Ondersteuning voor Arabisch en Hebreeuws in CS6

De nieuwe en verbeterde functies voor het werken in het Arabisch en Hebreeuws zijn beschikbaar in de softwareversies voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Adobe World-Ready Composers

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Met de Adobe World-Ready Composers kunt u inhoud schrijven in de talen van het Midden-Oosten. U kunt typen in het Arabisch, Hebreeuws, Engels, Duits, Frans, Russisch en andere Romaanse talen en deze talen door elkaar gebruiken.

U kunt kiezen uit de beschikbare composers in het deelvenstermenu Alinea (Venster > Alinea > deelvenstermenu). In InDesign kunt u bijvoorbeeld de Adobe World-Ready Paragraph Composer gebruiken. En in Illustrator kunt u de Middle Eastern Single-line Composer gebruiken.

Adobe World-Ready Composers
Adobe World-Ready Composers

U kunt uw bestanden ook opslaan met Arabische en Hebreeuwse namen.

Richting voor tekst

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Als u inhoud wilt maken in het Arabisch of Hebreeuws, kunt u de richting van rechts naar links instellen als de standaardrichting voor tekst. En voor documenten die ook tekst van links naar rechts bevatten, kunt u nu naadloos overschakelen tussen de twee richtingen.

Selecteer de alinearichting in het deelvenster Alinea.

Selectie van de alinearichting
Selectie van de alinearichting

Als u een combinatie van talen in dezelfde alinea hebt, kunt u de richting van tekst op tekenniveau opgeven. Bovendien kunt u de richting van tekst op tekenniveau bepalen als u datums of getallen wilt invoegen.

Kies in het deelvenstermenu Teken de optie Tekenrichting en selecteer een richting.

Tekenrichting
Tekenrichting

Richting voor artikel

Van toepassing op

InDesign CS6

Wanneer u met Arabische en Hebreeuwse talen werkt, loopt het artikel over het algemeen van rechts naar links. De eerste kolom moet rechts van het frame staan en de volgende kolommen worden toegevoegd aan de linkerkant. Als uw lay-out gemengde inhoud bevat, moeten de verschillende artikelen een verschillende richting hebben.

Klik in het deelvenster Artikel (Venster > Tekst en tabellen > Artikel) op een artikelrichting.

Richting voor artikel
Richting voor artikel

Richting voor tabel

Beschikbaar in

InDesign CS6

Arabische en Hebreeuwse gebruikers kunnen de richting instellen voor een tabel die in een document wordt ingevoegd. De volgorde van cellen en kolommen, de standaardtaal en de tekstuitlijning worden dienovereenkomstig ingesteld. Voor een Arabische gebruiker is de meest rechtse kolom de eerste kolom en eventuele extra kolommen worden toegevoegd voorbij de meest linkse kolom van de tabel. De tabelrichting wordt ook ondersteund in de artikeleditor (CTRL + Y).

De richting van een nieuwe tabel instellen:

 1. Klik op Tabel > Tabel invoegen
 2. Kies in het dialoogvenster Tabel invoegen in de lijst Richting de tabelrichting.

De richting van een bestaande tabel wijzigen:

 1. Plaats de cursor in een tabel
 2. Open het deelvenster Tabel (Shift + F9) en klik op het pictogram Tabel van links naar rechts of Tabel van rechts naar links om de richting van de tabel in te stellen.

Voor tabellen van rechts naar links worden de Arabische en Noord-Afrikaanse versies standaard ingesteld op het Arabisch. De Hebreeuwse versie wordt ingesteld op het Hebreeuws. Voor tabellen van links naar rechts blijven de Arabische en Hebreeuwse versies ingesteld op het Engels. De Noord-Afrikaanse versie wordt standaard ingesteld op het Frans.

Cijfertypen

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Wanneer u in het Arabisch of Hebreeuws werkt, kunt u het type cijfers selecteren dat u wilt gebruiken. U kunt tussen Arabisch, Hindi en Farsi kiezen.

Standaard is in het Arabisch de Hindi-versie automatisch geselecteerd; in het Hebreeuws is het Arabische cijfertype geselecteerd. U kunt echter, indien nodig, overschakelen op Arabische cijfers:

 1. Selecteer de cijfers in de getypte tekst.
 2. In het deelvenster Teken (CTRL+T) gebruikt u de lijst Cijfers om het lettertype te selecteren waarin de cijfers moeten worden weergegeven.

U kunt ervoor zorgen dat Arabische cijfers worden gebruikt door de optie voor eigen cijfers gebruiken bij typen in Arabisch schrift in te schakelen. Als u deze optie wilt gebruiken, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst.

Cijfertype selecteren
Cijfertype selecteren

Richtingen voor inbinden

Beschikbaar in

InDesign CS6

De richting voor inbinden bepaalt de rand waarlangs een boek wordt ingebonden. Boeken in een taal die van links naar rechts wordt geschreven, worden links ingebonden. Documenten in een taal die van rechts naar links wordt geschreven, worden ingebonden langs de rechterrand van het boek.

De richting voor inbinden kunt u instellen wanneer u begint met een document
De richting voor inbinden kunt u instellen wanneer u begint met een document

Voor een nieuw document kunt u in het dialoogvenster Nieuw document de juiste instelling voor inbinden selecteren. Voor een bestaand document kunt u de instelling voor inbinden wijzigen in het dialoogvenster Documentinstelling (CTRL + Alt + P). U kunt kiezen tussen inbinden van links naar rechts en inbinden van rechts naar links.

Paginalay-out van een rechts ingebonden boek
Paginalay-out van een rechts ingebonden boek

Ondersteuning voor oudere lettertypen

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

De lettertypen die in het verleden zijn gebruikt (bijvoorbeeld AXT-lettertypen) kunnen ook in deze versie van de software worden gebruikt. Het wordt echter aanbevolen de nieuwere Open Type-lettertypen te gebruiken voor op tekst gebaseerde elementen.

Ontbrekende-glyphbescherming (Bewerken > Voorkeuren > Geavanceerde tekst) is standaard ingeschakeld. De tekst wordt automatisch verwerkt als glyphs niet beschikbaar zijn in het gebruikte lettertype.

Standaardlettertypen

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Wanneer u een versie voor Noord-Afrika of het Midden-Oosten installeert, wordt het standaardlettertype ingesteld op de taal van de installatie. Als u bijvoorbeeld de Engels/Arabische versie hebt geïnstalleerd, wordt het standaardlettertype ingesteld op Adobe Arabisch. En als u de Engels/Hebreeuwse versie hebt geïnstalleerd, wordt het standaardlettertype ingesteld op Adobe Hebreeuws (of Myriad Hebreeuws in Photoshop).

Automatische Kashida-invoeging

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

In het Arabisch wordt tekst uitgevuld door Kashida's toe te voegen. Kashida's worden aan Arabische tekens toegevoegd om ze langer te maken. Witruimte wordt niet gewijzigd. Gebruik automatische invoeging van Kashida's om alinea's met Arabische tekst uit te vullen.

Selecteer de alinea en kies in het deelvenster Alinea (Venster > Tekst en tabellen > Alinea) een instelling in de vervolgkeuzelijst Kashida's invoegen. De beschikbare opties zijn: Geen, Kort, Normaal, Lang of Stilistisch. Kashida's worden alleen ingevoegd als de alinea is uitgevuld. Deze instelling is niet van toepassing op alinea's die zijn uitgelijnd.

Als u Kashida's op een groep tekens wilt toepassen, selecteert u de tekens en kiest u Kashida's in het menu van het deelvenster Teken.

Automatische Kashida's
Automatische Kashida's

Ligaturen

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

U kunt automatisch ligaturen toepassen op tekenparen in het Arabisch en Hebreeuws. Ligaturen zijn typografische vervangingstekens voor bepaalde letterparen als deze voor een bepaald Open Type-lettertype beschikbaar zijn.

Wanneer u Ligaturen kiest in het menu van het deelvenster Teken of in het menu van het deelvenster Beheer, wordt een standaardligatuur gegenereerd die in het lettertype is gedefinieerd.

 1. Selecteer tekst.
 2. Kies Ligaturen in het menu van het deelvenster Teken of in het menu van het regelpaneel.

Bepaalde Open Type-lettertypen bevatten echter barokke, optionele ligaturen die u kunt genereren door de opdracht Alternatieve ligaturen te kiezen. U vindt deze ligaturen als volgt: deelvenster Teken > OpenType > Alternatieve ligaturen.

Ligaturen inschakelen
Automatische ligaturen inschakelen

Kopiëren en plakken uit Microsoft Word

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

U kunt tekst uit Microsoft Word kopiëren en deze rechtstreeks in een document plakken. De uitlijning en de richting van de geplakte tekst worden automatisch ingesteld op die van de Arabische of Hebreeuwse tekst.

Woordafbreking

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Regels met meer woorden dan in een regel tekst past, lopen automatisch door op de volgende regel. Het type tekstuitvulling bij de tekstomloop veroorzaakt soms onnodige spaties in de regel die niet mooi of taalkundig gezien niet correct zijn. Gebruik woordafbreking om een woord aan het einde van een regel op te splitsen aan de hand van een afbrekingsteken. De zin loopt dan beter door op de volgende regel.

Gemengde tekst: de functie voor het invoegen van Kashida's bepaalt hoe de woordafbreking in gemengde tekst optreedt. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden Kashida's, waar van toepassing, ingevoegd en wordt niet-Arabische tekst niet afgebroken. Wanneer de eigenschap Kashida is uitgeschakeld, wordt alleen niet-Arabische tekst beschouwd voor woordafbreking.

Hebreeuwse tekst: woordafbreking is toegestaan. Als u woordafbreking wilt inschakelen en de instellingen wilt aanpassen, kiest u het deelvenster Alinea > Deelvenstermenu > Instellingen voor woordafbreking.

Opties voor woordafbreking
Opties voor woordafbreking

Zoeken en vervangen

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6

Hebreeuwse en Arabische gebruikers kunnen zoeken en vervangen in volledige tekst. Naast het zoeken en vervangen van eenvoudige tekst kunt u ook tekst met specifieke kenmerken zoeken en vervangen. Deze kenmerken kunnen diakritische tekens, kashida's, speciale tekens (bijvoorbeeld alef), cijfers in verschillende talen (bijvoorbeeld cijfers in het Hindi) en meer bevatten.

Tekst zoeken en vervangen:

 • InDesign: Bewerken > Zoeken/Wijzigen
 • Illustrator: Bewerken > Zoeken en vervangen

In InDesign kunt u het tabblad Transliteratie (Bewerken > Zoeken/Wijzigen) gebruiken om cijfers tussen Arabisch, Hindi en Farsi te zoeken en te vervangen. U kunt bijvoorbeeld cijfers zoeken die in het Hindi zijn getypt en deze omzetten in het Arabisch.

Schrijfvoorkeuren van rechts naar links

Beschikbaar in

InDesign CS6

Neutrale tekens

De richting van bepaalde tekens in het Arabisch en het Hebreeuws kan dubbelzinnig lijken. Gebrek aan duidelijkheid over de richting van tekens kan leiden tot verwarring over de richting en de volgorde van tekenreeksen. Om ervoor te zorgen dat de richting van dergelijke tekens duidelijk en ondubbelzinnig is:

 1. Klik op Bewerken > Voorkeuren > Van rechts naar links
 2. Schakel het selectievakje Neutrale richting van tekens volgens de toetsenbordinvoer in.

Cursorbesturing

Hebreeuwse en Arabische gebruikers kunnen de richting van de cursor bepalen wanneer ze de pijltoetsen op het toetsenbord gebruiken. Deze lijst voor cursorbewegingen (Bewerken > Voorkeuren > Van rechts naar links) bevat twee opties waaruit u kunt kiezen:

 • Visueel: de cursor beweegt in de richting van de pijltoets. Wanneer op de pijl-rechts wordt gedrukt, gaat de cursor op de het scherm naar rechts.
 • Logisch: de cursor beweegt volgens de richting van de getypte taal. Als in het Arabisch en Hebreeuws op de pijl-rechts wordt gedrukt, gaat de cursor naar links (naar het volgende teken in een taal van rechts naar links).

Pagina- en hoofdstuknummering

Beschikbaar in

InDesign CS6

Arabische en Hebreeuwse gebruikers gebruiken het meestgebruikte nummeringsysteem in de regio. De populairste nummeringsystemen zijn:

 • Arabisch: Arabisch Abjad en Alef-Ba-Tah
 • Frans: Hebrew Biblical Standard en Hebrew Non-Standard Decimal

Als u het nummeringsysteem wilt selecteren of wijzigen, gaat u naar Layout > Nummerings- en sectie-opties en kiest u een optie in de lijst Stijl.

Pagina's, secties en hoofdstukken nummeren
Pagina's, secties en hoofdstukken nummeren

Diakritische tekens

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

In het Arabische schrift is een diakriet of een diakritisch teken een glyph die wordt gebruikt om de lengte van medeklinkers of korte klinkers aan te geven. Een diakritisch teken wordt boven of onder het script geplaatst. Voor een fraaiere tekstopmaak of betere leesbaarheid van bepaalde lettertypen kunt u de verticale of horizontale positie van diakritische tekens bepalen:

 1. Selecteer tekst met diakritische tekens
 2. In het deelvenster Teken wijzigt u de positie van de diakritische tekens ten opzichte van het schrift. U kunt de volgende waarden wijzigen: Horizontale positie diakritische tekens aanpassen en Verticale positie diakritische tekens aanpassen.
De positie van diakritische tekens wijzigen
De positie van diakritische tekens wijzigen

Glyphs

Beschikbaar in

InDesign CS6, Illustrator CS6

Hebreeuwse en Arabische gebruikers kunnen glyphs toepassen vanuit de standaardtekenreeks. Als u echter een glyph wilt zoeken, selecteren en toepassen vanuit de standaardtekenset of vanuit een andere taalreeks, gebruikt u het deelvenster Glyphs:

 • InDesign: Venster > Tekst en tabellen > Glyphs
 • Illustrator: Venster > Tekst > Glyphs
Glyphs zoeken, selecteren en toepassen
Glyphs zoeken, selecteren en toepassen

Alternatieven voor uitvulling

Beschikbaar in

InDesign CS6, Photoshop CS6

Een lettertype kan over alternatieve vormen voor bepaalde letters van het alfabet beschikken. Deze variaties van bepaalde letters van het lettertype zijn over het algemeen beschikbaar voor stilistische of kalligrafische doeleinden. Heel soms worden de alternatieven voor uitvulling gebruikt om alinea's voor specifieke vereisten uit te vullen en uit te lijnen.

De alternatieven voor uitvulling kunnen op alineaniveau worden ingeschakeld, waarbij de alternatieven waar mogelijk worden gebruikt. U kunt deze functie ook op tekenniveau in- of uitschakelen. De alternatieven voor uitvulling zijn alleen beschikbaar in lettertypen waarin deze functie is geïntegreerd. Daarom is de optie om deze alternatieven in of uit te schakelen alleen beschikbaar voor ondersteunde lettertypen.

Arabische lettertypen met alternatieven voor uitvulling: Adobe Arabic, Myriad Arabic en Adobe Naskh. Hebreeuwse lettertypen met alternatieven voor uitvulling: Adobe Hebrew en Myriad Hebrew.

 • InDesign

Alineaniveau: Venster > deelvenster Alinea > deelvenstermenu > Uitvulling. Kies vervolgens een optie in de lijst Uitvulling.

Tekenniveau: Venster > deelvenster Teken > deelvenstermenu > optie Alternatieven voor uitvulling.

 • Photoshop

Tekenniveau: Venster > deelvenster Teken > selectievakje Alternatieven voor uitvulling.

Diakritische kleuren

Beschikbaar in

InDesign CS6

In Arabische tekst kunnen diakritische tekens een verschillende kleur krijgen voor stilistische of andere doeleinden. Zo kunnen de diakritische tekens de nadruk leggen op een bepaald aspect van een woord of zin. U kunt de kleur van diakritische tekens vinden en wijzigen met de query Arabische diakritische kleur wijzigen.

 1. Klik op Bewerken > Zoeken/Wijzigen
 2. Selecteer in de lijst Query de optie Arabische diakritische kleur wijzigen
 3. Gebruik de knoppen Wijzigen, Alles wijzigen of Wijzigen/Zoeken om oudere diakritische tekens te vervangen door de nieuwe gekleurde diakritische tekens.

U kunt de query naar wens wijzigen en opslaan.

Schrijfrichting in de galerieweergave en de artikeleditor

Beschikbaar in

InDesign CS6

In het Arabisch of Hebreeuws kunt u de richting aangeven waarin u schrijft. Ga naar Bewerken > Voorkeuren > Weergave artikeleditor en selecteer het vak Schrijfrichting aangeven om deze functie in te schakelen. Wanneer deze functie is ingeschakeld, heeft de cursor een pijl die de richting van het schrijven aangeeft.

Speciale tekens voor het Midden-Oosten invoegen

Beschikbaar in

InDesign CS6

Sommige tekens in het Arabisch en het Hebreeuws zijn moeilijk in tekst te voegen. Ook de layouts van het Arabische en Hebreeuwse toetsenbord maken het moeilijk om deze tekens te typen of in te voegen. Als u tekens zoals een Hebreeuwse apostrof (geresh) of maqaf wilt invoegen, selecteert u een teken in het deelvenster Teken > deelvenstermenu > Speciaal MO-teken invoegen.

Speciaal MO-teken invoegen
Speciaal MO-teken invoegen

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online