Aplikácia Acrobat DC so službou Adobe Document Cloud predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi, nech ste kdekoľvek. Úplne nová aplikácia Acrobat DC je prepracovaná a ponúka jednoduché používateľské prostredie. Nové centrum nástrojov ponúka rýchly prístup k najpoužívanejším nástrojom. Nové elegantné nástroje pracujú konzistentne na stolovom počítači, webe aj mobilných zariadeniach – vrátane dotykových zariadení.


Acrobat DC, vydanie z januára 2017

Nakreslite svoj podpis a vytvorte si digitálny identifikátor

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Okrem obrázkov a textu môžete k svojej digitálnej identite pridať svoj nakreslený podpis a používať ho na podpisovanie dokumentov. Podpis môžete nakresliť prstami alebo hardvérovým perom.

Vzhľad podpisu
Nakresliť podpis

Automatická konfigurácia zdieľanej recenzie v službe SharePoint

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

V prípade zdieľanej recenzie v službe SharePoint aplikácia Acrobat teraz na účely iniciovania zdieľanej recenzie automaticky vytvorí na podlokalite servera SharePoint novú knižnicu dokumentov. Prípadne môžete podlokalitu a príslušnú knižnicu dokumentov na hosťovanie zdieľanej recenzie vybrať.

Používanie možnosti automatickej konfigurácie zdieľanej recenzie

 1. Otvorte súbor PDF, ktorý chcete odoslať na zdieľanú recenziu.

 2. Prejdite do ponuky Nástroje a na paneli nástrojov kliknite na položku Odoslať na zdieľané komentovanie.

 3. V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Automaticky zhromažďovať poznámky na mojom vlastnom internom serveri a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Vyberte podlokalitu služby SharePoint a uveďte adresu URL svojej podlokality na serveri SharePoint. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Hosťovanie súboru recenzie na podlokalite služby SharePoint

  Aplikácia Acrobat automaticky vytvorí a nakonfiguruje novú knižnicu dokumentov (s názvom AcrobatSharedReviews) v rámci vašej podlokality a inicializuje zdieľanú recenziu.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a výberom alebo uvedením príslušných možností dokončite zostávajúce kroky.

  Poznámka:

  Uistite sa, že majú recenzenti príslušné povolenia na pridávanie a uverejňovanie komentárov na podlokalite SharePoint.

Podpora polí s dátumom a obrázkom vo formulároch aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC pomocou nástroja Pripraviť formulár použiť aj pole s dátumom a pole s obrázkom. Pri vypĺňaní formulára možno na príslušné polia kliknúť – používatelia môžu kliknutím na pole vybrať obrázok alebo dátum.

Nástroje dátumu a obrázkov vo formulároch

Používanie poľa s obrázkom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC kliknite na ikonu Pole obrázka na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Používanie poľa s obrázkom vo formulári

Toto pole môžete premenovať alebo špecifikovať jeho hodnoty podobne ako v prípade akéhokoľvek iného poľa. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti, kliknite na odkaz Všetky vlastnosti alebo dvakrát kliknite na pole.

Vypĺňanie poľa s obrázkom

 1. Pole obsahuje ikonu obrázka. Kliknite na ikonu obrázka.

  Pri vypĺňaní formulára sa zobrazuje ikona obrázka
 2. Vyhľadajte a vyberte obrázok.

  Vyhľadanie a výber obrázka

  Poznámka:

  Pri prehľadávaní sa hneď nad tlačidlom Otvoriť v dialógovom okne Otvoriť zobrazí rozbaľovacia ponuka s typmi súborov. Vyberte príslušný typ súboru. Okrem súborov typu PDF sú podporované nasledujúce typy súborov – JPG, GIF, PNG a TIF.

  Nový spôsob vypĺňania polí s obrázkom vo formulároch je k dispozícii aj v aplikácii Acrobat Reader Continuous.

 3. Kliknite na tlačidlo OK. Obrázok sa vloží do poľa.

  Vybratý obrázok sa vloží do poľa

Používanie poľa s dátumom

Pri príprave formulára v aplikácii Acrobat DC kliknite na ikonu Pole dátumu na paneli nástrojov a potom na miesto v dokumente, kde chcete pole umiestniť.

Používanie poľa s dátumom vo formulári

Toto pole môžete premenovať alebo špecifikovať jeho hodnoty podobne ako v prípade akéhokoľvek iného poľa. Ak chcete otvoriť dialógové okno Vlastnosti, kliknite na odkaz Všetky vlastnosti alebo dvakrát kliknite na pole.

Vypĺňanie poľa s dátumom

 1. Po kliknutí na pole sa na jeho pravej strane zobrazí ikona šípky.

  Po kliknutí na pole sa zobrazí ikona šípky

  Poznámka:

  Nový spôsob vypĺňania polí s dátumom vo formulároch je k dispozícii v aplikáciách Acrobat a Reader – Continuous a Classic.

 2. Kliknite na ikonu šípky a pomocou nástroja na výber dátumu vyberte príslušný dátum. Prípadne môžete dátum zadať pomocou klávesnice.

  Nástroj na výber dátumu
 3. Dátum sa zadá do poľa.

  Vybratý dátum sa zadá do poľa.

Ďalšie informácie o formulároch nájdete v časti Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF.

Vylepšenia prepínacieho tlačidla vo formulároch aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Nasledujúce vylepšenia sa týkajú predvolenej funkcie prepínacích tlačidiel vo formulároch v aplikácii Acrobat:

 • Predvolene sa viaceré kópie prepínacích tlačidiel vložia do jednej skupiny. Túto funkciu môžete zmeniť a každé prepínacie tlačidlo možno vložiť do samostatnej skupiny začiarknutím políčka Kopírovať prepínacie tlačidlá do rôznych skupín.
 • Pri vytváraní kópií prepínacích tlačidiel na jednotlivých stranách sa teraz pre každú stranu vytvorí samostatná skupina.
 • Pri výbere viacerých prepínacích tlačidiel teraz dialógové okno Vlastnosti obsahuje možnosť zmeniť názov skupiny jediným kliknutím pomocou poľa Názov skupiny.

Vylepšenia porovnania súborov

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Vylepšená presnosť porovnania obrázkov

Funkcia porovnania súborov v minulosti v prípade akýchkoľvek zmien obrázka v novom súbore zvýraznila celý obrázok. Teraz namiesto celého obrázka presne zvýrazní zmenenú časť obrázka.

Funkcie Odpovedať, Odstrániť, Filtrovať a Úpravy v rámci anotácií v správach o porovnaní

 • Funkcia Odpovedať je teraz k dispozícii v každom kontextovom okne použitom na zvýraznenie zmien v správe o porovnaní. Po kliknutí na odkaz Odpovedať v kontextovom okne prejdete na pravú tablu (RHP), kde môžete zadať potrebný text.
 • Teraz môžete zo správy odstrániť anotácie porovnania kliknutím pravým tlačidlom alebo stlačením klávesu Delete na klávesnici.
 • Na pravej table (RHP) môžete teraz filtrovať zmeny podľa konkrétneho stavu.
 • Okrem toho môžete na pravej table (RHP) upravovať text anotácií porovnania.

Ďalšie informácie nájdete v časti Porovnanie dvoch verzií súboru PDF.

Zachovanie posledného stavu ľavej tably (LHP) vo všetkých spustených reláciách aplikácie Acrobat

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete po otvorení príslušného poľa viditeľne pripnúť položku na ľavej table (LHP) cez kontextovú ponuku, ktorá sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom.

Pripnutie položky na ľavej table (LHP) cez kontextovú ponuku, ktorá sa otvorí pri kliknutí pravým tlačidlom

Ovládacie prvky ľavej tably (LHP) a panela nástrojov začlenené vo vyhľadávaní nástrojov

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Ovládacie prvky ľavej tably (LHP) a panela nástrojov začlenené vo vyhľadávaní nástrojov.

Vylepšená technológia DirectInk

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous

Teraz môžete používať svoje pero alebo dotykové pero priamo v rámci dokumentu bez výberu nástroja.

Podpora pre nasadenie mena používateľa vo virtuálnych prostrediach

K dispozícii vo verzii: Acrobat DC Continuous a Classic

Správcovia IT teraz môžu zaistiť bezpečný prístup k aplikácii Acrobat DC s novou podporou pre licencovanie mien používateľov vo virtuálnych prostrediach nástrojov Citrix XenApp, XenDesktop, a VMware Horizon. Ďalšie informácie nájdete na lokalite Nasadenia obrazu OS (meno používateľa).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online