O geopriestorových dokumentoch PDF

Geopriestorový dokument PDF obsahuje informácie vyžadované na geopriestorové odkazovanie na dáta umiestnenia. Po importe geopriestorových dát do PDF aplikácia Acrobat DC zachová geopriestorové súradnice. Pomocou súradníc môžete zobraziť a interaktívne používať PDF na vyhľadanie a označenie dát umiestnenia.

Geopriestorové dáta môžu byť vektorové alebo rastrové alebo kombináciou oboch. Po importe do aplikácie Acrobat DC vám geopriestorové dáta umožňujú rôzne spôsoby použitia:

 • Vyhľadanie a označenie súradníc umiestnenia.

 • Meranie vzdialenosti, obvodu a plochy.

 • Zmena systému súradníc a jednotiek merania.

 • Kopírovanie súradníc umiestnenia do schránky a ich následné použitie na zobrazenie umiestnení v niekoľkých webových mapových službách.

Vytváranie geopriestorových dokumentov PDF

Geopriestorový dokument PDF môžete vytvoriť jedným z týchto spôsobov:

 • Otvorením obrázka TIFF (GeoTIFF) alebo JPEG 2000 s podporou geopriestorových dát

 • Georegistráciou mapy PDF alebo naskenovaním geopriestorových dát

Keď otvoríte importovaný súbor, merania, umiestnenie bodu a dĺžka sa zobrazujú v geografických súradniciach, ktoré môžete meniť, merať a označovať. Môžete tiež zostaviť mapu PDF z rôznych zdrojov.

Otvorenie súborov GeoTIFF a JPEG 2000

Súbory GeoTIFF a JPEG 2000 sú rastrové obrázky, ktoré môžete importovať ako nové dokumenty alebo ako nové vrstvy do existujúceho dokumentu. Aplikácia Acrobat DC zachová geopriestorové súradnice vložené do súboru. Tieto súbory si pri importe zachovajú svoje geopriestorové dáta. Ak importujete tieto súbory do existujúcich dokumentov, ich systém súradníc sa skonvertuje do systému súradníc dokumentu.

 1. Vyberte voľby Súbor > Vytvoriť > PDF zo súboru.

 2. Vyberte súbor s podporou geopriestorových dát na import.
 3. Vyberte nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Import súborov Shapefiles

Súbor Shapefile môžete importovať ako novú vrstvu do existujúceho dokumentu PDF. Súbor Shapefile sa musí prekrývať s aktuálnou mapou PDF. V opačnom prípade sa nenaimportuje. Ak sa prekrýva iba čiastočne, importuje sa iba časť, ktorá prekrýva aktuálne PDF.

Súbor Shapefile pozostáva z niekoľkých súborov s odlišnými príponami názvu súboru. Aplikácia Acrobat vyžaduje na import súbor SHP aj DBF.

 1. Otvorte mapu PDF a vyberte voľby Zobrazenie > Zobraziť/skryť > Navigačné tably > Vrstvy.

 2. Vyberte položku Voľba na bočnej lište Vrstva a kliknite na položku Importovať ako vrstvu.

 3. Prejdite na súbor SHP a vyberte ho.
 4. Kliknite na položku Nastavenie a zmeňte vlastnosti čiary na neprerušovanú čiaru a farbu čiary na modrú.

Interaktívna práca s geopriestorovými dokumentmi PDF

Keď otvoríte dokument PDF s podporou geopriestorových dát, môžete vyhľadávať miesta, merať vzdialenosti a pridávať značky umiestnení. Môžete tiež skopírovať súradnice do schránky na použitie pre webovú mapovaciu službu.

Zobrazte geopriestorové nástroje merania výberom položky Nástroje > Merať.

Pomocou nástroja geopriestorové umiestnenie môžete vykonávať tieto úlohy:

 • Zobraziť zemepisnú šírku a dĺžku, keď je kurzor nad oblasťou obsahujúcou geopriestorové informácie.

 • Označiť umiestnenie prostredníctvom geopriestorovej anotácie

 • Hľadať umiestnenie v dokumente.

Hľadanie miest na mape

 1. Otvorte geopriestorový dokument PDF a vyberte voľby Nástroje > Merať > Nástroj Geopriestorové umiestnenie.

 2. Kliknite pravým tlačidlom do mapy a potom kliknite na položku Vyhľadať umiestnenie.

 3. Zadajte hodnoty zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky (stupne, minúty a sekundy alebo použite desiatkový formát) a kliknite na tlačidlo Hľadať.

  Ak je k dispozícii aspoň jedno umiestnenie, je zvýraznené modrým štvorcom a strana sa vycentruje vzhľadom na zvýraznené umiestnenie.

 4. Ak dokument PDF obsahuje viaceré mapy, kliknutím na tlačidlá Nasledujúce alebo Predchádzajúce zobrazíte ďalšie výsledky, ak existujú. Viaceré umiestnenia sú k dispozícii v niekoľkých situáciách:

  • Keď dokument obsahuje viaceré mapy (napríklad, ak dokument PDF obsahuje menšiu mapu v rámci väčšej mapy, ako je mapa mesta v rámci mapy kraja alebo krajiny). Keď hľadáte umiestnenie v rámci mesta, aplikácia Acrobat DC ho nájde na väčšej mape i na mape mesta.

  • Keď dokument obsahuje viaceré strany mapy (napríklad, ak je prvá strana mapou krajiny a druhá strana mapou kraja alebo mesta v rámci krajiny).

 5. (Voliteľné) Ak chcete pridať poznámku (ako je názov miesta alebo adresa), kliknite na značku umiestnenia a potom pridajte informácie do rámčeka poznámky.
 6. Ak chcete skončiť vyhľadávanie, kliknite pravým tlačidlom myši do mapy. Potom vyberte položku Skryť vyhľadávanie umiestnenia, čím sa odstránia polia pre vyhľadávanie.

Označenie geopriestorových miest

 1. Otvorte geopriestorový dokument PDF a vyberte voľby Nástroje > Merať > Nástroj Geopriestorové umiestnenie.

 2. Presuňte ukazovateľ myši nad dokument, aby sa zobrazili hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky oblastí, ktoré obsahujú geopriestorové informácie. Kliknite pravým tlačidlom do mapy a vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak chcete nájsť umiestnenie, kliknite na položku Vyhľadať umiestnenie. Zadajte hodnoty zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky a kliknite na tlačidlo Hľadať.

  • Ak chcete označiť umiestnenie s geopriestorovými informáciami, kliknite na položku Označiť umiestnenie.

 3. (Voliteľné) Ak chcete pridať poznámku (ako je názov miesta alebo adresa), kliknite na značku umiestnenia a potom pridajte informácie do rámčeka poznámky.

Meranie vzdialenosti, obvodu a plochy na mapách

Keď otvoríte geopriestorový dokument PDF, nástroje aplikácie Acrobat na meranie prečítajú geopriestorové informácie a zmerajú vzdialenosť a plochu namiesto rozmerov strany a objektu. Pomocou nástrojov na meranie môžete vypočítať vzdialenosť, obvod a plochu v každom geopriestorovom dokumente PDF. Keď posúvate ukazovateľ myši nad obsahom v dokumente, zobrazujú sa značky prichytenia indikujúce, že ste na ceste alebo na koncovom bode cesty. Keď sa ukazovateľ myši nachádza nad geopriestorovým obsahom, zobrazuje sa aj zemepisná šírka a dĺžka umiestnenia kurzora.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Merať > Nástroj Meranie.

 2. V zobrazení nástroja Meranie vyberte typ merania: Vzdialenosť , Plocha alebo Obvod .

 3. Vyberte voľbu prichytenia:
  • Priťahovať k cestám

  • Priťahovať ku koncovým bodom

  • Priťahovať k stredným bodom

  • Priťahovať k priesečníkom

 4. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak používate nástroj Vzdialenosť, kliknite na miesto, kde chcete začať meranie, a potom potiahnite myšou ku koncovému bodu a kliknite znova. Vzdialenosť sa zobrazí v pravom dolnom rohu.

  • Ak používate nástroj Obvod, kliknite v mape do jedného rohu obvodu a potom ťahajte do každého rohu. Kliknite na každý roh a potom dvakrát kliknite na koncový bod. Informačné okno zobrazuje hodnotu obvodu.

  • Ak používate nástroj Plocha, kliknite v mape do jedného rohu plochy a potom ťahajte do iného rohu. Pred zmenou smeru kliknite. Na konci kliknite dvakrát, aby sa zobrazila celková plocha.

 5. Ak chcete meranie dokončiť, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Dokončiť meranie. Môžete tiež vybrať položku Zrušiť meranie.

Skopírovanie súradníc umiestnenia do schránky na použitie pre webovú mapovaciu službu

Po vyhľadaní umiestnenia v geopriestorovom dokumente PDF môžete súradnice skopírovať do schránky. Zo schránky môžete dáta vložiť do webovej mapovacej služby, ktorá dokáže čítať súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Merať > nástroj Geopriestorové umiestnenie  a potom kliknite pravým tlačidlom myši na umiestnenie na mape a vyberte voľbu Označiť umiestnenie.

 2. Otvorte anotáciu umiestnenia a skopírujte informácie o umiestnení.

  Aplikácia Acrobat skopíruje dáta v tomto formáte: zemepisná šírka a potom zemepisná dĺžka oddelená medzerou. Dáta vložte do lišty s adresou webovej mapovacej služby, ktorá dokáže interpretovať dáta umiestnenia.

Zmena jednotiek merania v rámci dokumentu

Ak chcete zmeniť typ jednotiek merania, kliknite pravým tlačidlom myši do mapy s nástrojom Meranie a vyberte položku Jednotky vzdialenosti alebo Jednotky plochy. Potom vyberte typ merania.

Zmena predvolieb geopriestorového merania

Jednotky merania pre všetky geopriestorové dokumenty PDF môžete zmeniť v dialógovom okne Predvoľby. Kliknite v sekcii Kategórie na položku Meranie (Geo).

Povoliť značky merania

Pridá popis ku geopriestorovému meraniu. Keď je vybratá voľba Povoliť značkovanie merania, vyberte položku Použiť popis a potom zadajte popis pre merania.

Nastavenie prichytenia

Vyberte časti cesty, ku ktorým sa majú priťahovať merania.

Zobraziť hodnotu ako

Určuje, ako sa vypočítavajú hodnoty zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky. Zvoľte možnosť Desiatkovo na zobrazenie zemepisnej šírky a dĺžky vo forme desatinnej hodnoty. Zvoľte možnosť Stupne, minúty, sekundy na rozdelenie každého stupňa zemepisnej dĺžky na 60 minút, z ktorých každá je rozdelená na 60 sekúnd.

Zobraziť svetovú stranu ako

Zvoľte z možností Podpis a S názvom. Svetová strana s názvom zobrazuje vedľa zemepisnej šírky N (sever) alebo S (juh) a vedľa zemepisnej dĺžky E (východ) a W (západ).

Vždy zobrazovať zemepisnú šírku a dĺžku v systéme WGS 1984

Túto voľbu vyberte, ak chcete, aby zemepisná šírka a dĺžka používala aktuálny štandardný referenčný rámec pre Zem (World Geodetic System 1984). V prípade starších máp, ktoré boli vytvorené pomocou staršej mriežky (ako je napríklad NAD 1927) môžete zrušiť výber tejto voľby a zobraziť tak pôvodné hodnoty. Keď je staršia mapa zaregistrovaná s jej pôvodnými súradnicami, ich umiestnenia sa môžu líšiť od súčasných štandardov použitých v zariadeniach GPS a webových mapových službách.

Použiť predvolenú jednotku vzdialenosti

Vyberte jednotku merania, ktorá sa má použiť.

Použiť predvolenú jednotku plochy

Plocha sa dá merať použitím inej jednotky, než je nastavená pre vzdialenosť.

Nezobrazovať vrstvu priehľadnosti v obrázkoch formátov GeoTIFF a JPEG 2000

Formáty rastrových obrázkov obsahujú vrstvu priehľadnosti, ktorú môžete odstrániť.

Exportovanie označení umiestnenia a merania

Geopriestorové dáta umiestnenia a merania môžete exportovať do súboru FDF. Každá geopriestorová anotácia má položku GPTS. Položka zodpovedá zemepisnej šírke a dĺžke pre každý bod anotácie. Exportovať možno nasledujúce typy informácií:

 • Označené umiestnenia zadané pomocou nástroja Geopriestorové umiestnenie

 • Merania vzdialenosti, obvodu (zloženej dĺžky) a plochy zadané použitím nástroja na meranie pre geopriestorový obsah

Geopriestorové dáta možno exportovať pomocou panela Zoznam poznámok.

 1. Ak chcete exportovať všetky poznámky, otvorte panel Zoznam poznámok (Nástroje > Poznámka) a vyberte položky Voľby > Exportovať všetky do dátového súboru.

 2. Ak chcete exportovať podmnožinu poznámok, vyberte poznámky a potom vyberte položky Voľby > Exportovať vybraté do dátového súboru. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť. Súbor FDF sa uloží.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online