Načtení obrazů a textur pro filtry

Některé filtry umožňují při vytváření efektu načíst a použít jiné obrazy, například textury a mapy přestavění. Jsou to filtry Conté pastel, Přestavět, Sklo, Světelné efekty, Hrubé pastely, Texturování, Podmalba a Jiný. Ne všechny tyto filtry načítají obrazy nebo textury stejným způsobem.

 1. Zvolte požadovaný filtr z příslušné podnabídky.
 2. V dialogovém okně filtru zvolte z rozbalovací nabídky Textura příkaz Načíst texturu a najděte a otevřete obraz textury.

  Všechny textury musí být ve formátu aplikace Photoshop. Většina filtrů použije z barevného souboru pouze data ve stupních šedi.

Nastavení ovladačů textury a povrchu skla

Filtry Hrubé pastely, Podmalba, Sklo, Conté pastel a Texturování mají volby textury, které umožňují vykreslit obraz, jako kdyby byl namalovaný na různých typech povrchu, jako je plátno a cihly, nebo jako byste si obraz prohlíželi skrz různé povrchy, například skleněné bloky nebo ledové sklo.

 1. Z nabídky Filtr zvolte Umělecký > Hrubé pastely, Umělecký > Podmalba, Deformace > Sklo, Skica > Conté pastel nebo Textura > Texturování.
 2. Z nabídky Textura zvolte typ textury nebo zvolte Načíst texturu a vyberte soubor aplikace Photoshop.
 3. Přetažením jezdce Měřítko zvětšete nebo zmenšete velikost vzorku textury.
 4. Přetažením jezdce Reliéf (pokud je k dispozici) nastavte hloubku povrchu textury.
 5. Vyberte Invertovat, chcete-li zaměnit tmavé a světlé oblasti v textuře.
 6. Z nabídky Směr světla (pokud je dostupná) vyberte směr, ze kterého světelný zdroj osvětluje texturu.

Určení obsahu nedeformovaných oblastí

Filtry Přestavět, Střih a Vlna v podnabídce Deformace a filtr Posun v podnabídce Jiný umožňují vybrat způsob vyplnění oblastí nedefinovaných (nebo nechráněných) filtry:

Přetočit dokola

Vyplní nedefinovanou oblast obsahem z protilehlého okraje obrazu.

Opakovat okrajové body

Rozšíří barvy obrazových bodů podél okraje obrazu v určeném směru. Pokud mají okrajové body různé barvy, může tato volba vést ke vzniku proužků.

Nastavit na pozadí (pouze filtr Posun)

Vyplní vybranou oblast aktuální barvou pozadí.

Aplikování filtru Prach a škrábance

 1. Zvolte Filtr > Šum > Prach a škrábance.
 2. Podle potřeby nastavte měřítko náhledu tak, aby byla vidět oblast obsahující šum.
 3. Přetáhněte jezdec Práh zcela doleva na nulu, abyste mohli zkontrolovat všechny obrazové body ve výběru nebo v obraze.

  Volba Práh určuje, nakolik musí být hodnoty obrazových bodů odlišné, aby se odstranily.

  Poznámka:

  Jezdec Práh má jemnější ovládání pro hodnoty od 0 do 128 – představující nejběžněji používané rozmezí – než pro hodnoty od 128 do 255.

 4. Přetáhněte jezdec Poloměr doleva nebo doprava nebo zadejte do textového pole hodnotu v rozsahu od 1 do 16 obrazových bodů. Hodnota Poloměr určuje velikost oblasti, ve které se vyhledávají odlišné obrazové body.

  Zvýšením poloměru se obraz rozostří. Použijte nejmenší hodnotu, která stačí k odstranění defektů.

 5. Zadáváním hodnoty nebo tažením jezdce postupně zvyšujte hodnotu prahu až k nejvyšší možné hodnotě, která defekty ještě odstraní.

Aplikování filtru Přestavět

Filtr Přestavět posune výběr s použitím hodnoty barvy z mapy přestavění – hodnota 0 znamená maximální záporné posunutí, hodnota 255 znamená maximální kladné posunutí a hodnota šedé 128 nezpůsobí žádné posunutí. Pokud má mapa jen jeden kanál, obraz se posune podél diagonály definované poměrem vodorovného a svislého měřítka. Pokud má mapa více než jeden kanál, první kanál určuje vodorovné přemístění, druhý kanál určuje svislé přemístění.

Filtr vytvoří mapy přestavění pomocí souboru bez vrstev uloženého ve formátu aplikace Adobe Photoshop. (Obrazy bitmapového režimu nejsou podporovány.)

 1. Zvolte Filtr > Deformace > Přestavět.
 2. Zadejte měřítka velikosti přestavění.

  Když je svislé i vodorovné měřítko nastavené na 100 %, je maximální posunutí 128 obrazových bodů (protože střední šedá nedává žádný posun).

 3. Pokud není velikost mapy přestavění stejná jako velikost výběru, určete, jak se mapa přizpůsobí obrazu – volba Roztáhnout změní velikost mapy, volba Dlaždice vyplní výběr opakováním mapy.
 4. Zvolte Přetočit dokola nebo Opakovat okrajové body, abyste určili, jak se vyplní nedeformované oblasti obrazu.
 5. Klikněte na OK.
 6. Vyberte a otevřete mapu přestavění. Deformace se aplikuje na obraz.

Aplikování filtru Barevný polotón

 1. Zvolte Filtr > Seskupení > Barevný polotón.
 2. Zadejte hodnotu maximálního poloměru polotónového bodu od 4 do 127 obrazových bodů.
 3. Zadejte hodnoty úhlů rastru (úhel bodů od vodorovného směru) pro jeden nebo více kanálů:
  • Pro obrazy ve stupních šedi použijte pouze kanál 1.

  • Pro obrazy RGB použijte kanály 1, 2 a 3, které odpovídají červenému, zelenému a modrému kanálu.

  • Pro obrazy CMYK použijte všechny čtyři kanály, které odpovídají azurovému, purpurovému, žlutému a černému kanálu.

  • Klikněte na tlačítko Výchozí, chcete-li úhly rastrů vrátit zpět na výchozí hodnoty.

 4. Klikněte na OK.

Aplikování filtru Tvarování

 1. Zvolte Filtr > Stylizace > Tvarování.
 2. Zvolte typ trojrozměrných objektů:
  • Bloky vytvoří objekty se čtvercovou čelní stranou a čtyřmi bočními stranami. Chcete-li vyplnit čelní stěnu každého bloku průměrnou barvou bloku, zaškrtněte políčko Jednobarevné čelní stěny. Chcete-li vyplnit čelní stěny obrazem, zrušte zaškrtnutí políčka Jednobarevné čelní stěny.

  • Pyramidy vytvoří objekty se čtyřmi trojúhelníkovými stranami, které se ve vrcholu stýkají.

 3. V poli Velikost zadejte hodnotu od 2 do 255 obrazových bodů, která určuje délku strany základny objektu.
 4. V poli Hloubka zadejte hodnotu od 1 do 255 obrazových bodů, která určuje, jak vysoko má nejvyšší objekt zdánlivě vyčnívat.
 5. Vyberte volbu hloubky:
  • Náhodně, chcete-li, aby byla hloubka každého z objektů libovolná.

  • Podle jasu, chcete-li, aby hloubka každého z objektů odpovídala jeho jasu – světlejší budou vyčnívat více než tmavé.

 6. Vyberte Maskovat neúplné bloky, abyste skryli všechny objekty, které přesahují přes hranice výběru.

Aplikování filtru Kontury

 1. Zvolte Filtr > Stylizace > Kontury.
 2. Vyberte jednu z voleb Okraj, která určuje způsob obtažení ploch ve výběru: s volbou Nižší se obtáhnou plochy, kde barevné hodnoty obrazových bodů jsou nižší než určená úroveň; s volbou Vyšší se obtáhnou plochy, kde barevné hodnoty obrazových bodů jsou vyšší.
 3. Zadejte prahovou hodnotu (Úroveň) pro vyhodnocení barevných hodnot (tonálních úrovní), v rozsahu od 0 do 255. Když budete s těmito hodnotami experimentovat, uvidíte, které hodnoty vytvoří v obraze nejlepší detaily.

  Pokud chcete zjistit barevnou hodnotu, kterou chcete obkreslit, použijte panel Informace v režimu Stupně šedi. Pak zadejte hodnotu do textového pole Úroveň.

Vytvoření filtru Jiný

 1. Zvolte Filtr > Jiné > Jiný. V dialogovém okně Jiný se zobrazuje mřížka textových polí, do kterých můžete zadat číselné hodnoty.
 2. Klikněte na prostřední textové pole, které představuje vyhodnocovaný obrazový bod. Zadejte hodnotu, kterou chcete vynásobit hodnotu jasu obrazového bodu, v rozsahu od –999 do +999.
 3. Vyberte textové pole představující sousední obrazový bod. Zadejte hodnotu, kterou chcete vynásobit hodnotu jasu obrazového bodu na této pozici.

  Pokud například chcete vynásobit hodnotu jasu obrazového bodu vpravo od právě zpracovávaného obrazového bodu dvěma, zadejte hodnotu 2 do textového pole vpravo od prostředního textového pole.

 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro všechny obrazové body, které chcete do operace zahrnout. Nemusíte vkládat hodnoty do všech textových polí.
 5. Do pole Měřítko vložte hodnotu, kterou se vydělí součet hodnot jasu obrazových bodů zahrnutých do výpočtu.
 6. Do pole Posun vložte hodnotu, která se přičte k výsledku po vynásobení měřítkem.
 7. Klikněte na OK. Jiný filtr se postupně aplikuje na všechny obrazové body v obraze.

  Chcete-li Jiný filtr uložit nebo znovu použít, použijte tlačítka Uložit a Načíst.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online