Importování článků za pomoci souborů sidecar.xml s informací o cestě

Při importování článků můžete využít dva základní postupy:

Importování článků ze složky: Pokud chcete použít tuto metodu, vyberte v dialogovém okně Import článku možnost „Import jednoho článku“ nebo „Import více článků“ a označte složku se zdrojovými soubory. Při použití této metody je nezbytné mít připraveny řádně strukturované názvy souborů a složek. Po označení možnosti „Import více článků“ je možné volitelně vybrat také soubor sidecar.xml s metadaty pro článek. Standardní soubor sidecar.xml se musí nacházet na stejné úrovni spolu s podsložkami článku. Informace o importování článků za použití této metody naleznete v tématu Strukturalizace složek pro importování článků.

Importování článků uvedených v souboru sidecar.xml: Pokud v dialogovém okně Import článku vyberete možnost „Import za pomoci souboru sidecar.xml“, označte soubor sidecar.xml s potřebnými názvy umístění souboru. Tato možnost je užitečná obzvláště při importování dokumentů aplikace InDesign s alternativním rozvržením nebo při importování souborů z různých umístění. Uvedená metoda je k dispozici pouze v aplikaci InDesign CS6 nebo novější.

Poznámka:

Při použití možnosti „Import za pomoci souboru sidecar.xml“ nelze k importování dokumentů vybrat standardní soubor sidecar.xml. Namísto toho je třeba použít formát sidecar.xml s potřebnými názvy umístění souborů.

Možnosti importování článku

Vzorový soubor sidecar.xml s informací o cestě

Dále naleznete příklad souboru sidecar.xml s informací o cestě pro folia s dvojitou orientací. Tento příklad zahrnuje tři různé typy článků: článek z aplikace InDesign s alternativním rozvržením, dvojici dokumentů InDesign _h a _v a článek HTML.

Nástroj pro tvorbu souborů sidecar.xml bohužel nepodporuje vytváření nového formátu souboru sidecar.xml s informací o cestě. Proto doporučujeme stáhnout a upravit vzorový soubor sidecar.xml a podle potřeby do něj přidat elementy, případně je odstranit.

Stáhnout

Pomocí tohoto souboru sidecar.xml s informací o cestě můžete naimportovat dva články aplikace InDesign a článek HTML.

Nastavení souboru sidecar.xml s informací o cestě

Záznamy v souboru sidecar.xml s informací o cestě obsahují elementy <contentSource> definující umístění zdrojových souborů. V případě článků InDesign je třeba určit umístění a rozvržení zdrojových souborů. U článků HTML se určuje složka obsahující datové zdroje HTML.

Každá část <entry> určuje umístění a metadata článku.

Informace o názvu cesty (InDesign)

Část <contentSource> obsahuje informace o typu a umístění zdrojových souborů článku.

V případě elementu <sourceFormat> jsou platné hodnoty „indd“ pro zdrojové soubory InDesign a „html“ pro zdrojové soubory HTML.

V případě elementu <customTocIcon> určete podle potřeby název cesty k souboru s obrázkem pro obsah. Jestliže si přejete obrázek pro obsah nechat vygenerovat, tento element nepoužívejte nebo nezadávejte jeho hodnotu. Element <customTocIcon> použijte pouze v případě souborů InDesign, nikoli u souborů HTML. U souborů HTML stačí jednoduše zadat do cílové složky soubor s obsahem formátu PNG na stejné úrovni se souborem HTML.

Vytvořte části <sourceFile_v> pro články folií s orientací pouze na výšku, <sourceFile_h> pro články folií pouze na šířku nebo použijte obě možnosti pro folia s dvojí orientací. V souboru InDesign zadejte název cesty v rámci elementu <location>. V případě dokumentů s alternativním rozvržením určete název rozvržení (např. „iPad V“) u elementu <layoutName> tak, jak je uvedeno na panelu Stránky v aplikaci InDesign.

Element <layoutName> je zapotřebí pouze u dokumentů InDesign s alternativním rozvržením. 

Platné formáty názvu cesty:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Poznámka:

V systému Mac OS doporučujeme při kopírování cesty kliknout pravým tlačítkem na soubor, vybrat možnost Získat informace a zkopírovat cestu do panelu Informace. Vložte název cesty a následně na její konec zadejte nebo vložte název souboru. V systému Windows přidržte klávesu Shift, klikněte pravým tlačítkem na soubor v nástroji Průzkumník a vyberte možnost Kopírovat jako cestu.

Informace o názvu cesty (HTML)

Během importování článku HTML určete název složky v rámci elementu <sourceFolder>. Uvedená složka by měla obsahovat soubor HTML volitelně se souborem pro obsah ve formátu PNG a podsložky s ostatními datovými zdroji HTML. Pokud si přejete rozdílný obsah HTML zobrazit v rozvržení na výšku a na šířku, doplňte podle potřeby názvy souborů HTML o přípony _v a _h. Můžete mít tak ve stejné složce uloženy soubory „index_v.html“ a „index_h.html“.

Další elementy

Platné hodnoty elementů <isAd>, <isFlattenedStack> a <isTrustedContent> jsou „true“ a „false“. Hodnota elementu <isFlattenedStack> určuje, jestli je v článku HTML zapnutá funkce Pouze horizontální posouvání, a hodnota elementu <isTrustedContent> určuje, jestli je aktivní možnost Povolit přístup k informacím o oprávnění.

Mezi platné hodnoty pro <smoothScrolling> patří „always“, „portrait“, „landscape“ a „never“. Výchozí hodnotou je „never“, což znamená, že posouvání se přitahuje na stránky.

Mezi platné hodnoty <articleAccess> patří „free“, „metered“ a „protected“ („bezplatný“, „měřený“ a „chráněný“).

Pro metadata Byline můžete použít <byline> nebo <author>.

Do záznamu <section> zadejte řetězec znaků, například „Životní styl“.

Pořadí částí <entry> určuje pořadí článků v projektu při vytvoření folia nebo jeho aktualizaci. Pořadí elementů v každé části <entry> není důležité.

Importování článků pomocí souboru sidecar.xml s informací o cestě

  1. Vytvořte soubor sidecar.xml s názvem cesty ke zdrojovým souborům. Název souboru musí být „sidecar.xml“.

  2. Na panelu Folio Builder zvolte v nabídce panelu příkaz Import článku.

  3. Vyberte možnost Import za pomoci souboru sidecar.xml, určete soubor sidecar.xml s informací o cestě a vyberte možnost OK.

Poznámka:

Při vytváření více folií na základě stejné sady dokumentů s alternativním rozvržením je jednou z možností vytvoření souboru sidecar.xml, jeho zkopírování do jiné složky a následně úprava hodnot elementu <layoutName> zkopírovaného souboru sidecar.xml.

Správa souborů sidecar.xml

Řešení potíží se souborem sidecar.xml

Neplatný prvek contentSource v souboru sidecar.xml

Tato chybová zpráva se může zobrazit v následujících situacích:

  • Uvedené zdrojové soubory nejsou k dispozici nebo je nelze otevřít.
  • Název cesty obsahuje neplatné znaky. Pokud například používáte ke kopírování názvu cesty terminál, budou před mezerami v názvu cesty uvedena zpětná lomítka (\). Tato zpětná lomítka je třeba odstranit.
  • Formát článku HTML obsahuje element <customTocIcon>.

Při použití funkce Import za pomoci souboru sidecar.xml nelze použít element folderName.

Při použití možnosti „Import za pomoci souboru sidecar.xml“ jste uvedli standardní soubor sidecar.xml namísto souboru sidecar.xml s informací o cestě. Použijte soubor sidecar.xml s informací o cestě nebo možnost Importovat více článků popsanou v tématu Strukturalizace složek pro importování článků.

Při použití možnosti Import více článků nesmí soubor sidecar.xml obsahovat element contentSource.

Pokud se zobrazí tato chyba, vybrali jste možnost Import více článků pro importování složky s foliem, která obsahuje soubor sidecar.xml s informací o cestě. Použijte standardní soubor sidecar.xml spolu s možností Import více článků, nebo vyberte možnost „Import za pomoci souboru sidecar.xml“ a použijte soubor sidecar.xml s informací o cestě.

V přiřazeném dokumentu InDesign nebylo možné k tomuto článku vyhledat rozvržení na výšku / na šířku.

Uvedená hodnota elementu <layoutName> je neplatná. Otevřete dokument InDesign, zkontrolujte název rozvržení na panelu Stránky a podle potřeby soubor sidecar.xml upravte.

Použití souborů sidecar.xml s informací o cestě k aktualizaci metadat

Elementy <metadataUpdateOnly/> můžete použít jako přímé podřízené prvky elementu <sidecar> a stanovit tak, že se nebudou vytvářet nové články. Pokud bude zjištěna přítomnost elementu <metadataUpdateOnly/>, budou při importu souboru sidecar.xml aktualizována metadat stávajících článků (podle hodnot elementu <articleName>).

Při použití elementu <metadataUpdateOnly/> jsou elementy <sourceFile_v>, <sourceFile_h> a <sourceFolder> volitelné, a pokud je použijete, budou ignorovány.

Jestliže si přejete aktualizovat metadata stávajících článků, upravte soubor sidecar.xml, vložte element <metadataUpdateOnly/> ihned za element <sidecar> a naimportujte soubor sidecar.xml pomocí možnosti „Import za pomoci souboru sidecar.xml“ v dialogovém okně Import článku.

Pokud budete chtít aktualizovat metadata ve stávajících článcích, vložte element metadataUpdateOnly ihned za přidružený element.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?