Laste inn bilder og tekstur for filtre

Noen filtre laster inn og bruker andre bilder, som teksturer og styrefiler, for å få frem effektene. Blant disse filtrene er Conté Crayon, Forflytt, Glass, Lyssetting, Grove pastellfarger, Teksturering, Undermaling og Egendefinert. Ikke alle disse filtrene laster inn bilder eller teksturer på samme måte.

 1. Velg ønsket filter fra den aktuelle undermenyen.
 2. I filterdialogboksen velger du Last inn tekstur på hurtigmenyen Tekstur. Deretter finner og åpner du ønsket teksturbilde.

  Alle teksturer må være i Photoshop-format. De fleste filtre bruker bare gråtoneinformasjonen for en fargefil.

Angi kontroller for tekstur og glassoverflate

Filtrene Grove pastellfarger, Undermaling, Glass, Conté Crayon og Teksturering har alternativer for teksturering. Disse alternativene gjør at bilder vises som om de var malt på teksturer som lerret eller murstein, eller som om de vises gjennom overflater som glassblokker eller mattslipt glass.

 1. Velg Artistisk > Grove pastellfarger, Artistisk > Undermaling, Forvrengning > Glass, Skisse > Conté Crayon eller Tekstur > Teksturering på Filter-menyen.
 2. Velg teksturtype, eller velg Last inn tekstur for å angi en Photoshop-fil.
 3. Dra skyvekontrollen for skalering for å øke eller redusere størrelsen på teksturmønsteret.
 4. Dra skyvekontrollen for relieff (hvis den finnes) for å justere teksturoverflatens dybde.
 5. Velg Inverter for å reversere skygger og høylys i teksturen.
 6. For Lysretning (hvis den finnes) angir du retningen på bildets lyskilde.

Definere jevne områder

Med filtrene Forflytt, Forskyv vannrett og Bølger på undermenyen Forvrengning og filteret Flytt på undermenyen Andre kan du behandle områder uten å definere dem (eller beskytte dem) med et filter, på følgende måter:

Fra motsatt side

Fyller det udefinerte området med innhold fra motsatt side av bildet.

Fra samme side

Utvider bildepunktfargene langs bildets kant i den angitte retningen. Det kan oppstå båndeffekt hvis kantbildepunktene har ulike farger.

Angi som bakgrunn (bare forskyvningsfilter)

Fyller det markerte området med gjeldende bakgrunnsfarge.

Bruke filteret Fjern støv og riper

 1. Velg Filter > Støy > Fjern støv og riper.
 2. Juster om nødvendig zoomproporsjonene for forhåndsvisning til området med støy er synlig.
 3. Dra glidebryteren for terskelverdi mot venstre til 0 for å deaktivere verdien slik at alle bildepunktene i det merkede området eller bildet kan undersøkes.

  Terskelverdien bestemmer hvor uensartede bildepunktene bør være før de fjernes.

  Merk:

  Glidebryteren for terskelverdi gir bedre kontroll for verdier mellom 0 og 128 (det vanligste området for bilder) enn for verdier mellom 128 og 255.

 4. Dra glidebryteren for radius mot venstre eller høyre, eller skriv inn en verdi mellom 1 og 16 bildepunkter i tekstboksen. Radiusverdien bestemmer størrelsen på området for søk etter uensartede bildepunkter.

  Når radius øker, blir bildet mer uskarpt. Bruk den minste verdien som fjerner defektene.

 5. Øk terskelverdien gradvis ved å skrive inn en verdi, eller ved å dra glidebryteren til høyest mulig verdi som fjerner defekter.

Bruke Forflytt-filteret

Forvrengning-filteret forskyver et merket område ved hjelp av en fargeverdi fra styrefilen – 0 er maksimum negativ forskyvning, 255 er maksimum positiv forskyvning, mens en grå verdi på 128 ikke gir noen forvrengning. Hvis en fil har én kanal, forskyves bildet langs en diagonal, som er definert av den vannrette og loddrette skalaen. Hvis filen har mer enn én kanal, kontrollerer den første kanalen den vannrette forvrengningen, og den andre kanalen kontrollerer den loddrette forvrengningen.

Filteret oppretter styrefiler ved hjelp av en sammenslått fil som er lagret i Adobe Photoshop-format. (Bilder i punktgrafikkmodus støttes ikke.)

 1. Velg Filter > Forvrengning > Forflytt.
 2. Skriv inn skaleringen for forflytningsmengden.

  Når den vannrette og loddrette skalaen er satt til 100 %, er det største forflytningen 128 bildepunkter (fordi middels grå ikke gir noen forflytning).

 3. Hvis styrefilen ikke har samme størrelse som det merkede området, velger du hvordan filen skal passe inn i bildet – Tilpass størrelse for å endre størrelse på filen, eller Flis for å fylle det merkede området ved å repetere filen i et mønster.
 4. Velg Fra motsatt side eller Fra samme side for å angi hvordan jevne områder av bildet skal behandles.
 5. Klikk OK.
 6. Merk og åpne styrefilen. Forvrengningen brukes på bildet.

Bruke Simuler raster-filteret

 1. Velg Filter > Bryt opp > Fargeraster.
 2. Skriv inn en verdi i bildepunkter for maksimal radius for et rasterpunkt, fra 4 til 127.
 3. Angi en rastervinkelverdi (vinkelen mellom punktet og vannrett posisjon) for en eller flere kanaler:
  • For gråtonebilder bruker du bare kanal 1.

  • For RGB-bilder bruker du kanal 1, 2 og 3, som tilsvarer den røde, grønne og blå kanalen.

  • For CMYK-bilder bruker du alle fire kanaler, som tilsvarer den cyan, magenta, gule og svarte kanalen.

  • Klikk Standardverdi for å tilbakestille alle rastervinklene til standardverdier.

 4. Klikk OK.

Bruke Ekstruder-filteret

 1. Velg Filter > Spesialeffekter > Ekstruder.
 2. Velg en 3D-type:
  • Blokker oppretter objekter med en kvadratisk forside og fire sider. Hvis du vil fylle forsiden i hver blokk med gjennomsnittsfargen i blokken, merker du av for Heldekkende frontflater. Hvis du vil fylle forsiden med bildet, fjerner du merket for Heldekkende frontflater.

  • Pyramider oppretter objekter med fire triangulære sider som møtes i ett punkt.

 3. Skriv inn en verdi i tekstboksen Størrelse for å angi lengden på sidene i objektets grunnside, fra 2 til 255 bildepunkter.
 4. Skriv inn en verdi i tekstboksen Dybde for å angi hvor langt det høyeste objektet skal se ut til å stikke ut fra skjermen, fra 1 til 255.
 5. Velg et dybdealternativ:
  • Tilfeldig gir hver blokk eller pyramide en vilkårlig dybde.

  • Nivåbasert gjør at hvert objekts dybde samsvarer med lysstyrken – lys stikker mer ut enn mørk.

 6. Merk av for Masker uferdige blokker for å skjule objekter som går ut over det merkede området.

Bruke Tegn kontur-filteret

 1. Velg Filter > Spesialeffekter > Tegn kontur.
 2. Velg et kantalternativ for å merke deler av det merkede området: Nedre merker hvor bildepunktfargeverdiene er lavere enn angitt nivå, og Øvre merker hvor verdiene er høyere enn angitt.
 3. Angi en terskelverdi for evaluering av fargeverdier (toneverdi) fra 0 til 255. Eksperimenter for å se hva slags verdier som best bringer frem detaljene i bildet.

  Bruk infopanelet i gråtonemodus til å angi en fargeverdi du vil ha tegnet. Deretter skriver du inn verdien i tekstboksen Nivå.

Opprette et egendefinert filter

 1. Velg Filter > Andre > Egendefinert. I dialogboksen Egendefinert vises et rutenett med tekstbokser der du kan angi numeriske verdier.
 2. Velg den midterste tekstboksen som representerer bildepunktet som blir vurdert. Skriv inn verdien du vil multiplisere bildepunktets lysstyrkeverdi med, fra -999 til +999.
 3. Velg en tekstboks som representerer et nærliggende bildepunkt. Skriv inn verdien du vil at bildepunktet i denne plasseringen skal multipliseres med.

  Hvis du for eksempel vil multiplisere lysstyrkeverdien for bildepunktet til høyre for gjeldende bildepunkt med 2, skriver du inn 2 i tekstboksen til høyre for den midterste tekstboksen.

 4. Gjenta trinn 2 og 3 for alle bildepunktene som skal inkluderes i operasjonen. Du trenger ikke å skrive inn verdier i alle tekstboksene.
 5. Under Skala skriver du inn verdien du vil dividere summen av lysstyrkeverdiene for bildepunktene i beregningen med.
 6. Under Forskyvning skriver du inn verdien du vil legge til resultatet av skalaberegningen.
 7. Klikk OK. Det egendefinerte filteret brukes på hvert bildepunkt i bildet – ett om gangen.

  Bruk knappene Lagre og Last inn til å lagre og bruke egendefinerte filtre på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet