Jak vytvořit animaci doplnění pohybu

O animaci doplnění

Na úvod

Poznámka:

Podobně jako většina věcí v aplikaci Animate (dříve Flash Professional CC), nevyžaduje animace žádný ActionScript. Pokud však chcete, můžete animaci pomocí ActionScriptu vytvořit.

Než začnete vytvářet doplňované animace, je vhodné se obeznámit s následujícími principy aplikace Animate:

 • Kreslení na vymezené ploše

 • Vrstvy časové osy a pořadí překrývaní objektů v rámci jedné vrstvy i mezi vrstvami

 • Přemísťování a transformace objektů ve vymezené ploše a v inspektoru vlastností

 • Používání časové osy včetně životnosti objektů a výběru objektů v konkrétním čase. Základní informace viz téma Snímky a klíčové snímky.

 • Symboly a vlastnosti symbolů. Mezi typy doplnitelných symbolů patří filmové klipy, tlačítka a grafiky. Text je také doplnitelný.

 • Vnořené symboly. Instance symbolů mohou být vnořeny v jiných symbolech.

 • Volitelně: Úpravy Bézierových křivek pomocí nástrojů výběr a dílčí výběr. Tyto nástroje lze použít k úpravám cest doplnění pohybu. Další informace získáte v části Úpravy doplnění pohybu pomocí editoru pohybu.

Další informace o těchto pojmech najdete v seznamu odkazů na konci stránky.

Principy doplnění pohybu

Doplnění pohybu je animace, kterou vytvoříte určením odlišných hodnot pro vlastnosti objektu na různých snímcích. Aplikace Animate vypočítá hodnoty této vlastnosti mezi těmito dvěma snímky. Označení doplnění (tween) vzniklo ze slova „mezi (in between)“.

Můžete například na snímku 1 umístit symbol na vymezenou plochu doleva a na snímku 20 jej přesunout doprava. Pokud vytvoříte doplnění, aplikace Animate vypočítá všechny polohy filmového klipu mezi nimi. Výsledkem je animace symbolu pohybujícího se zleva doprava od snímku 1 do snímku 20. V každém snímku mezi nimi aplikace Animate posune filmový klip po vymezené ploše o jednu dvacetinu celkové vzdálenosti.

Rozsah doplnění je skupina snímků na časové ose, ve které se může v průběhu času změnit jedna nebo více vlastností. Rozsah doplnění se v časové ose zobrazuje jako skupina snímků v jedné vrstvě s modrým pozadím. Toto rozpětí doplnění lze vybrat jako jeden objekt a přetáhnout z jednoho umístění v časové ose do jiného i do jiné vrstvy. V každém rozpětí doplnění může být animován pouze jeden objekt na vymezené ploše. Tomuto objektu se říká cílový objekt rozsahu doplnění.

Klíčový snímek vlastnosti je snímek v rozsahu doplnění, ve kterém explicitně definujete jednu nebo více hodnot vlastností pro cílový objekt doplnění. Tyto vlastnosti mohou zahrnovat polohu, alfa (průhlednost), odstín barvy atd. Každá definovaná vlastnost má vlastní klíčové snímky vlastnosti. Pokud v jediném snímku nastavíte více než jednu vlastnost, jsou umístěny klíčové snímky vlastnosti pro každou z těchto vlastností v tomto snímku. V Editoru pohybu lze zobrazit každou vlastnost rozsahu doplnění a její klíčové snímky vlastnosti. Z kontextové nabídky rozsahu doplnění můžete také zvolit, které typy klíčových snímků vlastnosti se budou zobrazovat v časové ose.

V předchozím příkladu doplnění filmového klipu od snímku 1 ke snímku 20 jsou snímky 1 a 20 klíčové snímky vlastnosti. K určení hodnot vlastností, které chcete animovat, můžete použít inspektor vlastností, editor pohybu a spoustu dalších nástrojů aplikace Animate. Tyto hodnoty vlastností se zadávají do požadovaných snímků a aplikace Animate následně přidá do rozsahu doplnění požadované klíčové snímky vlastnosti. Aplikace Animate interpoluje hodnoty těchto vlastností ve snímcích mezi vytvořenými klíčovými snímky vlastnosti.

Poznámka:

Pojem „klíčový snímek“ označuje snímek v časové ose, ve kterém se instance symbolu poprvé objevuje na vymezené ploše. Samostatný pojem „klíčový snímek vlastnosti“ odkazuje na hodnotu vlastnosti objektu definovanou v určitém čase nebo snímku v doplnění pohybu.

Pokud doplněný objekt při doplnění změní svou polohu ve vymezené ploše, je k rozsahu doplnění přiřazena cesta pohybu. Tato cesta pohybu označuje cestu, po které se doplňovaný objekt přesunuje po vymezené ploše. Cestu pohybu můžete ve vymezené ploše upravovat pomocí nástrojů pro výběr, dílčí výběr, změnu kotevního bodu, odstranění kotevního bodu a volnou transformaci a pomocí příkazů nabídky Změnit. Pokud nedoplňujete polohu, neobjeví se ve vymezené ploše žádná cesta pohybu. Můžete také existující cestu aplikovat jako cestu pohybu tím, že tuto cestu vložíte v časové ose do rozsahu doplnění.

Doplňovaná animace je užitečný a efektivní způsob vytváření pohybu a změn v průběhu času při zachování minimální velikosti souboru. U doplňované animace se do souboru FLA a publikovaného souboru SWF ukládají pouze zadané hodnoty klíčových snímků vlastnosti.

Doplnitelné objekty a vlastnosti

Mezi typy objektů, které lze zahrnuje, patří filmové klipy, grafiky, symboly tlačítek a textová pole. Lze zahrnout následující vlastnosti těchto objektů:

 • Poloha X a Y v 2D prostoru

 • Poloha Z v 3D prostoru (pouze pro filmové klipy)

 • Otočení v 2D prostoru (okolo osy z)

 • Otočení okolo osy X, Y a Z v 3D prostoru (pouze pro filmové klipy)

  Pro 3D pohyb je potřeba, aby byl soubor FLA v nastavení publikování nastavený na ActionScript 3.0 a Flash Player 10 nebo vyšší. Prostředí Adobe AIR rovněž podporuje 3D pohyb.

 • Zkosení podle osy X a Y

 • Změna velikosti podle osy X a Y

 • Barevné efekty

  Barevné efekty zahrnují: alfa (průhlednost), jas, odstín a pokročilá nastavení barev. Barevné efekty lze doplnit pouze u symbolů a textu modulu TLF. Doplněním těchto vlastností mohou objekty přecházet z jedné barvy do druhé.

  Chcete-li doplnit barevný efekt u klasického textu, převeďte daný text na symbol.

 • Vlastnosti filtrů (filtry nelze aplikovat na grafické symboly)

Rozdíly mezi doplněními pohybu a klasickými doplněními

Aplikace Animate pro vytváření pohybu podporuje dva rozdílné typy doplnění. Doplnění pohybu jsou efektivní a jejich vytvoření je jednoduché. Doplnění pohybu umožňuje nejvyšší stupeň kontroly animace. Klasická doplnění obsahují všechna doplnění vytvořená v dřívějších verzích aplikace Animate a jejich vytváření je složitější. Zatímco doplnění pohybu umožňuje mnohem rozsáhlejší ovládání doplnění, klasická doplnění poskytují určité specifické možnosti, které mohou někteří uživatelé potřebovat.

Rozdíly mezi doplněním pohybu a klasickým doplněním zahrnují následující:

 • Klasická doplnění používají klíčové snímky. Klíčové snímky jsou snímky, ve kterých se objeví nová instance objektu. K doplnění pohybu může být přiřazena pouze jedna instance objektu a namísto klíčových snímků používají klíčové snímky vlastnosti.

 • Doplnění pohybu se v celém rozsahu doplnění skládá jen z jednoho cílového objektu. Klasické doplnění umožňuje doplňování mezi dvěma klíčovými snímky, jež obsahují instance stejných nebo různých symbolů.

 • Doplnění pohybu a klasické doplnění umožňují pouze doplnění specifických typů objektů. Jestliže použijete doplnění pohybu u nepovolených typů objektů, nabídne aplikace Animate jejich převod na filmový klip, kde bude doplnění vytvořeno. Použitím klasického doplnění se převedou na grafické symboly.

 • Doplnění považuje text za doplnitelný typ a nepřevádí textové objekty na filmové klipy. Klasická doplnění převádí text na grafické symboly.

 • V rozsahu doplnění pohybu nejsou povoleny skripty snímků. Klasická doplnění skripty snímků povolují.

 • V rámci rozsahu doplnění pohybu se žádné skripty objektů na cíli doplnění nemohou měnit.

 • Rozsahy doplnění pohybu lze v časové ose roztáhnout nebo lze změnit jejich velikost. Chovají se jako jediný objekt. Klasická doplnění se skládají ze skupiny snímků v časové ose, z nichž každý snímek lze individuálně vybrat.

 • Chcete-li vybrat jednotlivé snímky v rozsahu doplnění, klikněte na snímky se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac).

 • U klasických doplnění lze náběhy/doběhy aplikovat na skupinu snímků mezi klíčovými snímky uvnitř doplnění. Náběhy/doběhy lze aplikovat v rámci celé délky rozsahu doplnění pohybu. Budete-li aplikovat náběh a doběh pouze na určité snímky doplnění pohybu, je třeba vytvořit vlastní křivku náběhu/doběhu.

 • Klasické doplnění můžete použít k animaci mezi dvěma různými barevnými efekty, například odstín a alfa průhlednost. Doplnění pohybu může použít jeden barevný efekt na jedno doplnění.

 • Pro animování 3D objektů lze použít pouze doplnění pohybu. Nemůžete animovat 3D objekt pomocí klasického doplnění.

 • Jako přednastavení pohybu lze ukládat pouze doplnění pohybu.

 • Pomocí doplnění pohybu nemůžete přehazovat symboly nebo nastavovat číslo snímku grafického symbolu a zobrazovat jej tak ve vlastnosti klíčového snímku. Animace, které zahrnují tyto techniky, vyžadují klasické doplnění.

 • Ve stejné vrstvě se může nacházet více než jedno klasické doplnění nebo doplnění pohybu, ale oba typy doplnění se ve stejné vrstvě nemohou vyskytovat.

Další zdroje

K dispozici jsou následující články a zdroje týkající se rozdílů mezi doplněními pohybu a klasickými doplněními:

Aplikování přednastavení pohybu

Přednastavení pohybu jsou předem nakonfigurovaná doplnění pohybu, která můžete aplikovat na objekty na vymezené ploše. Jednoduše objekt vyberte a na panelu Přednastavení pohybu klikněte na tlačítko Aplikovat.

Používání přednastavených pohybů je dobrý způsob, jak si rychle osvojit základy přidávání animací v Animate. Jakmile pochopíte, jak přednastavení fungují, bude vytváření vlastních animací ještě jednodušší.

Můžete vytvářet a ukládat vlastní přednastavení. Může jít o existující přednastavení, která jste si upravili, i o vaše vlastní doplnění vytvořená od základu.

Pomocí panelu Přednastavení pohybu můžete přednastavení importovat a exportovat. Přednastavení můžete sdílet se svými kolegy nebo využít přednastavení sdílená členy tvůrčí komunity návrhářů aplikace Animate.

Přednastavení vám můžou výrazně ušetřit čas při návrhu a vývoji projektů, zejména pokud často používáte podobné typy doplnění.

Poznámka:

Přednastavení pohybu mohou obsahovat pouze doplnění pohybu. Klasická doplnění se nedají ukládat jako přednastavení pohybu.

Zobrazení náhledu přednastavení pohybu

U každého přednastavení pohybu je v Animate zahrnutý i jeho náhled, na který se můžete podívat na panelu Přednastavení pohybu. Náhled vám umožňuje vytvořit si představu o tom, jak animace vypadá, když ji aplikujete na objekt ve vašem dokumentu. K vlastním přednastavením, která jste vytvořili nebo importovali, můžete přidat vlastní náhled.

 1. Otevřete panel Přednastavení pohybu.

 2. V seznamu vyberte přednastavení pohybu.

  V podokně náhledu v horní části panelu se přehraje náhled.

 3. Přehrávání náhledu zastavíte kliknutím mimo panel Přednastavení pohybu.

Aplikování přednastavení pohybu

Když je na vymezené ploše vybrán doplnitelný objekt (instance symbolu nebo textové pole), můžete přednastavení aplikovat kliknutím na tlačítko Aplikovat. Na objekt lze aplikovat vždy pouze jedno přednastavení. Pokud na stejný objekt aplikujete druhé přednastavení, nahradí druhé přednastavení první.

Po aplikování přednastavení na objekt na vymezené ploše už mezi doplněním vytvořeným v časové ose a panelem Přednastavení pohybu není žádná vazba. Pokud v panelu Přednastavení pohybu odstraníte nebo přejmenujete přednastavení, nebude to mít žádný vliv na doplnění, která byla předtím s tímto přednastavením vytvořena. Pokud v panelu uložíte nové přednastavení přes stávající, nebude to mít žádný vliv na doplnění, která byla předtím s původním přednastavením vytvořena.

Každé přednastavení pohybu obsahuje určitý počet snímků. Když přednastavení aplikujete, bude rozsah doplnění vytvořený na časové ose obsahovat přesně tento počet snímků. Pokud už je na cílový objekt aplikováno doplnění jiné délky, rozsah doplnění se upraví tak, aby odpovídal délce zvoleného přednastavení pohybu. Až budete mít přednastavení aplikované, můžete na časové ose upravit délku rozsahu doplnění.

Přednastavení pohybu, která obsahují 3D pohyb, je možné aplikovat pouze na instance filmových klipů. Doplněné 3D vlastnosti nebudou aplikovány na grafické symboly, na symboly tlačítek ani na klasická textová pole. 2D nebo 3D přednastavení pohybu můžete aplikovat na libovolný 2D nebo 3D filmový klip.

Poznámka:

Přednastavení pohybu, které v 3D filmovém klipu animuje polohu na ose z, způsobí, že filmový klip bude zdánlivě měnit i svou polohu na osách x a y. Je to z toho důvodu, že pohyb podél osy z se řídí neviditelnými přímkami perspektivy, které vycházejí ze 3D úběžného bodu (ten se nastavuje v inspektoru vlastností dané instance 3D symbolu) a směřují k okrajům vymezené plochy.

Přednastavení pohybu aplikujete takto:

 1. Na vymezené ploše vyberte doplnitelný objekt. Pokud přednastavení pohybu aplikujete na objekt, který se nedá doplnit, zobrazí se dialogové okno umožňující převést tento objekt na symbol.

 2. V panelu Přednastavení pohybu vyberte přednastavení.

 3. Klikněte na panelu na tlačítko Aplikovat nebo zvolte z nabídky panelu příkaz Aplikovataktuálním umístění.

  Pohyb je aplikován tak, že začíná v aktuální pozici filmového klipu na vymezené ploše. Pokud je k přednastavení přiřazena cesta pohybu, objeví se na vymezené ploše cesta pohybu.

  Chcete-li aplikovat přednastavení tak, aby v aktuální pozici objektu na vymezené ploše končilo, klikněte se stisknutou klávesou Shift na tlačítko Aplikovat nebo vyberte z nabídky panelu příkaz Ukončitaktuálním umístění.

Přednastavení pohybu můžete aplikovat i na více vybraných snímků na samostatných vrstvách. Každý vybraný snímek ale musí obsahovat pouze jediný doplnitelný objekt.

Uložení doplnění jako vlastního přednastavení pohybu

Když si vytvoříte vlastní doplnění nebo změníte doplnění aplikované z panelu Přednastavení pohybu, budete ho moct uložit jako nové přednastavení pohybu. Nové přednastavení se objeví v panelu Přednastavení pohybu ve složce Vlastní přednastavení.

Uložení vlastního doplnění jako přednastavení:

 1. Vyberte jednu z následujících položek:
  • Rozpětí doplnění v časové ose
  • Objekt na vymezené scéně, na který bylo aplikováno vlastní doplnění
  • Cestu pohybu na vymezené ploše
 2. Klikněte na tlačítko Uložit výběr jako v panelu Přednastavení pohybu nebo v kontextové nabídce výběru zvolte příkaz Uložit jako přednastavení pohybu.

  Nové přednastavení se objeví v panelu Přednastavení pohybu. Aplikace Animate přednastavení uloží jako soubor XML. Soubory se ukládají do následujících složek:

  • Windows: <pevný disk>\Documents and Settings\<uživatel>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<jazyk>\Configuration\Motion Presets\

  • Mac: <pevný disk>/Users/<uživatel>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<jazyk>/Configuration/Motion Presets/

Poznámka:

Uložení, odstranění nebo přejmenování vlastních přednastavení nelze vrátit zpět.

Import přednastavení pohybu

Přednastavení pohybu se ukládají jako soubory XML. Doplnění přidáte na panel Přednastavení pohybu tak, že importujete jeho soubor XML. Přednastavení pohybu importovaná jako soubory XML se dají přidat pouze jako klasická doplnění.

 1. V nabídce panelu Přednastavení pohybu zvolte položku Importovat.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyhledejte soubor XML, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Aplikace Animate otevře soubor XML a přidá přednastavení pohybu na panel.

Export přednastavení pohybu

Přednastavení pohybu můžete exportovat jako soubory XML, které pak budete moct sdílet s ostatními uživateli aplikace Animate.

 1. V panelu Přednastavení pohybu vyberte přednastavení.

 2. V nabídce panelu zvolte položku Exportovat.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název a umístění souboru XML a klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění přednastavení pohybu

Přednastavení můžete z panelu Přednastavení pohybu odstranit. Při odstranění přednastavení aplikace Animate odstraní soubor XML z disku. Přednastavení, která byste mohli ještě někdy potřebovat, doporučujeme nejprve exportovat.

 1. V panelu Přednastavení pohybu vyberte přednastavení, které chcete odstranit.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V nabídce panelu zvolte položku Odstranit.
  • V panelu klikněte na tlačítko Odstranit položku.

Vytvoření náhledu vlastního přednastavení

Ke každému svému vlastnímu přednastavení pohybu můžete vytvořit i náhled. Uděláte to tak, že soubor SWF s náhledem doplněné animace uložíte do stejného adresáře jako soubor XML daného přednastavení pohybu.

 1. Vytvořte doplňovanou animaci a uložte ji jako vlastní přednastavení.
 2. Vytvořte soubor FLA, který obsahuje pouze ukázku doplnění. Uložte soubor FLA se zcela stejným názvem, jaký má vlastní přednastavení.
 3. Příkazem Publikovat vytvořte ze souboru FLA soubor SWF.

 4. Umístěte soubor SWF do stejné složky, ve které se nachází soubor XML vašeho přednastavení pohybu. Tyto soubory se ukládají do následujících složek:
  • Windows: <pevný disk>\Documents and Settings\<uživatel>\Local Settings\Application Data\Adobe\Animate CC\<jazyk>\Configuration\Motion Presets\
  • Mac: <pevný disk>/Users/<uživatel>/Library/Application Support/Adobe/Animate CC/<jazyk>/Configuration/Motion Presets/

Při výběru vlastního doplnění v panelu Přednastavení pohybu se nyní bude zobrazovat náhled.

Vytvoření animace doplnění

Kroky při vytváření doplňované animace.

Na úvod

Než se pustíte do animování vlastností, mějte na paměti následující:

Použití ActionScriptu není nutné.Podobně jako většina akcí v aplikaci Animate nevyžaduje animace žádný ActionScript. Pokud však chcete, můžete animaci pomocí ActionScriptu vytvořit.

Základy časové osy a úpravy vlastností. Než začnete pracovat s doplněními pohybu, seznamte se se základním použitím časové osy a úpravami vlastností. Základní informace viz téma Snímky a klíčové snímky.

Jednotlivé klíčové snímky vlastnosti můžete upravovat ve vymezené ploše, v inspektoru vlastností nebo v Editoru pohybu. Používání Editoru pohybu je při vytváření mnoha typů jednoduchých doplnění pohybu volitelné.

Editor pohybu je ve verzi Animate CC zastaralý.

Instance symbolů a pouze textová pole. Aplikace Animate doplňuje pouze instance symbolů a textová pole. Všechny ostatní typy objektů jsou při aplikování doplnění zahrnuty do symbolu. Instance symbolu mohou obsahovat vnořené symboly, které lze samostatně doplnit v jejich vlastní časové ose.

Jeden objekt na doplnění. Nejmenší stavební jednotka vrstvy doplnění je rozsah doplnění. Rozsah doplnění ve vrstvě doplnění může obsahovat pouze jednu instanci symbolu nebo textové pole. Instance symbolu se označuje jako cíl rozsahu doplnění. Jeden symbol však může obsahovat mnoho objektů.

Změna cíle. Při přidání druhého symbolu nebo textového pole do rozsahu doplnění dochází k nahrazení původního symbolu v doplnění. Cílový objekt doplnění můžete změnit přetažením jiného symbolu z knihovny na rozsah doplnění v časové ose nebo pomocí příkazu Změnit > Symbol > Zaměnit symbol. Symbol lze z vrstvy doplnění odstranit, aniž by došlo k odstranění nebo přerušení doplnění. Později pak můžete k doplnění přidat jinou instanci symbolu. Kdykoli také můžete změnit typ cílového symbolu nebo upravit symbol.

Úpravy cesty pohybu. Pokud doplnění obsahuje pohyb, na vymezené ploše se zobrazí cesta pohybu. Cesta pohybu označuje polohu doplňovaného objektu v jednotlivých snímcích. Cestu pohybu na vymezené ploše můžete upravit přetažením jejích řídicích bodů. Do vrstvy doplnění/inverzní kinematiky nelze přidat vodítko pohybu.

Informace o doplňování pomocí inverzní kinematiky naleznete v tématu Animace armatury.

Jak se přidává doplnění na časovou osu

Přidáte-li k objektu ve vrstvě doplnění, aplikace Animate provede jednu z následujících akcí:

 • Převede vrstvu na vrstvu doplnění.

 • Vytvoří novou vrstvu, která zachová původní pořadí překrývání objektů ve vrstvě.

Vrstvy se přidávají podle těchto pravidel:

 • Pokud ve vrstvě neexistují jiné objekty než ty ve výběru, změní se vrstva na vrstvu doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev dole (pod všemi ostatními objekty), aplikace Animate vytvoří vrstvu nad původní vrstvou. Tato nová vrstva obsahuje nevybrané položky. Původní vrstva se stane vrstvou doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev nahoře (nad všemi ostatními objekty), aplikace Animate vytvoří novou vrstvu. Výběr bude přesunut do nové vrstvy a tato vrstva se stane vrstvou doplnění.

 • Pokud je výběr v pořadí překrývání vrstev uprostřed (existují objekty nad i pod výběrem), aplikace Animate vytvoří dvě vrstvy. Jedna vrstva bude obsahovat nové doplnění a druhá nad ní bude obsahovat nevybrané položky v pořadí překrývání nahoře. Nevybrané položky dolní části pořadí překrývání zůstanou pod nově vloženými vrstvami, v původní vrstvě.

Vrstva doplnění může obsahovat rozsahy doplnění i statické snímky a kód jazyka ActionScript. Snímky vrstvy doplnění obsahující rozsah doplnění ale mohou obsahovat pouze doplňované objekty. Chcete-li do stejného snímku přidat další objekty, umístěte je do samostatných vrstev.

Animování polohy s doplněním

Chcete-li, aby se objekt přesunul nebo sklouzl přes vymezenou plochu:

 1. Vyberte na vymezené ploše instanci symbolu nebo textové pole pro doplnění. Objekt může být umístěn v následujících typech vrstev: normální, vodítko, maska a maskovaná.

  Pokud výběr obsahuje jiné objekty nebo obsahuje více objektů z vrstvy, nabídne aplikace Animate převedení výběru na symbol filmového klipu.

  Pokud chcete výběr invertovat, klikněte na objekt pravým tlačítkem a vyberte Invertovat výběr.

   
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte příkaz Vložit > Doplnění pohybu.

  • Klikněte na výběr nebo aktuální snímek pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) a z kontextové nabídky vyberte příkaz Vytvořit doplnění pohybu.

  Pokud se zobrazí dialogové okno „Převést výběr na symbol pro doplnění“, kliknutím na tlačítko OK převedete výběr na symbol filmového klipu.

  Pokud byl tento doplňovaný objekt jedinou položkou vrstvy, převede aplikace Animate vrstvu s objektem na vrstvu doplnění. Pokud se ve vrstvě nachází jiné objekty, aplikace Animate vloží vrstvy, aby bylo zachováno pořadí překrývání vrstev. Aplikace Animate umístí doplňovaný objekt do jeho vlastní vrstvy.

  Pokud byl původní objekt umístěn pouze v prvním snímku časové osy, bude délka rozsahu doplnění rovna jedné sekundě trvání. Pokud se původní objekt nacházel ve více sousedních snímcích, rozsah doplnění obsahuje počet snímků, které zabíral původní objekt.

 3. Přetažením libovolného konce rozsahu doplnění v časové ose zkraťte nebo prodlužte rozsah požadovaný počet snímků. Všechny existující klíčové snímky vlastnosti v doplnění se přesunou úměrně s koncem rozsahu.

  Chcete-li přesunout konec rozsahu bez přesouvání existujících klíčových snímků, přetáhněte konec rozsahu doplnění se stisknutou klávesou Shift.

 4. Chcete-li k doplnění přidat pohyb, umístěte přehrávací hlavu na snímek v rozsahu doplnění a poté přetáhněte objekt do nové polohy.

  Na vymezené ploše se objeví cesta pohybu, která označuje cestu z polohy v prvním snímku rozsahu doplnění do nové polohy. Protože jste explicitně definovali vlastnosti X a Y objektu, budou do snímku obsahujícího přehrávací hlavu přidány klíčové snímky vlastnosti pro X a Y. Klíčové snímky vlastnosti se v rozsahu doplnění zobrazují jako malé kosočtverečky.

  Poznámka:

  Časová osa ve výchozím nastavení zobrazuje klíčové snímky vlastnosti všech typů vlastností. Chcete-li zvolit, jaké typy klíčových snímků vlastnosti se mají zobrazovat, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Command (Mac) na rozsah doplnění a zvolte příkaz Zobrazit klíčové snímky > typ vlastnosti.

 5. Chcete-li určit další polohu objektu, umístěte přehrávací hlavu do jiného snímku v rozsahu doplnění a přetáhněte objekt na vymezené scéně do jiné polohy.

  Cesta pohybu se přizpůsobí tak, aby zahrnovala všechny určené polohy.

 6. K doplnění 3D natočení nebo pozice použijte nástroj 3D natočení nebo 3D posunutí. Nezapomeňte umístit přehrávací hlavu ve snímku tam, kde chcete přidat jako první klíčový snímek vlastnosti 3D.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit více doplnění najednou, umístěte doplnitelné objekty do více vrstev, všechny je vyberte a zvolte příkaz Vložit > Doplnění pohybu. Stejným způsobem můžete přednastavení pohybu aplikovat i na více objektů najednou.

Doplnění dalších vlastností pomocí inspektoru vlastností

Příkaz Vytvořit doplnění pohybu umožňuje animovat většinu vlastností instance symbolu nebo textového pole, například otočení, měřítko, průhlednost nebo odstín (pouze symboly a text modulu TLF). Můžete například upravit vlastnost alfa (průhlednost) instance symbolu tak, aby se na obrazovce objevil postupně. Seznam vlastností, které lze animovat pomocí doplnění pohybu najdete v tématu Doplnitelné objekty a vlastnosti.

 1. Vyberte na vymezené ploše instanci symbolu nebo textové pole.

  Pokud výběr obsahuje jiné objekty nebo obsahuje více objektů z vrstvy, nabídne aplikace Animate převedení výběru na symbol filmového klipu.

 2. Vyberte příkaz Vložit > Doplnění pohybu.

  Pokud se zobrazí dialogové okno „Převést výběr na symbol pro doplnění“, kliknutím na tlačítko OK převedete výběr na symbol filmového klipu.

  Když doplnění aplikujete na objekt, který existuje pouze v jediném klíčovém snímku, přesune se přehrávací hlava na poslední snímek nového doplnění. V ostatních případech zůstává přehrávací hlava na stejném místě.

 3. Umístěte přehrávací hlavu do snímku rozsahu doplnění, kde chcete určit hodnotu vlastnosti.

  Přehrávací hlavu můžete umístit do kteréhokoli jiného snímku rozsahu doplnění. Doplnění začíná s hodnotami vlastností určenými v prvním snímku rozsahu doplnění, který je vždy klíčovým snímkem vlastnosti.

 4. U vybraného objektu na vymezené ploše nastavte hodnotu nepolohové vlastnosti, například alfa (průhlednost), natočení nebo zkosení. Hodnotu lze nastavit pomocí inspektoru vlastností nebo pomocí jednoho z nástrojů na panelu Nástroje.

  Z aktuálního snímku rozsahu se stane klíčový snímek vlastnosti.

  Poznámka:

  Můžete zobrazit různé typy klíčových snímků vlastnosti v rozsahu doplnění. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) na rozsah doplnění a z kontextové nabídky vyberte příkaz Zobrazit klíčové snímky > typ vlastnosti.

 5. Přesouváním přehrávací hlavy po časové ose lze sledovat náhled doplnění na vymezené ploše.

 6. Chcete-li přidat další klíčové snímky vlastnosti, přesuňte přehrávací hlavu do požadovaného snímku v rozsahu a v inspektoru vlastností nastavte hodnotu vlastnosti.

Přidání dalšího doplnění do stávající vrstvy doplnění

Do stávající vrstvy doplnění lze přidat další doplnění. To umožňuje při vytváření obsahu Animate s animací používat méně vrstev.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přidejte do vrstvy prázdný klíčový snímek (Vložit > Časová osa > Prázdný klíčový snímek), přidejte do tohoto klíčového snímku nějaké položky a pak položky doplňte.
  • Vytvořte doplnění v samostatné vrstvě a poté rozsah přetáhněte do požadované vrstvy.
  • Přetáhněte statický snímek z jiné vrstvy do vrstvy doplnění a poté k objektu ve statickém snímku přidejte doplnění.
  • Přetažením se stisknutou klávesou Alt zduplikujete existující rozsahu ze stejné nebo jiné vrstvy.
  • Zkopírujte a vložte rozsah doplnění ze stejné nebo jiné vrstvy.
Poznámka:

Cílový objekt doplnění pohybu můžete kopírovat do schránky v libovolném snímku rozsahu doplnění.

Úpravy cesty pohybu animace s doplněním

Cestu doplnění pohybu můžete upravit nebo změnit následujícími způsoby:

 • změnou polohy objektu v libovolném snímku rozpětí doplnění,

 • přesunutím celé cesty pohybu do jiného umístění na vymezené ploše,

 • změnou tvaru nebo velikosti cesty pomocí nástrojů výběr, dílčí výběr nebo volná transformace,

 • změnou tvaru nebo velikosti cesty pomocí panelu Transformace nebo inspektoru vlastností,

 • použitím příkazů v nabídce Změnit > Transformovat,

 • aplikováním vlastního tahu jako cesty pohybu,

 • použitím Editoru pohybu.

Pomocí volby Vždy zobrazovat cesty pohybu můžete zobrazit všechny cesty pohybu ve všech vrstvách na vymezené ploše zároveň. Toto zobrazení může být užitečné, pokud navrhujete více animací na různých cestách pohybu, které se navzájem protínají. Když je vybrána cesta pohybu nebo rozsah doplnění, lze vybrat tuto volbu z nabídky voleb inspektoru vlastností.

Úpravy tvaru cesty pohybu nástroji výběr a dílčí výběr

Nástroje výběr a dílčí výběr můžete použít ke změně tvaru cesty pohybu. Pomocí nástroje výběr můžete přetažením změnit tvar segmentu. Klíčové snímky vlastností v doplnění se zobrazí na cestě jako řídicí body. Pomocí nástroje Dílčí výběr můžete na cestě zobrazit řídicí body a Bézierova táhla, které odpovídají jednotlivým klíčovým snímkům vlastnosti poloha. Tato táhla můžete použít ke změně tvaru cesty okolo klíčových snímků vlastnosti poloha.

Když vytváříte nelineární cesty pohybu jako je například kruh, můžete nechat doplňovaný objekt při pohybu po této cestě otáčet. Abyste zachovali stálou orientaci vzhledem k cestě, vyberte v inspektoru vlastností volbu Orientovat podle cesty.

Doplněné objekty neorientované v cestě pohybu (vlevo) a orientované v cestě pohybu (vpravo).

 1. V panelu nástrojů klikněte na nástroj výběr.

 2. Klikněte na cílovou instanci doplnění, aby cesta pohybu na vymezené ploše byla viditelná.

 3. Přetažením libovolného segmentu cesty pohybu nástrojem výběr změňte tvar cesty. Segment předtím nevybírejte kliknutím.

 4. Chcete-li na cestě zobrazit řídicí body Bézierovy křivky bodu klíčového snímku vlastnosti, klikněte na nástroj dílčí výběr a poté klikněte na cestu.

  Body klíčových snímků vlastnosti se na cestě pohybu objeví jako malé řídicí body (kosočtverečky).

 5. Chcete-li přesunout řídicí bod, přetáhněte ho nástrojem dílčí výběr.

 6. Chcete-li upravit křivku cesty okolo řídicího bodu, přetáhněte táhla řídicího bodu Bézierovy křivky nástrojem dílčí výběr.

  Pokud nedojde k rozšíření táhel, můžete táhla rozšířit přetáhnutím za řídicí bod se stisknutou klávesou Alt.

 7. Chcete-li odstranit kotevní bod, klikněte na něj pomocí nástroje Odstranit kotevní bod. Většina kotevních bodů generovaných pomocí nástroje výběr jsou hladké body. Chcete-li kotevní bod změnit, klikněte na něj nástrojem pro změnu kotevního bodu. Kotva se změní na úhlový bod.

 8. Můžete rovněž z bodu vysunout nová Bézierova táhla a nastavit jejich polohu stejným způsobem jako u běžného kotevního bodu.
  Poznámka:

  Kotevní body nelze na cestu přidávat pomocí nástroje přidat kotevní bod.

Změna polohy doplňovaného objektu

Nejjednodušším způsobem úprav cesty pohybu je přesunutí cílové instance doplnění na vymezené ploše v libovolném snímku rozsahu doplnění. Pokud aktuální snímek ještě klíčový snímek vlastnosti neobsahuje, aplikace Animate ho do něj přidá.

 1. Umístěte přehrávací hlavu do snímku, do kterého chcete přesunout cílovou instanci.
 2. Nástrojem výběr přetáhněte cílovou instanci do nového umístění na vymezené ploše.

Cesta pohybu se aktualizuje tak, aby zahrnovala nové umístění. Všechny ostatní klíčové snímky vlastnosti na cestě pohybu zůstanou ve svém původním umístění.

Změna umístění cesty pohybu na vymezené ploše

Můžete přetáhnout celou cestu pohybu ve vymezené ploše nebo nastavit její umístění v inspektoru vlastností.

 1. V panelu nástrojů klikněte na nástroj výběr.
 2. Vyberte cestu pohybu jedním z následujících úkonů:
  • Klikněte na rozsah doplnění v časové ose a potom klikněte na cestu pohybu na vymezené ploše.
  • Klikněte na doplňovaný objekt na vymezené ploše a potom klikněte na cestu pohybu.
  • Přetáhněte rámeček kolem cesty pohybu i cílové instance, abyste je vybrali obě.
 3. Přesuňte cestu pohybu jedním z následujících úkonů:
  • Přetáhněte cestu do požadovaného umístění na vymezené ploše.
  • inspektoru vlastností nastavte hodnoty X a Y cesty. Hodnoty X a Y platí pro levý horní roh ohraničovacího rámečku cesty pohybu.
  • Přesuňte cestu pohybu pomocí šipek.
Poznámka:

Chcete-li přesunout cílovou instanci doplnění a cestu pohybu určením umístění cesty pohybu, vyberte obě a v inspektoru vlastností zadejte polohu X a Y. Chcete-li přesunout doplněný objekt, který žádnou cestu pohybu nemá, vyberte ho a v inspektoru vlastností zadejte polohu X a Y.

Úpravy cesty pohybu nástrojem Volná transformace

 1. V panelu nástrojů klikněte na nástroj Volná transformace.

 2. Nástrojem Volná transformace klikněte na cestu pohybu. Neklikejte na cílovou instanci doplnění.

 3. Pomocí nástroje Volná transformace změňte velikost, zkosení nebo otočení cesty.

Poznámka:

Libovolné transformace můžete na cestě pohybu provádět také tak, že ji vyberete nástrojem dílčí výběr a poté stiskněte klávesu Ctrl (Windows) nebo Command (Mac). Stisknutím klávesy zobrazíte stejné ovládací prvky jako u nástroje Volná transformace. Následně můžete tažením se stisknutou klávesou provádět transformace.

Přehrávací hlava je na prvním snímku doplnění, a proto se změna velikosti bude vztahovat na všechny doplňované snímky. Žádné nové klíčové snímky vlastnosti nebudou vytvořeny.

Odstranění cesty pohybu z doplnění

 1. Vyberte ve vymezené ploše cestu pohybu poklepáním nástrojem výběr.

 2. Stiskněte klávesu Delete.

Kopírování cesty pohybu jako tahu

 1. Vyberte ve vymezené ploše poklepáním cestu pohybu.

 2. Zvolte položky Úpravy > Kopírovat.

Poté můžete vložit cestu do jiné vrstvy jako tak nebo jako cestu pohybu pro jiné doplnění pohybu.

Použití vlastního tahu jako cesty pohybu

Tah ze samostatné vrstvy nebo časové osy lze použít jako cestu pohybu doplnění.

 1. Vyberte tah ve vrstvě oddělené od vrstvy doplnění a zkopírujte ho do schránky.

  Tah nesmí být zavřený. Lze použít pouze nepřerušené tahy.

 2. časové ose vyberte rozsah doplnění.

 3. Ponechejte rozsah doplnění vybraný a vložte tah.

  Animate tah použije jako novou cestu vybraného rozsahu doplnění. Cílová instance doplnění se nyní bude přesouvat podél nového tahu.

 4. Chcete-li obrátit cílový a koncový bod doplnění, klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) na rozsah doplnění a v kontextové nabídce rozsahu doplnění vyberte příkaz Cesta pohybu > Obrátit cestu.

Používání pohyblivých klíčových snímků vlastnosti

Pohyblivé klíčové snímky vlastnosti jsou klíčovými snímky, které nejsou spojeny se specifickým snímkem v časové ose. Aplikace Animate upraví polohu pohyblivých klíčových snímků tak, aby rychlost pohybu byla v celém doplnění konzistentní.

Pohyblivé klíčové snímky jsou dostupné pouze pro prostorové vlastnosti X, Y a Z. Jsou užitečné, když upravíte cestu pohybu ve vymezené ploše přetažením doplněných objektů do jiných míst v různých snímcích. Úprava cest pohybu tímto způsobem často vytváří segmenty, ve kterých je pohyb rychlejší nebo pomalejší než segmenty jiné. Tak tomu je proto, že počet snímků v segmentu cestu je vyšší nebo nižší než segmenty jiné.

Použití pohyblivých klíčových snímků vlastnosti je užitečné pro vytvoření rychlosti animace konzistentní v celém doplnění. Když jsou klíčové snímky vlastnosti nastaveny na pohyb, aplikace Animate nastaví jejich pozici v rozpětí doplnění tak, aby se doplněné objekty přesouvaly ve stejné vzdálenosti v každém snímku doplnění. Poté můžete použít náběh/výběh a upravit pohyb tak, aby zrychlení na počátku a konci doplnění mělo realistický vzhled.

Když vložíte do doplnění vlastní cestu, aplikace Animate nastavuje klíčové snímky vlastnosti na pohyblivé již ve výchozím nastavení.

Povolení pohyblivých klíčových snímků pro celé doplnění:

 • Klikněte na rozsah doplnění v časové ose se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a v kontextové nabídce vyberte volbu Cesta pohybu > Přepnout klíčové snímky na pohyblivé.

Povolení pohybu pro pohyblivé klíčové snímky vlastnosti v doplnění:

 • Klikněte s klávesou Ctrl (Windows) nebo s klávesou Command (Mac) na klíčové snímky vlastnosti v panelu Editor pohybu a v místní nabídce vyberte pohyb. Další informace o Editoru pohybu viz Úpravy křivek vlastností v Editoru pohybu.

Když jsou klíčové snímky vlastnosti nastaveny na pohyblivé, zobrazí se v Editoru pohybu jako oblé tečky namísto čtverečků.

Poznámka:

Pokud povolíte pohyblivé klíčové snímky pro rozsah doplnění a pak je vypnete, klíčové snímky si uchovají své umístění v rozsahu, který je výsledkem povolení pohybu.

Cesta pohybu s vypnutými pohyblivými klíčovými snímky. Povšimněte si nerovnoměrného rozložení snímků, což vede k nerovnoměrné rychlosti pohybu.

Stejná cesta pohybu se zapnutými pohyblivými klíčovými snímky vede k rovnoměrnému rozložení snímků po cestě a rovnoměrné rychlosti pohybu.

Úprava rozsahů doplnění animace na časové ose

Když v aplikaci Animate vytváříte animaci, je často vhodné si nejdříve nastavit v časové ose rozsahy doplnění. Když si určíte úvodní uspořádání objektů ve vrstvách a snímcích, můžete pak doplnění dokončit změnou hodnot doplněných vlastností v inspektoru vlastností nebo Editoru pohybu.

Chcete-li vybrat rozsah doplnění a snímky v časové ose, proveďte některý z následujících úkonů. Zkontrolujte, zda je ve všeobecných předvolbách (Úpravy > Předvolby) zapnuta možnost Výběr založený na rozmezí.

 • Chcete-li vybrat celý rozsah doplnění, klikněte na něj.

 • Chcete-li vybrat více rozsahů doplnění, včetně nesousedních, přidržte klávesu Shift a klikněte na všechny požadované rozsahy.

 • Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden snímek, klikněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) v rozsahu na tento snímek.

 • Chcete-li v rozsahu vybrat více sousedních snímků, táhněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) v rozsahu.

 • Chcete-li vybrat snímky z více rozsahů doplnění v různých vrstvách, táhněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) přes více vrstev.

 • Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden klíčový snímek vlastnosti, klikněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) na příslušný klíčový snímek vlastnosti. Pak ho můžete přetáhnout do nového umístění.

Úplný seznam klávesových modifikátorů pro práci s rozsahy doplnění na časové ose je k dispozici na webu Flashthusiast.com.

Přesunutí, duplikování a odstranění rozsahu doplnění

 • Chcete-li přesunout rozsah do nového umístění ve stejné vrstvě, přetáhněte ho.

  Poznámka: Zamčením vrstvy zabráníte úpravám na vymezené ploše, ale ne na časové ose. Přesunutím rozsahu do jiného rozsahu spotřebujete překrývající se snímky v druhém rozsahu.

 • Chcete-li přesunout rozsah doplnění do jiné vrstvy, přetáhněte rozsah do požadované vrstvy nebo jej zkopírujte a vložte do nové vrstvy..

  Rozsah doplnění můžete přetáhnout do stávající normální vrstvy, vrstvy doplnění, vrstvy vodítka, vrstvy masky a maskované vrstvy. Pokud je nová vrstva normální prázdná vrstva, stane se z ní vrstva doplnění.

 • Chcete-li rozsah duplikovat, přetáhněte rozsah se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac) do nového umístění v časové ose nebo rozsah zkopírujte a vložte.

 • Chcete-li rozsah odstranit, vyberte rozsah a z kontextové nabídky rozsah zvolte příkaz Odstranit snímky nebo Vymazat snímky.

Úpravy sousedních rozsahů doplnění

 • Chcete-li přesunout dělicí čáru mezi dvěma sousedními rozsahy doplnění, přetáhněte ji.

  Obě doplnění se přepočítají.

 • Chcete-li oddělit počáteční a koncový snímek dvou sousedních rozsahů doplnění, přetáhněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac) počáteční snímek druhého rozsahu.

  Tímto způsobem lze mezi dvěma rozsahy vytvořit místo pro další snímky.

 • Chcete-li rozdělit rozsah doplnění na dva samostatné rozsahy, klikněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) na jeden snímek v rozsahu a poté z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Rozdělit pohyb.

  Oba rozsahy doplnění mají stejnou cílovou instanci.

  Poznámka: Pohyb nelze rozdělit, máte-li vybraný víc než jeden snímek. Pokud byl u rozděleného doplnění použit náběh/doběh, nemusí se tato dvě menší doplnění pohybovat úplně stejně jako původní doplnění.

 • Chcete-li spojit dva sousední rozsahy, vyberte oba rozsahy a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Spojit pohyby.

Úpravy délky rozsahu doplnění

 • Chcete-li změnit délku animace, přetáhněte levý nebo pravý okraj rozsahu doplnění.

  Přetažením okraje jednoho rozsahu do snímků druhého rozsahu dojde k nahrazení snímků druhého rozsahu.

 • Chcete-li, aby se doplňovaný objekt nacházel na vymezené ploše i mimo doplnění, přetáhněte se stisknutou klávesou Shift počáteční nebo koncový snímek jeho rozsahu doplnění. Aplikace Animate přidá snímky na konec rozsahu a tyto snímky nebude doplňovat.

  Můžete také vybrat snímek za rozsahem doplnění ve stejné vrstvě a stisknout klávesu F6.Aplikace Animate rozšíří rozsah doplnění a do vybraného snímku přidá klíčový snímek vlastnosti pro všechny vlastnosti. Pokud stisknete klávesu F5, přidá Animate snímky, nepřidá ale k vybranému snímku klíčový snímek vlastnosti.

  Poznámka:Chcete-li přidat statické snímky na konec rozsahu bezprostředně sousedícího s jiným rozsahem, napřed přesunutím sousedního rozsahu uvolněte místo pro nové snímky.

Přidání a odstranění snímků v rozsahu doplnění

 • Chcete-li odstranit snímky z rozsahu, tažením se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) vyberte snímky a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Odstranit snímky.

 • Chcete-li vyjmout snímky z rozsahu, tažením se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) vyberte snímky a poté z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Vyjmout snímky.

 • Chcete-li vložit snímky do stávajícího rozsahu doplnění, tažením se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) vyberte snímky, které chcete nahradit, a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Vložit snímky.

  Prostým vložením celého rozsahu do jiného rozsahu se nahradí celý druhý rozsah.

Nahrazení a odstranění cílové instance doplnění

Chcete-li nahradit cílovou instanci rozsahu doplnění, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte rozsah a přetáhněte nový symbol z panelu Knihovna na vymezenou plochu.

 • Vyberte nový symbol v panelu Knihovna a cílovou instanci doplnění na vymezené ploše a zvolte položky Upravit > Symbol > Zaměnit symbol.

 • Vyberte rozsah a vložte instanci symbolu nebo text ze schránky.

Chcete-li odstranit cílovou instanci rozsahu doplnění, aniž by bylo odstraněno doplnění, vyberte rozsah a stiskněte klávesu Delete.

Zobrazování a úpravy klíčových snímků vlastnosti rozsahu doplnění

 • Chcete-li zobrazit snímky obsahující klíčové snímky různých vlastností v určitém rozsahu, vyberte rozsah, v kontextové nabídce rozsahu zvolte Zobrazit klíčové snímky a potom v podnabídce zvolte typ vlastnosti.

 • Chcete-li z rozsahu odstranit nějaký klíčový snímek vlastnosti, kliknutím s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) ho vyberte a potom na něj klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Ctrl (Mac) a u vlastnosti, u které chcete tento klíčový snímek smazat, vyberte příkazVymazat klíčový snímek.

 • Chcete-li do rozsahu přidat klíčové snímky pro určitou vlastnost, vyberte kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) jeden nebo více snímků v rozsahu. Pak klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Vložit klíčový snímek > typ vlastnosti. Aplikace Animate přidá do vybraných snímků klíčové snímky vlastnosti. Klíčový snímek vlastnosti lze také přidat nastavením vlastnosti cílové instance ve vybraném snímku.

 • Chcete-li do rozsahu přidat klíčový snímek vlastnosti pro všechny typy vlastností, umístěte přehrávací hlavu do snímku, do kterého chcete klíčový snímek přidat, a zvolte příkaz Vložit > Časová osa > Klíčový snímek nebo stiskněte klávesu F6.

 • Chcete-li obrátit směr pohybu doplnění, zvolte v kontextové nabídce rozsahu příkaz Cesta pohybu > Obrátit cestu.

 • Chcete-li změnit rozsah doplnění na statické snímky, vyberte rozsah a z kontextové nabídky rozsahu zvolte příkaz Odstranit doplnění.

 • Chcete-li převést rozsah doplnění na animaci po jednotlivých snímcích, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Převést na animaci po jednotlivých snímcích.

 • Chcete-li přesunout klíčový snímek vlastnosti do jiného snímku ve stejném rozsahu doplnění nebo do jiného rozsahu doplnění, použijte klepnutí s klávesou Ctrl (Windows) nebo s klávesou Command (Mac) na klíčový snímek vlastnosti a vyberte jej, pak přetáhněte klíčový snímek vlastnosti do nového umístění.

 • Chcete-li zkopírovat klíčový snímek vlastnosti do jiného umístění v rozsahu doplnění, použijte klepnutí s klávesou Ctrl (Windows) nebo s klávesou Command (Mac) na klíčový snímek vlastnosti a vyberte jej, pak přetáhněte se stisknutou klávesou Alt klíčový snímek vlastnosti do nového umístění.

Přidání nebo odebrání klíčových snímků 3D vlastnosti do doplnění

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přidejte 3D vlastnosti pomocí 3D nástrojů na panelu nástrojů.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo klikněte s klávesou Ctrl (Mac) do rozsahu doplnění v Časové ose a vyberte 3D doplnění z místní nabídky.
  • Pokud rozsah doplnění neobsahuje žádné 3D klíčové snímky vlastnosti, aplikace Animate je přidá ke každé stávající poloze X a Y a klíčovému snímku vlastnosti otočení. Pokud rozsah doplnění již obsahuje 3D klíčové snímky vlastnosti, aplikace Animate je odebere.

Přesunutí nebo duplikace rozsahu doplnění

Rozsah doplnění a části rozsahu doplnění můžete duplikovat nebo přesunout jejich přetažením v panelu časové osy.

 • Přetažením rozsahu doplnění je přesuňte do jiného umístění v časové ose.

 • Přetažením rozsahu doplnění se stisknutou klávesou Alt je v novém umístění v časové ose duplikujete.

Kopírování a vložení doplnění pohybu

Doplněné vlastnosti můžete kopírovat z jednoho rozsahu doplnění do druhého. Doplněné vlastnosti se aplikují na nový cílový objekt, ale umístění cílového objektu se nezmění. Díky tomu můžete doplnění aplikovat z jedné oblasti vymezené plochy na objekt v jiné oblasti, aniž byste museli nový cílový objekt přemístit.

 1. Vyberte rozsah doplnění obsahující doplněné vlastnosti, které chcete kopírovat.
 2. Zvolte položky Úpravy > Časová osa > Kopírovat pohyb.

 3. Vyberte rozsah doplnění, který přijme kopírované doplnění.
 4. Vyberte položkyÚpravy > Časová osa > Vložit pohyb.

  Animate použije doplněné vlastnosti v cílovém rozsahu doplnění a upraví jeho délku tak, aby se shodovala s kopírovaným rozsahem doplnění.

  Chcete-li doplnění pohybu zkopírovat na panel Akce nebo ho použít v jiném projektu jako skript ActionScript®, použijte příkaz Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0.

Kopírování a vložení vlastností doplnění pohybu

Můžete kopírovat vlastnosti z vybraného snímku do jiného ve stejném rozsahu doplnění nebo v jiném rozsahu doplnění. Hodnoty vlastností se přidají pouze do snímků, které byly při vložení vlastností vybrány. Kopírované hodnoty vlastností barevných efektů, filtrů a 3D vlastností jsou vloženy pouze v případě, že na doplněné objekty v tomto snímku již byly tyto barevné efekty, filtry nebo 3D vlastnosti dříve aplikovány. Vlastnosti 2D polohy nelze vkládat do 3D doplnění.

Tyto pokyny předpokládají, že v předvolbách (Úpravy > Předvolby) je zapnuta možnost Výběr založený na rozmezí.

 1. Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden snímek, klikněte na snímek se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Command+Alt (Macintosh).
 2. Klikněte na vybraný snímek pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Command (Mac) a z kontextové nabídky zvolte příkaz Kopírovat vlastnosti.

 3. Vyberte jeden snímek pro přijetí zkopírovaných vlastností kliknutím se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) na příslušný snímek.

  Cílový snímek musí být v rozsahu doplnění.

 4. Chcete-li vložit zkopírované vlastnosti do vybraného snímku, postupujte následujícím způsobem:
  • Chcete-li vložit všechny kopírované vlastnosti, klikněte na snímek cílového rozsahu doplnění pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Command (Mac) a z kontextové nabídky zvolte příkaz Vložit vlastnosti.
  • Chcete-li vložit pouze některé kopírované vlastnosti, klikněte na snímek cílového rozsahu doplnění pravým tlačítkem (Windows) nebo s klávesou Command (Mac) a z kontextové nabídky zvolte příkaz Vložit vlastnosti jinak. Vyberte vlastnosti, které chcete vložit, v zobrazeném dialogovém okně a klikněte na tlačítko OK.

Pro každou vkládanou vlastnost ve vybraném snímku vytvoří aplikace Animate klíčový snímek vlastnosti a znovu interpoluje doplnění pohybu.

Převod rozsahu doplnění mezi animací snímek po snímku

Rozsah klasického doplnění nebo doplnění pohybu je možné převést na animaci po jednotlivých snímcích. V animaci snímek po snímku obsahuje každý snímek samostatné klíčové snímky (nikoliv klíčové snímky vlastností), který každý obsahuje samostatnou instanci animovaného symbolu. Animace po jednotlivých snímcích neobsahuje interpolované hodnoty vlastností. Další informace viz Animace po jednotlivých snímcích.

 1. Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo podržte klávesu Ctrl a klikněte (Mac) na rozsah doplnění, který chcete převést, a v místní nabídce vyberte příkaz Převést na animaci po jednotlivých snímcích.

(V aplikaci Animate CC zastaralé) Kopírování pohybu pomocí skriptu v jazyce ActionScript 3.0

U dokumentů Animate, které používají ActionScript 3.0, můžete vlastnosti definující doplnění pohybu na časové ose zkopírovat jako ActionScript 3.0 a tento pohyb pak aplikovat na jiný symbol. Tuto akci proveďte buď na panelu Akce, nebo přímo ve zdrojových souborech (například v souborech tříd).

Pomocí tříd fl.motionmůžete skript jazyka ActionScript generovaný aplikací Animate přizpůsobit pro svůj konkrétní projekt. Další informace viz třídy fl.motion v dokumentu ActionScript 3.0 Language and Components Reference (Referenční příručka jazyka ActionScript 3.0 a jeho komponent).

Příkaz Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0 může zachytit následující vlastnosti doplnění pohybu:

 • Poloha

 • Měřítko

 • Zkosení

 • Natočení

 • Bod transformace

 • Barva

 • Režim prolnutí

 • Orientace vůči cestě

 • Nastavení bitmapového ukládání do vyrovnávací paměti

 • Náběh a doběh

 • Filtry

 • 3D natočení a poloha

 1. Vyberte v časové ose rozsah doplnění nebo ve vymezené ploše objekt obsahující doplnění pohybu, které chcete kopírovat.

  Pro zkopírování v kódu jazyka ActionScript 3.0 lze vybrat pouze jeden rozsah doplnění nebo doplněný objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte položky Úpravy > Časová osa > Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0.
  • Klikněte ve vymezené ploše na rozsah doplnění nebo doplněnou instanci pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac) a zvolte příkaz Kopírovat pohyb jako ActionScript 3.0.

  Aplikace Animate zkopíruje kód skriptu jazyka ActionScript 3.0, který popisuje vybrané doplnění pohybu, do vaší systémové schránky. Kód popisuje doplnění jako animaci snímek po snímku.

  Až budete chtít zkopírovaný kód použít, vložte ho na panel Akce v dokumentu Animate obsahujícím instanci symbolu, do které chcete kopírované doplnění vložit. Zrušte komentář řádku, který volá funkci addTarget(), a nahraďte text <instance name goes here> na tomto řádku názvem instance symbolu, který chcete animovat.

  Chcete-li pojmenovat instanci symbolu, který chcete pomocí vkládaného skriptu jazyka ActionScript animovat, vyberte tuto instanci ve vymezené ploše a název zadejte v inspektoru vlastností.

  Název instance doplnění pohybu můžete také pojmenovat tak, že v časové ose vyberete rozsah doplnění a název pro toto doplnění pohybu zadáte v inspektoru vlastností. Pak můžete v kódu jazyka ActionScript 3.0 odkazovat na tento rozsah doplnění.

  Další informace o animování pomocí jazyka ActionScript 3.0 viz třídy fl.motion v dokumentu Referenční příručka jazyka ActionScript 3.0 a jeho komponent.

Práce s doplněními pohybu uloženými jako soubory XML

V aplikaci Animate lze s doplněními pohybu pracovat jako se soubory XML. Aplikace Animate umožňuje používat u libovolného doplnění pohybu nativně tyto příkazy:

 • Kopírovat pohyb jako XML
 • Exportovat pohyb jako XML
 • Importovat pohyb jako XML
Kopírovat pohyb jako XML   Umožňuje kopírování vlastností pohybu aplikovaných na libovolný objekt na vymezené ploše v daném snímku.
 1. Vytvořte doplnění pohybu.
 2. Vyberte libovolný snímek na časové ose.
 3. Klikněte na položku Příkazy > Kopírovat pohyb jako XML.
Vlastnosti pohybu se zkopírují do schránky jako data XML. Se souborem XML pak můžete pracovat v libovolném textovém editoru.   Exportovat pohyb jako XML   Slouží k exportu vlastností pohybu aplikovaných na libovolný objekt na vymezené ploše do souboru XML, který lze uložit.
 1. Vytvořte doplnění pohybu.
 2. Klikněte na položku Příkazy > Exportovat pohyb jako XML.
 3. Přejděte do vhodného umístění, kam chcete soubor uložit.
 4. Zadejte název souboru XML a klikněte na tlačítko Uložit.
Doplnění pohybu bude vyexportováno jako soubor XML do zadaného umístění.   Importovat pohyb jako XML   Umožňuje importovat stávající soubor XML, který má definovány vlastnosti pohybu.
 1. Vyberte libovolný objekt na vymezené ploše.
 2. Klikněte na položku Příkazy > Importovat pohyb jako XML.
 3. Přejděte do příslušného umístění a vyberte soubor XML. Klikněte na tlačítko OK.
 4. V dialogu Vložit pohyb jinak vyberte vlastnosti, které chcete použít u vybraného objektu.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
 

Viz také
 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?