Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.

Åpne eller importere en videofil

I Photoshop kan du åpne en videofil direkte eller legge til video i et åpent dokument. Når du importerer video, settes det inn referanser til delbildene på et videolag.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne en videofil direkte, velger du Fil > Åpne.

  • Hvis du vil importere video til et åpent dokument, velger du Lag > Videolag > Nytt videolag fra fil.

 2. Under Filtype (Windows) eller Aktiver (Mac OS) i dialogboksen Åpne velger du Alle lesbare dokumenter eller QuickTime-film.
 3. Velg en videofil, og klikk deretter Åpne.

Merk:

Du kan også åpne video direkte fra Bridge. Det gjør du ved å velge en videofil og deretter velge Fil > Åpne med > Adobe Photoshop.

Importere bildesekvenser

Når du importerer en mappe med sekvensierte bildefiler i Photoshop, blir hvert bilde et delbilde på et videolag.

 1. Kontroller at bildefilene er i samme mappe, og at de er navngitt sekvensielt.

  Mappen bør bare inneholde de bildene du vil bruke som delbilder. Animasjonen blir bedre hvis alle filene har samme bildepunktdimensjoner. Navngi filene i alfabetisk eller numerisk rekkefølge for å plassere delbildene riktig i animasjonen. Eksempler: filnavn001, filnavn002, filnavn003 og så videre.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne en bildesekvens direkte, velger du Fil > Åpne.

  • Hvis du vil importere en bildesekvens til et åpent dokument, velger du Lag > Videolag > Nytt videolag fra fil.

 3. I dialogboksen Åpne går du til mappen med bildesekvensfiler.
 4. Velg én fil, velg Bildesekvens, og klikk deretter Åpne.

  Merk:

  Hvis du velger mer enn én fil i en bildesekvens, deaktiveres Bildesekvens.

 5. Angi bildefrekvens, og klikk OK.

Sette inn en video eller bildesekvens

I Photoshop bruker du kommandoen Sett inn hvis du vil transformere videoen eller bildesekvensen når du importerer den til et dokument. Videodelbildene som settes inn, plasseres i et smart objekt. Når video er satt inn i et smart objekt, kan du navigere gjennom delbildene ved hjelp av animasjonspanelet, og du kan også bruke smartfiltre.

Merk:

Du kan ikke male eller klone direkte på videodelbilder som er satt inn i et smart objekt. Du kan imidlertid legge til et tomt videolag over det smarte objektet og deretter male på de tomme delbildene. Du kan også male på tomme delbilder ved å bruke kloneverktøyet med Fargeprøve av alle lag valgt. Da kan du bruke videoen i det smarte objektet som en kloningskilde.

 1. Med et dokument åpent velger du Fil > Sett inn.

 2. I dialogboksen Sett inn gjør du ett av følgende:
  • Velg en videofil, og klikk Sett inn.

  • Velg én bildesekvensfil, velg Bildesekvens, og klikk deretter Sett inn.

  Merk:

  Kontroller at bildesekvensfilene er i samme mappe.

 3. (Valgfritt) Bruk kontrollpunktene til å skalere, rotere, flytte eller fordreie det importerte innholdet.
 4. Klikk knappen Utfør transformeringen  på alternativlinjen for å sette inn filen.

Merk:

Du kan også sette inn video direkte fra Adobe Bridge. Merk videofilen, og velg Fil > Sett inn > I Photoshop.

Laste inn filmklipp på nytt på et videolag

Hvis kildefilen for et videolag er endret i et annet program, laster Photoshop normalt inn filmklippet på nytt og oppdaterer det når du åpner dokumentet som inneholder videolaget med referanse til den endrede kildefilen. Hvis dokumentet allerede er åpent og kildefilen er endret, kan du bruke kommandoen Last inn delbilde på nytt for å laste inn gjeldende delbilde på nytt og oppdatere det i animasjonspanelet. Når du navigerer gjennom videolaget med knappen for forrige/neste delbilde eller avspillingsknappen i animasjonspanelet, skal også filmklippet lastes inn på nytt og oppdateres.

Erstatte filmklipp på et videolag

Photoshop prøver å beholde koblingen mellom videolaget og kildefilen også når du flytter eller endrer navnet på kilden. Hvis koblingen brytes, vises et advarselsikon  på laget i lagpanelet. Bruk kommandoen Erstatt filmklipp til å gjenopprette koblingen mellom videolaget og kildefilen. Denne kommandoen kan også erstatte video- eller bildesekvensdelbildene på et videolag med delbilder fra en annen video- eller bildesekvenskilde.

 1. I tidslinje- eller lagpanelet velger du videolaget som skal kobles til kildefilen igjen eller erstatte innholdet.

 2. Velg Lag > Videolag > Erstatt filmklipp.
 3. I dialogboksen Åpne velger du en video- eller bildesekvensfil, og deretter klikker du Åpne.

Tolke filmklipp

Tolke filmklipp

Du kan angi hvordan Photoshop skal tolke alfakanalen og bildefrekvensen for en video du har åpnet eller importert.

 1. I tidslinje- eller lagpanelet velger du videolaget du vil tolke.

 2. Velg Lag > Videolag > Tolk filmklipp.
 3. Gjør følgende i dialogboksen Tolk filmklipp:
  • Hvis du vil angi hvordan alfakanalen på videolaget skal tolkes, velger du et alternativ for alfakanal. Filmklippet må ha en alfakanal for at dette alternativet skal være tilgjengelig. Hvis Forhåndsmultiplisert - maske er valgt, kan du angi maskefargen som kanalene er forhåndsmultiplisert med.

  • Hvis du vil angi hvor mange videodelbilder som skal spilles av hvert sekund, skriver du inn en bildefrekvens.

  • Hvis du vil fargehåndtere delbildene eller bildene på et videolag, velger du en profil på Fargeprofil-menyen.

Alfakanaltolkning i video og bildesekvenser

Video og bildesekvenser med alfakanaler kan være rette eller forhåndsmultipliserte. Hvis du arbeider med video eller bildesekvenser som inneholder alfakanaler, er det viktig å angi hvordan Photoshop skal tolke alfakanalen, for å få de forventede resultatene. Når forhåndsmultiplisert video eller forhåndsmultipliserte bilder er i et dokument med bestemte bakgrunnsfarger, kan det oppstå uønskede skygger eller glorier. Du kan angi en maskefarge slik at de halvgjennomsiktige bildepunktene blandes (multipliseres) med bakgrunnen uten at det oppstår glorier.

Ignorer

Ignorerer alfakanalen i videoen.

Rett - umaskert

Tolker alfakanalen som en rett alfakanal. Velg dette alternativet hvis programmet der videoen ble opprettet, ikke forhåndsmultipliserer fargekanaler.

Forhåndsmultiplisert - maske

Bruker alfakanalen til å fastslå hvor mye av maskefargen som skal blandes med fargekanalene. Klikk om nødvendig fargekartet i dialogboksen Tolk filmklipp for å angi maskefarge.

Photoshop-bilde med forhåndsmultipliserte kanaler
Element med forhåndsmultipliserte kanaler (øverst) vises med en svart glorie når det tolkes som Rett-umaskert (nederst til venstre). Når det tolkes som Forhåndsmultiplisert-maske med svart angitt som bakgrunnsfarge, vises det ikke noen glorie (nederst til høyre).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet