Omforma objekt

Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Översikt över omformningspanelen

Använd omformningspanelen om du vill visa eller ange geometrisk information för ett markerat objekt, inklusive värden för placering, storlek, rotation och skevning. Med de kommandon som finns på omformningspanelens meny har du tillgång till fler alternativ och snabba sätt att rotera eller spegelvända objekt på.

Obs!

Knapparna och menykommandona på omformningspanelen finns även på kontrollpanelen.

Omformningspanelen

A. Referenspunktens positionerare B. Bevara proportioner C. Panelmeny 

Visa omformningspanelen

 1. Välj Fönster > Objekt och layout > Omforma.

Visa geometrisk information för objekt

När du markerar ett objekt visas geometrisk information för objektet på omformningspanelen och kontrollpanelen. Om du har markerat flera objekt visas information för alla markerade objekt som en enhet.

 1. Markera ett eller flera objekt och öppna omformningspanelen (Fönster > Objekt och layout > Omforma).

  Placeringsinformationen är relativ till linjalens origo och objektets referenspunkt. Vinkelinformationen är relativ till monteringsbordet där en vågrät linje har en nollgradig vinkel.

Ändra omformningsinställningar

På omformningspanelen finns flera alternativ som anger hur objekt ska omformas och hur omformningar visas på omformningspanelen och kontrollpanelen.

Ändra referenspunkt för markerade objekt

Alla omformningar utgår från en fast punkt på eller i närheten av objektet. Punkten kallas referenspunkt. En ikon visas på referenspunkten när ett omformningsverktyg, till exempel skalförändringsverktyget, är aktivt.

Referenspunkt som har flyttats till mittpunkten (till vänster) och skalförändrat objekt (till höger)

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på någon av de nio punkterna på referenspunktens positionerare  på omformningspanelen eller kontrollpanelen om du vill ange en annan referenspunkt för det markerade objektet.


   Allt eftersom du klickar på olika referenspunkter på omformningspanelen eller kontrollpanelen (överst till vänster och höger), ändras referenspunkten för det markerade objektet (längst ned till vänster och höger).

    

  • Om du vill flytta referenspunkten för det markerade objektet till en viss plats väljer du roteringsverktyget , skalförändringsverktyget  eller skevningsverktyget , håller verktyget över referenspunkten och drar den till en ny plats. Med hjälp av ovanstående verktyg kan du klicka var som helst på objektet eller sidan. Referenspunkten flyttas till den platsen.

Obs!

När du har valt ett omformningsverktyg avmarkeras inte objektet om du klickar någon annanstans, utan i stället flyttas referenspunkten. Välj Redigera > Avmarkera allt om du vill avmarkera objektet.

Den senast markerade referenspunkten på referenspunktens positionerare blir den nya standardreferenspunkten för alla verktyg och objekt. Om du drar referenspunkten för objekt till en egen plats (inte till en ankarpunkt), återgår referenspunkten till standardplaceringen när du avmarkerar det markerade objektet. Standardplaceringen för referenspunkten bibehålls för nya dokument, så du behöver inte ange den igen.

Ändra den information som visas för kapslade objekt

Omformningspanelen orienterar ett objekt till uppslagets monteringsbord där en vågrät linje har en nollgradig rotationsvinkel. Som standard gäller det här även när objektet är kapslat i ett omformat behållarobjekt (med andra ord, om objektet är en del av en omformad grupp eller om objektet har klistrats in i en omformad ram). Om du till exempel klistrar in en bild som inte är roterad i en ram, roterar du ramen tio grader med bilden inuti ramen. När du sedan markerar bilden med hjälp av direktmarkeringsverktyget visas bildens rotationsvinkel på omformningspanelen som tio grader.

Objektets rotationsvinkel som visas i förhållande till monteringsbordet

Om du vill kan du avmarkera kommandot Omvandlingsvärden är summor för att se samma information i förhållande till det kapslade objektets behållare. Om du i ovanstående exempel avmarkerar Omvandlingsvärden är summor visas bildens rotationsvinkel på omformningspanelen som noll (vinkeln den har i förhållande till dess roterade behållare).

Objektets rotationsvinkel som visas i förhållande till behållarobjektet

 1. Öppna omformningspanelen eller kontrollpanelen.
 2. Gör något av följande på omformningspanelens eller kontrollpanelens meny:
  • Lämna Omvandlingsvärden är summor markerat (standard) så visas omformningsvärden för kapslade objekt i förhållande till monteringsbordet.

  • Avmarkera Omvandlingsvärden är summor om du vill visa värden för rotation, skalförändring och skevning för kapslade objekt i förhållande till behållarobjektet.

Mäta placeringen för markerade objekt

Med kommandot Visa innehållsförskjutning anger du utseendet på de x- och y-värden på omformningspanelen för kapslade objekt som har markerats med direktmarkeringsverktyget . Den markerade referenspunkten i utkasten på omformningspanelen och kontrollpanelen anger vilka av de nio referenspunkterna i det markerade objektet som jämförs med nollpunkten för dokumentet eller med nollpunkten för en behållarram. Nollpunkten för en behållarram ligger alltid i det övre vänstra hörnet.

Placeringen för markerade objekt mäts från tre positioner:

 • Placeringen för behållarramen i förhållande till nollpunkten för dokumentet. Låt Visa innehållsförskjutning vara aktiverat eller avaktiverat och markera sedan behållarramen med markeringsverktyget.

 • Placeringen för det kapslade objektet i förhållande till nollpunkten för dokumentet. Avaktivera Visa innehållsförskjutning och markera sedan det kapslade objektet med direktmarkeringsverktyget.

 • Placeringen för det kapslade objektet i förhållande till nollpunkten (övre vänstra hörnet) för dess behållarram. Aktivera Visa innehållsförskjutning och markera sedan det kapslade objektet med direktmarkeringsverktyget.

Det överordnade objektets placering visas i förhållande till dokumentets nollpunkt

Det kapslade objektets placering visas i förhållande till dokumentets nollpunkt

Det kapslade objektets placering visas i förhållande till behållarramen

Om Visa innehållsförskjutning är markerat visas X- och Y-värdena för det inbäddade objektet i förhållande till behållarobjektet och X/Y-ikonerna på omformningspanelen ändras till X+/Y+. Om kommandot är avmarkerat visas det kapslade objektets värden i förhållande till linjalerna.

 1. Markera eller avmarkera Visa innehållsförskjutning på omformningspanelens eller kontrollpanelens meny.

Inkludera eller exkludera linjebredden i mått

Linjebredden kan påverka ett objekts storlek och placering. Du kan ändra linjens justering och sedan välja om omformningspanelen ska mäta ett objekts storlek och placering från mitten eller från kanten av dess linje. Information om hur du ändrar linjejustering finns i Alternativ på linjepanelen.

Obs!

Det här alternativet ändrar inte hur själva linjebredden påverkas när du skalförändrar en ram, utan bara hur ändringar påverkar mätningen.

 1. Gör något av följande på omformningspanelens eller kontrollpanelens meny:
  • Välj Inklusive linjebredden om du vill att panelmåtten ska motsvara den yttre linjekanten för ett objekt. Om till exempel en ram är två punkter kortare än en annan ram, men den kortare ramen är två punkter bredare än den andra ramen, visas båda ramarna med samma höjdvärden på omformningspanelen eller kontrollpanelen om du markerar den här inställningen.

  • Avmarkera Inklusive linjebredden när du vill att panelmåtten ska motsvara objektets bana eller ram oavsett linjebredd. Två ramar med samma höjd kommer att ha samma höjdvärden på omformningspanelen och kontrollpanelen, oavsett olika linjebredder.

Omforma objekt

Du kan ändra storleken eller formen på ett objekt samt dess orientering på monteringsbordet genom att använda verktyg och kommandon. Verktygslådan innehåller fyra omformningsverktyg: rotationsverktyget, skalförändringsverktyget, skevningsverktyget och verktyget för fri omformning. Du kan också använda markeringsverktyget om du vill omforma objekt. Alla omformningar, inklusive spegelvändning, finns tillgängliga på omformningspanelen och kontrollpanelen, där du kan ange omformningar exakt.

Omformningsverktyg (överst) jämfört med omformningspanelen (längst ned)

A. Roteringsalternativ B. Skevningsalternativ C. Skalförändringsalternativ 

Observera följande när du omformar objekt:

 • Resultaten av en omformning kan bli helt olika beroende på vad som markeras. När du till exempel roterar en bild, roteras olika saker beroende på om du markerar bilden, ramen eller ramen och bilden. Använd markeringsverktyget  om du vill omforma (rotera, skalförändra eller skeva) en hel bana och dess innehåll (klicka utanför innehållsverktyget). Använd direktmarkeringsverktyget  om du vill omforma banan men inte innehållet eller om du vill omforma innehållet men inte banan. Om du vill omforma innehållet men inte banan måste alla ankarpunkter vara markerade.
Obs!

Om du vill ändra storlek på både ramen och innehållet, använder du fälten Skalförändring i sidled och Skalförändring i höjdled och inte fältet B och H. Dessa fält ändrar bara antingen ramen eller innehållet, inte båda. Tänk på att du inte bara kan ange procenttal i skalförändringsfälten. Du kan också ange måttenheter, t.ex. ”6p”.

 • En omformning behandlar alla markerade objekt som en enhet. Om du till exempel markerar flera objekt och roterar dem 30 grader roteras alla objekt runt en referenspunkt. Om du vill rotera varje markerat objekt 30 grader kring referenspunkten för respektive objekt måste du markera och rotera dem var för sig.

 • När du omformar text kan du använda två olika omformningsmetoder. Markera en hel textram eller text som har konverterats till konturer med markerings- eller direktmarkeringsverktyget och använd sedan omformningsverktygen. Du kan också markera text med textverktyget eller klicka på en insättningspunkt i en textram och sedan ange omformningar på omformningspanelen eller kontrollpanelen eller de dialogrutor som blir tillgängliga när du dubbelklickar på ett verktyg. I båda fallen påverkar omformningen hela textramen.

 • När du roterar, skevar eller skalförändrar en grupp används inställningarna på hela gruppen samt på de enskilda objekten inom gruppen. Om du till exempel roterar en grupp 30 grader, blir rotationsvärdet på omformningspanelen och kontrollpanelen 30 grader, oavsett om du markerar själva gruppen eller direktmarkerar ett objekt i gruppen.

Omforma objekt med omformningspanelen

Använd markeringsverktygen om du vill ange om innehållet och ramen ska omformas tillsammans eller individuellt.

 1. Välj det objekt som du vill omforma.
  • Om du vill omforma både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget.

  • Om du vill omforma innehållet utan att ramen omformas, använder du direktmarkeringsverktyget  för att direktmarkera objektet, eller använd markeringsverktyget om du vill klicka på en bilds innehållshandtag.

  • Om du vill omforma ramen utan att innehållet omformas, direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.

 2. Ange omformningens referenspunkt i omformningspanelen eller kontrollpanelen.

  Alla värden på panelen avser objektens begränsningsramar. X- och Y-värdena avser den markerade referenspunkten på begränsningsramen i förhållande till linjalens origo.

 3. Gör något av följande:
  • Ange nya värden i textrutorna.
  • Välj värden på menyerna.
  • Välj kommandon på panelmenyn
  Obs!

  Om du vill behålla objektets proportioner när du använder alternativen Skalförändring i sidled och Skalförändring i höjdled, klickar du på ikonen Bevara proportioner  på panelen. När alternativet inte är valt visas punkter vid båda sidorna av ikonen (som en bruten kedjelänk). Du kan inte bara ange procenttal utan också måttenheter, som 6p.

 4. Tryck på Tabb eller Retur för att tillämpa ändringen.

Omforma objekt med markeringsverktyget

Använd markeringsverktyget om du vill flytta, ändra storlek på eller rotera objekt.

 1. Välj ett objekt med markeringsverktyget . Om du vill omforma en bild inuti en ram klickar du på innehållshandtaget som visas när du håller pekaren över en bild.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta objekt klickar du någonstans innanför begränsningsramen och drar.

  • Om du vill skalförändra objekt håller du ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) och drar sedan begränsningsramens handtag tills objektet har önskad storlek. Om du också håller ned Skift bibehålls markeringens proportioner. Håll också ned Alt (Windows eller Mac OS) om du vill skalförändra objekten från mittpunkten.

  • Om du vill rotera objekt håller du pekaren utanför begränsningsramens handtag. När pekaren ändras till  drar du markeringen till önskad rotationsvinkel.

  • Om du vill spegelvända objekt, drar du ett av begränsningsramens handtag förbi motsatt kant eller handtag tills objektet har önskad nivå på spegelvändningen.

Omforma objekt med verktyget för fri omformning

Verktyget för fri omformning fungerar på samma sätt som det gör i Adobe Photoshop och Adobe Illustrator, vilket innebär att det går att utföra vilken omformning som helst med endast ett verktyg. När verktyget för fri omformning är aktiverat kan du kombinera omformningar, t.ex. rotering och skalförändring.

Obs!

Med kortkommandon kan du enkelt växla mellan verktyget för fri omformning (tryck på E), markeringsverktyget (V) och direktmarkeringsverktyget (A).

 1. Med ett passande markeringsverktyg markerar du de eller det objekt som ska omformas.
 2. Välj verktyget för fri omformning  .
  • Om du vill flytta objekt klickar du någonstans innanför begränsningsramen och drar.

  • Om du vill skalförändra objekt, drar du ett av begränsningsramens handtag tills objektet får önskad storlek. Skift-dra handtaget så att markeringens proportioner bibehålls.

  • Alt-dra om du vill skalförändra objekt från mitten av begränsningsramen.

  • Om du vill rotera objekt håller du pekaren utanför begränsningsramen. När pekaren ändras till  drar du markeringen till önskad rotationsvinkel.

  • Om du vill spegelvända objekt, drar du ett av begränsningsramens handtag förbi motsatt kant eller handtag tills objektet har önskad nivå på spegelvändningen.

  • Om du vill skeva objekt börjar du dra i ett handtag och håller sedan ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS). Håll ned Alt+Ctrl (Windows) respektive Kommando+Alt (Mac OS) om du vill skeva från båda sidor av objektet.

Rotera objekt

Du kan rotera objekt på olika sätt.

Rotera ett objekt med rotationsverktyget

 1. Markera objektet som du vill rotera. Om du vill rotera båda ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill rotera innehållet utan att ramen roteras, klickar du på innehållshandtaget eller använder direktmarkeringsverktyget för att markera objektet. Om du vill rotera ramen utan att innehållet roteras direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Välj rotationsverktyget  .
 3. Om du vill använda en annan referenspunkt vid roteringen klickar du där du vill att referenspunkten ska visas.
 4. Flytta verktyget bort från referenspunkten och dra sedan runt det. Du kan begränsa verktyget till multipler av 45 grader genom att hålla ned Skift-tangenten när du drar. Du får bättre kontroll över rotationen om du drar längre bort från referenspunkten.

Du kan också rotera genom att använda verktyget Omforma fritt.

Om Smarta stödlinjer (och Smarta dimensioner) har aktiverats visas information när du roterar ett objekt samma grader som ett intilliggande roterat objekt. Om du till exempel roterar ett objekt 24 grader visas en roteringsikon när du roterat ett närliggande objekt 24 grader.

Rotera ett objekt med markeringsverktyget

 1. Placera pekaren någonstans utanför ett markeringshandtag med hjälp av markeringsverktyget. När pekaren ändras till  drar du markeringen till önskad rotationsvinkel.

Rotera ett objekt med omformningspanelen eller kontrollpanelen

 1. Markera objektet som du vill rotera. Om du vill rotera både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget . Om du vill rotera innehållet utan att ramen roteras, klickar du på innehållshandtaget eller använder direktmarkeringsverktyget för att markera objektet. Om du vill rotera ramen utan att innehållet roteras direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill rotera medsols eller motsols i 90-graderssteg klickar du på någon av rotationsknapparna på kontrollpanelen.

  • Om du vill rotera efter en förinställd vinkel väljer du en vinkel under Rotationsvinkel  på omformningspanelen eller kontrollpanelen.

  • I rutan Rotationsvinkel  på omformningspanelen eller kontrollpanelen anger du en positiv vinkel om du vill rotera de markerade objekten motsols. Om du vill rotera objekten medsols anger du en negativ vinkel och trycker sedan på Enter.

  • Om du vill skapa en kopia av objektet med den nya rotationen skriver du ett värde i fältet för bredd eller höjd i rutan Rotationsvinkel på omformningspanelen och håller ned Alt när du trycker på Retur.

När du roterar ett objekt visas värdet på omformningspanelen eller kontrollpanelen. När du roterar flera objekt återställs rotationsvinkeln till 0 grader, även om objekten roteras.

Rotera ett objekt med kommandot Rotera

Du kan använda kommandot Rotera om du vill rotera ett objekt en viss mängd. Med det här kommandot kan du rotera en kopia av det markerade objektet och låta originalet vara kvar på sin ursprungliga plats.

 1. Markera objektet som du vill rotera. Om du vill rotera båda ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill rotera innehållet utan att ramen roteras direktmarkerar du objektet. Om du vill rotera ramen utan att innehållet roteras direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Öppna dialogrutan Rotera på något av följande sätt:
  • Välj Objekt > Omforma > Rotera.

  • Dubbelklicka på rotationsverktyget .

  • Välj roteringsverktyget och välj en ny referenspunkt genom att Alt-klicka på eller nära objektet.

 3. Ange rotationsvinkeln i grader i rutan Vinkel. Om du anger en negativ vinkel roterar objektet medsols och anger du ett positivt värde roterar det motsols.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Rotera objektet genom att klicka på OK.

  • Om du vill rotera en kopia av objektet klickar du på Kopiera.

Flytta objekt

Du kan flytta objekt genom att klippa ut dem från en plats och klistra in dem på en annan, genom att ange nya vågräta och lodräta koordinater eller genom att dra objekten. Genom att dra kan du flytta en kopia av ett objekt eller kopiera objekt mellan olika program.

Smarta stödlinjer gör det enklare att placera ut objekt exakt rätt i layouten. När du drar ett objekt, visas stödlinjer som anger när objektet du flyttar ligger utmed en kant eller sidmitten eller i förhållande till ett annat objekt på sidan.

Flytta objekt

Om du vill flytta flera objekt blir resultatet bäst om du använder markeringsverktyget. Om du använder direktmarkeringsverktyget när du markerar flera objekt eller banor kommer endast markerad bild, bana eller markerade ankarpunkter att flyttas när du drar.

 1. Markera ett objekt som du vill flytta. Om du vill flytta både ramen och innehållet i den, markerar du ramen med markeringsverktyget . Om du vill flytta innehållet utan att flytta ramen, direktmarkerar du objektet eller klickar på innehållshandtaget när du för muspekaren över en bild. Om du vill flytta ramen utan att innehållet flyttas direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Klipp ut eller Redigera > Kopiera om du vill klistra in objektet (eller en kopia av det) på en ny plats. Aktivera måluppslaget och välj Redigera > Klistra in. Objekten visas i mitten av måluppslaget.
  • Välj Redigera > Kopiera om du vill klistra in en kopia på samma plats som originalet. Välj sedan Redigera > Klistra in på plats. (Knuffa kopian med piltangenterna om du vill förskjuta den något från originalen.)
  Obs!

  Om du vill att ett objekt ska visas på samma plats på många sidor kan det vara en bra idé att skapa en mallsida med objektet på.

  • Om du vill flytta ett objekt till en viss numerisk plats, skriver du ett värde för X-läget (vågrätt) eller Y-läget (lodrätt) med hjälp av alternativen på omformningspanelen eller kontrollpanelen. Tryck sedan på Enter.

  • Om du vill knuffa ett objekt en aning åt ett håll, håller du ned en piltangent. Om du vill knuffa objektet tio gånger så långt, håller du ned Skift samtidigt som du trycker på en piltangent.

  • Du kan flytta ett objekt till en ny plats genom att dra det dit. Om du vill begränsa flyttningen av objektet vågrätt, lodrätt eller diagonalt (i multipler om 45 grader), Skift-drar du.

  Obs!

  Dra innehållshandtaget för att flytta en bild inom en ram.

Flytta objekt ett visst avstånd

Du kan använda kommandot Flytta för att flytta ett objekt ett visst (exakt) avstånd. Med det här kommandot kan du flytta en kopia av det markerade objektet och låta originalet vara kvar på sin ursprungliga plats.

 1. Markera ett objekt som du vill flytta. Om du vill flytta båda ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill flytta innehållet utan att ramen flyttas direktmarkerar du objektet. Om du vill flytta ramen utan att innehållet flyttas direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Välj Objekt > Omforma > Flytta. Du kan också dubbelklicka på ikonen för markerings- eller direktmarkeringsverktyget i verktygslådan.
 3. Gör något av följande i dialogrutan Flytta:
  • Ange det vågräta och lodräta avstånd som objektet ska flyttas. Positiva värden flyttar objektet nedåt och till höger längs x-axeln och negativa värden flyttar objektet uppåt och åt vänster.

  • Om du vill flytta ett objekt ett visst avstånd och i en viss vinkel, anger du avstånd och vinkel för flyttningen. Vinkeln beräknas i grader från x-axeln. Positiva vinklar anger en flytt motsols och negativa medsols. Du kan också ange värden mellan 180° och 360°. De värdena konverteras sedan till motsvarande negativa värden (t.ex. konverteras värdet 270° till -90°).

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Klicka på OK om objektet ska flyttas.

  • Klicka på Kopiera om en kopia av objektet ska flyttas.

Flytta objekt till en exakt plats

 1. Markera ett objekt som du vill flytta.
 2. Om du vill använda en annan referenspunkt vid flytten klickar du där du vill att referenspunkten ska visas.

  Om du till exempel vill flytta objektet till det övre vänstra hörnet på sidan markerar du den övre vänstra referenspunkten.

 3. Ange koordinaterna dit du vill flytta markeringen i fälten X och Y på omformningspanelen.

Ange hur långt objekt ska flyttas när de knuffas

 1. Välj Redigera > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Windows) eller InDesign > Inställningar > Måttenheter och skalsteg (Mac OS).
 2. Under Markör anger du det avstånd du vill använda när du flyttar markerade objekt med piltangenterna. Klicka sedan på OK.
Obs!

Om du håller ned Skift-tangenten när du flyttar en markering flyttas markeringen tio gånger så långt som det avstånd du anger här.

Ändra skala eller storlek på objekt

Att ändra storlek och att skalanpassa (eller skalförändra) är två olika saker i InDesign. Ändra storlek innebär helt enkelt att du ändrar värdena för bredd och höjd. Vid skalning används ett procentvärde som står i förhållande till ramens ursprungsskala (100 %).

Skillnaden mellan att ändra storlek och skala är inte alltid så tydlig. Ett bra sätt att se skillnaden är att ändra storlek och skala en textram med en linje. När du dubblerar storleken på textramen kommer textstorleken och linjebredden att vara desamma. När du dubblerar skalan på textramen kommer även textstorleken och linjebredden att dubbleras.

Ändra storlek på en bildram

Som standard när ramen (och inte innehållet) är markerad, ändras bara ramen, och inte dess innehåll, om värdena ändras i rutorna Bredd och Höjd oavsett vilket markeringsverktyg som används.

Skala en ram och dess innehåll

När ramen är markerad med markeringsverktyget, ändras både ramen och dess innehåll om du ändrar värdena i fälten Skalförändring i sidled, procent och Skalförändring i höjdled, procent. Om Autoanpassa har markerats ändrar ramen och innehållet storlek tillsammans.

Ändra storlek på eller innehållet i en ram

Om du vill ändra bara innehållet (ändra storlek eller skala) i en ram, markerar du innehållet genom att använda innehållshandtaget eller direktmarkeringsverktyget. Du kan använda fältet Bredd och Höjd eller fälten Skala beroende på vad du vill göra med det markerade objektet.

Åsidosätta standardinställningar

Om du vill skala ramen eller dess innehåll med ett procentvärde och få tillbaka resultatet i den måttenhet som för tillfället används, kan du ange en siffra med ett procenttecken för att åsidosätta den enhet som används som standard. Om t.ex. aktuell bredd är 12p, och du vill minska den till 75 % av aktuell bredd, kan du ange värdet 75 % i fältet Bredd. När du trycker på Enter visas den nya bredden som 9p.

Du kan på samma sätt använda andra måttenheter om du vill skala en exakt mängd och vill att resultatet ska visas som ett procentvärde. Du kan i stället för 100 % ange 9p, så att programmet beräknar hur stor skalning som krävs.

Ändra storlek på objekt

Som standard ändras inte innehållets storlek om du drar ett handtag till en ram med innehåll, till exempel en importerad bild. Innehållet och behållarramen är dock separata objekt och har varsin begränsningsram. Om du drar i ramen för en importerad bild beskärs bilden, eller så lämnas ett tomt utrymme utanför bilden, beroende på i vilken riktning du drar. Du kan alltså redigera ramen oberoende av innehållet, vilket ökar flexibiliteten. Det kan dock ta lite tid att vänja sig vid.

Med funktionen Smarta stödlinjer är det lätt att ändra storlek på objekt så att de blir lika stora som andra objekt i layouten. När du ändrar storlek på objektet visas stödlinjer när objektet är justerat utmed kanten eller mitten av sidan eller har samma höjd eller bredd som ett annat objekt på sidan.

Ändra storlek på en importerad bild

A. Ram markerad med hjälp av markeringsverktyget B. Ram som har skalförändrats C. Ram och innehåll har skalförändrats 

 • Om du vill ändra storlek på en ram drar du i handtaget med markeringsverktyget. Om du håller ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS) när du drar kommer ramen och innehållet att skalförändras. Om du samtidigt håller ned Skift skalförändras objektet proportionellt.
Obs!

Om Autoanpassa har markerats ändrar bilden i ramen storlek om du ändrar storleken på ramen.

 • Om du vill ändra storlek på innehållet i en bildram använder du direktmarkeringsverktyget för att klicka på innehållshandtaget eller direktmarkerar bilden, och drar sedan i något av bildramens handtag.
 • Om du vill ändra en ram eller dess innehåll till en exakt storlek markerar du objektet och anger storleken i fälten för bredd (B) och höjd (H) på kontrollpanelen.
Obs!

Om du vill behålla proportionerna i originalobjektet när du använder kontrollpanelen måste du se till att ikonen Bevara proportioner  är markerad.

 • Om du vill ändra storlek på både ramen och innehållet, använder du fälten Skalförändring i sidled och Skalförändring i höjdled och inte fältet B och H. Dessa fält ändrar bara antingen ramen eller innehållet, inte båda. Förutom procentvärden kan du ange måttenheter, t.ex. ”6p”.
 • Om du vill ändra storleken procentuellt markerar du objektet och anger procentsatsen i fälten för bredd och höjd på omformningspanelen.
 • Om du vill skapa en kopia av objektet där kopian har den nya storleken skriver du ett värde i fältet för bredd eller höjd på omformningspanelen och håller ned Alt när du trycker på Enter.
Obs!

När du har ändrat storlek på en ram eller ett objekt kan du använda ett passningsalternativ (Objekt > Passning) för att passa innehållet till ramen eller ramen till innehållet.

Skalförändra objekt

När du skalförändrar ett objekt blir det större eller mindre vågrätt (utefter x-axeln) och/eller lodrätt (utefter y-axeln) relativt referenspunkten du anger.

Som standard skalförändras linjer i InDesign. Om du till exempel skalförändrar ett markerat objekt som har en fyrpunktslinje med 200 % kommer linjen att visas som en åttapunktslinje på linjepanelen och den synliga linjen kommer att dubbleras i storlek. Du kan ändra standardbeteendet för linjer genom att avmarkera Justera linjebredd vid skalförändring på omformningspanelens eller kontrollpanelens meny.

Skalförändra ett objekt med markeringsverktyget

 1. Om du vill skalförändra innehållet och ramen samtidigt, använder du markeringsverktyget för att markera objektet och håller ned Ctrl (Windows) respektive Kommando (Mac OS). Om du vill behålla objektets proportioner när du ändrar storlek på det håller du ned Skift.

Skalförändra ett objekt med skalförändringsverktyget

 1. Markera ett objekt som du vill skalförändra. Om du vill skalförändra både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill skalförändra innehållet utan att ändra dess ram, markerar du objektet genom att klicka på innehållshandtaget. Om du vill skalförändra ramen utan att innehållet skalförändras direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Välj verktyget Skalförändra  .
 3. Flytta skalförändringsverktyget från referenspunkten och dra. Om du endast vill skalförändra x- eller y-axeln drar du endast med skalförändringsverktyget längs med en axel. Om du vill skalförändra proportionellt håller du ned Skift samtidigt som du drar med skalförändringsverktyget. Börja dra längre bort från objektets referenspunkt om du vill ha större kontroll.
  Obs!

  Du kan även skalförändra genom att använda verktyget Omforma fritt.

Skalförändra ett objekt med omformningspanelen

Om du vill behålla proportionerna i originalobjektet när du använder omformningspanelen måste du se till att ikonen Bevara proportioner  är markerad.

 1. Markera ett objekt som du vill skalförändra. Om du vill skalförändra både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill skalförändra innehållet utan att ramen skalförändras direktmarkerar du objektet. Om du vill skalförändra ramen utan att innehållet skalförändras direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Gör något av följande på omformningspanelen eller kontrollpanelen:
  • Välj ett procentvärde under Skalförändring i sidled  eller Skalförändring i höjdled .

  • Skriv ett procentvärde eller ett visst avstånd (till exempel 10p) i rutan Skalförändring i sidled eller Skalförändring i höjdled och tryck sedan på Enter.

Skalförändra ett objekt med piltangenterna

 1. Markera eller direktmarkera objektet eller ramen.
 2. På panelen Omforma fyller du i kryssrutan för Skalförändring i sidled, procent  eller Skalförändring i höjdled, procent .
 3. Tryck på uppil eller nedpil om du vill skalförändra objektet i steg om 1 %. Om du trycker på Skift-tangenten samtidigt som piltangenterna kan du skalförändra objektet i steg om 10 %.

Om du använder det här sättet för att skalförändra till en högre procent och sedan skalförändrar nedåt med samma procent, återgår objektet till det ursprungliga skalvärdet om Justera procentvärde för skalförändring är valt i Allmänna inställningar. Om du till exempel tar en cirkel som är 20 mm och skalförändrar den 10 % uppåt och sedan 10 % nedåt återgår cirkeln till 20 millimeter (inte 19,8 mm).

Skalförändra ett objekt med kommandot Skalförändra

 1. Markera ett objekt som du vill skalförändra. Om du vill skalförändra både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill skalförändra innehållet utan att ramen skalförändras direktmarkerar du objektet. Om du vill skalförändra ramen utan att innehållet skalförändras direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Öppna dialogrutan Skalförändra på något av följande sätt:
  • Välj Objekt > Omforma > Skalförändra.

  • Dubbelklicka på skalförändringsverktyget .

  • Välj skalförändringsverktyget och markera en ny referenspunkt genom att Alt-klicka på eller nära objektet.

 3. Skriv ett procentvärde i rutan Skalförändring i sidled eller Skalförändring i höjdled.
  Obs!

  Om du vill behålla proportionerna i originalobjektet när du använder omformningspanelen måste du se till att ikonen Bevara proportioner  är markerad.

 4. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Om du vill skalförändra objektet klickar du på OK.

  • Om du vill skalförändra en kopia av objektet klickar du på Kopiera.

Avgöra hur skalning ska spåras

Du kan ange hur skalning ska spåras i gränssnittet. Om inställningen Använd på innehåll är markerad i inställningarna kommer skalförändringsvärdena att återställas till 100 % på omformningspanelen efter det att objektet har skalförändrats. Om Justera procentvärde för skalförändring är markerad ändras inte skalförändringsvärdena (om du till exempel angav 125 % blir det värdet kvar).

När du markerar flera objekt visas alltid skalförändringsvärdet som 100 %. Du kan dock markera objekten ett och ett om du vill se effekten av omformningen (till exempel 125 %) om Justera procentvärde för skalförändring är markerad.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Allmänt (Mac OS).
 2. Välj Använd på innehåll eller Justera procentvärde för skalförändring under Skalning och klicka sedan på OK.
Obs!

Om du valt Justera procentvärde för skalförändring och skalar ett objekt, kan du återställa procentvärdena till 100 procent med Omdefiniera skalförändring som 100 % på omformnings- eller kontrollpanelen.

Justera linjebredd när objekt skalförändras

 1. Markera alternativet Justera linjebredd vid skalförändring på omformningspanelen eller kontrollpanelen.

Om du till exempel skalförändrar en fyrpunktslinje med 200 % när det här alternativet är markerat blir linjebredden åtta punkter. Om du avaktiverar det här alternativet dubbleras objektets storlek men linjebredden är fortfarande fyra punkter.

Om alternativet är aktiverat och du skalförändrar ett objekt oproportionellt, används den minsta linjebredden på alla sidor. Anta att du skalförändrar ett markerat objekt med en fyrpunktslinje i endast X-led med 200 %. I stället för att linjen blir åtta punkter i X-led och fyra punkter i Y-led används det mindre värdet (fyra punkter) på alla sidor.

Skalbarhet för en effekt

Om du har skapat ett objekt och använder en effekt ändras effekten skalenligt i förhållande till objektet. Effekten skalanpassas i samma proportion som du skaländrar objektet.

Gå till inställningar i Allmänt > Använd på innehåll > Inkludera effekter. Avmarkera det här alternativet om du bara vill att objekten ska skalförändras och inte effekterna.

Inställningar – Inkludera effekter

Eller

Fönster > Objekt och layout > Omforma. Välj Justera effekter vid skalning på den utfällbara menyn om du vill aktivera eller stänga av skalbarhet för effekter.

Justera skalning

Det här fungerar ungefär på samma sätt som linjeeffekter. Du kan alltså skalanpassa effekter precis som du skalanpassar linjer.

Återställa skalförändringsvärdet till 100 %

I vissa fall vill du kanske återställa värdena Skalförändring i sidled och Skalförändring i höjdled för ett objekt till 100 % utan att objektet ändrar storlek. Du kan till exempel ha öppnat ett dokument från en tidigare version av InDesign som har ett skalförändringsvärde som inte är 100 %. Du kan också ha skalförändrat ett objekt när inställningen Justera procentvärde för skalförändring är markerad. När du väljer det här kommandot återställs skalförändringsvärdena för alla markerade ramar till 100 %. När du väljer kommandot ändras inte objektens storlek eller utseende.

 1. Markera ett eller flera objekt som har skalförändringsvärden som skiljer sig från 100 %.

  Kommandot är nedtonat om du direktmarkerar en importerad bild eller om ett objekt har skalförändringsvärdet 100 %.

 2. Välj Omdefiniera skalförändring som 100 % på omformningspanelens eller kontrollpanelens meny.
Obs!

När du väljer det här kommandot kan det hända att oförväntade beteenden inträffar med objekt i omformade grupper.

Spegelvända objekt

När du spegelvänder ett objekt vänds objektet längs en osynlig axel vid den referenspunkt du anger. (Se Ändra omformningsinställningar.)

Ursprungligt objekt (överst) spegelvänt med Vänd vågrätt (i mitten) och Vänd lodrätt (nederst)

Indikatorn för vänd/rotera (P) mitt på kontrollpanelen visas i vitt med en svart kontur om ett objekt har spegelvänts. Om du inte har vänt objektet är indikatorn helt svart.

 1. Markera ett objekt som du vill vända. Om du vill vända båda ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill vända innehållet utan att ramen vänds direktmarkerar du objektet. Om du vill vända ramen utan att innehållet vänds direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill spegelvända med referenspunkten som en vågrät axel klickar du på Vänd vågrätt på kontrollpanelen.

  • Om du vill spegelvända med referenspunkten som en lodrät axel klickar du på Vänd lodrätt på kontrollpanelen.

  Obs!

  Du kan spegelvända objekt genom att använda markeringsverktyget eller verktyget för fri omformning och dra ena sidan av ett objekts begränsningsram förbi den motsatta sidan eller genom att skriva negativa värden för alternativen Skalförändring i sidled och Skalförändring i höjdled på omformningspanelen eller kontrollpanelen.

Skeva objekt

När du skevar ett objekt lutas eller skevas objektet längs dess vågräta eller lodräta axel. Du kan också rotera båda axlarna för objektet. Skevning är praktiskt när du vill:

 • Simulera vissa typer av perspektiv, t.ex. isometrisk projicering.

 • Luta en textram.

 • Skapa skuggor när du lutar en kopia av ett objekt.

Skeva ett objekt

 1. Markera objektet som du vill skeva. Om du vill skeva både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill skeva innehållet utan att ändra dess ram, markerar du objektet genom att klicka på innehållshandtaget. Om du vill skeva ramen utan att innehållet skevas direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Gör något av följande:
  • Du skevar markerade objekt genom att välja skevningsverktyget . Flytta sedan skevningsverktyget från referenspunkten och dra. Begränsa skevningen till en vinkelrät, vågrät eller lodrät axel genom att Skift-dra. Om du börjar dra i en icke-rät vinkel och sedan håller ned Skift begränsas skevningen till den vinkeln.


   Objekt som du skevar genom att dra skevningsverktyget med referenspunkten placerad i mitten

  Obs!

  Om du vill använda en annan referenspunkt vid skevningen klickar du där du vill att referenspunkten ska visas.

  • Om du vill skeva med ett förinställt värde väljer du en vinkel på snabbmenyn Skeva  på omformningspanelen eller kontrollpanelen.
  • Om du vill skeva med ett visst värde anger du en positiv eller negativ vinkel i rutan Skeva på omformningspanelen eller kontrollpanelen och trycker på Enter.
  • Om du vill skapa en kopia av objektet med den nya skevningen skriver du ett värde i fältet Skeva på omformningspanelen och håller ned Alt (Windows eller Mac OS) när du trycker på Retur.

När du skevar ett objekt visas värdet på omformningspanelen eller kontrollpanelen. När du skevar flera objekt återställs skevningsvinkeln till 0 grader, även om objekten skevas.

Obs!

Du kan även skeva genom att använda verktyget Omforma fritt.

Skeva ett objekt med kommandot Skeva

Du kan skeva ett objekt en viss mängd med kommandot Skeva. Med det här kommandot kan du skeva en kopia av det markerade objektet och låta originalet vara kvar på sin ursprungliga plats.

 1. Markera objektet som du vill skeva. Om du vill skeva både ramen och dess innehåll markerar du ramen med markeringsverktyget. Om du vill skeva innehållet utan att ändra dess ram, markerar du objektet genom att klicka på innehållshandtaget. Om du vill skeva ramen utan att innehållet skevas direktmarkerar du ramen och markerar alla ankarpunkterna.
 2. Öppna dialogrutan Skeva på något av följande sätt:
  • Välj Objekt > Omforma > Skeva.

  • Dubbelklicka på skevningsverktyget .

  • Välj skevningsverktyget och markera en ny referenspunkt genom att Alt-klicka.

 3. Ange en ny skevningsvinkel.

  Skevningsvinkeln anger hur mycket objektet lutar i förhållande till en linje som är vinkelrät mot skevningsaxeln. (Vinkeln beräknas medsols från den aktuella axeln.)

 4. Ange den axel som objektet ska skevas längs med. Du kan skeva ett objekt längs en vågrät eller lodrät axel.
 5. Gör något av följande:
  • Om du vill förhandsvisa effekten innan du tillämpar den markerar du Förhandsvisa.

  • Klicka på OK så att objektet skevas.

  • Om du vill skeva en kopia av objektet klickar du på Kopiera.

Upprepa omformningar

Du kan upprepa omformningar, t.ex. flytta, skalförändra, rotera, ändra storlek på, spegelvända, skeva och passa in. Du kan upprepa en enstaka omformning eller en följd omformningar och använda dessa omformningar på mer än ett objekt i taget. Alla omformningar lagras i InDesign tills du markerar ett annat objekt eller utför en annan åtgärd.

Obs!

Alla omformningar registreras inte. Om du till exempel ändrar en bana eller dess punkter registreras inte ändringen som en omformning.

 1. Markera ett eller flera objekt och gör alla omformningar som du vill upprepa.
 2. Markera det eller de objekt du vill göra samma omformningar på.
 3. Välj Objekt > Omforma igen och välj något av följande alternativ:

  Omforma igen

  Den sista enskilda omformningen tillämpas på markeringen.

  Omforma igen enskilt

  Den sista enskilda omformningen tillämpas på varje markerat objekt separat, i stället för som en grupp.

  Omforma sekvens igen

  Den sista sekvensen med omformningar tillämpas på markeringen.

  Omforma sekvens igen enskilt

  Den sista sekvensen med omformningar tillämpas på varje markerat objekt separat.

Rensa omformningar

 1. Markera objektet eller objekten som har omformats.
 2. Välj Rensa omformningar på omformningspanelens eller kontrollpanelens meny.

  Om inte alla värden är standardvärden kommer en rensning av omformningarna att förändra objektens utseende.

  Obs!

  Om du har återställt skalförändringsvärdena till 100 %, kommer en rensning av omformningarna inte att ändra skalförändringen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?