Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze v případě aplikace Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop CC neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC.

Postup při vytváření animací založených na časové ose

Chcete-li animovat obsah vrstvy v režimu časové osy, nastavíte na panelu Časová osa klíčové snímky posunutím indikátoru aktuálního času na jiný čas nebo snímek a pak upravíte polohu, krytí nebo styl obsahu vrstvy. Aplikace Photoshop automaticky přidá nebo upraví řadu snímků mezi dvěma existujícími snímky – rovnoměrně mění vlastnosti vrstvy (polohu, krytí a styly) mezi novými snímky a tím se vytvoří dojem pohybu nebo transformace.

Pokud například chcete, aby se vrstva postupně vytrácela, nastavte krytí vrstvy v počátečním snímku na 100 % a u vrstvy klepněte na ikonu stopek Krytí. Pak posuňte indikátor aktuálního času na čas nebo snímek, který chcete použít pro koncový snímek, a nastavte krytí stejné vrstvy na 0 %. Aplikace Photoshop automaticky interpoluje snímky mezi počátečním a koncovým snímkem a krytí vrstvy se bude v průběhu nových snímků rovnoměrně snižovat.

Kromě toho, že můžete nechat Photoshop snímky animace interpolovat, můžete také vytvořit animaci z jednotlivých snímků kreslených od ruky malováním do prázdné vrstvy videa.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit animaci ve formátu SWF, použijte aplikaci Adobe Flash, Adobe After Effects nebo Adobe Illustrator.

Chcete-li vytvořit animaci založenou na časové ose, použijte následující obecný pracovní postup.

1. Vytvořte nový dokument.

Určete velikost a obsah pozadí. Zkontrolujte, že poměr stran obrazových bodů a rozměry jsou vhodné pro výstup animace. Barevný režim by měl být RGB. Pokud nemáte zvláštní důvody k provedení změn, nechte rozlišení na 72 ppi, bitovou hloubku na 8 bitech na kanál a čtvercový poměr stran obrazových bodů.

Zkontrolujte, zda je panel Časová osa otevřený. Je-li třeba, klepněte na šipku dolů ve středu panelu, v nabídce zvolte možnost Vytvořit časovou osu videa a poté klepněte na tlačítko vlevo od šipky. Pokud je panel Časová osa v režimu animace snímků, klepněte na ikonu animace Převést na časovou osu videa v levém dolním rohu panelu.

2. V nabídce panelu určete hodnotu Nastavit kmitočet snímků časové osy.

Určete dobu trvání a kmitočet snímků. Viz téma Určení trvání a kmitočtu snímků na časové ose.

3. Přidejte vrstvu.

Vrstvy pozadí nelze animovat. Pokud chcete animovat obsah, převeďte vrstvu pozadí na normální vrstvu nebo přidejte kteroukoli vrstvu z níže uvedených:

 • Novou vrstvu, chcete-li přidat grafiku.

 • Novou vrstvu videa, chcete-li přidat video.

 • Novou prázdnou vrstvu videa, chcete-li do ní klonovat obsah nebo v ní vytvářet ručně kreslené animace.

4. Přidejte do vrstvy obsah.

5. (Volitelně) Přidejte masku vrstvy.

Pomocí masky vrstvy lze nechat viditelnou jen část obsahu vrstvy. Masku vrstvy můžete animovat, aby se v průběhu času objevovaly různé části obsahu vrstvy. Viz Přidání masky vrstvy.

6. Posuňte indikátor aktuálního času na čas nebo snímek, kam chcete nastavit první klíčový snímek.

7. Zapněte používání klíčových snímků pro danou vlastnost vrstvy.

Klikněte na trojúhelník vedle názvu vrstvy. Trojúhelník ukazující dolů zobrazí vlastnosti vrstvy. Pak klepněte na stopky a tím nastavte první klíčový snímek pro vlastnost vrstvy, kterou chcete animovat. Můžete nastavit klíčové snímky i pro více vlastností vrstvy najednou.

8. Posuňte indikátor aktuálního času a změňte vlastnost vrstvy.

Posuňte indikátor aktuálního času na čas nebo snímek, kde se mění vlastnost vrstvy. Můžete provést jeden nebo více z následujících úkonů:

 • Přesunou vrstvu, aby se obsah pohyboval.

 • Změnit krytí vrstvy, aby se obsah postupně objevoval nebo vytrácel.

 • Přesunout masku vrstvy, aby se odkryly různé části vrstvy.

 • Zapnout nebo vypnout masku vrstvy.

U některých typů animací, jako je například změna barvy objektu nebo úplná změna obsahu snímku, budete potřebovat další vrstvy s novým obsahem.

Poznámka:

Při animování tvarů se neanimuje vrstva tvaru, ale vektorová maska. Použijte k tomu stopky časové variace vlastností Poloha vektorové masky nebo Zapnout vektorovou masku.

9. Přidejte další vrstvy s obsahem a podle potřeby upravte jejich vlastnosti.

10. Posunutím nebo zkrácením pruhu trvání určete, kde se má vrstva v animaci zobrazovat.

11. Podívejte se na náhled animace.

Při vytváření animace ji můžete přehrávat s použitím ovládacích prvků v panelu Časová osa. Pak si zobrazte náhled animace ve webovém prohlížeči. Náhled animace můžete zobrazit také v dialogovém okně Uložit pro web. Viz téma Zobrazování náhledů videa nebo animací založených na časové ose.

12. Uložte animaci.

Animaci můžete uložit jako animovaný GIF pomocí příkazu Uložit pro web nebo jako sekvenci obrazů nebo video pomocí příkazu Vykreslit video. Můžete ji také uložit ve formátu PSD, který lze importovat do aplikace Adobe After Effects.

Použití klíčových snímků k animování vlastností vrstvy

Můžete animovat různé vlastnosti vrstev, například Poloha, Krytí nebo Styl. Každá změna může probíhat samostatně nebo současně s jinými změnami. Chcete-li animovat různé objekty nezávisle na sobě, je nejlepší vytvořit je v samostatných vrstvách.

Zde je několik příkladů, jak můžete animovat vlastnosti vrstev:

 • Polohu můžete animovat tak, že přidáte klíčový snímek k vlastnosti Poloha, posunete indikátor aktuálního času a přetáhnete vrstvu v okně dokumentu.

 • Krytí vrstvy můžete animovat tak, že přidáte klíčový snímek k vlastnosti Krytí, posunete indikátor aktuálního času a změníte krytí vrstvy na panelu Vrstvy.

 • Můžete animovat i 3D vlastnosti, jako jsou poloha objektu nebo kamery. (Další informace naleznete v tématu Vytváření 3D animací.)

 

Chcete-li animovat určitou vlastnost s použitím klíčových snímků, musíte pro tuto vlastnost nastavit nejméně dva klíčové snímky. Jinak se budou provedené změny vlastnosti vrstvy uplatňovat po celou dobu trvání vrstvy.

Každá vlastnost vrstvy má ikonu stopek pro časovou proměnlivost . Kliknutím na tuto ikonu zahájíte animování příslušné vlastnosti. Když jsou pro určitou vlastnost tyto stopky aktivní, Photoshop automaticky nastaví nový klíčový snímek vždy, když změníte aktuální čas a hodnotu této vlastnosti. Když jsou stopky pro určitou vlastnost neaktivní, nemá tato vlastnost žádné klíčové snímky. Pokud zadáte hodnotu vlastnosti vrstvy, když jsou stopky neaktivní, bude se tato hodnota uplatňovat po celou dobu trvání vrstvy. Pokud stopky odznačíte, trvale tím odstraníte všechny klíčové snímky pro příslušnou vlastnost.

Výběr metody interpolace

Interpolace (někdy nazývaná doplnění) popisuje proces vyplňování neznámých hodnot mezi dvěma známými hodnotami. U digitálního videa a filmu interpolace obvykle znamená generování nových hodnot mezi dvěma klíčovými snímky. Chcete-li například, aby se určitý grafický element posunul na obrazovce o 50 obrazových bodů doleva během 15 snímků, nastavíte jeho polohu v prvním snímku a v 15. snímku a oba tyto snímky označíte jako klíčové snímky. Photoshop interpoluje snímky mezi těmito dvěma klíčovými snímky. Interpolaci mezi klíčovými snímky lze použít k animaci pohybu, krytí, stylů a globálního osvětlení.

Vzhled klíčových snímků na panelu Časová osa závisí na metodě interpolace zvolené pro interval mezi klíčovými snímky.

Lineární klíčový snímek 

Rovnoměrně změní animovanou vlastnost z jednoho klíčového snímku na jiný. (Jedinou výjimkou je vlastnost Poloha masky vrstvy, která skokově přepíná mezi zapnutým a vypnutým stavem.)

Udržovací klíčový snímek 

Udržuje aktuální nastavení vlastnosti. Tato metoda interpolace je vhodná pro zábleskové efekty nebo když chcete, aby se vrstva náhle objevila nebo zmizela.

Postup volby metody interpolace pro klíčový snímek:

 1. Na panelu Časová osa vyberte jeden nebo více klíčových snímků.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte pravým tlačítkem na vybraný klíčový snímek a z kontextové nabídky zvolte Lineární interpolace nebo Udržovací interpolace.

  • Otevřete nabídku panelu a zvolte Interpolace klíčových snímků > Lineární nebo Interpolace klíčových snímků > Udržovací.

Posunutí indikátoru aktuálního času na klíčový snímek

Poté, co pro určitou vlastnost nastavíte počáteční klíčový snímek, Photoshop zobrazí navigátor pro klíčové snímky, jehož pomocí můžete přecházet mezi jednotlivými klíčovými snímky nebo nastavovat a odstraňovat klíčové snímky. Když je značka navigátoru klíčového snímku aktivní (žlutá), nachází se indikátor aktuálního času přesně na klíčovém snímku pro příslušnou vlastnost vrstvy. Když je značka navigátoru klíčového snímku neaktivní (šedá), nachází se indikátor aktuálního času mezi klíčovými snímky. Když jsou po obou stranách pole navigátoru pro klíčové snímky zobrazeny šipky, znamená to, že po obou stranách od aktuálního času existují další klíčové snímky pro příslušnou vlastnost.

 1. Na panelu Časová osa klikněte na šipku navigátoru pro klíčové snímky Šipka doleva posune indikátor aktuálního času na předcházející klíčový snímek. Šipka doprava posune indikátor aktuálního času na následující klíčový snímek.

Výběr klíčových snímků

 1. Na panelu Časová osa proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat jeden klíčový snímek, klikněte na jeho ikonu.

  • Chcete-li vybrat více klíčových snímků, klikněte na ně se stisknutou klávesou Shift nebo kolem snímků tažením vytvořte rámeček výběru.

  • Chcete-li vybrat všechny klíčové snímky určité vlastnosti vrstvy, klikněte na název vlastnosti vedle ikony stopek.

Přesunutí klíčových snímků

 1. Na panelu Časová osa vyberte jeden nebo více klíčových snímků.

 2. Přetáhněte libovolnou z vybraných ikon klíčových snímků na požadovaný čas. (Jestliže jste vybrali více klíčových snímků, přesunou se jako skupina a zachovají si stejný časový odstup.)

Poznámka:

Chcete-li roztáhnout nebo zmenšit prostor mezi více klíčovými snímky, táhněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) první nebo poslední klíčový snímek ve výběru. Klíčový snímek na opačném konci výběru zůstane během tažení na místě, přičemž se animace bude zpomalovat nebo zrychlovat.

Kopírování a vkládání klíčových snímků

Klíčové snímky pro určitou vlastnost (např. Poloha) můžete zkopírovat do stejné vlastnosti v libovolné vrstvě. Při vkládání klíčových snímků odrážejí tyto snímky posun od indikátoru aktuálního času.

Kopírovat klíčové snímky lze vždy jen z jedné vrsty. Po vložení do jiné vrstvy se klíčové snímky objeví v cílové vrstvě v příslušné vlastnosti. Nejdřívější klíčový snímek se objeví v aktuálním čase a další klíčové snímky následují v relativním pořadí za ním. Po vložení zůstanou klíčové snímky vybrané, takže je můžete okamžitě posunout po časové ose.

Poznámka:

Klíčové snímky můžete kopírovat a vkládat i mezi více vlastnostmi najednou.

 1. Na panelu Časová osa zobrazte vlastnost vrstvy obsahující klíčové snímky, které chcete zkopírovat.

 2. Vyberte jeden nebo více klíčových snímků.
 3. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný klíčový snímek a zvolte Kopírovat klíčové snímky.
 4. Na panelu Časová osa obsahujícím cílovou vrstvu posuňte indikátor aktuálního času do bodu, kde se mají klíčové snímky zobrazit.

 5. Vyberte cílovou vrstvu.
 6. Otevřete nabídku panelu a zvolte Vložit klíčové snímky.

Odstranění klíčových snímků

 1. Na panelu Časová osa vyberte jeden nebo více klíčových snímků a pak proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Control (Mac) na vybraný klíčový snímek a v kontextové nabídce zvolte Odstranit klíčové snímky.

  • V nabídce panelu zvolte Odstranit klíčové snímky.

Vytváření animací kreslených od ruky

Pokud chcete vytvářet animace z jednotlivých snímků kreslených od ruky, můžete do dokumentu přidat prázdnou vrstvu videa. Pokud přidáte prázdnou vrstvu videa nad existující vrstvu videa a potom u prázdné vrstvy změníte krytí, uvidíte pod ní obsah spodní vrstvy videa. Pak už můžete malovat nebo kreslit na prázdnou vrstvu videa a tím rotoskopovat obsah spodního videa. Viz také téma Malování na snímky ve vrstvách videa.

Poznámka:

Pokud animujete několik navzájem nezávislých prvků, vytvořte samostatné prvky obsahu v různých prázdných vrstvách videa.

 1. Vytvořte nový dokument.
 2. Přidejte prázdnou vrstvu videa.
 3. Do vrstvy malujte nebo přidejte obsah.
 4. (Volitelné) Chcete-li zapnout režim průsvitek, vyberte v nabídce panelu Časová osa možnost Zapnout průsvitky.

 5. Indikátor aktuálního času přesuňte na další snímek.
 6. Namalujte nebo přidejte obsah do vrstvy v mírně odlišné poloze než v předcházejícím snímku.

  Poznámka:

  Chcete-li přidat prázdný snímek videa, duplikovat snímek nebo odstranit snímek z prázdné vrstvy videa, použijte nabídku Vrstva > Vrstvy videa a pak zvolte příslušný příkaz.

  Až vytvoříte více snímků nakreslených od ruky, můžete si buď přetažením indikátoru aktuálního času nebo použitím ovládacích prvků pro přehrávání zobrazit náhled animace.

Vkládání, odstraňování a duplikování prázdných snímků videa

Prázdný snímek videa lze přidat do prázdné vrstvy videa nebo ho z ní odstranit. Také můžete v prázdných vrstvách videa duplikovat existující (namalované) snímky.

 1. Na panelu Časová osa vyberte prázdnou vrstvu videa a pak posuňte indikátor aktuálního času na požadovaný snímek.

 2. Zvolte Vrstva > Vrstvy videa a pak zvolte jeden z následujících příkazů:

  Vložit prázdný snímek

  Vloží prázdný snímek videa do vybrané prázdné vrstvy videa v aktuálním čase.

  Odstranit snímek

  Odstraní snímek videa z vybrané prázdné vrstvy videa v aktuálním čase.

  Duplikovat snímek

  Přidá kopii snímku videa v aktuálním čase ve vybrané prázdné vrstvě videa.

Nastavení průsvitek

V režimu průsvitek se obsah nakreslený v aktuálním snímku zobrazuje spolu s obsahem nakresleným v okolních snímcích. Tyto další snímky se zobrazují s krytím, které pro ně nastavíte, abyste je odlišili od aktuálního snímku. Režim průsvitek je užitečný pro kreslení animací po jednotlivých snímcích, protože tak máte k dispozici vztažné body pro polohu tahů a jiných úprav.

Když máte zapnuté průsvitky, bude nastavení průsvitek určovat, jak se zobrazují předchozí a následující snímky. (Viz téma Přehled panelu Časová osa.)

 1. Otevřete panel Časová osa a vyberte možnost Nastavení průsvitek.

 2. Určete nastavení pro následující volby:

  Počet průsvitek

  Určuje, kolik předcházejících a následujících snímků se zobrazí. Do textových polí Snímků před (předcházející snímky) a Snímků po (následující snímky) zadejte požadované hodnoty.

  Odstup snímků

  Určuje počet snímků mezi zobrazenými snímky. Například při použití hodnoty 1 se zobrazí všechny po sobě jdoucí snímky a při použití hodnoty 2 se zobrazí tahy ve snímcích, které jsou od sebe vzdáleny o 2 snímky.

  Max. krytí

  Nastaví krytí v procentech pro snímky bezprostředně před aktuálním časem a po aktuálním času.

  Min. krytí

  Nastaví krytí v procentech pro poslední snímky ze sad předcházejících a následujících snímků zobrazovaných jako průsvitky.

  Režim prolnutí

  Nastaví vzhled oblastí, kde se snímky překrývají.

  Průsvitky v aplikaci Photoshop
  Průsvitky

  A. Aktuální snímek s jedním následujícím snímkem B. Aktuální snímek s jedním předcházejícím a jedním následujícím snímkem C. Aktuální snímek s jedním předcházejícím snímkem 

Otevření animace s více vrstvami

Můžete otevřít animace, které byly uloženy ve starších verzích aplikace Photoshop jako soubory aplikace Photoshop (PSD) s více vrstvami. Vrstvy se umístí na panel Časová osa v pořadí jejich překrývání. Nejspodnější vrstva se stane prvním snímkem.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít a vyberte soubor aplikace Photoshop, který chcete otevřít.
 2. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvy, které chcete animovat, a v nabídce panelu zvolte Vytvořit snímky z vrstev.

  Můžete upravit animaci, pomocí příkazu Uložit pro web uložit animovaný obraz GIF nebo pomocí příkazu Vykreslit video animaci uložit jako film QuickTime.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online