Vypĺňanie formulárov

Dá sa formulár vyplniť?

Nie všetky formuláre možno vyplniť. Tvorcovia formulárov občas pozabudnú konvertovať ich súbory PDF na interaktívne vyplniteľné formuláre. Prípadne zámerne navrhnú formulár tak, že ho musíte vytlačiť a vyplniť ručne. Neinteraktívne formuláre tohto typu sa nazývajú pevné formuláre.

Nachádza sa na vrchnej strane fialová lišta?

Fialová lišta označuje vyplniteľný formulár. V závislosti od spôsobu vytvorenia môže byť formulár „interaktívny“ alebo „pevný“.

Interaktívny formulár

Interaktívny formulár obsahuje voliteľné a vyplniteľné polia. Zapnite funkciu Automatické vypĺňanie na rýchlejšie vypĺňanie formulára.

Pevný formulár s nástrojom Vložiť textový komentár

Pevný formulár neobsahuje interaktívne polia. V prípade dostupnosti však môžete použiť nástroj Vložiť textový komentár (Písací stroj) na vloženie textu ponad prázdne polia. Pridať text takto môžete kdekoľvek na formulár, nielen do určených polí.

Vyplniteľné formuláre

A. Interaktívne formuláre zvýrazňujú miesta, ktoré môžete vypĺňať B. Formuláre pri použití nástroja Vložiť textový komentár umožňujú vkladať text kdekoľvek na formulári 

Poznámka:

Fialová lišta sa zobrazí len vtedy, ak ju tvorca formulára aktivoval.

Zobrazuje sa nástroj Vložiť textový komentár?

Formuláre, ktoré zobrazujú nástroj Vložiť textový komentár umožňujú vkladať text kdekoľvek na formulári. Ak sa nástroj Vložiť textový komentár na palete nezobrazuje, ako je znázornené nižšie, vyhľadajte nástroj v časti Komentár > Anotácie alebo Podpis > Potrebujem podpísať.

Ak je nástroj Vložiť textový komentár k dispozícii, môžete do formulára pridať text kdekoľvek.

Poznámka:

Nástroj Vložiť textový komentár je k dispozícii, len ak to povolil tvorca formulára.

Nachádza sa na vrchnej strane žltá lišta?

Žltá lišta sa môže zobraziť po otvorení formulára v programe Reader. Chránené zobrazenie obmedzuje úpravy v súbore PDF v záujme ochrany vášho počítača pred potenciálne škodlivým obsahom. Ak zdroju súboru dôverujete, kliknite na Povoliť všetky funkcie. Následne môžete hľadať fialovú lištu alebo nástroj Vložiť textový komentár.

Žltá lišta vás chráni pred potenciálne nebezpečnými súbormi.

Nezobrazuje sa fialová lišta alebo nástroj Vložiť textový komentár?

Ak sa na vrchnej strane nenachádza fialová lišta alebo nástroj Vložiť textový komentár, váš formulár sa nedá vyplniť v programe Reader. Musíte tento formulár vytlačiť a vyplniť ručne.

Formulár, v ktorom chýba fialová lišta aj nástroj Vložiť text

Vzorové formuláre: pevný a interaktívny

Patti Sokol zo spoločnosti Sokol Consulting vytvorila dva vzorové formuláre, aby vám ukázala rozdiely medzi pevným a interaktívnym formulárom. Na zobrazenie pevného formulára kliknite tu. Všimnite si, že nemôžete písať do polí v pevnom formulári. Na zobrazenie interaktívneho formulára kliknite tu. Polia môžete zvýrazniť a vpisovať do nich.

Prečítajte si informácie v hornom textovom poli každého vzorového formulára. Následne prejdite kurzorom ponad polia a pozrite si, ktoré úkony sú k dispozícii. Rovnako môžete vytlačiť a uložiť formuláre do vášho počítača.

Vyplnenie interaktívnych formulárov

Interaktívny vyplniteľný formulár obsahuje voliteľné a vyplniteľné polia. Zapnite funkciu Automatické vypĺňanie na rýchlejšie vypĺňanie formulára.

Vypĺňanie interaktívneho formulára

V interaktívnom formulári sa kurzor mení na inú ikonu v závislosti od poľa. Napríklad, nástroj Ruka  sa zmení na kurzor I  pri vkladaní textu do poľa formulára.

 1. V prípade potreby kliknite pravým tlačidlom na dokument a v rozbaľovacej ponuke vyberte nástroj Ruka alebo nástroj Vybrať.

 2. Zvýrazniť polia formulára môžete kliknutím na tlačidlo Zvýrazniť polia  na fialovej lište dokumentu. Polia sa zobrazia s farebným pozadím (predvolene svetlomodrá). Farebný obrys (predvolene červený) identifikuje požadované polia formulára.

 3. Kliknite do vnútra poľa na vloženie textu. Ak chcete začiarknuť políčka alebo tlačidlá výberu, kliknite na možnosť, ktorú chcete vybrať.
 4. Stlačte kláves Tab na pohyb vpred alebo kombináciu klávesov Shift + Tab na pohyb naspäť.
 5. Po dokončení kliknite na tlačidlo na odoslanie údajov formulára. Tlačidlo na odoslanie sa môže objaviť na fialovej lište na vrchnej strane formulára alebo priamo vo formulári.

Typy na riešenie problémov pri vypĺňaní formulárov nájdete v časti Riešenie problémov s formulármi.

Možnosti prechodu medzi poliami formulára

Kláves

Výsledok

Tab alebo Shift + Tab

Prijme vložený text a prejde na nasledujúce pole

Šípka Nahor/Vľavo

Volí predchádzajúce prepínacie tlačidlo v skupine

Šípka Nadol/Vpravo

Volí nasledujúce prepínacie tlačidlo

Esc

Odmietnuť a odísť z poľa.

Esc (dvojité stlačenie)

Ukončí režim Celá obrazovka

Enter alebo Return (jednoriadkové textové pole)

Prijme vložený text a odíde z poľa

Enter alebo Return (viacriadkové textové pole)

Vytvorí odstavec v rovnakom poli formulára

Enter alebo Return (začiarkavacie políčko)

Označí alebo vypne označenie políčka

Enter (klávesnica)

Prijme vložený text a odíde zo zvoleného poľa formulára

Povolenie možnosti Automatického vypĺňania (len interaktívne formuláre)

Funkcia Automatické vypĺňanie ukladá záznamy, ktoré vkladáte do polí interaktívnych formulárov. Funkcia Automatické vypĺňanie potom navrhne alebo dokonca automaticky zadá odpovede, ktoré zodpovedajú predošlým zadaniam polí formulára. Návrhy vypĺňania sa zobrazia v rozbaľovacej ponuke, z ktorej môžete vybrať najvhodnejší obsah.

Funkcia Automatické vypĺňanie je predvolene vypnutá a musíte ju aktivovať v časti nastavení Formuláre.

 1. Prejdite na Upraviť > Nastavenia (pre systém Windows) alebo Reader > Nastavenia (Mac OS) a otvorte dialógové okno Predvoľby.

 2. V dialógovom okne Predvoľby kliknite na Formuláre v zozname na ľavej strane obrazovky.

 3. Pod možnosťou Automatické vypĺňanie vyberte zo zoznamu Základné alebo Pokročilé. (Popis každého režimu sa zobrazí v dolnej časti dialógového okna.)

 4. Ak chcete ukladať čísla, ktoré vkladáte do formulárov, vyberte možnosť Zapamätať numerické dáta.

Odstránenie položiek z pamäte Automatického vypĺňania

Ak funkcia Automatické vypĺňanie obsahuje neželané položky, ako napríklad nesprávne záznamy, môžete ich z pamäte odstrániť.

 1. Prejdite na Upraviť > Nastavenia (pre systém Windows) alebo Reader > Nastavenia (Mac OS) a otvorte dialógové okno Nastavenia.

 2. V dialógovom okne Nastavenia kliknite na Formuláre v zozname na ľavej strane obrazovky.

 3. Pod možnosťou Automatické vypĺňanie vyberte Upraviť zoznam záznamov a následne odstráňte alebo upravte nechcené položky.

Vypĺňanie formulárov pomocou nástroja Vložiť textový komentár

Ak tvorca formulára povolil nástroj Vložiť textový komentár, môžete ho použiť na vyplnenie pevných formulárov. Vložený text pomocou nástroja Vložiť textový komentár sa zobrazí v časti Zoznam komentárov (Komentár > Zoznam komentárov).

 1. Na fialovej lište alebo voľnom paneli nástrojov kliknite na možnosť Vložiť textový komentár.

  Poznámka:

  Ak možnosť Vložiť textový komentár nie je dostupná, musíte formulár vytlačiť a vyplniť ručne.

 2. Kliknite na prázdne pole formulára a zadajte text.

 3. (voliteľné) Možnosťami na fialovej lište správ alebo voľnom paneli nástrojov môžete upraviť a prispôsobiť veľkosť textu, pozíciu alebo písmo.

 4. Po dokončení si vytlačte kópiu vyplneného formulára.

  Poznámka:

  Formulár vyplnený pomocou nástroja Vložiť textový komentár nemôžete elektronicky odovzdať. Musíte si vytlačiť vyplnený formulár.

Uloženie formulárov

Nie všetky formuláre možno uložiť. Vyplnené formuláre môžete ukladať, len ak to povolil ich autor. Ak autor súboru PDF povolil lokálne uloženie, kliknite na ikonu diskety  v ľavej hornej časti okna alebo na voľnom paneli nástrojov pri prehliadaní formulára na internete. Následne premenujte súbor a uložte formulár so svojimi údajmi.

Fialová lišta zobrazuje informácie, ako môžete ukladať údaje vložené do tohto formulára.

Voľný panel nástrojov pri prehliadaní formulára na internete.

Používateľské práva k formuláru môžete zobraziť na paneli s upozorneniami nad formulárom po jeho otvorení v programe Adobe Reader. Ak chcete zmeniť používateľské práva k formuláru, kontaktujte jeho autora.

 1. V hornej ľavej časti okna kliknite na tlačidlo Tlač .

 2. V dialógovom okne Tlač zvoľte tlačiareň zo zoznamu v hornej časti.

 3. V ponuke Komentáre a formuláre v pravej hornej časti dialógového okna Tlač vyberte jedno z nasledujúcich:

  • Pre tlač formulára so zadanými údajmi vyberte Dokument.

  • Pre tlač formulára, zadaných údajov a všetkých komentárov na formulári vyberte Dokument a označenia.

Vyčistenie formulárov

Vyčistenie formulára v prehliadači

 1. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Kliknite na tlačidlo obnovy, ak je k dispozícii. Tento krok nemôžete vrátiť späť.
  • Ukončite prehliadač a začnite znova.
  Poznámka:

  Kliknutím na tlačidlo Obnoviť alebo Obnoviť vo webovom prehliadači, tlačidlo Späť alebo Prejsť späť, alebo po prepojení na inú stránku sa formulár nemusí úplne vymazať.

Vyčistenie formulára v programe Reader

 1. Prejdite na menu Súbor > Vrátiť.

Import alebo export údajov formulára (platí len pre program Reader, nedostupné v prehliadači)

V niektorých pracovných postupoch jednotlivci odovzdávajú vyplnené formuláre ako čisto dátové súbory vo formátoch ako napríklad FDF alebo XML. V programe Reader môžete importovať údaje na ich prezeranie v kontexte hotového súboru PDF:

 1. V pravej hornej časti okna kliknite na Rozšírené a následne na Import dát.

Podobne môžete ukladať údaje z hotového PDF formuláru ako dátový súbor v inom formáte:

 1. V pravej hornej časti okna kliknite na Rozšírené a následne na Export dát.

Viac informácií nájdete v sekcii pomocníka Acrobat Help Správa súborov s údajmi formulára.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online