Importera artiklar med sökvägsbaserade sidecar.xml-filer

Det finns två huvudmetoder för att importera artiklar:

Importera artiklar från en mapp – När du använder den här metoden markerar du antingen Importera enstaka artikel eller Importera flera artiklar i dialogrutan Importera artikel och pekar sedan på den mapp som innehåller källfilerna. Med den här metoden är det nödvändigt att filnamn och mappar är strukturerade på rätt sätt. Om du väljer Importera flera artiklar är det valfritt att ange en sidecar.xml-fil som innehåller artikelns metadata. Den klassiska sidecar.xml-filen måste vara på samma nivå som artikelns undermappar. Mer information om import av artiklar på det här sättet finns i Strukturera mappar för att importera artiklar.

Importera artiklar som anges i sidecar.xml – När du väljer Importera med sidecar.xml i dialogrutan Importera artikel anger du en sidecar.xml-fil som innehåller specifika sökvägar till filer. Det här alternativet är särskilt användbart för att importera InDesign-dokument med alternativa layouter eller för att importera filer från olika platser. Den här metoden fungerar bara för InDesign CS6 och senare.

Obs!

När du använder alternativet Importera med sidecar.xml kan du inte välja den klassiska sidecar.xml-filen för att importera dokument. Du måste använda det sidecar.xml-format som innehåller sökvägar till dina filer.

Alternativ för att importera artiklar

Exempel på sökvägsbaserad sidecar.xml-fil

Här är ett exempel på en sökvägsbaserad sidecar.xml-fil för en folio med dubbel orientering. Exemplet innehåller tre olika artikeltyper: en InDesign-artikel med alternativa layouter, ett par _h och _v InDesign-dokument och en HTML-artikel.

Tyvärr har generatorverktyget för sidecar.xml inte stöd för att skapa det nya sökvägsbaserade sidecar.xml-formatet. Vi rekommenderar att du hämtar och redigerar sidecar.xml-exempelfilen. Lägg till och ta bort element efter behov.

Hämta

Den här sökvägsbaserade sidecar.xml-filen kommer att importera två InDesign-artiklar och en HTML-artikel.

Konfigurera den sökvägsbaserade sidecar.xml-filen

Posterna i den sökvägsbaserade sidecar.xml-filen innehåller <contentSource>-element som anger källfilernas plats. För InDesign-artiklar anger du platsen och källfilernas layout. För HTML-artiklar anger du mappen som innehåller HTML-resurserna.

Varje <entry>-avsnitt anger platsen och metadata för en artikel.

Information om sökvägen (InDesign)

I <contentSource>-avsnittet anger du typen och platsen för källfilerna i artikeln.

I <sourceFormat> är ”indd” ett giltigt värde för InDesign-källfiler och ”html” för HTML-källfiler.

För <customTocIcon> kan du ange sökvägen till innehållsförteckningens bildfil om så önskas. Om du vill att innehållsförteckningens bildfil ska genereras ska du utesluta det här elementet eller inte inkludera något värde. Använd bara <customTocIcon>-elementet för InDesign-filer, inte för HTML-filer. För HTML-filer inkluderar du helt enkelt innehållsförteckningens .png-fil i målmappen, på samma nivå som .html-filen.

Skapa <sourceFile_v>-avsnitt för artiklar i uteslutande lodräta folios, <sourceFile_h>-avsnitt för artiklar i uteslutande vågräta folios eller båda typerna av avsnitt för folios med dubbel orientering. Ange sökvägen till InDesign-filen i <location>-elementet. För dokument med alternativa layouter anger du layoutens namn (till exempel ”iPad V”) i <layoutName>-elementet när det visas i InDesign-sidans panel.

<layoutName>-elementet behövs bara för InDesign-dokument med alternativa layouter. 

Giltiga sökvägsformat:

(Mac OS) /Users/johndoe/Documents/black box.indd
(Windows) C:\Users\johndoe\Documents\black box.indd

Obs!

I Mac OS rekommenderar vi att du högerklickar på filen för att kopiera sökvägen, väljer Hämta information och kopierar sökvägen i informationspanelen. Klistra in sökvägen och skriv, eller klistra, sedan in filnamnet i slutet av sökvägen. I Windows håller du ned Skift, högerklickar på filen i Utforskaren och markerar alternativet Kopiera som sökväg.

Information om sökväg (HTML)

När du importerar en HTML-artikel ska du ange sökvägen till mappen i <sourceFolder>-elementet. Mappen som du anger ska innehålla en .html-fil, en valfri .png-fil för innehållsförteckningen och andra HTML-resurser i undermappar. Du behöver bara använda suffixen _v och _h i HTML-filnamnen om du vill visa olika HTML-innehåll i vågräta och lodräta layouter. Du kan till exempel lägga till ”index_v.html”- och ”index_h.html”-filer i samma mapp.

Fler element

Giltiga värden för <isAd>, <isFlattenedStack> och <isTrustedContent> är ”true” och ”false”. Värdet för <isFlattenedStack> avgör om Endast vågrät dragning ska aktiveras och värdet för <isTrustedContent> avgör om Tillåt åtkomst till tillståndsinformation är valt för en HTML-artikel.

Giltiga värden för <smoothScrolling> är bland andra ”always”, ”portrait”, ”landscape” och ”never”. Standardvärdet är ”never”, vilket innebär att rullning fäster vid sidor.

Giltiga <articleAccess>-värden är Kostnadsfri, Räknad och Skyddad.

Du kan använda antingen <byline> eller <author> för Byline-metadata.

För <section>-poster anger du en teckensträng, till exempel ”Livsstil”.

Ordningen på <entry>-avsnitten avgör ordningen på artiklarna i din folio när du skapar folion eller när du uppdaterar den. Ordningen på elementen inom varje <entry> är betydelselös.

Importera artiklar med sökvägsbaserade sidecar.xml-filer

  1. Skapa en sidecar.xml-fil som innehåller sökvägar till källfiler. Filen ska heta ”sidecar.xml”.

  2. Markera Importera artikel i Folio Builder-panelmenyn.

  3. Markera Importera med sidecar.xml, ange den sökvägsbaserade sidecar.xml-filen och välj OK.

Obs!

När du vill skapa flera folios som ska baseras på samma uppsättning dokument med alternativa layouter kan en metod vara att skapa en sidecar.xml-fil, kopiera den till andra mappar och därefter redigera <layoutName>-värdena i den kopierade sidecar.xml-filen.

Hantera sidecar.xml-filer

Avhjälpa sidecar.xml-felmeddelanden

Ogiltigt contentSource-element i sidecar.xml

Den här felmeddelande visas i följande situationer:

  • De angivna källfilerna är inte tillgängliga eller kan inte öppnas korrekt.
  • Sökvägen innehåller ett eller flera ogiltiga tecken. Om du till exempel använder ett terminalfönster för att kopiera sökvägen föregås mellanslag i sökvägen av ett snedstreck (\). Ta bort dessa snedstreck.
  • Du har angett ett <customTocIcon>-element i ett HTML-artikelformat.

folderName är ogiltigt för import med sidecar.xml

Du angav en klassisk sidecar.xml-fil i stället för en sökvägsbaserad när du använde alternativet Importera med sidecar.xml. Ange en sökvägsbaserad sidecar.xml-fil eller använd alternativet Importera flera artiklar som beskrivs i Strukturera mappar för att importera artiklar.

contentSource är ogiltig i sidecar.xml för import av flera artiklar

Om det här felmeddelandet visas markerade du Importera flera artiklar för att importera en foliomapp som innehåller en sökvägsbaserad sidecar.xml-fil. Använd en klassisk sidecar.xml-fil för alternativet Importera flera artiklar eller markera alternativet Importera med sidecar.xml och ange den sökvägsbaserade sidecar.xml-filen.

Den stående/liggande layouten för den här artikeln kunde inte hittas i det associerade InDesign-dokumentet

Det värde du angav för <layoutName> är ogiltigt. Öppna InDesign-dokumentet och kontrollera layoutens namn i panelen Sidor och redigera sedan sidecar.xml-filen.

Använda sökvägsbaserade sidecar.xml-filer för att uppdatera metadata

Du kan inkludera <metadataUpdateOnly>-elementet som direkt underordnat <sidecar>-elementet för att ange att nya artiklar inte ska skapas. Om det finns ett <metadataUpdateOnly>-element uppdateras metadata för befintliga artiklar (som identifieras av <articleName>-värdena) när sidecar.xml-filen importeras.

När <metadataUpdateOnly/> har angetts är <sourceFile_v>-, <sourceFile_h>- och <sourceFolder>-elementen valfria och ignoreras om de finns.

Om du vill uppdatera metadata i befintliga artiklar ska du redigera sidecar.xml-filen, infoga <metadataUpdateOnly>-elementet direkt efter <sidecar>-elementet och sedan importera sidecar.xml-filen med hjälp av alternativet Importera med sidecar.xml i dialogrutan Importera artikel.

Om du vill uppdatera metadata i befintliga artiklar ska du lägga till <metadataUpdateOnly>-elementet efter sidecar-elementet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online