Förstå sökvägar i Dreamweaver-mallar

Dreamweaver-mallar
Då en HTML-sida sparas som en mall skapar Dreamweaver en mallmapp på rotnivå för den lokala rotmappen och genererar en .dwt-fil som blir källan för alla sidor den tillämpas på. Varje gång en mall tillämpas på en HTML-sida (Arkiv > Nytt från mall eller Ändra > Mallar > Använd mall på sida...) skapas en relativ platsrotlänk till .dwt-filen. Orsaken till att denna relativa länk alltid kommer att länka rätt är att .dwt-filen alltid kommer att vara i Mallmappen på rotnivå för platsens mappstruktur. Om .dwt-filen flyttas från Mallmappen, eller om du ändrar namn eller flyttar på Mallmappen, kommer länken att brytas. Det är viktigt att behålla .dwt-filen i Mallmappen där Dreamweaver skapar den. För att undvika förvirring är det en bra idé att INTE spara andra element av din webbplats (bildkällfiler eller HTML-dokument) i Mallmappen.

Hur länkas sidor till mallfilerna?
När en fil tillämpas på en befintlig sida eller skapas ny från en mall infogas följande kod i källan:

<!-- #BeginTemplate ”/Mallar/templateName.dwt” -->

För att se den HTML-källkod som Dreamweaver genererar, välj Fönster > HTML.

Sökvägen här ovan ersätter den normala HTML-källan som skulle visas på en ny sida. Istället för att börja med de vanliga taggarna som en ny fil hade genererat specificerar den att det finns en .dwt-fil med all den information som inte befinner sig inom sidans redigerbara områden på en nivå i den lokala rotmappen i en mapp med namnet Mallar. Denna sökväg beordrar webbläsaren att leta efter korrekt filsökväg för den fil som tillhandahåller sidegenskaperna, layouten och grafiken - allt innehåll som bara finns i .dwt-filen. Därför måste förändringar utanför sidans redigerbara områden göras direkt i .dwt-filen. När själva .dwt-filen öppnas och bearbetas länkas alla sidor som tillämpats på mallen till filen på samma plats som förut. Alla sidor som tillämpas på mallen uppdateras automatiskt med den nya informationen.

Dokumentrelativ i jämförelse med platsrotrelativ
Sökvägen som länkar en HTML-sida till en mall är en relativ platsrotsökväg. Det kallas platsrotrelativ eftersom det börjar från mappstrukturens första nivå (den lokala rotmappen) och fortsätter sedan med närmaste undre mapp (Mallar) och länkar slutligen till .dwt-filen. Dreamweaver genererar automatiskt en relativ platsrotsökväg till mallarna i Mallmappen eftersom programmet vet exakt var mallen kommer att finnas oavsett var andra filmappar finns i platsstrukturen.

Dokumentrelativt skapar en sökväg som är specifik för en fil till en annan. Istället för att börja från filmappstrukturens första nivå (platsrot) genererar det en sökväg som börjar vid en fil, går igenom de filmappar (kataloger) som krävs och stannar vid den andra filens sökväg. Det är viktigt att bägge filer sparas i den lokala rotmappen INNAN en relativ dokumentlänk skapas från en till en annan.

Om du lokalt vill förhandsgranska sidorna i en webbläsare måste de vara dokumentrelativa innan du laddar upp filerna till en fjärrserver. Varken Internet Explorer eller Netscape kan förstå vilken lokal rotmapp som har definierats (vilket Dreamweaver kan). Därför kan webbläsarna endast följa en sökväg som är relativ till det dokument som visas för närvarande. Eftersom de flesta användare föredrar att visa sina sidor lokalt i en webbläsare innan de laddas upp är Dreamweaver som standard dokumentrelativ då en fil länkas eller en bild infogas. Om filen inte har sparats INNAN försök att infoga en bild eller en länk till en annan HTML-sida görs har Dreamweaver ingen referens till sökvägen för nuvarande sida och därför skapar programmet en sökväg i stil med:

fil:///Hårddisk/Skrivbord/Mapp/localRootFolder/subfolder/subfolder/images/content.htm

eller

fil:///C:/Skrivbord/localRootFolder/subfolder/subfolder/images/content.htm

Dessa sökvägar är ENBART specifika för din arbetsstation och fungerar inte då du laddar upp filer till en fjärrserver.

På bilden nedan förklaras skillnaden mellan dokumentrelativ och platsrotrelativ. I exemplet nedan har en bild med namn logo.jpg infogats på sidan bio.htm med alternativa sökvägsval.

 

Dokumentrelativa sökvägar i mallen

Det kan vara förvirrande att infoga bilder och länkar direkt i .dwt-filen. Glöm inte att alla länkar du skapar som dokumentrelativa då blir relativa till .dwt-filen när du jobbar i den filen. Sökvägen som genereras är specifik från den HTML-sida eller bildkälla till .dwt-filen. Dreamweaver sparar information om var de hänvisade sidorna som tillämpats på mallen finns och justerar automatiskt sökvägen till den hänvisade HTML-filen så att den är korrekt för den aktuella sidan. Om du kontrollerar HTML-källan både för .dwt-filen och en sida som tillämpats på mallen ser sökvägarna annorlunda. Det är korrekt. Om Dreamweaver inte skulle justera sökvägen automatiskt för vardera sidas specifika plats skulle den dokumentrelativa sökvägen brytas för alla filer förutom .dwt-filen.

Här är ett exempel på hur Dreamweaver kan justera din dokumentrelativa sökväg:

Den ursprungliga sökvägen från mallen till bilden:

../graphics/images/banner.gif

Den justerade sökvägen på sidan som tillämpats på mallen:

../../graphics/images/banner.gif

Dreamweaver justerar inte platsrelativa eller absoluta (http://) sökvägar från mallen till de sidor som tillämpats på mallen eftersom det inte är nödvändigt att ändra dem.

Dokumentrelativa sökvägar på sidorna som tillämpats på mallen

Att infoga bilder och länkar i ett redigerbart område på en sida som bifogats en mall fungerar på samma sätt som att infoga bilder och länkar på en sida som inte har bifogats en mall. Om du väljer Fil > Nytt från mall och sedan Arkiv > Spara (och väljer en plats i den lokala rotmappen) INNAN du skapar några länkar till andra sidor eller bilder kommer Dreamweaver som standard att använda dokumentrelativ i dialogrutorna Välj HMTL-sida eller Välj bildkälla. Så länge popup-menyn ”Relativt till” inte manuellt ändras till välj Platsrot kommer bilderna och länkarna att vara tillgängliga när du förhandsgranskar ditt arbete lokalt i webbläsaren.

Platsrotrelativa sökvägar i mallen

När du arbetar med en mallfil för att skapa länkar till andra sidor eller för att hänvisa till bildkällor låter popup-menyn i dialogrutan Välj HTML-fil och Välj bildkälla dig att välja mellan dokumentrelativ och platsrotrelativ. Så som visas på bilden nedan skapas en väg från den lokala rotmappen direkt till den fil som väljs ifall platsrot väljs oberoende av .dwt-filen som för närvarande är öppen i Dreamweaver. Det kan vara fördelaktigt att använda platsrotrelativa länkar då innehållet i en platskatalogstruktur förmodligen kommer att förflyttas i den lokala rotmappen eftersom länken då inte bryts fastän filerna flyttas från dess ursprungliga plats.

Den ursprungliga sökvägen från mallen till bilden:

/graphics/images/banner.gif

Sökvägen på sidan som tillämpats på mallen:

/graphics/images/banner.gif

Dreamweaver justerar inte platsrelativa eller absoluta (http://) sökvägar från mallen till de sidor som tillämpats på mallen eftersom det inte är nödvändigt att ändra dem. Dokumentets plats (oavsett om det är .dwt-filen eller en HTML-fil som är bifogad mallen) är irrelevant för en platsrotrelativ sökväg.

Platsrotrelativa sökvägar på sidorna som tillämpats på mallen
Att använda platsrotrelativa länkar kan vara till hjälp ifall webbplatsen är komplex, involverar ett team av utvecklare som arbetar ihop eller har en platskatalogstruktur som regelbundet kommer att omarbetas. För att skapa en platsrelativ länk, välj Platsrot från popup-menyn bredvid ”Relativt till” i dialogrutan Välj bildkälla och Välj HTML-fil.

Eftersom den sökväg som skapas kommer att börja från den lokala rotmappen och gå igenom antalet undermappar och slutligen stanna vid den sida eller den bild som den är länkad till får utvecklarna möjligheten att flytta sidorna eller tillgångarna upp en eller flera undermappar i platskatalogstrukturen utan att länkarna bryts. Om exempelvis logo.jpg-filen på bilden ovan skulle flyttas från bildmappen till features-mappen och länken var en platsrotrelativ länk skulle webbläsaren fortfarande ha problem med att hitta bilden. Om sökvägen är en dokumentrelativ länk MÅSTE både logo.jpg- och bio.htm-filen vara kvar i den mappstruktur som de fanns i då den dokumentrelativa sökvägen skapades. Att flytta på någon av filerna efter att sökvägen har skapats leder till att sökvägen bryts.

Som nämnts tidigare kan endast dokumentrelativa länkar förhandsgranskas lokalt i webbläsaren. Om du väljer att använda platsrelativa länkar finns det endast två sätt att visa sidorna i webbläsaren.

Det första är att ladda upp (skicka) filerna till fjärrservern och sedan använda webbläsaren och gå till sidan genom att skriva in den absoluta sökvägen i URL-fältet. På detta sätt visas webbsidorna på samma sätt som andra besökare skulle se dem. För att göra ändringar på sidan, öppna de lokala kopiorna av filerna, gör ändringar, spara HTML-sidorna, anslut till FTP-servern och lägg upp de nya filerna på fjärrservern. Filer med samma namn i samma mapp kommer att skriva över äldre versioner av filen på fjärrservern.

Det andra sättet att förhandsgranska platsrelativa länkar i webbläsaren på är att använda en privat webbserver. Endast på Windows kan detta genomföras genom att öppna Dreamweaver och gå till Arkiv > Förhandsgranska i webbläsare > Redigera webbläsarlistan och välja Förhandsgranska med lokal server. Efteråt kan Dreamweaver förhandsgranska dokument med en privat webbserver.

Obs! På en Macintosh ställs en privat webbserver in på systemnivå. Se systemets dokumentation för mer information.

 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto