Informace o malovacích nástrojích, přednastaveních a volbách

Adobe Photoshop poskytuje několik nástrojů pro malování a úpravu barvy obrazu. Nástroje Štětec a Tužka fungují jako tradiční kreslicí nástroje – barva se v nich aplikuje pomocí tahů štětce. Nástroje jako guma, rozmazání a rozostření upravují stávající barvy v obraze. V pruhu voleb každého malovacího nástroje můžete nastavit způsob aplikování barev na obraz a zvolit některou z přednastavených špiček stopy. Viz Galerie malovacích nástrojů.

Přednastavené stopy a nástroje

Sadu voleb stopy si můžete uložit do přednastavení, abyste měli rychlý přístup k často používaným vlastnostem stop. Photoshop obsahuje několik vzorových přednastavených stop. Můžete začít s těmito přednastaveními a upravit je, abyste vytvořili nové efekty. Mnoho originálních přednastavených stop je k dispozici ke stažení na webu.

Přednastavení lze rychle vybrat pomocí nástroje pro výběr barvy přednastavené stopy v pruhu voleb. Můžete tak dočasně změnit velikost a tvrdost přednastavené stopy.

Chcete-li si uchovat upravené vlastnosti špičky a další nastavení z pruhu voleb, jako je krytí, hustota nebo barva, můžete si je uložit jako přednastavení nástrojů. Více informací o přednastaveních nástrojů viz Vytváření a používání přednastavených nástrojů.

Volby špičky stopy

Volby špičky stopy spolu s nastavením v pruhu voleb řídí způsob aplikování barvy. Barvy můžete aplikovat postupně, s měkkými okraji, tahy s velkou stopou, s různou dynamikou stopy, s různými volbami prolnutí a se stopami různých tvarů. Pomocí tahů stopou štětce můžete aplikovat texturu a simulovat tak malování na plátně nebo uměleckých papírech. Můžete také simulovat postřik pomocí rozprašovače (airbrushe). Volby špičky stopy se nastavují v panelu Stopa. Viz Panel Stopa – přehled.

Pokud pracujete s tabletem, můžete ovládat způsob aplikování barvy s použitím přítlaku, úhlu, natočení nebo kolečka pera. Volby tabletů se nastavují na panelu Stopa a v pruhu voleb.

Rada odborníka: Základy stop štětců

Rada odborníka: Základy stop štětců
Expert Andy Anderson ukazuje, jak používat stopy štětce k malování, korekcím a úpravám obrazu.
Andy Anderson – InfiniteSkills

Malování nástrojem štětec nebo tužka

Nástroje štětec a tužka malují v obraze s platnou barvou popředí. Nástroj štětec vytváří měkké tahy barvy. Nástroj tužka vytváří čáry s ostrými okraji.

Poznámka:

Nástrojem pro natočení lze natočit plátno, což může usnadnit malování. Viz Používání nástroje natočení zobrazení

 1. Zvolte barvu popředí. (Viz Volba barvy v paletě nástrojů.)

 2. Vyberte nástroj Štětec  nebo Tužka .
 3. Na panelu Přednastavené stopy vyberte stopu. Viz Výběr přednastavené stopy.

 4. V pruhu voleb nastavte možnosti nástroje pro režim, krytí, atd.

 5. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Kliknutím a přetažením zahajte malování v obrazu.
  • Chcete‑li nakreslit rovnou čáru, klepněte na počáteční bod v obrazu. Pak podržte Shift a klepněte na koncový bod.
  • Když používáte nástroj štětec jako rozprašovač a chcete barvu ztmavit, podržte stisknuté tlačítko myši bez tažení.

Volby malovacích nástrojů

Nastavte následující volby v pruhu voleb. Pro jednotlivé nástroje jsou dostupné různé volby.

Režim

Nastavuje metodu prolnutí barvy, kterou malujete, se spodními stávajícími obrazovými body. Dostupné režimy se mění podle právě vybraného nástroje. Režimy malování jsou podobné jako režimy prolnutí vrstev. Další informace najdete v části Režimy prolnutí.

Krytí

Nastavuje průhlednost aplikované barvy. Při malování v určité oblasti nepřekročí krytí nastavenou úroveň bez ohledu na to, kolikrát přejedete ukazatelem přes tuto oblast před uvolněním tlačítka myši. Pokud znovu vedete tah přes plochu, aplikujete další barvu odpovídající nastavenému krytí. 100 % krytí je neprůhledné.

Hustota

Nastavuje rychlost aplikování barvy při pohybu ukazatele přes určitou oblast. Při malování přes určitou oblast se stisknutým tlačítkem myši se množství barvy postupně zvyšuje podle nastavení hustoty až do nastaveného krytí. Pokud například nastavíte krytí na 33 % a hustotu na 33 %, dojde při každém přesunu ukazatele přes plochu k posunu barvy o 33 % k barvě stopy. Celkové množství přesáhne 33 % krytí pouze v případě, že uvolníte tlačítko myši a provedete další tah přes stejnou oblast.

Poznámka:

Stisknutím jedné číselné klávesy nastavíte krytí nástroje v 10% násobcích (stisknutím jedničky nastavíte krytí na 10 %; stisknutím nuly nastavíte krytí na 100 %). Stisknutím dvou číselných kláves nastavíte konkrétní krytí. Chcete-li nastavit položku Hustota, stiskněte klávesu Shift a číselné klávesy.

Rozprašovač 

Simuluje malování rozprašovačem. Když držíte tlačítko myši a pohybujete ukazatelem přes plochu, malba se postupně přidává. Volby tvrdosti stopy, krytí a hustoty ovládají rychlost a množství aplikované malby. Kliknutím na tlačítko můžete tuto volbu zapnout nebo vypnout.

Automaticky mazat

(Pouze nástroj tužka) Maluje barvou pozadí přes plochy obsahující barvu popředí. Vyberte barvu popředí, kterou chcete vymazat, a barvu pozadí, na kterou ji chcete změnit. (Viz Automatické mazání s nástrojem tužka.)

Tlaková tlačítka tabletu   

Přitlačením pera potlačíte krytí a nastavení velikosti z panelu Stopa.

Výběr předvoleb kurzoru

Nástroje pro malování mají tři možné kurzory: standardní kurzor (ikona z palety nástrojů), zaměřovací kříž  a kurzor, jehož velikost a tvar odpovídají právě zvolené špičce stopy.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Kurzory (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Kurzory (Mac OS).
 2. Vyberte požadované kurzory jak v oblasti Kreslicí kurzory, tak v oblasti Ostatní kurzory. Vzorové kurzory se mění v závislosti na vybraných volbách. Pro kurzor špičky stopy zvolte velikost a určete, zda má kurzor obsahovat zaměřovací kříž.
  • Normální špička stopy omezuje velikost kurzoru na plochy v tahu stopou, jejichž krytí je 50 % nebo větší.
  • Plná velikost špičky stopy nastaví velikost kurzoru na celou plochu ovlivněnou tahem stopou. Pro měkké stopy tím vznikne větší velikost kurzoru než při nastavení Normální, protože se zahrnou i oblasti tahu stopou s menším krytím.

Poznámka:

Chcete-li kombinovat různé typy kurzorů, vyberte buď možnost Zobrazit ve špičce stopy nitkový kříž, nebo Během kreslení zobrazit pouze nitkový kříž. Nebo v nástrojích Pero či Štětec stiskněte klávesu Caps Lock, čímž přepnete mezi standardním kurzorem a zaměřovacím křížem.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online