Na meranie 3D modelov sa používa Nástroj merania v 3D. Môžete merať vzdialenosť medzi rôznymi kombináciami bodov a hrán 3D modelu. Keď pohybujete ukazovateľom nad 3D modelom, zvýraznia sa určité body a hrany. Nástroj merania v 3D podporuje štyri typy merania: meranie kolmej vzdialenosti medzi dvoma rovnými hranami, meranie priamej vzdialenosti medzi dvoma bodmi, meranie polomeru oblých hrán a meranie uhla medzi dvoma hranami (alebo troma bodmi).

3D merania môžete priradiť ku konkrétnym pohľadom. Ak je pri pridaní merania aktívny predvolený pohľad, vytvorí sa nový pohľad miery. Tento pohľad sa pridá do hierarchie pohľadov v strome modelu. Meranie je priradené iba k tomuto pohľadu. Meranie sa zobrazí ako podriadená položka pohľadu.

Pri vykonávaní meraní môžete tiež zobrazovať poznámky. Tieto poznámky (označujú sa aj ako značky merania) sa po zatvorení dokumentu zachovajú.

Zobrazenie merania v 3D
Zobrazenie merania v 3D

Meranie 3D objektov

 1. Kliknutím na 3D model v dokumente PDF ho aktivujte.
 2. Kliknite na ikonu nástroja merania v 3D na paneli s nástrojmi 3D. (Ak je pre konsolidované nástroje nastavený pohľad panela s nástrojmi 3D, vyberte nástroj merania v 3D v rozbaľovacom menu vedľa navigačného nástroja.)
 3. Vyberte požadované voľby pre plochy Povolené priťahovanie a Typy merania palety Nástroj merania v 3D.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie modelu a zmeňte voľby podľa potreby. Ponechajte paletu Nástroj merania v 3D otvorenú.
 5. Zmerajte 3D model:
  • Ak chcete merať vzdialenosť medzi dvoma pozíciami na 3D modeli, kliknutím nastavte počiatočný bod. Potom presuňte ukazovateľ na druhé miesto alebo na okraj.

  • Ak chcete zmerať obvod kruhového tvaru, presuňte ukazovateľ nad jeho okraj a keď sa zobrazí kruh, kliknite.

  • Ak chcete vytvoriť a nastaviť poznámku pre meranie, kliknite pravým tlačidlom myši na pozadie objektu a vyberte položku Zmeniť štítok označenia. Zadajte štítok označenia. Vykonajte meranie 3D modelu, ako je to popísané vyššie. Kliknutím nastavte koncový bod pre meranie a potom kliknite tretíkrát, aby ste nastavili umiestnenie merania a štítku.

  • Ak chcete meranie uložiť ako poznámku, vyberte nástroj Ruka, kliknite pravým tlačidlom myši na meranie a potom kliknite na položku Previesť na poznámku.

  • Ak chcete meranie prerušiť, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Zrušiť meranie.

  • Ak chcete odstrániť označenie merania, kliknite naň nástrojom merania v 3D a stlačte kláves Delete.

  Poznámka:

  Ak sa chcete naučiť otáčať, posúvať, približovať a priťahovať počas merania, kliknite pravým tlačidlom myši na model a vyberte položku Tipy pre meranie v 3D.  

Voľby pre povolené priťahovanie na palete Nástroj merania v 3D

3D priťahovanie ku koncovým bodom okrajov 

Priťahuje k celému okraju.

3D priťahovanie k lineárnym okrajom 

Priťahuje k lineárnemu segmentu okraja.

3D priťahovanie k radiálnym okrajom 

Priťahuje k obvodu.

3D priťahovanie k siluetám

Priťahuje k viditeľnému okraju časti, ako je napríklad strana valca.

3D priťahovanie k planárnym plôškam 

Priťahuje ku geometrickej rovine, ktorá vytvára plochu časti.

Voľby typov merania na palete Nástroj meranie v 3D

3D meranie z bodu do bodu 

Meria vzdialenosť medzi dvoma pozíciami v 3D modeli. Kliknutím na jedno miesto nastavíte počiatočný bod a kliknutím na ďalšie miesto nastavíte koncový bod alebo okraj.

3D kolmý rozmer 

Meria vzdialenosť medzi dvoma okrajmi ako kolmú vzdialenosť od počiatočného okraja.

3D radiálny rozmer 

Meria radiálnu vzdialenosť v umiestnení, na ktoré ste klikli.

3D meranie uhla 

Meria uhol medzi dvoma okrajmi.

Voľby pre jednotky a označenia

Ak chcete používať nástroje na meranie Jednotky a označenia, vyberte voľbu Nástroj merania v 3D a potom kliknite pravým tlačidlom myši dovnútra modelu.

Definovať jednotky modelu

Túto voľbu vyberte, ak chcete zmeniť jednotky merania.

Povoliť zobrazenie súradníc

Zobrazuje alebo skrýva súradnice umiestnenia ukazovateľa myši v okne s informáciami o meraní.

Zmeniť štítok značky

Zadajte text, ktorý sa má zobrazovať s meraním na ploche 3D modelu aj na paneli Poznámky. (Nie je k dispozícii, ak nie je vybratá voľba Značka merania.)

Zakázať značky merania

Túto voľbu vyberte, ak chcete vykonávať merania v modeli, ale nechcete ich pridať do dokumentu. Merania sú viditeľné iba v prípade, ak je aktívne aktuálne meranie. Ak začnete ďalšie meranie alebo ak zmeníte nástroje, značky zmiznú.

Nepriťahovať k obsahu 3D

Deaktivuje možnosť priťahovania bodu vkladania k potenciálnemu cieľu. Túto voľbu vyberte na zlepšenie výkonu pri práci s veľkým modelom. Ak chcete zabezpečiť presnosť meraní v 3D objektoch, vráťte sa k používaniu voľby Priťahovať na 3D obsah.

Tipy pre meranie v 3D

Otvára dialógové okno, ktoré obsahuje klávesové skratky pre niektoré akcie navigácie. Tieto skratky môžete použiť pri meraní.

Predvoľby

Otvorí dialógové okno predvolieb merania 3D.

Skryť/Zobraziť okno s informáciami o meraní

V okne s informáciami o meraní sa zobrazujú nastavenia jednotiek a označenia pre model. Túto voľbu vyberte, ak chcete odstrániť toto okno z okna modelu.

Skryť/Zobraziť panel s nástrojmi merania

Odstráni alebo zobrazí paletu Nástroj merania v 3D.

Predvoľby merania

Zmenou predvolieb 3D merania určíte, ako sa budú merať 3D dáta. Tieto voľby sa zobrazujú na paneli Meranie (3D) v dialógovom okne Predvoľby.

Poznámka:

V aplikácii Adobe Acrobat Reader DC sa tieto predvoľby uplatňujú na dokumenty PDF s povoleným vytváraním poznámok.

Použiť mierku a jednotky z modelu (keď existujú)

Zobrazí meranie na základe jednotiek modelu (ak existujú) generovaných z pôvodného 3D modelu. Odznačte túto voľbu, ak chcete určiť jednotky meraní ručne. Toto nastavenie môžete zmeniť na palete Nástroj merania v 3D.

Použiť predvolené jednotky zobrazenia

Použije jednotky meraní, ktoré zadáte tu, a nie jednotky meraní v 3D modeli.

Zobraziť významné číslice

Určuje maximálny počet číslic v hodnote merania.

Farba čiary meraní 3D

Určuje farbu čiary, ktorá sa zobrazuje, keď kliknete alebo ťaháte pri meraní objektu.

Veľkosť odozvy merania

Nastavuje veľkosť textu pre zobrazenie merania.

Uhlové meranie zobraziť ako

Určuje jednotky ako stupne alebo radiány.

Kruhové meranie zobraziť ako

Určuje, či sa bude merať priemer alebo polomer kruhových častí.

Zobraziť kruh pre radiálne merania

Zobrazuje obvod priradený k radiálnemu meraniu.

Nastavenie priťahovaní pre 3D

Zapne priťahovanie a určuje, či sa vykoná priťahovanie k bodom, oblúkom, okrajom, okrajom siluet alebo k hranám. Citlivosť naznačuje, ako blízko musí byť ukazovateľ, aby došlo k pritiahnutiu k položke. Vo voľbe Farba tipov priťahovania určite farbu čiary priťahovania, ktorá sa zobrazí, keď podržíte ukazovateľ nad 3D objektom.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online