ändra attributen för specifika stödlinjer måste du markera de stödlinjer som du vill ändra. Om inga stödlinjer är markerade ställer du bara in standardvärden för nya hjälplinjer med kommandot Hjälplinjer.

Markera hjälplinjer

Omarkerade hjälplinjer visas som standard i ljusblå färg. Markerade hjälplinjer markeras i respektive lagers färg. När en stödlinje är markerad ändras referenspunktikonen på kontrollpanelen till  eller , vilket motsvarar den markerade stödlinjen.

 • Om du vill markera en enskild hjälplinje använder du markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  och klickar på linjen så att den markeras i sin lagerfärg.
Obs!

Om du inte kan markera en hjälplinje trots att kommandot Visa > Stödraster och stödlinjer > Lås stödlinjer redan är avmarkerat, kan stödlinjen finnas på mallsidan eller på ett lager där stödlinjerna är låsta.

 • Om du vill markera flera hjälplinjer håller du ned Skift samtidigt som du klickar på linjerna med hjälp av markerings- eller direktmarkeringsverktyget. Du kan också dra över flera stödlinjer, så länge som markören inte rör vid eller innefattar några andra objekt.
 • Om du vill markera alla hjälplinjer på det aktiva uppslaget trycker du på Ctrl+Alt+G (Windows) eller Kommando+Alt+G (Mac OS).

Flytta hjälplinjer

 1. Använd markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget  och gör något av följande:
  • Om du vill flytta en hjälplinje drar du den.

  • Om du vill flytta flera hjälplinjer Skift-markerar du linjerna och drar dem.

   Du flyttar de markerade stödlinjerna på samma sätt som du flyttar andra markerade objekt. Du kan alltså knuffa dem med piltangenterna och använda kontrollpanelen eller omformningspanelen.

  • Om du vill att en stödlinje ska fästa vid ett skalsteg på en linjal håller du Skift-tangenten nedtryckt medan du drar i den. Du kan också markera stödlinjen, hålla Skift-tangenten nedtryckt och sedan klicka med musknappen.

  • En uppslagsstödlinje flyttar du genom att dra i den del av stödlinjen som finns på monteringsbordet. Du kan också hålla ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) medan du drar i den del som finns på en sida.

  • Om du vill flytta stödlinjer till en annan sida eller annat dokument markerar du en eller fler stödlinjer, väljer Redigera > Kopiera eller Redigera > Klipp ut, går till en annan sida och väljer Redigera > Klistra in. Om du klistrar in på en sida med samma storlek och orientering som den där stödlinjerna fanns tidigare placeras de i samma läge.

Obs!

Alternativet Klistra in med lagerinformation påverkar det lager där stödlinjerna klistras in.

Ta bort hjälplinjer

 • Markera en eller fler hjälplinjer och tryck på Delete om du vill ta bort enskilda stödlinjer. (Du kan också dra ut hjälplinjer släppa dem på linjalerna om du vill ta bort dem.)
 • Om du vill ta bort alla stödlinjer på måluppslaget högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på en markerad stödlinje eller linjal och väljer Ta bort alla stödlinjer på uppslag.

Om du inte kan ta bort stödlinjen kanske den är låst eller finns på en mallsida eller ett låst lager.

Anpassa hjälplinjer

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra inställningarna för en eller flera befintliga hjälplinjer markerar du de hjälplinjerna.

  • Om du vill ställa in standardinställningar för nya hjälplinjer avmarkerar du alla stödlinjer genom att klicka i ett tomt område.

 2. Välj Layout > Hjälplinjer.
 3. Vid Göm stödraster vid anger du under vilken förstoringsgrad hjälplinjer inte ska visas. På så sätt visas inte hjälplinjer för nära varandra vid mindre förstoringar.
 4. I Färg väljer du en färg (eller välj Anpassad om du vill ange en egen färg i systemets färgväljare). Klicka på OK.
Obs!

Du kan ställa in den aktuella förstoringsgraden som gränsvärde för visning av nya stödlinjer genom att hålla ned Alt medan du drar i de markerade stödlinjerna.

Låsa och låsa upp hjälplinjer

 • Om du vill låsa eller låsa upp alla hjälplinjer väljer du Visa > Stödraster och stödlinjer > Lås stödlinjer för att markera eller avmarkera menykommandot.
 • Om du vill låsa eller låsa upp hjälplinjer på endast ett lager, utan att ändra visningen av lagrets objekt, dubbelklickar du på lagernamnet på lagerpanelen, markerar eller avmarkerar Lås stödlinjer och klickar på OK.

Ändra hjälplinjernas staplingsordning

Standardinställningen är att hjälplinjer visas framför alla andra linjer och objekt. Men det finns en risk att hjälplinjer skymmer objekt, t.ex. linjer med tunna streck. Du kan ändra inställningen för hjälplinjer så att de visas framför eller bakom alla andra objekt i Stödlinjer bakom. Men oavsett inställningen i Stödlinjer bakom, placeras objekt och hjälplinjer alltid framför marginal- och spaltlinjer. Trots att placering av stödlinjer i olika lager ger dem en plats i strukturen, påverkar det inte deras visuella staplingsordning. Inställningen Stödlinjer bakom staplar alla hjälplinjer som en enda uppsättning i förhållande till alla objekt på en sida.

Standardordning för stapling

A. Hjälplinjer B. Sidobjekt C. Marginal- och spaltlinjer D. Sida 

 1. Välj Redigera > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Windows) eller InDesign > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Mac OS).
 2. Välj Stödlinjer bakom och klicka på OK.

Fästa objekt mot stödlinjer och stödraster

Om du vill justera objekt noga mot stödlinjer, använder du kommandona Fäst mot stödlinjer och Fäst mot stödraster för dokument. Objektets kanter fäster mot (dras till) närmaste skärningspunkt i ett stödraster eller stödlinje när du drar, flyttar eller skalförändrar ett objekt.

Det avstånd inom vilket ett objekt fäster mot stödlinjer kallas för fästzon. Den kan du anpassa. Om du markerar både kommandot Fäst mot stödlinjer och Fäst mot stödraster för dokument tar stödrastret överhanden.

Kom ihåg följande när du anpassar objekt till stödlinjer och stödraster:

 • Du fäster ett objekt vid stödlinje genom att dra objektet mot linjen tills en eller fler av objektets kanter befinner sig inuti stödlinjens fästzon.

 • Stödlinjerna måste vara synliga för att objekt ska kunna fästa vid dem. Däremot kan objekt fästa vid stödraster för dokument och baslinjestödraster oavsett om de är synliga eller inte.

 • Objekt i ett lager fäster mot synliga hjälplinjer i alla andra lager. Om du inte vill att objekt ska fästa mot stödlinjer i ett visst lager måste du dölja det lagrets stödlinjer.

 • Om du vill fästa textbaslinjen mot baslinjestödrastret väljer du rutnät Justering av stödraster > Latinsk baslinje på kontrollpanelmenyn eller styckepanelens meny. Du kan även ställa in Justering av stödraster till Latinsk baslinje på stödrasterinställningarna för spaltformat.

 • Tryck på knappen Fäst mot baslinjestödraster  om du vill att textbaslinjer ska fästa mot ett baslinjestödraster. Inställningen aktiveras för individuella stycken eller styckeformat.

 1. Välj Visa > Stödraster och stödlinjer och se till att Fäst mot stödlinjer är markerat.
  Obs!

  Kommandot Fäst mot stödlinjer anger hur objekt fästs mot stödlinjer och baslinjestödraster.

 2. Du anger fästzonen genom att välja Redigera > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Windows) eller InDesign > Inställningar > Stödlinjer och monteringsbord (Mac OS), skriva ett värde för Fästzon och klicka på OK. Värdet för Fästzon är alltid i pixlar.

Använda smarta stödlinjer

Smarta stödlinjer gör det enklare att fästa objekt mot andra objekt i layouten. När du drar eller skapar ett objekt visas stödlinjer som anger när objektet du flyttar ligger utmed en kant eller sidmitten eller i förhållande till ett annat objekt.

Som standard är smarta stödlinjer aktiverade. Du kan stänga av smarta stödlinjer eller någon av de olika kategorierna för smarta stödlinjer:

Smart objektjustering

Med smart objektjustering kan du enkelt justera ett objekt i förhållande till andra sidobjekts mitt eller kanter. Smarta stödlinjer visar också vilket objekt som det nya objektet fäster mot.

Smarta dimensioner

Smarta dimensioner visar information när du ändrar storlek på, skapar eller roterar sidobjekt. Om du till exempel roterar ett objekt 24 grader visas en roteringsikon när du roterat ett närliggande objekt 24 grader. Du kan då enkelt använda samma vinkel i det nya objektet som i det gamla. På liknande vis kan du använda den linje med pilar i varje ände för att se till att det nya objektet du skapar får samma höjd och bredd som ett intilliggande objekt.

Smart avståndshantering

Smart avståndshantering innebär att du med hjälp av tillfälliga stödlinjer snabbt kan placera ut objekt på sidan på samma avstånd från varandra.

Smarta markörer

Smarta markörer innebär att X- och Y-värden återges i en grå ruta när du flyttar eller ändrar storlek på objekt, eller som ett mått när du roterar värden. Med alternativet Visa värden för omformningar i inställningar för användargränssnittet kan du välja att aktivera eller inaktivera smarta markörer.

En videosjälvstudiekurs om smarta stödlinjer finns på www.adobe.com/go/lrvid4029_id_se.

Aktivera eller inaktivera smarta stödlinjer

 1. Välj Visa > Stödraster & stödlinjer > Smarta stödlinjer.

Aktivera eller inaktivera kategorier för smarta stödlinjer

 1. Öppna inställningarna för stödlinjer och monteringsbord.
 2. Ange om du vill använda funktionerna Justera mot objektets mitt, Justera mot objektkanter, Smarta dimensioner och Smarta avstånd och klicka på OK.
Obs!

Smarta markörer anger X- och Y-värden för de objekt som du för pekaren över. Om du vill inaktivera smarta markörer avmarkerar du Visa omformningsvärden i gränssnittsinställningarna.

Ändra utseende på smarta stödlinjer

 1. Gå till alternativen för stödlinjer och monteringsbord i dialogrutan Inställningar.
 2. Välj en annan färg på menyn Smarta stödlinjer och klicka på OK.

Tips för att använda smarta stödlinjer

 1. Smarta stödlinjer används bara för sidobjekt och skärningspunkter som finns i den aktuella sidvyn. Om det finns flera objekt på en sida och du försöker justera ett objekt mot ett eller flera andra objekt, kan du zooma in det aktuella området. Om du inte vill att smarta stödlinjer ska fästas vid spaltlinjerna kan du inaktivera alternativet Fäst mot stödlinjer tillfälligt. Det gör du genom att välja Visa > Stödraster och stödlinjer > Fäst mot stödlinjer. Funktionen Smarta stödlinjer är oberoende av zoomvärdet, så du behöver inte zooma in för att se om t.ex. två objekt är justerade längs vänsterkanterna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto