Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.

Arbeidsflyt for delbildeanimasjon

I Photoshop bruker du tidslinjepanelet for å opprette animasjonsdelbilder. Hvert delbilde representerer en lagkonfigurasjon.

Merk:

Du kan også opprette animasjoner ved hjelp av en tidslinje og nøkkelbilder. Se Opprette tidslinjeanimasjoner.

Arbeidsflyt for delbildeanimasjon i Photoshop
Illustrasjon av en animasjon. Enhjulssykkelbildet er på et eget lag. Lagets plassering endres i hvert animasjonsdelbilde.

Bruk følgende generelle arbeidsflyt når du skal opprette delbildebaserte animasjoner i Photoshop:

Åpne et nytt dokument.

Åpne tidslinje- og lagpanelet hvis de ikke allerede er åpne. Kontroller at tidslinjepanelet er i modus for delbildeanimasjon. Klikk pilen som peker nedover i tidslinjepanelet for å velge lag delbildeanimasjon, og klikk deretter knappen ved siden av pilen.

Legg til et lag, eller konverter bakgrunnslaget.

Ettersom et bakgrunnslag ikke kan animeres, må du legge til et nytt lag eller konvertere bakgrunnslaget til et vanlig lag. Se Konvertere bakgrunn og lag.

Legg til innhold i animasjonen.

Hvis animasjonen inneholder flere objekter som er animert uavhengig av hverandre, eller hvis du vil endre fargen på et objekt eller endre innholdet i et delbilde fullstendig, oppretter du objektene på separate lag.

Legge til et delbilde i tidslinjepanelet.

Velg et delbilde.

Rediger lagene for det valgte delbildet.

Gjør ett av følgende:

 • Aktiver og deaktiver synlighet for ulike lag.

 • Endre plasseringen av objekter eller lag for å flytte laginnhold.

 • Endre lagtetthet for å tone innhold inn eller ut.

 • Endre overgangsmodusen for lag.

 • Legg til en lagstil.

  Photoshop har verktøy for å holde egenskaper for et lag like i alle delbilder. Se Samkjøre lagegenskaper i animasjonsdelbilder.

Legg om nødvendig til flere delbilder, og rediger lagene.

Hvor mange delbilder du kan opprette, begrenses bare av mengden systemminne som er tilgjengelig for Photoshop.

Du kan generere nye delbilder med overgangsendringer mellom to eksisterende delbilder i panelet ved hjelp av kommandoen Mellom. Dette er en rask måte å flytte et objekt over skjermen eller tone et objekt inn eller ut på. Se Opprette delbilder ved hjelp av innsetting.

Angi alternativer for delbildeforsinkelse og løkker.

Du kan tildele hvert delbilde en tidsforsinkelse og angi løkker slik at animasjonen kjører én gang, et bestemt antall ganger eller kontinuerlig. Se Angi tidsforsinkelse i delbildeanimasjoner og Angi løkker i delbildeanimasjoner.

Forhåndsvis animasjonen.

Bruk kontrollene i tidslinjepanelet til å spille av animasjonen mens du oppretter den. Deretter bruker du kommandoen Lagre for web for å forhåndsvise animasjonen i nettleseren. Se Forhåndsvise optimaliserte bilder i en webleser.

Optimaliser animasjonen for effektiv nedlasting.

Lagre animasjonen.

Det er forskjellige alternativer for lagring av delbildeanimasjoner:

 • Lagre som en animert GIF-fil ved hjelp av kommandoen Lagre for web.

 • Du kan lagre animasjonen i Photoshop-format (PSD), slik at du kan arbeide mer med den senere.

 • Du kan lagre som en bildesekvens, som en QuickTime-film eller som separate filer. Se også Eksportere videofiler eller bildesekvenser.

Legge til delbilder i en animasjon

Å legge til bilder er første trinn når du skal opprette en animasjon. Hvis du har et bilde åpent, viser tidslinjepanelet bildet som det første delbildet i en ny animasjon. Hvert delbilde du legger til, starter som et duplikat av det foregående delbildet. Deretter gjør du endringer i delbildet ved hjelp av lagpanelet.

 1. Kontroller at tidslinjepanelet er i modus for delbildeanimasjon.

 2. Klikk knappen Dupliser valgte delbilder.

Velge animasjonsdelbilder

Før du kan arbeide med et delbilde, må du velge det som gjeldende delbilde. Innholdet i gjeldende delbilde vises i dokumentvinduet.

I tidslinjepanelet angis gjeldende delbilde med en smal ramme (innenfor den skyggelagte markeringen) rundt delbildeminiatyren. Valgte delbilder angis med en skyggelagt markering rundt delbildeminiatyrene.

Velge ett animasjonsdelbilde

 1. Gjør ett av følgende i tidslinjepanelet:

  • Klikk et delbilde.

  • Klikk knappen Velg neste delbilde  for å velge neste delbilde i serien som det gjeldende delbildet.

  • Klikk knappen Velg forrige delbilde  for å velge forrige delbilde i serien som det gjeldende delbildet.

  • Klikk knappen Velg første delbilde  for å velge det første delbildet i serien som det gjeldende delbildet.

Velge flere animasjonsdelbilder

 1. Gjør et av følgende i tidslinjepanelet:

  • Hvis du vil velge flere sammenhengende delbilder, Skift-klikker du et andre delbilde. Det andre delbildet og alle delbildene mellom det første og andre delbildet legges til i markeringen.

  • Hvis du vil velge flere ikke-sammenhengende delbilder, Ctrl‑klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du hvert delbilde du vil legge til i markeringen.

  • Hvis du vil velge alle delbildene, velger du Marker alle delbildene på panelmenyen.

  • Hvis du vil oppheve valget av et delbilde i en markering med flere delbilder, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du delbildet.

Redigere animasjonsdelbilder

 1. Velg ett eller flere delbilder i tidslinjepanelet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil redigere innholdet i objekter i animasjonsdelbilder, bruker du lagpanelet til å endre de bildelagene som påvirker delbildet.
  • Hvis du vil endre plasseringen av et objekt i et animasjonsdelbilde, velger du laget som inneholder objektet, i lagpanelet og drar det til den nye plasseringen.

  Merk:

  Du kan velge og endre plasseringen for flere delbilder. Hvis du imidlertid drar flere ikke-sammenhengende delbilder, plasseres delbildene sammenhengende i den nye posisjonen.

  • Hvis du vil snu rekkefølgen for animasjonsdelbilder, velger du Reverser delbilder på panelmenyen.

  Merk:

  Delbildene du reverserer, trenger ikke å være sammenhengende. Du kan reversere alle valgte delbilder.

  • Hvis du vil slette valgte delbilder, velger du Slett delbilde på tidslinjepanelmenyen eller klikker sletteikonet , og deretter klikker du Ja for å bekrefte slettingen. Du kan også dra det valgte delbildet til sletteikonet.

Samle lagegenskaper i animasjonsdelbilder

Samlingsknappene (Plassering for Samle lag, Synlighet for Samle lag og Stil for Samle lag) i lagpanelet bestemmer hvordan endringer du gjør i attributtene i det aktive animasjonsdelbildet, brukes på de andre delbildene på samme lag. Når en samlingsknapp er valgt, endres det attributtet i alle delbildene på det aktive laget. Når knappen ikke er valgt, brukes endringer bare på det aktive delbildet.

Alternativet Overfør delbilde 1 i lagpanelet bestemmer også hvordan endringer du gjør i attributter i det første delbildet, brukes på de andre delbildene på samme lag. Når dette alternativet er valgt, kan du endre et attributt i det første delbildet. Alle etterfølgende delbilder på det aktive laget endres da i forhold til det første delbildet (og animasjonen du allerede har opprettet, beholdes).

Samle lagegenskaper

 1. I tidslinjepanelet endrer du attributtet til ett delbilde.

 2. I lagpanelet klikker du Plassering for Samle lag , Synlighet for Samle lag  eller Stil for Samle lag  for å bruke det endrede attributtet på alle andre delbilder på det aktive laget.

Overføre delbilde 1

 1. Velg Overfør delbilde 1 i lagpanelet.
 2. I tidslinjepanelet endrer du attributtet for det første delbildet.

  Det endrede attributtet brukes på (i forhold til) alle etterfølgende delbilder på et lag.

Merk:

Du kan også overføre delbilder ved å Skift+merke alle etterfølgende grupper av delbilder på laget og endre et attributt i et hvilket som helst av de valgte delbildene.

Vise eller skjule lagsamlingsknapper

 1. Velg Animasjonsalternativer på lagpanelmenyen, og velg deretter ett av følgende:

  Automatisk

  Viser lagsamlingsknappene når tidslinjepanelet er åpent.

  Vis alltid

  Viser lagsamlingsknappene uansett om tidslinjepanelet er åpent er lukket.

  Skjul alltid

  Skjuler lagsamlingsknappene uansett om tidslinjepanelet er åpent er lukket.

Kopiere delbilder med lagegenskaper

For å forstå hva som skjer når du kopierer og limer inn et delbilde, kan du tenke på et delbilde som en duplisert versjon av et bilde med en gitt lagkonfigurasjon. Når du kopierer et delbilde, kopierer du lagkonfigurasjonene (inkludert hvert lags synlighetsinnstilling, plassering og andre egenskaper). Når du limer inn et delbilde, bruker du det aktuelle lagets konfigurasjon på måldelbildet.

 1. Velg ett eller flere delbilder du vil kopiere, i tidslinjepanelet.

 2. Velg Kopier delbilde(r) på panelmenyen.
 3. Velg ett eller flere målbilder i gjeldende animasjon eller i en annen animasjon.
 4. Velg Lim inn delbilde(r) på panelmenyen.
 5. Velg en metode for innliming:

  Erstatt bilder

  Erstatter de merkede bildene med de kopierte bildene. Ingen nye lag legges til. Egenskapene for hvert eksisterende lag i måldelbildene erstattes med egenskapene for hvert kopiert lag. Når du limer inn delbilder mellom bilder, legges det til nye lag i bildet. Men bare de lagene som limes inn, vil vises i målbildene (de eksisterende lagene er skjult).

  Lim inn over markering

  Legger til innholdet i de innlimte delbildene som de nye lagene i bildet. Når du limer inn bilder i det samme bildet, vil antall lag i bildet dobles når du bruker dette alternativet. I målbildene vil de lagene som nettopp er limt inn, vises. De opprinnelige lagene er skjulte. I delbildene som ikke er måldelbilder, er de nyinnlimte lagene skjult.

  Lim inn foran markering eller Lim inn etter markering

  Legger til de kopierte bildene foran eller etter målbildet. Når du limer inn delbilder mellom bilder, legges det til nye lag i bildet. Men bare de lagene som limes inn, vil vises i de nye bildene (de eksisterende lagene er skjult).

 6. (Valgfritt) Hvis du vil koble sammen innlimte lag i lagpanelet, velger du Koble til nye lag.

  Dette alternativet fungerer bare ved innliming av delbilder i et annet dokument. Velg det når du skal endre plasseringen for de innlimte lagene som en enhet.

 7. Klikk OK.

Opprette delbilder ved hjelp av innsetting

Termen innsetting brukes om prosessen med å sette inn delbilder mellom andre delbilder. Innsetting (også kalt interpolering) reduserer betraktelig tiden det tar å lage animasjonseffekter, som å tone inn eller ut eller flytte et element i et delbilde. Du kan redigere innsatte delbilder individuelt når du har opprettet dem.

Du bruker kommandoen Mellom til automatisk å legge til eller endre en serie med delbilder mellom to eksisterende delbilder, med jevn variasjon av lagegenskapene (plassering, tetthet eller effektparametere) mellom de nye delbildene for å skape en illusjon av bevegelse. Hvis du for eksempel vil tone ut et lag, setter du tettheten for laget i startdelbildet til 100 %, og tettheten for det samme laget i sluttdelbildet til 0 %. Når du setter inn nye delbilder mellom de to delbildene, reduseres tettheten til laget jevnt mellom de nye delbildene.

Opprette delbilder ved hjelp av innsetting i Photoshop
Bruke innsetting for å animere tekstplassering

 1. Hvis du vil bruke innsetting på et bestemt lag, velger du funksjonen i lagpanelet.
 2. Velg ett enkelt bilde eller flere sammenhengende bilder.
  • Hvis du velger ett delbilde, må du velge om nye delbilder skal settes inn mellom dette bildet og det forrige eller det neste delbildet.

  • Hvis du velger to sammenhengende delbilder, settes nye delbilder inn mellom de to delbildene.

  • Hvis du velger mer enn to delbilder, endres eksisterende delbilder mellom det første og det siste valgte delbildet under innsettingsoperasjonen.

  • Hvis du velger det første og det siste delbildet i en animasjon, behandles disse delbildene som sammenhengende, og innsatte delbilder legges til etter det siste delbildet. (Denne innsettingsmetoden er nyttig når animasjonen skal gå i løkker flere ganger.)

 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk knappen Mellom…  i tidslinjepanelet.

  • Velg Mellom på panelmenyen.

 4. Angi laget eller lagene som skal varieres i bildene som skal legges til:

  Alle lag

  Varierer alle lag i ett eller flere merkede bilder.

  Valgt lag

  Varierer bare det gjeldende merkede laget i ett eller flere merkede bilder.

 5. Angi lagegenskapene som skal varieres:

  Posisjon

  Varierer plasseringen av laginnholdet i de nye bildene jevnt mellom start- og sluttbildet.

  Tetthet

  Varierer tettheten til de nye bildene jevnt mellom start- og sluttbildet.

  Effekter

  Varierer parameterinnstillingene for lageffekter jevnt mellom start- og sluttdelbildet.

 6. Hvis du valgte ett enkelt delbilde i trinn 2, velger du hvor delbildene skal legges til på menyen Legg mellom:

  Neste delbilde

  Legger til delbilder mellom det valgte delbildet og det etterfølgende delbildet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du merker det siste delbildet i tidslinjepanelet.

  Første delbilde

  Legger til delbilder mellom siste og første delbilde. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du merker det siste delbildet i tidslinjepanelet.

  Forrige delbilde

  Legger til delbilder mellom det valgte delbildet og det forrige delbildet. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du merker det første delbildet i tidslinjepanelet.

  Siste delbilde

  Legger til delbilder mellom første og siste delbilde. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du merker det første delbildet i tidslinjepanelet.

 7. Skriv inn en verdi i boksen Delbilder som skal legges til, eller bruk Pil opp eller Pil ned til å velge antall delbilder. (Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du har valgt mer enn to delbilder.)
 8. Klikk OK.

Legge til et nytt lag per delbilde

Kommandoen Opprett nytt lag for hvert nye delbilde legger automatisk til et nytt lag, som er synlig i det nye delbildet, men skjult i andre delbilder. Med dette alternativet sparer du tid når du oppretter en animasjon som krever at du legger til et nytt visuelt element i hvert delbilde.

 1. Velg Opprett nytt lag for hvert nye delbilde på tidslinjepanelmenyen.

  En hake angir at alternativet er aktivert.

Skjule lag i animasjonsdelbilder

Når du oppretter et nytt lag, er det som standard synlig i alle delbilder i en animasjon.

 • Hvis du kun vil vise nye lag i aktive delbilder, fjerner du markeringen for Nye lag synlige i alle delbilder på tidslinjepanelmenyen.

 • Hvis du vil skjule et lag i et bestemt delbilde, velger du delbildet og skjuler det ønskede laget i lagpanelet.

Angi tidsforsinkelse i delbildeanimasjoner

Du kan angi en forsinkelse, som er tiden et bilde vises, for enkeltbilder eller flere bilder i en animasjon. Forsinkelsestid vises i sekunder. Brøkdeler av et sekund vises som desimalverdier. Et kvart sekund angis for eksempel som 0,25. Hvis du angir en forsinkelse for det gjeldende bildet, vil alle etterfølgende bilder huske og bruke denne forsinkelsesverdien.

 1. Velg ett eller flere delbilder i tidslinjepanelet.

 2. Klikk forsinkelsesverdien under det valgte delbildet for å vise hurtigmenyen.
 3. Angi forsinkelsen:
  • Velg en verdi på hurtigmenyen. (Den sist brukte verdien vises nederst på menyen.)

  • Velg Annet, skriv inn en verdi i dialogboksen Angi delbildeforsinkelse, og klikk OK. Hvis du har valgt flere delbilder, vil forsinkelsesverdien du angir for ett delbilde, gjelde for alle delbilder.

Velge en metode for delbildeovergang

Overgangsmetoden angir om gjeldende delbilde skal fjernes før neste delbilde vises. Du velger en overgangsmetode for animasjoner som omfatter bakgrunnsgjennomsiktighet, for å angi om gjeldende delbilde skal vises gjennom gjennomsiktige områder i neste delbilde.

Metoder for bildeovergang i Photoshop
Metoder for bildeovergang

A. Bilde med bakgrunnsgjennomsiktighet med alternativet Gjenoppbygg til bakgrunn B. Bilde med gjennomsiktig bakgrunn med alternativet Ikke fjern 

Ikonet for overgangsmetode angir om delbildet er satt til Ikke fjern  eller Fjern . (Det vises ikke noe ikon når overgangsmetoden er satt til Automatisk.)

 1. Velg ett eller flere delbilder som du vil angi en overgangsmetode for.
 2. Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) delbildeminiatyren for å vise overgangsmetoden på hurtigmenyen.
 3. Velg en overgangsmetode:

  Automatisk

  Angir en overgangsmetode for gjeldende bilde automatisk og dermed fjerne gjeldende bilde hvis det neste bildet inneholder laggjennomsiktighet. For de fleste animasjoner gir Automatisk (standardverdien) de ønskede resultatene.

  Merk:

  Hvis du vil beholde delbilder som inneholder gjennomsiktighet, velger du Automatisk som overgangsmetode når du bruker optimaliseringsalternativet Fjern overflødige bildepunkter.

  Ikke fjern

  Beholder det gjeldende bildet når det neste bildet legges til i visningen. Det gjeldende bildet (og foregående bilder) kan vises gjennom gjennomsiktige områder i neste bilde. Hvis du vil ha en nøyaktig forhåndsvisning av animasjonen ved hjelp av alternativet Ikke fjern, kan du bruke en webleser.

  Fjern

  Fjerner det gjeldende bildet fra visningen før det neste bildet vises. Bare ett enkelt bilde vises til enhver tid (og det gjeldende bildet vil ikke vises gjennom de gjennomsiktige områdene i neste bilde).

Angi løkker i delbildeanimasjoner

Du velger et løkkealternativ for å angi hvor mange ganger animasjonssekvensen skal gjentas under avspilling.

 1. Klikk valgboksen for løkkealternativ nederst til venstre i tidslinjepanelet.

 2. Velg et løkkealternativ: Én gang, 3 ganger, Uendelig eller Annet.
 3. Hvis du velger Annet, skriver du inn en verdi i dialogboksen Angi løkkeantall og klikker OK.

  Merk:

  Du kan også angi løkkealternativer i dialogboksen Lagre for web. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over Lagre for web og enheter.

Slette en hel animasjon

 1. Velg Slett animasjon på tidslinjepanelmenyen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet