Oprettelse af tekst og tekstrammer

Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Oprettelse af tekstrammer

Tekst i InDesign er placeret i beholdere, der kaldes tekstrammer. Tekstrammer minder om tekstbokse i QuarkXPress og tekstblokke i Adobe PageMaker.

Der findes to typer tekstrammer: rammelinjenet og almindelig tekstrammer. Rammelinjenet er den slags tekstrammer, der er specifikke for asiatiske sprogsammensætninger, i hvilke tegnembokse og afstande vises som linjenet. Tomme tekstrammer uden linjenet er almindelige tekstrammer.

Ligesom grafikrammer kan tekstrammer flyttes, gøres større eller mindre og ændres. Det værktøj, der bruges til markering af en tekstramme, er afgørende for, hvilke ændringer du har adgang til at foretage:

 • Du kan indtaste eller redigere tekst i en ramme ved hjælp af tekstværktøjet .

 • Du kan udføre generelle layoutopgaver som placering af en ramme og ændring af dens størrelse ved hjælp af markeringsværktøjet .

 • Du kan ændre en rammes form ved hjælp af værktøjet Direkte markering .

 • Brug værktøjet Vandret gitter eller værktøjet Lodret gitter  til at oprette et rammelinjenet.

 • Brug Tekstværktøjet  til at oprette en almindelig tekstramme til vandret tekst, og brug værktøjet Lodret tekst  til at oprette en almindelig tekstramme til lodret tekst. Du kan bruge de samme værktøjer til at redigere eksisterende tekst i en ramme.

Tekstrammer kan også forbindes med andre tekstrammer, så teksten i en ramme kan løbe over i en anden ramme. Rammer, der er forbundet på denne måde, er sammenkædede. Tekst, der løber igennem en eller flere sammenkædede rammer, kaldes en tekstenhed. Når du indsætter (importerer) en tekstbehandlingsfil, kommer den ind i dokumentet som én tekstenhed, uanset hvor mange rammer den fylder.

Tekstrammer kan have flere spalter. Tekstrammer kan baseres på og alligevel være uafhængige af sidespalter. En ramme med to spalter kan med andre ord være placeret på en side med fire spalter. Tekstrammer kan også indsættes på overordnede sider og stadig modtage tekst på dokumentsider.

Bemærk:

Hvis du ofte bruger den samme type tekstramme, kan du oprette et objektformat, der omfatter tekstrammeformatering, f.eks. streg- og fyldfarver, tekstrammeindstillinger samt figursats og gennemsigtighedseffekter.

Det er ikke nødvendig at oprette en tekstramme, når du indsætter tekst, idet der automatisk tilføjes rammer i InDesign baseret på sidens spalteindstillinger.

Når der indsættes tekst, oprettes der automatisk en almindelig tekstramme. Du kan også oprette en tom almindelig tekstramme manuelt og tilføje tekst i den.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg tekstværktøjet , og træk derefter for at definere bredden og højden på den nye tekstramme. Hold Shift nede, mens du trækker, hvis rammen skal oprettes som et kvadrat. Når du slipper museknappen, vises et tekstindsættelsespunkt i rammen.

  Træk for at oprette en ny tekstramme
  Træk for at oprette en ny tekstramme

  • Vælg markeringsværktøjet, og klik på en anden tekstrammes indport eller udport. Klik eller træk derefter for at oprette en anden ramme.

  • Indsæt en tekstfil ved hjælp af kommandoen Indsæt.

  • Vælg tekstværktøjet , og klik i en vilkårlig tom ramme. Hvis indstillingen Tekstværktøj konverterer rammer til tekstrammer er markeret under tekstindstillinger, konverteres den tomme ramme til en tekstramme.

Flytning og redigering af størrelsen på tekstrammer

Du kan flytte eller ændre størrelsen på tekstrammer ved hjælp af markeringsværktøjet.

Bemærk:

Du kan flytte eller ændre størrelsen på en tekstramme uden at skifte fra tekstværktøjet  til et markeringsværktøj ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker i rammen.

Flytning af en tekstramme

 • Træk rammen ved hjælp af markeringsværktøjet.
 • Vælg tekstværktøjet, og hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, og træk i rammen. Når du slipper tasten, er tekstværktøjet stadig markeret.

Tilpasning af størrelsen på en tekstramme

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan ændre størrelsen ved at vælge tekstværktøjet  og holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede, mens du trækker i ét af rammehåndtagene. Hvis du holder museknappen nede et sekund, før du begynder at trække, genombrydes teksten, mens rammens størrelse tilpasses.

   Bemærk: Hvis du klikker på tekstrammen i stedet for at trække i den, forsvinder den markerede tekst eller indsættelsespunktet.

  • Du kan ændre størrelsen ved at vælge tekstværktøjet  og trække i ét af rammehåndtagene på rammens kant. Skaler teksten i rammen ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede. (Se Skalere tekst).

  • Du kan hurtigt tilpasse rammen til indholdet ved at markere tekstrammen med markeringsværktøjet og derefter dobbeltklikke på ét af håndtagene. Hvis du f.eks. dobbeltklikker på det centrerede håndtag i bunden, fastgøres bunden på rammen til bunden af teksten. Hvis du dobbeltklikker på det centrerede håndtag til højre, bevares højden, mens bredden tilpasses, så rammen udfyldes.

   Tip: Du kan også udvide højden eller bredden på en tekstramme med overskudstekst, så den tilpasses til al teksten i rammen, ved at dobbeltklikke på ét af håndtagene på rammen. Hvis tekstrammen indeholder mere overskudstekst, end der er plads til på siden, tilpasses tekstrammen ikke.

  Tilpas størrelsen på tekstrammen ved at dobbeltklikke på håndtaget
  Tilpas størrelsen på tekstrammen ved at dobbeltklikke på håndtaget

  • Du kan tilpasse tekstrammen til indholdet ved at markere rammen med markeringsværktøjet og vælge Objekt > Tilpasning > Tilpas ramme til indhold. Bunden på tekstrammen tilpasses til tekstindholdet. Hvis tekstrammen indeholder mere overskudstekst, end der er plads til på siden, tilpasses tekstrammen ikke.

  • Du kan ændre størrelsen på rammen ved at vælge skaleringsværktøjet  og trække i rammen. (Se Skalere tekst).

Brug af tekstrammer på overordnede sider

Når du starter et nyt dokument, kan du vælge indstillingen Primær tekstramme, så der indsættes en tom tekstramme på dokumentets overordnede standardside. Denne ramme har de spalte- og margenattributter, der er defineret i dialogboksen Nyt dokument.

Følg disse retningslinjer i forbindelse med brug af tekstrammer på overordnede sider:

 • Definer primære tekstrammer, når alle sider i dokumentet skal indeholde en tekstramme med sidestørrelse, hvor du kan ombryde eller indtaste tekst. Hvis der er behov for mere variation i dit dokument, som f.eks. sider med et forskelligt antal rammer eller rammer af forskellige størrelser, skal du undlade at markere indstillingen Primær tekstramme, men bruge tekstværktøjet til at oprette tekstrammer på overordnede sider.

 • Uanset om du vælger Primær tekstramme eller ej, kan du tilføje tekstrammer på en overordnet side, der skal fungere som pladsholdere. Du kan kæde disse tomme pladsholderrammer sammen for at etablere et flow.

 • Teksten i primære tekstrammer ombrydes på samme måde som rammer, der er oprettet på dokumentsider.

 • Du kan indtaste tekst i en primær tekstramme på en dokumentside ved at holde Ctrl+Shift (Windows) eller Kommando+Shift (Mac OS) nede, mens du klikker på tekstrammen på dokumentsiden. Klik derefter i rammen med tekstværktøjet, og begynd at skrive.

 • Du kan bruge Smart tekstombrydning til at tilføje eller fjerne sider automatisk, mens du skriver og redigerer tekst. Når du skriver tekst i slutningen af en forbunden tekstramme på baggrund af en overordnet side, tilføjes der som standard en ny side, der gør det muligt for dig at fortsætte med at skrive i den nye tekstramme. Du kan redigere indstillingerne for Smart tekstombrydning

 • Hvis du ændrer sidemargenerne, justeres tekstrammerne kun efter de nye margener, hvis Aktiver layoutjustering er valgt.

 • Hvis du vælger Primær tekstramme, har denne indstilling ingen indflydelse på, om der tilføjes nye sider, når du autoombryder tekst.

Ændring af indstillinger for tekstramme

Du kan skifte indstillinger, f.eks. antal spalter i rammen, tekstens lodrette justering i rammen eller justeringsafstanden, som er afstanden mellem teksten og rammen, ved hjælp af Tekstrammeindstillinger.

Før (til venstre) og efter (til højre) angivelse af justeringsafstand og oprettelse af to spalter i en tekstramme.

Bemærk:

Hvis du skal bruge de samme tekstrammeegenskaber til mange tekstrammer, kan du oprette et objektformat, der kan anvendes på tekstrammerne.

 1. Vælg markeringsværktøjet , og markér en ramme, eller vælg tekstværktøjet , og klik i tekstrammen, eller marker tekst.
 2. Vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger, eller hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og dobbeltklik derefter på tekstrammen med markeringsværktøjet.
 3. Skift tekstrammeindstillingerne, og klik derefter på OK.

Disse tekstrammeindstillinger er tilgængelige, når du definerer et objektformat til tekstbokse. Se Objektformater.

Tilføjelse af spalter i en tekstramme

Du kan oprette spalter i en tekstramme ved hjælp af dialogboksen Tekstrammeindstillinger.

Bemærk:

Du kan ikke oprette spalter med uens spaltebredder i en tekstramme. Du kan oprette spalter med forskellig bredde eller højde ved at tilføje sammenkædede tekstrammer ved siden af hinanden på enten en dokumentside eller en overordnet side.

 1. Vælg markeringsværktøjet, og markér en ramme, eller vælg tekstværktøjet, og klik i tekstrammen, eller marker tekst.
 2. Vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger.
 3. Angiv antallet at spalter, bredden af hver spalte og afstanden mellem de enkelte spalter (spaltemellemrum) for tekstrammen.
 4. Markér eventuelt Fast spaltebredde for at bevare spaltebredden, når du ændrer rammens størrelse. Når denne indstilling er valgt, kan antallet af spalter, men ikke spaltebredden, blive ændret, når rammens størrelse ændres.
  Fast spaltebredde

  A. Oprindelig tekstramme med to spalter B. Størrelse ændret med Fast spaltebredde fravalgt (stadig to spalter) C. Størrelse ændret med Fast spaltebredde valgt (fire spalter) 

 5. (Valgfrit) Vælg Afbalancer spalter for at fordele tekst ligeligt i bunden af en tekstramme med flere spalter.
  Før og efter afbalancering af spalter
  Før og efter afbalancering af spalter

Ændring af justering i tekstrammer (margener)

 1. Vælg markeringsværktøjet, og markér en ramme, eller vælg tekstværktøjet, og klik i tekstrammen, eller marker tekst.
 2. Vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger.
 3. Indtast forskydningsværdier for Top, Venstre, Bund og Højre i afsnittet Justeringsafstand under fanen Generelt. Klik på ikonet Gør alle indstillinger ens  for at bruge den samme afstand på alle sider.

Hvis den markerede ramme ikke er rektangulær, er Top, Venstre, Bund og Højre nedtonet, og Justering er tilgængelig i stedet.

Indstillinger for forskydning af første grundlinje

Du kan ændre indstillinger for forskydning af første grundlinje i en markeret tekstramme ved at vælge Objekt > Tekstrammeindstillinger og derefter klikke på fanen Indstillinger for grundlinje. Følgende indstillinger vises i menuen Forskydning under Første grundlinje:

Opstreg

Højden af tegnet "d" i skrifttypen holdes under tekstrammens topjustering.

Majuskelhøjde

Versalernes top berører tekstrammens øverste justering.

Linjeafstand

Tekstens linjeafstandsværdi bruges som afstanden mellem første tekstlinjes grundlinje og rammens øverste justering.

X-højde

Højden af tegnet "x" i skrifttypen holdes under rammens topjustering.

Fast

Angiv afstanden mellem første tekstgrundlinje og rammens øverste justering.

Min

Vælg en mindsteværdi for forskydning af grundlinjen. Hvis Linjeafstand f.eks. er valgt, og du angiver en mindsteværdi på 1p, bruger InDesign kun linjeafstandsværdien, når den er større end 1 pica.

Bemærk:

Hvis du vil fastgøre toppen af tekstrammen til et linjenet, skal du enten vælge Linjeafstand eller Fast, så du kan styre placeringen af den første grundlinje af tekst i tekstrammerne.

Angivelse af grundlinjenet for en tekstramme

I visse tilfælde er det muligvis nødvendigt at bruge et grundlinjenet til en ramme i stedet for til hele dokumentet. Du kan anvende et grundlinjenet på en tekstramme ved hjælp af dialogboksen Tekstrammeindstillinger. Bemærk følgende, inden du opretter et tekstlinjenet til en tekstramme:

 • Dokumentets grundlinjenet vises ikke bag eller foran tekstrammer, der bruger deres egne grundlinjenet.
 • Hvis Linjenet bagest er valgt under indstillingerne for linjenet, vil rammebaserede grundlinjenet gå forud for dokumentbaserede grundlinjenet. Hvis Linjenet bagest er valgt under indstillingerne for linjenet, vil dokumentbaserede grundlinjenet gå forud for rammebaserede grundlinjenet.
 1. Vælg Vis > Net og hjælpelinjer > Vis grundlinjenet for at få vist alle grundlinjenet, herunder de grundlinjenet, der optræder i en tekstramme.
 2. Markér tekstrammen, eller placer indsættelsespunktet i tekstrammen, og vælg derefter Objekt > Tekstrammeindstillinger.

  Du kan anvende grundlinjenettet på alle rammer i en kæde (også selvom én eller flere rammer i kæden ikke indeholder tekst) ved at placere indsættelsespunktet i teksten og vælge Rediger > Markér alt og derefter aktivere indstillingerne for grundlinjenettet i dialogboksen Tekstrammeindstillinger.

 3. Klik på fanen Indstillinger for grundlinje.
 4. Vælg Brug brugerdefineret grundlinjenet under Grundlinjenet, og benyt én af følgende fremgangsmåder:

  Start

  Indtast en værdi, der forskyder linjenettet i forhold til sidens top, sidens topmargen, rammens top eller rammens øverste justering, afhængigt af hvad du vælger i "i forhold til"-menuen.

  Relativ i forhold til

  Angiv, om grundlinjenettet skal starte i forhold til toppen af siden, sidens topmargen, toppen af tekstrammen eller toppen af tekstrammejusteringen.

  Forøg hver

  Angiv en værdi for afstanden mellem linjerne. I de fleste tilfælde skal du indtaste en værdi, der er lig med brødtekstens linjeafstand, så tekstlinjerne justeres perfekt med linjenettet.

  Farve

  Vælg en farve til gitterlinjerne, eller vælg (Lagfarve) for at bruge samme farve som det lag, tekstrammen vises på.

Bemærk:

Hvis grundlinjenettet ikke vises i en tekstramme, skal du kontroller, at grundlinjenet ikke er markeret som skjulte under Vis > Net og hjælpelinjer > Vis grundlinjenet. Hvis grundlinjenettet fortsat ikke vises, skal du kontrollere tærsklen for visning af grundlinjenet i afsnittet Grundlinjenet i dialogboksen Indstillinger. Du skal muligvis zoome ind på rammen eller sænke tærskelniveauet for at få vist linjenettet.

Bestemmelse af antallet af ord og tegn

 1. Placer indsættelsespunktet i en tekstramme for at få vist det samlede antal sammenkædede rammer (tekstenheden), eller markér tekst for kun at få vist antallet for den markerede tekst.
 2. Vælg Vindue > Info for at åbne infopanelet.

I panelet Info vises antallet af tegn, ord, linjer og afsnit i en given tekstramme. Indsættelsespunktets placering i tekstrammen vises også.

Arbejde med flere sprog

Du kan tildele forskellig tekst sprog. Hvis du tildeler tekst det rette sprog, kan du benytte stavekontrol og orddeling. Se Knytte et sprog til tekst.

Hvis du skal arbejde med asiatisk tekst, findes der specialversioner af InDesign til japansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk og koreansk. I disse versioner kan du oprette layoutlinjenet og rammelinjenet til fremstilling af multibytetegn, og de indeholder en række funktioner til formatering af multibytetekst samt ekstra skrifter.

Der findes også en specialversion af InDesign til formatering af mellemøstlige sprog som f.eks. hebraisk, arabisk, farsi og urdu, der bruger tekstformatering fra højre mod venstre. Denne version hedder InDesign ME.

Du kan få flere oplysninger om køb af InDesign ME eller en asiatisk sprogversion af InDesign på Adobes websted.

Adobe-logo

Log ind på din konto