Importera Adobe Illustrator-bilder

Hur du importerar Illustrator-bilder beror på hur mycket redigering bilderna kräver efter att de har importerats. Du kan importera Illustrator-bilder till InDesign i sitt ursprungliga .AI-format.

Om du vill justera hur lager visas i InDesign...

Importera bilden med kommandot Montera. När du vill redigera bilden väljer du Redigera > Redigera original. Då öppnas bilden i Illustrator. Om du t.ex. har ett flerspråkigt dokument kan du skapa en enda bild som innehåller ett textlager för varje språk. Du kan omvandla bilden som ett enskilt objekt i InDesign, men du kan inte redigera banor, objekt eller text i bilden.

Fil med lager på spanska och engelska
Fil med lager på spanska och engelska

Om du vill redigera objekt och banor i InDesign...

Kopiera bilden från Illustrator och klistra in den i ett InDesign-dokument. I en tidskrift skulle du till exempel kunna använda samma designelement i varje nummer, men ändra färgen varje månad. Genom att klistra in en bild i InDesign kan du ändra objektets färg, bana och genomskinlighet med hjälp av verktygen i InDesign.

Importera Illustrator-bilder med flera ritytor

Illustrator CS4-bilder kan innehålla flera ritytor. När du importerar en Illustrator-bild med flera ritytor använder du Importalternativ för att ange vilken rityta (eller vilken ”sida”) som ska importeras.

Skapa ett PDF-dokument med flera lager i Adobe Illustrator

Du kan spara en Illustrator-bild som en PDF-lagerfil och styra hur lagren ska visas i InDesign. Genom att justera lagervisning i InDesign kan du variera en bild beroende på sammanhang. I stället för att skapa flera versioner av samma bild, t.ex. för ett flerspråkigt dokument, kan du montera samma bild där det behövs och sedan justera visningen av lagren.

Du kan omvandla en PDF-fil till ett enskilt objekt (och till exempel rotera och skalförändra den), men du kan inte redigera banor, objekt eller text i bilden.

Om du monterar en Illustrator-fil med flera ritytor, kan du ange vilket som ska användas som när du monterar flersidiga PDF-filer.

Obs!

Montera inte lager i kapslade lageruppsättningar om du vill kunna justera dem i InDesign.

  1. I Illustrator väljer du Arkiv > Spara som.

  2. I dialogrutan Spara som skriver du ett filnamn och väljer en sökväg.

  3. För Format väljer du Adobe PDF (.pdf) och klickar på Spara.

  4. I dialogrutan Adobe PDF-alternativ väljer du Acrobat 6 (1.5) eller senare under Kompatibilitet.

  5. Markera Skapa Acrobat-lager från överordnade lager och klicka på Spara PDF.

Klistra in Illustrator-bilder i InDesign

När du klistrar in en bild från Illustrator 8.0 eller senare i ett InDesign-dokument, visas bilden i InDesign som en grupperad samling redigerbara objekt. Om du till exempel klistrar in en Illustrator-bild som föreställer en fotboll med individuellt skapade fält i InDesign, kommer alla fält att klistras in som en grupp. Du kan sedan dela upp och redigera grupperna med verktygen i InDesign. Du kan inte ändra visningen av lager i själva bilden.

Fotboll i Illustrator (vänster) och i InDesign (höger)
Bild av fotboll i Illustrator (vänster) och samma bild inklistrad i InDesign (höger).

Obs!

Innan du klistrar in en bild kontrollerar du att kopiering i Illustrator är inställt till AICB (se hjälpen i Illustrator). I InDesign kontrollerar du att alternativet Föredra PDF vid inklistring inte är markerat under inställningarna för urklippshantering. Dessa alternativ måste vara rätt inställda för att du ska kunna redigera Illustrator-bilden i InDesign.

Problem som kan uppstå när du klistrar in eller drar bilder från Illustrator till InDesign

Färger

Illustrator stöder färgmodellerna gråskala, RGB, HSB, CMYK och webbsäkra RGB-färger. InDesign stöder färgmodellerna LAB, CMYK och RGB. När du klistrar in eller drar bilder från Illustrator till InDesign, konverteras RGB- och CMYK-färger till den förväntade färgmodellen. Färger i gråskala konverteras till lämpliga K-värden i en CMYK-färg i InDesign. HSB-objekt och webbsäkra RGB-objekt konverteras till RGB-färger i InDesign. Färger i utjämnade skuggor och övertoningar kan redigeras i InDesign.

Övertoningar

Linjära och radiella övertoningar som har skapats i Illustrator kan redigeras med övertoningsverktyget eller övertoningspanelen i InDesign. Övertoningar med flera dekorfärger eller komplexa mönster kan visas som icke redigerbara objekt i InDesign. Om illustrationen innehåller komplexa övertoningar importerar du den i stället med kommandot Montera.

Genomskinlighet

Genomskinligheten förenklas när Illustrator-bilder klistras in eller dras till InDesign.

Grafikformat

Grafikformat i Illustrator blir inte objektformat i InDesign när bilder klistras in eller dras till InDesign.

Mönster

Illustrator-objekt som är fyllda eller överstrukna med mönster blir till inbäddade EPS-bilder när de klistras in eller dras till InDesign.

Text

Om du drar text från Illustrator till InDesign konverteras den till konturer som inte kan redigeras med textverktyget. Om du markerar text med textverktyget i Illustrator och sedan kopierar den till en textram i InDesign försvinner formateringen, men texten kan fortfarande redigeras. Om du drar text till InDesign utan att ha markerat en ram, försvinner formateringen och texten kan inte redigeras.

När du klistrar in text från Illustrator importeras texten som ett eller flera objekt som kan omformas och färgläggas i InDesign. De kan däremot inte redigeras. Om du t.ex. skapar text på en bana i Illustrator och klistrar in den i InDesign kan texten färgläggas, roteras och skalförändras, men inte redigeras med textverktyget. Om du vill redigera texten använder du textverktyget och klistrar in texten i en textram.

Grafik

Grafik som kopieras från Illustrator och klistras in i InDesign bäddas in i InDesign-dokumentet. Det skapas inte någon länk till den ursprungliga Illustrator-filen.

Importera Adobe Photoshop-filer (.PSD)

Du kan montera bilder som har skapats i Adobe Photoshop 4.0 och senare direkt i en InDesign-layout.

Lager och lagerkompositioner

Du kan justera visningen av lagren på översta nivån i InDesign samt visa olika lagerkompositioner. När du ändrar lagervisning eller lagerkompositioner i InDesign ändras inte den ursprungliga Photoshop-filen.

Banor, masker och alfakanaler

Om du sparar banor, masker eller alfakanaler i en Photoshop-fil kan de användas i InDesign för att ta bort bakgrunder eller placera text runt bilder. Grafik som innehåller banor, masker eller alfakanaler fungerar som genomskinliga objekt när de importeras.

ICC-färghanteringsprofil

Om du monterar en Photoshop-bild med en inbäddad ICC-färghanteringsprofil läses den inbäddade profilen in i InDesign, förutsatt att färghantering är aktiverat. Du kan åsidosätta den inbäddade profilen för bilden med hjälp av dialogrutan Importalternativ eller tilldela en annan färgprofil till bilden i InDesign. Om du åsidosätter färgprofilen i InDesign tas inte den profil som har bäddats in i Photoshop-bilden bort eller ändras.

Dekorfärgskanaler

Dekorfärgkanaler i Adobe Photoshop PSD- och TIFF-filer visas i InDesign som dekorfärger på färgrutepanelen. Om en dekorfärg används för bilden som inte känns igen kan det hända att dekorfärgen visas i grått i InDesign-dokumentet och inte skrivs ut på rätt sätt som en sammansatt färg. (Bilden skrivs dock ut på färgseparationer på rätt sätt.) Om du vill simulera bilden som en sammansatt bild kan du skapa en dekorfärg med rätt färgvärden och sedan skapa ett alias av PSD-färgen för den nya dekorfärgen. Bilden skrivs sedan ut och visas på rätt sätt på skärmen när Förhandsvisa övertryck är aktiverat (välj Visa > Förhandsvisa övertryck). Se till att du tar bort aliaset innan du skriver ut separationer, så att bilden skrivs ut på den förväntade plåten.

Importera PDF sidor

Med kommandot Montera kan du ange vilka sidor som ska importeras från en flersidig PDF eller en Illustrator-fil med flera ritytor. Du kan montera en enstaka sida, ett sidintervall eller alla sidor. Genom att använda flersidiga PDF-filer kan du kombinera bilder för en publikation i en enda fil.

Sidintervallalternativen visas när du markerar Visa importalternativ i dialogrutan Montera. Se Importalternativ för Acrobat (.pdf) och Illustrator (.ai). Dialogrutan innehåller en förhandsvisningsruta, så du kan visa en miniatyrbild av sidorna innan du monterar dem. Om du monterar flera sidor läser InDesign in bildikonen med efterföljande sida, så att du kan montera sidorna en i taget. Filmer, ljud, länkar och knappar importeras inte till InDesign när du monterar en PDF-fil.

Jämföra skärm- och enhetsupplösning för monterade PDF-sidor

En monterad PDF-sida visas med bästa möjliga upplösningen för angiven storlek och skärmupplösning. Om du skriver ut på en PostScript-utdataenhet skrivs en monterad PDF-sida ut med enhetens upplösning. Om du skriver ut på en icke-PostScript-skrivare skrivs en monterad PDF-sida ut med samma upplösning som andra InDesign-objekt i dokumentet. Vektorobjekt (ritade) skrivs ut med samma upplösning som andra vektorobjekt i dokumentet. Bitmappsbilder skrivs ut med den högsta upplösningen som finns i den monterade PDF-filen.

Länka till monterade PDF-filer

En monterad PDF-sida visas i InDesign-dokumentet som en förhandsvisningsbild för skärmen och är länkad till en sida i den ursprungliga PDF-filen. När du har monterat en PDF-sida kan du bryta länkarna på något av följande sätt:

  • Om du lägger till ett lösenord i den ursprungliga PDF-filen som har monterats i ett InDesign-dokument och du uppdaterar länken får du en uppmaning om att ange lösenordet.

  • Om du tar bort sidor i den ursprungliga PDF-filen och uppdaterar länken, kommer den monterade PDF-sidan att bytas ut mot den sida som nu får motsvarande sidnummer.

  • Om du sorterar om sidorna i den ursprungliga PDF-filen och uppdaterar länken, så kan den monterade PDF-sidan vara en annan än den du hade förväntat dig. Montera om sidan ifall det händer.

Färg på monterade PDF-sidor

Färger som har bäddats in på PDF-sidor behålls, även om färgen kommer från ett färgbibliotek som inte har installerats i InDesign (t.ex. PANTONE Hexachrome®-bibliotek). Dessutom bibehålls alla färgsvällningar på en PDF-sida.

När färghanteringen är aktiverad visas den monterade PDF-filen med den inbäddade ICC-profilen eller profilen för utdatametod (endast PDF/X). När färghanteringen är avaktiverad, eller när du monterar en PDF-fil som inte innehåller en ICC-profil eller profil för utdatametod, kalibreras färger i den monterade filen med den färgprofil som används i InDesign-dokumentet.

När du exporterar eller skriver ut dokumentet kan du behålla ICC-profilen som har bäddats in i den monterade PDF-filen eller ersätta den med dokumentprofilen. Profiler för utdatametod används för visning och tas inte med när du exporterar som PDF/X. De används inte när du skriver ut dokumentet och tas inte med när du exporterar till ett annat format.

Säkerhetsinställningar för monterade PDF-sidor

En monterad PDF-sida är länkad till den ursprungliga PDF-filen. Därför inkluderar en monterad sida också den ursprungliga filens säkerhetsinställningar. Om säkerhetsinställningarna för den ursprungliga filen ändras senare, kommer säkerhetsinställningarna för den monterade PDF-sidan att uppdateras när du uppdaterar länkar.

Om du anger rätt lösenord när du monterar en PDF-sida kan du åsidosätta alla begränsningar på PDF-sidan, vilket medför att den monterade PDF-sidan kan exporteras som förväntat.

Importera InDesign-sidor (.indd)

Du kan importera sidor från ett InDesign-dokument till ett annat med hjälp av kommandot Montera. Du kan importera en sida, ett sidintervall eller alla sidorna i ett dokument. Sidorna importeras som objekt (ungefär på samma sätt PDF-filer importeras).

Lägg till sidor i dokumentet för de sidor du vill importera. När du har valt Arkiv > Montera och markerat en INDD-fil kan du välja Visa importalternativ. Välj sedan vilka sidor du vill importera, vilka lager som ska synas och hur de importerade sidorna ska beskäras. Du kan rulla i förhandsvisningsfönstret om du vill titta närmare på miniatyrsidorna. Den eller de sidor du väljer läses in i bildikonen. Om du monterar flera sidor läser InDesign in bildikonen med efterföljande sida, så att du kan importera sidorna en i taget.

Obs!

På länkpanelen visas namnen på sidorna du importerar. Om en sida som du har importerat innehåller en importerad bild eller något annat importerat objekt visas även detta objekt på länkpanelen. Namnet på dessa sekundärt importerade objekt visas under en triangel på länkpanelen för att skilja ut dem från importerade sidor.

Importera andra bildformat

Det finns funktioner i InDesign för en mängd olika bildformat, bland annat bitmappsformat som TIFF, GIF, JPEG och BMP samt vektorformat som EPS. Andra format som kan användas är DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG och Scitex CT (.sct). Du kan importera en SWF-fil som en filmfil.

TIFF-filer (.tif)

TIFF är ett flexibelt bitmappsbildformat som hanteras av så gott som alla ritnings-, bildredigerings- och layoutprogram. Dessutom kan praktiskt taget alla bildläsare generera TIFF-bilder.

TIFF-formatet hanterar filer med CMYK, RGB, gråskala, LAB, indexerade färger och bitmappsbilder med alfakanaler och dekorfärgskanaler. Du kan välja en alfakanal när du monterar en TIFF-fil. Dekorfärgskanaler visas i InDesign som dekorfärger på färgrutepanelen.

Du kan använda ett bildredigeringsprogram som Photoshop till att skapa en urklippsbana om du vill skapa en genomskinlig bakgrund för en TIFF-bild. Det går att hantera urklippsbanor i TIFF-bilder i InDesign och kodade OPI-kommentarer känns igen.

GIF-filer

Bildformatet GIF (Graphics Interchange Format) är standard för bildvisning på webben och andra onlinetjänster. Eftersom bilddata komprimeras utan att detaljrikedomen går förlorad, kallas komprimeringsmetoden för förlustfri. Komprimeringen fungerar bra för bilder med ett begränsat antal heltäckande färger, t.ex. logotyper och tabeller. I GIF-formatet kan inte mer än 256 färger visas. Därför är det mindre bra för visning av foton online (använd JPEG istället) och är inte lämpligt för professionell tryckning. Om en importerad GIF-fil innehåller genomskinlighet, så interagerar bilden bara där bakgrunden är genomskinlig.

JPEG-filer (.jpg)

Bildformatet JPEG (Joint Photographic Experts Group) används ofta till att visa foton och andra bilder med kontinuerliga färger i HTML-filer på webben och i andra onlinemedier. Med JPEG-formatet hanteras lägena CMYK, RGB och gråskala. Till skillnad från i GIF-formatet, så bibehålls all färginformation från en RGB-bild i JPEG-formatet.

I JPEG används en inställningsbar förlustkomprimering som effektivt minskar filstorleken genom att överflödiga data som inte är absolut viktiga för visningen av bilden identifieras och rensas bort. En högre komprimering ger sämre bildkvalitet. En lägre komprimering ger bättre bildkvalitet, men större filstorlek. I de flesta fall ger en komprimering med alternativet för maximal kvalitet ett resultat som inte går att skilja från originalet. När du öppnar en JPEG-bild expanderas den automatiskt.

Obs!

JPEG-kodning, som kan göras på EPS- och DCS-filer i bildredigeringsprogram som Photoshop, skapar inte JPEG-filer. Filen komprimeras emellertid med samma metod som JPEG-filer.

JPEG fungerar bra för bilder, men helfärgade JPEG-bilder (bilder som innehåller stora ytor med en färg) förlorar ofta i skärpa. I InDesign identifieras och hanteras urklippsbanor i JPEG-filer som har skapats i Photoshop. JPEG kan användas både online och för professionell tryckning av dokuments. Diskutera med prepress-leverantören om hur JPEG-kvalitet bevaras vid tryckning.

BMP-filer (bitmappsfiler)

BMP är det vanliga bitmappsbildformatet för Windows på DOS- och Windows-kompatibla datorer. Men BMP kan inte hantera CMYK, och färghanteringen är begränsad till 1, 4, 8 eller 24 bitar. Det är mindre än vad som är lämpligt för professionellt tryck och för onlinedokument. BMP-formatet hanteras inte av alla webbläsare. BMP-bilder kan ge godtagbar kvalitet vid utskrift på skrivare med låg upplösning eller icke-PostScript-skrivare.

EPS-filer

Filformatet .EPS (Encapsulated PostScript) används för att överföra bilder i PostScript-språk mellan olika program, och hanteras i de allra flesta bild- och layoutprogram. Ofta är en EPS-fil en illustration eller en tabell som du placerar i ett dokument, men en EPS-fil kan också vara en hel sida.

Eftersom de baseras på PostScript-språk kan EPS-filer innehålla både text, vektorbilder och bitmappsbilder. Eftersom PostScript normalt inte kan visas på skärmen skapas en bitmappsfil för förhandsvisning när du visar EPS-bilder på skärmen i InDesign. Det går att hantera urklippsbanor i EPS-filer som skapats med Photoshop i InDesign.

När du importerar en EPS-fil läggs alla dekorfärger i den till på färgrutepanelen i InDesign. EPS möjliggör upplösning, kvalitet och färger av prepress-kvalitet. I EPS-formatet inkluderas alla färg- och bilddata som behövs för att färgseparera DCS-bilder som är inbäddade i EPS-bilder. EPS är inte det bästa formatet för publicering i HTML-format, men det fungerar bra för onlinepublicering i PDF-format.

EPS-filer kan innehålla OPI-kommentarer (Open Prepress Interface) som gör att du kan använda snabba, lågupplösta bildversioner (utkast) för placering på en sida. När slutprodukten tas fram kan utkastbilderna ersättas automatiskt med högupplösta varianter, antingen i InDesign eller av en prepress-leverantör.

DCS-filer

Filformatet DCS (Desktop Color Separations) är utvecklat av Quark och är en variant av det vanliga EPS-formatet. DCS 2.0-formatet hanterar flerkanals CMYK-filer med flera dekorfärgskanaler. (Dessa dekorfärgskanaler visas som dekorfärger på färgrutepanelen i InDesign.) Formatet DCS 1.0 kan hantera CMYK-filer utan dekorfärgskanaler. Urklippsbanor som skapats i Photoshop-bilder i formaten DCS 1.0 och DCS 2.0 känns igen i InDesign.

DCS-filer är avsedda att användas i förseparerade och värdbaserade arbetsflöden. I de flesta fall utelämnas färgseparationsfiler kopplade till en DCS-bild när du exporterar eller skriver ut en sammansatt bild till en PDF-, EPS- eller PostScript-fil. (Det enda undantaget är för 8-bitars DCS-filer som har skapats i Photoshop och som inte innehåller vektorbilder.)

Det går att återskapa sammansatta bilder från DCS 2.0- eller 1.0-separationsfiler, om filerna har skapats i Photoshop. Resultatet blir bäst om du inte tar med DCS 1.0-filer eller DCS 2.0-filer som har skapats i andra program än Photoshop när du skapar högupplöst färgkompositkorrektur eller separerar ett dokument i RIP eller från en sammansatt fil.

Macintosh PICT-filer

Formatet Macintosh PICT (eller Picture) används till bild- och layoutprogram i Mac OS och för överföring av filer mellan program. PICT-formatet används för komprimering av bilder med stora områden med heltäckande färg. I InDesign kan du importera PICT-filer som har skapats från Mac OS-skärmbilder och många andra program, till exempel Clipart-samlingar. PICT-filer rekommenderas dock inte för kommersiella utskrifter med hög upplösning.

I InDesign hanteras RGB PICT-bilder med variabel upplösning och inbäddade QuickTime-bilder. PICT-bilder hanterar inte färgseparationer, är enhetsberoende och rekommenderas inte för högupplöst professionell tryckning. PICT-formatet ger endast godtagbar kvalitet vid utskrift på skrivare med låg upplösning eller icke-PostScript-skrivare.

WMF- och EMF-filer

WMF (Windows Metafile Format) och EMF (Windows Enhanced Metafile Format) är Windows-format som främst används för vektorbilder, till exempel Clipart, som delas mellan Windows-program. Metafiler kan innehålla rasterbildsinformation. Vektorinformationen känns igen i InDesign och det finns vissa funktioner för rasteroperationer. Färgstödet är begränsat till 16-bitars RGB och inget av formaten kan hantera färgseparationer. Generellt bör du undvika att använda metafilformat för dokument som ska tryckas professionellt.

PCX-filer (.pcx)

Bildformatet PCX används ofta i Windows. De flesta Windows-program hanterar version 5 av PCX-formatet.

PCX-formatet hanterar RGB, indexerade färger, gråskala och bitmappsfärglägen. Dessutom hanteras RLE-komprimering, som är en förlustfri metod. Formatet hanterar inte alfakanaler. Bilderna kan ha ett bitdjup på 1, 4, 8 eller 24 bitar. Men PCX är inte särskilt väl lämpat för professionell tryckning eller onlinedokument. PCX-formatet kan ge godtagbar kvalitet vid utskrift på skrivare med låg upplösning eller icke-PostScript-skrivare.

PNG-format

Bildformatet PNG (Portable Network Graphics) använder inställbar, förlustfri komprimering för att visa 24-bitars foton eller helfärgade bilder på webben och i andra onlinemedier. PNG utvecklades som ett patentfritt alternativ till filformatet GIF. Det hanterar genomskinlighet i en alfakanal eller en angiven färg. PNG passar bäst för onlinedokument. PNG-bilder i färg som monteras i ett InDesign-dokument är RGB-bitmappsbilder.

Importera Scitex CT-filer

Bildformatet Scitex CT (Scitex Continuous Tone) används för avancerad bildbehandling på Scitex-datorer. Scitex CT-filer skapas ofta i Scitex-skannrar som producerar högkvalitativa inläsningar för professionell tryckning. Formatet Scitex CT hanterar filer med CMYK, RGB och gråskala, men hanterar inte alfakanaler. Kontakta Scitex om du behöver överföra filer som sparats i formatet Scitex CT till ett Scitex-system.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy