Om DICOM-filer (Photoshop Extended)

Merk:

Hvis du vil se en video om DICOM-filer, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0028_no.

Merk:

DICOM (et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine) er den mest brukte standarden for mottak av medisinske skanninger. Med Photoshop Extended kan du åpne og arbeide med DICOM-filer (.dc3, .dcm, .dic eller ingen filtype). DICOM-filer kan inneholde flere "stykker", eller delbilder, som representerer ulike lag i en skanning.

Photoshop leser alle delbildene fra en DICOM-fil og konverterer dem til Photoshop-lag. Photoshop kan også plassere alle DICOM-delbilder i et rutenett på ett lag eller åpne delbilder som et 3D-volum som du kan rotere i 3D-rom. Photoshop kan lese 8-, 10-, 12- eller 16-biters DICOM-filer. (Photoshop konverterer 10- og 12-biters filer til 16-biters filer.)

Når du har åpnet en DICOM-fil i Photoshop, kan du bruke et hvilket som helst Photoshop-verktøy til å justere, markere eller kommentere filen. Bruk for eksempel notatverktøyet til å legge til merknader i filen, bruk blyantverktøyet til å fremheve et bestemt område av skanningen, eller bruk filteret Fjern støv og riper til å fjerne støv og riper fra en skanning. Bruk linjal- eller markeringsverktøyene til å foreta målinger av bildeinnholdet.

Merk:

En målskala i en DICOM-fil importeres automatisk sammen med filen. Hvis det ikke finnes noen skala, legges standardskalaen 1 bildepunkt = 1 mm til som en egendefinert målskala. Se Angi målskalaen (Photoshop Extended).

Du kan lagre 8-biters DICOM-filer i alle filformater som støttes av Photoshop (16-biters filer må lagres som DICOM-, Stort dokumentformat-, Photoshop-, Photoshop PDF-, Photoshop Uspesifisert-, PNG- eller TIFF-filer).

Merk:

Når du lagrer en fil som DICOM, fjernes alle lagstiler, justeringer, overgangsmodi og masker.

Du kan også vise og redigere metadata for DICOM-filer i Bridge eller i dialogboksen Filinformasjon i Photoshop. DICOM-filer støtter ekstern automasjon gjennom skripting (se Skripting).

Åpne en DICOM-fil (Photoshop Extended)

Før du åpner en DICOM-fil, kan du angi hvordan DICOM-delbilder skal åpnes (som lag, i et rutenett eller som et 3D-volum) og angi alternativer (i dialogboksen for DICOM-filimport) som anonymiserer pasientmetadata og viser overlappinger. Under importen kan du også panorere, zoome og justere vindusnivå.

Dialogboksen for DICOM-filimport viser også DICOM-hodeinformasjon, det vil si tekstinformasjon om filen, for eksempel dimensjoner, dataoppløsning og om dataene er komprimert.

Merk:

Du kan importere en sekvens bestående av flere DICOM-filer med ett delbilde, til én enkelt Photoshop-fil med flere lag ved hjelp av kommandoen Nytt videolag fra fil. Se Importere bildesekvenser (Photoshop Extended).

 

 1. Velg Fil > Åpne, velg en DICOM-fil og klikk Åpne.
 2. Velg delbildene du vil åpne. Skift-klikk hvis du vil merke sammenhengende delbilder. Hvis du vil merke frittstående delbilder, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du. Klikk på Marker alle for å merke alle delbildene.

  Merk:

  Hvis du vil bla raskt gjennom delbilder, bruker du rullehjulet på musen (Windows) eller klikker høyre- eller venstrepilen under det store forhåndsvisningsområdet.

 3. Velg blant følgende alternativer, og klikk deretter Åpne.

  Bildeimport

  Importer delbilder som lag setter inn DICOM-delbilder på lag. N-opp-konfigurasjon viser flere delbilder i et rutenett (skriv inn verdier i Rader- og Kolonner-boksen for å angi høyde og bredde for rutenettet). Importer som volum åpner DICOM-delbildene som et volum, der z-avstanden bestemmes av DICOM-innstillinger og data interpoleres mellom rammene. Du kan vise volumet fra en hvilken som helst vinkel og bruke en rekke forskjellige gjengivelsesmodi til å fremheve data.

  DICOM-datasett

  Anonymiser skriver over pasientmetadata med "anonymiser". Vis overlapping viser overlapping, for eksempel kommentarer, kurver eller tekst.

  Vindusalternativer

  Velg Vis vindusalternativer for å justere kontrasten (Vindusbredde) og lysstyrken (Vindusnivå) for delbildet. Du kan også dra vindusnivåverktøyet opp eller ned for å justere nivået, eller til høyre eller venstre for å justere bredden. I tillegg kan du velge vanlige forhåndsinnstillinger for radiologi på menyen Forhåndsinnstilling for vindu (Standard, Lunge, Ben eller Mage). Merk av for Snu bilde for å invertere lysstyrkeverdiene for rammen.

  Merk:

  Hvis du vil zoome, velger du et zoomnivå på menyen Velg zoomnivå (eller klikker pluss- eller minustegnet for å zoome inn eller ut). Hvis du vil panorere, klikker du håndikonet øverst i dialogboksen og drar over delbildet.  

Opprette et 3D-volum fra DICOM-delbilder (Photoshop Extended)

 1. Velg Fil > Åpne, velg en DICOM-fil og klikk Åpne.
 2. Velg delbildene du vil konvertere til et 3D-volum. Skift-klikk hvis du vil merke sammenhengende delbilder. Hvis du vil merke frittstående delbilder, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du. Klikk på Marker alle for å merke alle delbildene.
 3. Velg Importer som volum i Alternativer for bildeimport, og klikk deretter Åpne.

Photoshop oppretter et 3D-volum av DICOM-delbildene og plasserer det på et 3D-lag i lagpanelet. Du kan bruke 3D-posisjonsverktøyene i Photoshop til å vise 3D-volumet fra en hvilken som helst vinkel eller endre gjengivelsesinnstillinger for å få en bedre visualisering av dataene.

 • Den opprinnelige DICOM-filen beholdes som et Diffus-teksturlag knyttet til 3D-volumlaget. Se 3D-teksturredigering (Photoshop Extended)for mer informasjon om 3D-teksturer.

 • Dobbeltklikk teksturlaget for å åpne DICOM-filen som et smart objekt i et eget dokumentvindu. DICOM-delbildene vises som separate lag i lagpanelet.

 • Eventuelle endringer du gjør på de enkelte lagene, brukes på 3D-volumet når du lukker og lagrer det smarte objektet.

Du kan lagre 3D-volumet ved å eksportere 3D-laget eller lagre filen i PSD-format. Se Lagre og eksportere 3D-filer.

Merk:

Hvis du vil se en video om hvordan du oppretter et 3D-volum fra DICOM-delbilder, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4006_ps_no. (DICOM-delbilder tas opp etter rundt 1 minutt og 30 sekunder.)

Vise et 3D-volum fra forskjellige vinkler

 1. Velg 3D-laget som inneholder DICOM-volumet, i lagpanelet.
 2. Velg 3D-posisjonsverktøyet eller et 3D-kameraverktøy i verktøypanelet.
 3. Bruk posisjons- eller kameraverktøyene på alternativlinjen til å rotere, flytte eller skalere 3D-volumet. Se Verktøy for 3D-objekter og 3D-kamera (Photoshop Extended).

  Merk:

  Hvis støtte for OpenGL er aktivert på systemet, kan du også bruke 3D-aksen til å rotere, flytte eller skalere 3D-volumet. Se 3D-akse (Photoshop Extended).

Vise et 3D-volum i forskjellige gjengivelsesmodi

 1. Velg 3D-laget som inneholder DICOM-volumet, i lagpanelet.
 2. Velg Vindu > 3D for å åpne 3D-panelet.
 3. Velg en gjengivelsesmodus på Forhåndsinnstilling-menyen i den nederste delen av 3D-panelet.

  Merk:

  Gjengivelsesmodi som bruker overføringsfunksjon, bruker en Photoshop-gradering til å gjengi verdier i volumet. Farge- og tetthetsverdiene for graderingen kombineres med gråtoneverdiene i volumet for å optimalisere eller fremheve ulike typer innhold. Gjengivelsesmodi med overføringsfunksjon er bare tilgjengelige for DICOM-bilder i gråtoner.

  Utvidede rammer

  Reduserer tettheten i homogene områder, men beholder rammetettheten. Kan også redusere støy i volumet.

  Fargeskala med alle verdier

  En overføringsfunksjon som bruker en Photoshop-gradering med alle farger i regnbuen.

  Høyt høylys

  En overføringsfunksjon som bruker hvitt for hele verdiområdet, null tetthet for lave verdier og høy tetthet for høye verdier.

  Lavt høylys

  En overføringsfunksjon som bruker hvitt for hele verdiområdet, null tetthet for høye verdier og høy tetthet for lave verdier.

  Maksimal intensitetsprojeksjon

  Viser maksimumsverdier i volumet for å gi en rask forhåndsvisning av volumstrukturen. Gir ingen dybdehint.

  Rød/blå-fargeskala

  En overføringsfunksjon som bruker en full rød/blå fargegradering.

  Tynne isolinjer

  En overføringsfunksjon som bruker konstant farge, mens tetthetskomponenten er en funksjon med flere topper, til å vise isoverdier.

  Røntgen

  Etterligner røntgenstråling gjennom et gjennomskinnelig røntgenmedium. Denne effekten er nyttig ved generering av et CT-bilde som ser ut som et røntgenbilde av samme objekt.

  Svart/hvit-fargeskala

  En overføringsfunksjon som bruker en svart/hvit fargekomponent.

 4. (Valgfritt) Hvis du vil opprette en egendefinert gjengivelsesmodus, klikker du Innstillinger for gjengivelse i 3D-panelet for å åpne dialogboksen Innstillinger for 3D-gjengivelse. Velg alternativer under Volumstil i dialogboksen. Se Tilpasse gjengivelsesinnstillinger.

Eksportere DICOM-delbilder som JPEG-filer (Photoshop Extended)

 1. Åpne en DICOM-fil, og angi alternativer i dialogboksen for DICOM-filimport (se Åpne en DICOM-fil (Photoshop Extended)).
 2. Velg delbilder i dialogboksen for DICOM-filimport: Skift-klikk for å merke sammenhengende delbilder, Ctrl-klikk (Windows) eller Kommando-klikk (Mac OS) for å merke ikke-sammenhengende delbilder, eller klikk Merk alt for å merke alle delbildene.
 3. Angi et prefiks i Prefiks-boksen i området for eksportalternativer.
 4. Klikk Eksporter presentasjon (JPEG), velg en mappe, og klikk Velg.

  JPEG-filene lagres på angitt plassering med prefikset lagt til filnavnene. Hvis du har valgt flere delbilder, legger Photoshop til et fortløpende nummer på slutten av hvert filnavn (for eksempel DICOM-delbilde1, DICOM-delbilde2, DICOM-delbilde3).

DICOM-metadata (Photoshop Extended)

Du kan vise og redigere DICOM-metadata i flere kategorier i dialogboksen Filinformasjon i Photoshop.

Pasientdata

Omfatter pasientens navn, ID, kjønn og fødselsdato.

Undersøkelsesdata

Omfatter undersøkelses-ID, henvisende lege, undersøkelsesdato og -klokkeslett og en beskrivelse av undersøkelsen.

Seriedata

Omfatter serienummer, modalitet, seriedato og -klokkeslett og en beskrivelse av serien.

Utstyrsdata

Omfatter utstyrsinstitusjon og -produsent.

Bildedata

Omfatter overføringssyntaks, fotometrisk tolkning, bildebredde og -høyde, biter per bildepunkt og delbilder. (Disse feltene kan ikke redigeres.)

Animere DICOM-filer (Photoshop Extended)

Hvis du vil animere DICOM-stykker eller -delbilder, velger du alle DICOM-lagene og velger deretter Opprett delbilder av lag på menyen i animasjonspanelet (tidslinjepanelet).

Når du har opprettet delbilder i (animasjonspanelet) tidslinjepanelet, kan du lagre DICOM-filer som QuickTime-filmer (endre DICOM-filer i gråtoner til RGB, og gjengi deretter som video). Du kan også lagre delbilder som animerte GIF-filer (velg Fil > Lagre for Web og enheter).

Du kan også bruke tidslinjepanelet til å animere et 3D-volum som er opprettet fra en DICOM-fil. Se Opprette 3D-objekter og -animasjoner (Photoshop Extended).

Merk:

Hvis du vil se en video om animering av DICOM-filer, kan du gå til www.adobe.com/go/vid0028_no. (Animering tas opp etter rundt 2 minutter og 30 sekunder.)

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet