Poznámka:

Ak chcete kopírovať konkrétne obrázky alebo snímky oblastí strany, pozrite si časť Kopírovanie obsahu z dokumentu PDF.

Nevidím obrázky v dokumente PDF

  1. Otvorte dialógové okno Predvoľby a vyberte kategóriu Zobrazenie strany.

  2. V časti Obsah strany a informácie vyberte voľbu Zobraziť veľké obrázky.

Poznámka:

Ak zrušíte výber voľby uvedenej vyššie, aplikácia Reader bude zobrazovať súbory veľkých obrázkov ako šedé rámčeky, čím sa zrýchli zobrazovanie a rolovanie.

Premiestnenie alebo otočenie 3D modelov

Keď kliknete na 3D model, zobrazí sa panel s nástrojmi 3D. Kliknutím pravým tlačidlom myši na 3D model a výberom voľby Nástroje môžete zobraziť všetky 3D navigačné nástroje dostupné v aplikácii Reader DC.

Analýza objektov, merania alebo geopriestorové umiestnenie

Aplikácia Acrobat Reader DC ponúka možnosti analýzy, ktoré umožňujú zobrazovať metadáta pre určité objekty, merať ich alebo pracovať s geopriestorovými dátami. 

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach v pomocníkovi pre aplikáciu Acrobat:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online