Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Pracovní postup při vytváření animace snímků

V aplikaci Photoshop můžete pomocí panelu Časová osa vytvářet snímky animace. Každý snímek představuje určitou konfiguraci vrstev.

Poznámka:

Animace můžete vytvářet také s použitím časové osy a klíčových snímků. Viz Vytváření animací založených na časové ose.

Photoshop: Pracovní postup při vytváření animace snímků
Ilustrace animace. Obraz kola je na své vlastní vrstvě; poloha vrstvy se mění v každém snímku animace.

Chcete-li v aplikaci Photoshop vytvářet animace na základě snímků, použijte následující obecný pracovní postup.

Otevřete nový dokument

Pokud ještě nejsou viditelné, otevřete také panely Časová osa a Vrstvy. Zkontrolujte, že panel Časová osa je v režimu animace snímků. Uprostřed panelu Časová osa kliknutím na šipku dolů zvolte možnost Vytvořit animaci snímků a poté klikněte na tlačítko vedle šipky.

Přidejte novou vrstvu nebo převeďte vrstvu pozadí

Protože vrstvu pozadí nelze animovat, přidejte novou vrstvu nebo převeďte vrstvu pozadí na normální vrstvu. Viz Převádění pozadí a vrstev.

Přidejte do animace obsah

Pokud animace zahrnuje několik objektů, které se animují nezávisle na sobě, nebo pokud chcete změnit barvu objektu nebo zcela změnit obsah snímku, vytvořte jednotlivé objekty v samostatných vrstvách.

Přidejte snímek na panel Časová osa

Vyberte snímek

Upravte vrstvy pro vybraný snímek

Proveďte některý z následujících úkonů:

 • Zapněte nebo vypněte viditelnost jednotlivých vrstev.

 • Změňte polohu objektů nebo vrstev, aby se obsah vrstvy pohyboval.

 • Změnit krytí vrstvy, aby se obsah postupně objevoval nebo vytrácel.

 • Změňte režim prolnutí vrstev.

 • Přidejte vrstvám styly.

  Photoshop nabízí nástroje pro zachování stejných charakteristik vrstvy ve všech snímcích. Další informace naleznete v části Sjednocení vlastností vrstvy ve snímcích animace.

Přidejte další snímky a podle potřeby vrstvy upravte

Počet snímků, které můžete vytvořit, je omezen pouze velikostí paměti, která je dostupná pro Photoshop.

Pomocí příkazu Doplnit můžete generovat nové snímky s postupnými změnami mezi dvěma stávajícími snímky na panelu. Tímto způsobem lze rychle vytvořit animaci objektu pohybujícího se přes obrazovku nebo postupného vytrácení nebo objevování objektu. Viz Vytváření snímků pomocí doplnění snímků.

Nastavte dobu zpoždění snímků a volby opakování

Každému snímku můžete přiřadit dobu zpoždění (trvání) a můžete nastavit opakování, aby animace běžela jednou, několikrát nebo nepřetržitě. Viz Určení doby zpoždění v animacích snímkůUrčení opakování v animacích snímků.

Zobrazte náhled animace

Při vytváření animace ji můžete přehrávat s použitím ovládacích prvků v panelu Časová osa. Pak pomocí příkazu Uložit pro web zobrazte náhled animace ve webovém prohlížeči. Viz Náhled optimalizovaných obrazů ve webovém prohlížeči.

Optimalizujte animaci pro efektivní stahování

Animaci uložte

Animaci snímků lze uložit třemi různými způsoby:

 • Uložte ji jako animovaný GIF pomocí příkazu Uložit pro web.

 • Uložte ji ve formátu aplikace Photoshop (PSD), aby ji bylo možné později upravit.

 • Uložte ji jako sekvenci obrazů, video ve formátu QuickTime nebo jako samostatné soubory. Viz také Export souborů videa nebo sekvence obrazů.

Přidání snímků do animace

Přidání snímků je prvním krokem při vytváření animace. Pokud máte otevřený obraz, panel Časová osa zobrazuje obraz jako první snímek nové animace. Každý přidaný snímek je na začátku kopií předcházejícího snímku. Pak snímek upravíte pomocí panelu Vrstvy.

 1. Zkontrolujte, že panel Časová osa je v režimu animace snímků.

 2. Klikněte na tlačítko Duplikovat vybrané snímky .

Vybírání snímků animace

Před začátkem práce se snímkem musíte snímek vybrat jako platný snímek. Obsah platného snímku se objeví v okně dokumentu.

Na panelu Časová osa je platný snímek označen tenkým rámečkem (uvnitř šedého zvýraznění výběru) kolem miniatury snímku. Vybrané snímky jsou označeny šedým zvýrazněním kolem miniatur snímků.

Výběr jednoho snímku animace

 1. Na panelu Časová osa proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na snímek.

  • Kliknutím na tlačítko Vybrat následující snímek  přepněte na následující snímek v řadě.

  • Kliknutím na tlačítko Vybrat předchozí snímek  přepněte na předchozí snímek v řadě.

  • Kliknutím na tlačítko Vybrat první snímek  přepněte na první snímek v řadě.

Výběr více snímků animace

 1. Na panelu Časová osa proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte více sousedících snímků kliknutím na druhý snímek se stisknutou klávesou Shift. Do výběru se přidá druhý snímek a všechny snímky mezi prvním a druhým snímkem.

  • Vyberte více nesousedících snímků kliknutím na další snímky se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS). Snímky, na které kliknete, se přidají k výběru.

  • Chcete-li vybrat všechny snímky, použijte příkaz Vybrat všechny snímky z nabídky panelu.

  • Odznačte snímek ve výběru více snímků kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

Úpravy snímků animace

 1. Na panelu Časová osa vyberte jeden nebo více snímků.

 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li upravit obsah objektů ve snímcích animace, pomocí panelu Vrstvy změňte vrstvy v obrazu, které ovlivňují příslušný snímek.
  • Chcete-li změnit polohu objektu ve snímku animace, vyberte vrstvu obsahující tento objekt na panelu Vrstvy a přetáhněte ji do nové polohy.

  Poznámka:

  Lze vybrat a změnit umístění několika snímků. Pokud ale přetáhnete více nesousedících snímků, umístí se snímky na novém místě vedle sebe.

  • Chcete-li obrátit pořadí snímků animace, z nabídky panelu zvolte možnost Obrátit snímky.

  Poznámka:

  Snímky spolu nemusejí sousedit, obrátit můžete libovolné vybrané snímky.

  • Chcete-li vybrané snímky odstranit, vyberte v nabídce panelu Časová osa volbu Odstranit snímek nebo klikněte na ikonu odstranění a pak kliknutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. Také můžete přetáhnout vybraný snímek na ikonu odstranění.

Sjednocení vlastností vrstvy ve snímcích animace

Tlačítka sjednocení (Sjednotit polohu vrstvy, Sjednotit viditelnost vrstvy a Sjednotit styl vrstvy) na panelu Vrstvy určují, jak se změny atributů provedené v aktivním snímku animace aplikují na ostatní snímky ve stejné vrstvě. Když je tlačítko sjednocení vybrané, změny příslušného atributu se provedou ve všech snímcích v aktivní vrstvě; když tlačítko není vybrané, aplikují se změny pouze na aktivní snímek.

Volba Přenést snímek 1 na panelu Vrstvy také určuje, jak se změny atributů provedené v prvním snímku animace aplikují na ostatní snímky ve stejné vrstvě. Když je tato volba vybraná, můžete změnit atribut v prvním snímku, a všechny následující snímky v aktivní vrstvě se změní ve vztahu k prvnímu snímku (a zachová se již vytvořená animace).

Sjednocení vlastností vrstvy

 1. Na panelu Časová osa změňte atribut na jeden snímek.

 2. Na panelu Vrstvy klikněte na Sjednotit polohu vrstvy , Sjednotit viditelnost vrstvy  nebo Sjednotit styl vrstvy . Tím aplikujete změněný atribut na všechny ostatní snímky v aktivní vrstvě.

Přenesení snímku 1

 1. Na panelu Vrstvy vyberte volbu Přenést snímek 1.
 2. Na panelu Časová osa změňte atribut pro první snímek.

  Změněný atribut se aplikuje (poměrně) na všechny následující snímky ve vrstvě.

Poznámka:

Změny snímků můžete přenést také tak, že se stisknutou klávesou Shift vyberete libovolnou skupinu po sobě jdoucích snímků ve vrstvě a změníte některý atribut libovolného z vybraných snímků.

Zobrazení nebo skrytí tlačítek pro sjednocení vrstev

 1. Z nabídky panelu Vrstvy zvolte Volby animace a pak zvolte jednu z následujících možností:

  Automaticky

  Zobrazí tlačítka pro sjednocení vrstev vždy, když je panel Časová osa otevřený.

  Vždy zobrazit

  Zobrazí tlačítka pro sjednocení vrstev bez ohledu na to, zda je panel Časová osa otevřený, nebo zavřený.

  Vždy skrýt

  Skryje tlačítka pro sjednocení vrstev bez ohledu na to, zda je panel Časová osa otevřený, nebo zavřený.

Kopírování snímků s vlastnostmi vrstev

Abyste porozuměli tomu, co se stane při kopírování a vkládání snímku, představte si snímek jako duplikovanou verzi obrazu s danou konfigurací vrstev. Když snímek zkopírujete, kopírujete konfiguraci vrstev (včetně nastavení viditelnosti, polohy a dalších vlastností každé vrstvy). Když snímek vložíte, aplikujete tuto konfiguraci vrstev na cílový snímek.

 1. Na panelu Časová osa vyberte jeden nebo více snímků, které chcete kopírovat.

 2. Z nabídky panelu zvolte možnost Kopírovat snímek nebo Kopírovat snímky.
 3. Vyberte cílový snímek nebo snímky v současné animaci nebo v jiné animaci.
 4. Z nabídky panelu zvolte možnost Vložit snímek nebo Vložit snímky.
 5. Vyberte metodu vložení:

  Nahradit snímky

  Nahradí vybrané snímky zkopírovanými snímky. Nepřidají se žádné nové vrstvy. Vlastnosti každé stávající vrstvy se v cílových snímcích nahradí vlastnostmi každé zkopírované vrstvy. Když vložíte snímky do jiného obrazu, přidají se do obrazu nové vrstvy; v cílových snímcích jsou ale viditelné pouze vložené vrstvy (existující vrstvy jsou skryté).

  Vložit přes výběr

  Přidá obsah vkládaných snímků jako nové vrstvy do obrazu. Když vložíte snímky do stejného obrazu, použití této volby zdvojnásobí počet vrstev v obraze. V cílových snímcích jsou nově vložené vrstvy viditelné a původní vrstvy jsou skryté. V ostatních snímcích jsou nově vložené vrstvy skryté.

  Vložit před výběr nebo Vložit za výběr

  Přidá kopírované snímky před nebo za cílový snímek. Když vložíte snímky do jiného obrazu, přidají se do obrazu nové vrstvy; ale v nových snímcích jsou viditelné pouze vložené vrstvy (existující vrstvy jsou skryté).

 6. (Volitelně) Chcete-li na panelu Vrstvy vložené vrstvy svázat, vyberte Svázat přidané vrstvy.

  Tato volba funguje pouze při vkládání snímků do jiného dokumentu. Zvolte ji, pokud plánujete změnit polohu vložených vrstev jako jednotek.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Vytváření snímků pomocí doplnění snímků

(Anglický název této funkce tweening je odvozený z termínu „in betweening“, což je tradiční termín používaný při animování pro popis tohoto procesu.) Doplnění (také nazývané interpolace) podstatně redukuje čas potřebný k vytváření efektů animace jako je stmívání nebo roztmívání, nebo pohyb prvku přes snímek. Doplněné mezilehlé snímky můžete po jejich vytvoření individuálně dále upravit.

Příkaz Doplnit se používá k automatickému přidání nebo modifikování řady snímků mezi dvěma existujícími snímky – rovnoměrnou změnou vlastností vrstvy (polohy, krytí nebo parametrů efektu) mezi novými snímky se vytvoří dojem pohybu. Pokud například chcete, aby se vrstva postupně vytrácela, nastavte krytí vrstvy v počátečním snímku na 100 %; pak nastavte krytí stejné vrstvy v koncovém snímku na 0 %. Když doplníte mezilehlé snímky mezi tyto dva snímky, krytí vrstvy se bude v nových snímcích postupně zmenšovat.

Photoshop: Vytváření snímků pomocí doplnění snímků
Použití doplnění pohybu k animování polohy textu

 1. Chcete-li doplnit mezilehlé snímky pro určitou vrstvu, vyberte ji na panelu Vrstvy.
 2. Vyberte jeden snímek nebo více sousedících snímků.
  • Pokud vyberete jeden snímek, můžete zvolit, zda chcete doplnit mezilehlé snímky s použitím předcházejícího nebo následujícího snímku.

  • Pokud vyberete dva sousední snímky, přidají se nové snímky mezi ně.

  • Pokud vyberete více než dva snímky, operace doplnění změní existující snímky mezi prvním a posledním vybraným snímkem.

  • Když vyberete první a poslední snímek animace, považují se tyto snímky za sousední a mezilehlé snímky se přidají za poslední snímek. (Tato metoda doplnění mezilehlých snímků je užitečná v případě, že je nastavené vícenásobné opakování animace.)

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na panelu Časová osa  klikněte na tlačítko Doplnění.

  • V nabídce panelu vyberte možnost Doplnit.

 4. Určete vrstvu nebo vrstvy, které se budou v přidaných snímcích měnit:

  Všechny vrstvy

  Změní všechny vrstvy ve vybraném snímku nebo snímcích.

  Vybraná vrstva

  Změní pouze právě vybranou vrstvu ve vybraném snímku nebo snímcích.

 5. Určete atributy vrstvy, které chcete měnit:

  Poloha

  V nových snímcích se rovnoměrně mění poloha obsahu vrstvy mezi polohou v počátečním a koncovém snímku.

  Krytí

  Rovnoměrně se mění krytí nových snímků mezi počátečním a koncovým snímkem.

  Efekty

  Rovnoměrně se mění parametry nastavení efektu vrstvy mezi počátečním a koncovým snímkem.

 6. Pokud jste v kroku 2 vybrali jeden snímek, z nabídky Doplnit mezilehlé s zvolte, kam se přidají nové snímky:

  Následující snímek

  Přidá snímky mezi vybraný snímek a následující snímek. Tato volba není k dispozici když vyberete poslední snímek na panelu Časová osa.

  První snímek

  Přidá snímky mezi poslední snímek a první snímek. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když na panelu Časová osa vyberete poslední snímek.

  Předcházející snímek

  Přidá snímky mezi vybraný snímek a předcházející snímek. Tato volba není k dispozici když vyberete první snímek na panelu Časová osa.

  Poslední snímek

  Přidá snímky mezi první snímek a poslední snímek. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když na panelu Časová osa vyberete první snímek.

 7. V poli Snímky k přidání zadejte hodnotu nebo pomocí šipky Nahoru nebo Dolů vyberte počet snímků. (Tato volba není k dispozici, pokud jste vybrali více než dva snímky.)
 8. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání nové vrstvy pro každý nový snímek

Příkaz Vytvořit novou vrstvu pro každý nový snímek automaticky přidá novou vrstvu viditelnou v novém snímku, ale skrytou v ostatních snímcích. Touto volbou ušetříte čas, když vytváříte animaci, která vyžaduje přidání nového vizuálního elementu do každého snímku.

 1. V nabídce panelu Časová osa vyberte možnost Vytvořit novou vrstvu pro každý nový snímek.

  Zaškrtnutí označuje, že je tato volba zapnutá.

Skrytí vrstev ve snímcích animace

Když vytvoříte novou vrstvu, je automaticky viditelná ve všech snímcích animace.

 • Chcete-li nové vrstvy zobrazit pouze v aktivních snímcích, odznačte na panelu Časová osa volbu pro zobrazení nových vrstev ve všech snímcích.

 • Chcete-li vrstvu v určitém snímku skrýt, vyberte snímek a poté skryjte požadovanou vrstvu na panelu Vrstvy.

Určení doby zpoždění v animacích snímků

Můžete nastavit zpoždění – dobu, po kterou se snímek zobrazuje – pro jeden snímek nebo pro více snímků v animaci. Doba zpoždění se zobrazuje v sekundách. Zlomky sekund se zobrazí jako desetinné hodnoty. Například čtvrtina sekundy se určí jako 0,25. Pokud nastavíte zpoždění pro platný snímek, každý snímek, který poté vytvoříte, použije tuto hodnotu zpoždění.

 1. Na panelu Časová osa vyberte jeden nebo více snímků.

 2. Klikněte na hodnotu Zpoždění pod vybraným snímkem. Zobrazí se kontextová nabídka.
 3. Určete zpoždění:
  • Zvolte hodnotu z rozbalovací nabídky. (Naposledy použitá hodnota se objeví na konci nabídky.)

  • Zvolte Jiné, zadejte hodnotu v dialogovém okně Nastavit zpoždění snímku a klikněte na OK. Pokud jste vybrali více snímků, použije se pro všechny snímky hodnota zpoždění nastavená pro jeden snímek.

Výběr metody odstranění snímku

Metoda odstraňování snímků určuje, zda se před zobrazením následujícího snímku odstraní současný snímek. Metoda odstraňování se nastavuje pro animace, které mají průhledné pozadí. Metoda odstraňování určí, zda bude aktuální snímek viditelný skrz průhledné oblasti následujícího snímku.

Photoshop: Metody odstraňování snímků
Metody odstraňování snímků

A. Snímek s průhledným pozadím s volbou Obnovit na pozadí B. Snímek s průhledným pozadím s volbou Neodstraňovat 

Ikona metody odstraňování označuje, zda je snímek nastavený na Neodstraňovat , nebo Odstraňovat . (Když je metoda odstraňování nastavena na Automaticky, nezobrazí se žádná ikona.)

 1. Vyberte snímek nebo snímky, pro které chcete zvolit metodu odstraňování.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na miniaturu snímku. Zobrazí se kontextová nabídka metody odstraňování.
 3. Zvolte metodu odstranění:

  Automaticky

  Určí metodu odstranění současného snímku automaticky. Současný snímek se odstraní, pokud následující snímek obsahuje průhledné vrstvy. Pro většinu animací dává výchozí volba Automaticky požadované výsledky.

  Poznámka:

  Aby bylo možné zachovat snímky, které obsahují průhlednost, při použití volby optimalizace Odstranění nadbytečných bodů vyberte metodu odstraňování Automaticky.

  Neodstraňovat

  Zachová současný snímek a přidá k zobrazení následující snímek. Současný snímek (a předcházející snímky) se mohou zobrazit skrz průhledné oblasti následujícího snímku. Přesný náhled animace s volbou Neodstraňovat můžete zobrazit pomocí webového prohlížeče.

  Odstraňovat

  Před zobrazením následujícího snímku úplně odstraní současný snímek. V každém okamžiku se zobrazí pouze jeden snímek (a současný snímek není viditelný skrz průhledné oblasti následujícího snímku).

Určení opakování v animacích snímků

Volbou opakování určíte, kolikrát se při přehrávání zopakuje sekvence animace.

 1. V levém dolním rohu panelu Časová osa klikněte na políčko Volby opakování.

 2. Vyberte volbu opakování: Jednou, Třikrát, Stále nebo Jiné.
 3. Pokud jste vybrali Jiné, zadejte hodnotu v dialogovém okně Nastavit počet opakování a klikněte na OK.

  Poznámka:

  Volby opakování lze nastavit také v dialogovém okně Uložit pro web. Další informace naleznete v části Uložit pro web a zařízení – přehled.

Odstranění celé animace

 1. V nabídce panelu Časová osa vyberte možnost Odstranit animaci.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online