Pridávajte poznámky do dokumentu PDF pomocou zvýraznenia, lístkov s poznámkami, nástrojov na kreslenie rukou a označovacích nástrojov.

Poznámka:

Tento dokument obsahuje pokyny pre aplikáciu Acrobat DC a Acrobat 2017. Ak používate aplikáciu Acrobat XI, pozrite si časť Pomocník pre aplikáciu Acrobat XI.

Pridávanie komentárov pri prezeraní dokumentu PDF

Vydanie aplikácie Acrobat DC z mája 2019 vám umožňuje používať rýchle akcie na plávajúcom paneli na pridávanie komentárov pri prezeraní dokumentu PDF. Na prístup k týmto akciám nemusíte otvárať nástroj na pridávanie komentárov. Na základe vášho výberu v dokumente PDF sú dostupné nasledujúce rýchle akcie na pridávanie komentárov:

Poznámka:

Ak sa vám tieto možnosti nezobrazujú, aktualizujte aplikáciu Acrobat DC na najnovšiu verziu.

 • Akcie s výberom textu: môžete použiť akcie Zvýrazniť text, Prečiarknuť text, Podčiarknuť text, Upraviť text a obrázky a Kopírovať text.
Akcie s výberom textu
 • Akcie s výberom obrázka: ak vyberiete obrázok, môžete vykonať akcie, ako sú Pridať lístok s poznámkou, Zvýrazniť text, Upraviť text a obrázky a Skopírovať obrázok.
Akcie s výberom obrázka
 • Akcie s výberom zvýraznenia: ak vyberiete existujúci komentár so zvýraznením v dokumente PDF, zobrazia sa rýchle akcie s možnosťou Pridať poznámku alebo Odstrániť komentár.
Akcie s výberom zvýraznenia

Prehľad nástrojov anotácií a kreslených označení

Poznámka: V aplikácii Acrobat Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok.

Na pridávanie poznámok môžete používať nástroje anotácií a kreslených označení. Nástroje na pridávanie poznámok sú k dispozícii na sekundárnom paneli s nástrojmi v rámci funkcie Poznámka. Poznámky sú lístočky s poznámkami alebo kresby, ktoré vyjadrujú nápady alebo poskytujú spätnú odozvu pre súbory PDF. Môžete zadať textovú správu pomocou nástroja Lístok s poznámkou. Prípadne môžete pomocou nástroja na kreslenie pridať čiaru, kruh alebo iný tvar a potom zadať správu v priradenej rozbaľovacej poznámke. Nástroje na úpravu textu umožňujú pridať korektúrne značky na vyznačenie zmien, ktoré chcete vykonať v zdrojovom dokumente. Väčšina nástrojov na pridávanie poznámok a označení sa na paneli s nástrojmi nezobrazí, kým nepovolíte funkciu pridávania poznámok.

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Pro môžete k poznámkam pridať tagy, aby ich mohli čítať aj čitatelia so zrakovým alebo pohybovým obmedzením pomocou asistenčných technológií.

Zobrazenie nástrojov anotácií a kreslených označení

Nástroje anotácií a kreslených označení sa štandardne nezobrazia, okrem prípadu, keď otvoríte súbor PDF v pracovnom postupe spravovanej recenzie.

 1. Vyberte voľby Nástroje > Poznámka a otvorí sa panel na zadávanie poznámok. Poznámky, ktoré pridáte do dokumentu, sa zobrazia na pravej table.

  Panel s nástrojmi Poznámka v aplikácii Acrobat
  Panel s nástrojmi Poznámka

  Poznámka:

  Ak chcete, aby sa s ikonami nástrojov zobrazovali aj popisy, kliknite pravým tlačidlom myši na panel na zadávanie poznámok a vyberte voľbu Zobraziť všetky popisy.

 2. Nástroje na kreslené označenie nájdete zoskupené spolu v menu Nástroje na kreslenie. Ak chcete na sekundárny panel s nástrojmi pridať nástroje na kreslenie, na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu Nástroje na kreslenie a vyberte voľbu Rozbaliť nástroje na kreslenie.

  Menu Nástroje na kreslenie v aplikácii Acrobat
  Menu Nástroje na kreslenie

Výber nástroja anotácie alebo kresleného označenia

 • Otvorte panel s nástrojmi Poznámka a vyberte požadovaný nástroj na pridávanie anotácií.
 • Ak chcete vybrať nástroj na kreslené označenie, otvorte panel s nástrojmi Poznámka a kliknite na ikonu Nástroje na kreslenie . Vyberte požadovaný nástroj z menu Nástroje na kreslenie.

Poznámka:

Po vytvorení prvej poznámky sa nástroj zmení späť na nástroj na výber, aby ste mohli poznámku presunúť, upraviť alebo zmeniť jej veľkosť. (Nástroje ceruzkazvýraznenie textu zostávajú vybraté.)

Ponechanie nástroja anotácie ako vybratého

Môžete pridať viac poznámok bez nutnosti opätovného výberu nástroja.

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte nástroj, ktorý chcete použiť (ale ešte ho nepoužívajte).

 2. Kliknite na ikonu Ponechať nástroj zvolený .

Pridanie lístka s poznámkou

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Najbežnejším typom poznámky je lístok s poznámkou. Lístok s poznámkou má ikonu poznámky, ktorá sa zobrazí na strane, a rozbaľovaciu poznámku pre textovú správu. Lístok s poznámkou môžete pridať kdekoľvek na strane alebo v oblasti dokumentu.

Poznámka Lístok s poznámkou v aplikácii Acrobat
Ak chcete pridať textovú správu v rozbaľovacej poznámke, použite nástroj Lístok s poznámkou.

Pridanie poznámky v podobe lístka s poznámkou

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte nástroj Lístok s poznámkou a kliknite na miesto, kam ho chcete umiestniť.

 2. Zadajte text do rozbaľovacej poznámky. Môžete tiež pomocou nástroja na Výber skopírovať a vložiť do poznámky text z dokumentu PDF.

  Poznámka:

  Ak zatvoríte rozbaľovaciu poznámku, váš text sa zachová.

Úprava lístka s poznámkou

 1. Kliknite alebo kliknite dvakrát na ikonu poznámky.
 2. Vykonajte zmeny podľa potreby:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť rozbaľovacej poznámky, myšou posuňte jej pravý alebo ľavý dolný roh.

  • Ak chcete zmeniť formátovanie textu, kliknite na ikonu Vlastnosti textu na paneli na zadávanie poznámok, vyberte text a potom na paneli s nástrojmi vyberte požadovanú vlastnosť.

  Poznámka:

  Pomocou panela Poznámky v dialógovom okne Predvoľby zmeňte veľkosť písma, predvolené správanie rozbaľovacieho okna a ďalšie nastavenia na vytváranie a prezeranie poznámok

  Po vykonaní požadovaných zmien kliknite na tlačidlo zatvorenia (X) v pravom hornom rohu rozbaľovacej poznámky alebo kliknite mimo rozbaľovaciu poznámku.

Odstránenie lístka s poznámkou

 1. Vyberte nástroj Lístok s poznámkou , nástroj Ruka  alebo nástroj na Výber .

 2. Vyberte ikonu lístka s poznámkou a stlačte kláves Delete.

  Prípadne dvakrát kliknite na ikonu lístka s poznámkou a vyberte voľbu Odstrániť z menu Voľby pre rozbaľovaciu poznámku.

Pridanie textovej poznámky

Pomocou nástroja Pridať textovú poznámku môžete zadať text kdekoľvek na strane dokumentu PDF. Nástroj Pridať textovú poznámku je podobný ako nástroj Pridať textový rámček.

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte možnosť Pridať textovú poznámku.

 2. Kliknutím umiestnite na stranu kurzor.

 3. Ak chcete zmeniť formátovanie textu, kliknite na ikonu Vlastnosti textu na paneli na zadávanie poznámok, vyberte text a potom na paneli s nástrojmi vyberte požadovanú vlastnosť.

Pridanie čiary, šípky alebo tvaru

Poznámka:

V aplikácii AcrobatReader,sú nástroje na kreslenie dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Keď vyberáte nástroj na kreslenie, vychádzajte z toho, aký efekt chcete dosiahnuť:

 1. Vyberte voľby Nástroje > Poznámka. Na paneli na zadávanie poznámok kliknite na ikonu Nástroje na kreslenie a vyberte nástroj na kreslené označenie:

  • Pomocou nástrojov Obdĺžnik , Elipsa , Šípka Čiara  môžete vytvárať jednoduché tvary.

  • Nástroje Obláčik Mnohouholník  vytvárajú uzavreté tvary s viacerými segmentmi. Nástroj Mnohouholníková čiara  vytvára otvorené tvary s viacerými segmentmi.

  • Nástroj Ceruzka  vytvára kresby od ruky a nástroj Guma  odstráni označenie ceruzkou.

  Poznámka:

  Ak chcete pred kreslením špecifikovať šírku čiary, farbu a ďalšie vlastnosti, vyberte požadovaný nástroj a stlačením klávesov Ctrl+E otvorte panel s nástrojmi vlastností. Nastavte požadované voľby na paneli s nástrojmi Vlastnosti.

 2. Kreslite v PDF:
  • Ak chcete vytvoriť obláčik alebo mnohouholníkový tvar, vytvorte kliknutím počiatočný bod, presuňte ukazovateľ a ďalšími kliknutiami vytvárajte jednotlivé segmenty. Ak chcete skončiť kreslenie príslušného tvaru, kliknite na začiatočný bod alebo kliknite pravým tlačidlom myši a v menu vyberte voľbu Dokončiť. Mnohouholníkovú čiaru uzatvoríte dvojitým kliknutím.

  • Ak chcete nakresliť čiaru, šípku alebo obdĺžnik, ťahajte cez oblasť, kde sa má označenie zobraziť alebo dvakrát kliknite: jedným kliknutím vytvoríte začiatočný bod, druhým kliknutím koncový bod.

  • Ak chcete nakresliť štvorec, kruh alebo čiaru, ktorá je vodorovná, zvislá alebo pod uhlom 45 stupňov, stlačte pri kreslení kláves Shift.

  • Ak chcete nakresliť čiary od ruky nástrojom Ceruzka , ťahajte v mieste, kde chcete začať kresliť. Môžete tlačidlo myši krátko uvoľniť, presunúť ukazovateľ inam a pokračovať v kreslení. Ak chcete odstrániť časti kresby, vyberte nástroj guma  a ťahajte cez oblasti kresby, ktoré chcete odstrániť.

 3. Ak chcete označenie upraviť alebo zmeniť jeho veľkosť, vyberte ho a vykonajte zmeny potiahnutím jedného z ťahadiel.
 4. Ak chcete k označeniu pridať rozbaľovaciu poznámku, vyberte nástroj Ruka a kliknite dvakrát na zvýraznenie.
 5. (Voliteľne) Kliknite na zatváracie tlačidlo v rozbaľovacej poznámke. Vpravo od označenia sa zobrazí ikona poznámky, ktorá označuje prítomnosť textu v rozbaľovacej poznámke.

  Poznámka:

  Ak chcete odstrániť nakreslené označenie, vyberte ho a stlačte Delete.

Zoskupenie označení a rozdelenie skupiny označení

Môžete zoskupiť dve alebo viac označení, takže sa tieto poznámky budú chovať ako jedna poznámka. Označenia môžete zoskupiť dočasne, aby ste ich presunuli na iné miesto, alebo aby ste upravili ich vlastnosti súčasne a nie jednotlivo. Zoskupenie tiež pomáha odlíšiť vaše označenie od označení ostatných recenzentov pri recenzii dokumentu.

Poznámka:

Označenia úprav textu nemožno zoskupiť.

Zoskupenie označení

 1. Pomocou nástroja na Výber alebo nástroja Ruka vyberte označenie.
 2. Kliknutím s klávesom Ctrl/Apple vyberte ďalšie označenia, ktoré chcete zoskupiť.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber a vyberte voľbu Skupina.

Rozdelenie skupiny označení

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na zoskupený výber a vyberte voľbu Rozdeliť skupinu.

Pridanie poznámok v textovom rámčeku alebo štítku

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú nástroje na pridávanie poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Nástrojom Textový rámček  môžete vytvoriť rámček, ktorý obsahuje text. Môžete ho umiestniť kdekoľvek na strane a nastaviť ho na akúkoľvek veľkosť. Textový rámček zostáva viditeľný na strane dokumentu stále, nezatvára sa ako rozbaľovacia poznámka.

Veľkosť a písmo textu sa riadi podľa predvoleného systémového nastavenia.

Pridanie poznámky v textovom rámčeku alebo štítku

Poznámka:

S nástrojom Textový rámček môžete vytvárať poznámky s japonským, čínskym a kórejským textom, ale musíte mať nainštalované súbory podpory pre ázijské jazyky. Textové rámčeky dovoľujú len vodorovný text.

Pomocou nástroja štítok môžete vytvoriť štítok s textovým rámčekom. Štítky s textovým rámčekom sú zvlášť užitočné, keď chcete vyznačiť (ale nie zakryť) určitú oblasť dokumentu. Štítky s textovým rámčekom majú tri časti: textový rámček, spojovaciu čiaru a koncovú čiaru. Veľkosť každej z týchto častí môžete nastaviť potiahnutím tiahla. Veľkosť spojovacej čiary môžete zmeniť iba v jednom smere; vodorovné spojovacie čiary je možné nastaviť iba vodorovne; zvislé spojovacie čiary je možné nastaviť iba zvislo. Textový rámček sa zvisle rozširuje, keď píšete, aby bol stále viditeľný celý text.

Textový rámček môžete premiestňovať samostatne alebo spolu s koncovou čiarou. Textový rámček sa pohybuje okolo nepohyblivého kotevného bodu (šípky na konci koncovej čiary), ktorý sa vytvorí po prvom kliknutí v dokumente PDF. Môžete upraviť farbu a vzhľad textového rámčeka a ku koncovej čiare môžete pridať šípky alebo výplň.

Pridanie textového rámčeka

Pridanie textového rámčeka

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte možnosť Pridať textový rámček .

 2. Kliknite v dokumente PDF.
 3. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte ikonu Vlastnosti textu a vyberte farbu, zarovnanie a atribúty písma pre text.

 4. Napíšte text.

  Text sa po dosiahnutí pravého okraja rámčeka automaticky zalamuje.

 5. (Voliteľne) Ako vykonať ďalšie zmeny textového rámčeka:
  • Nástrojom na Výber alebo nástrojom Textový rámček kliknite na okraj textového rámčeka, aby ste ho vybrali, a potom potiahnutím tiahla zmeňte jeho veľkosť. Pomocou panela s nástrojmi Vlastnosti zmeňte vlastnosti ohraničenia a výplne.

  • Dvakrát kliknite na textový rámček, aby ste mohli upraviť text alebo zmeniť atribúty textu. Vyberte text ťahaním a potom vyberte voľby na paneli s nástrojmi Vlastnosti.

 6. Ak chcete odstrániť textový rámček, vyberte ho a potom stlačte kláves Delete.

  Poznámka:

  Ak chcete vložiť blok textu vybratý a skopírovaný z ľubovoľnej aplikácie, vyberte v aplikácii Acrobat nástroj Ruka a vyberte voľby Úpravy > Vložiť.

Pridanie štítka

 1. Na paneli na zadávanie poznámok kliknite na Nástroje na kreslenie a vyberte možnosť Pridať štítok s textom .

 2. Jedným kliknutím nastavte umiestnenie koncového bodu a ďalším kliknutím nastavte polohu textového rámčeka.
 3. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte ikonu Vlastnosti textu a vyberte farbu, zarovnanie a atribúty písma pre text.

 4. Napíšte text.

  Text sa po dosiahnutí pravého okraja rámčeka automaticky zalamuje.

 5. (Voliteľne) Ako vykonať ďalšie zmeny textového rámčeka:
  • Ak chcete zmeniť veľkosť štítka, vyberte ho a potom pretiahnite ľubovoľné z ťahadiel, ktoré sa na ňom zobrazia.

  • Ak chcete textový rámček premiestniť, kliknite vo vnútri rámčeka a pretiahnite ho.

  • Ak chcete premiestniť celý štítok, kliknite na koncovú čiaru alebo na okraj textového rámčeka a posuňte ho myšou.

  • Ak chcete zmeniť farbu, nepriehľadnosť alebo vlastnosti čiary, kliknite na štítok pravým tlačidlom myši s použitím nástroja na výber, vyberte voľbu Vlastnosti a potom vyberte požadované voľby.

Pridanie zvukovej poznámky

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú nástroje na pridávanie poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Pomocou nástroja Nahrať zvukovú poznámku môžete pridať vopred nahraný súbor WAV alebo AIFF ako poznámku alebo môžete nahrať zvukovú poznámku a umiestniť ju do dokumentu. Zvukové prílohy sa zobrazia v zozname poznámok a môžu sa prehrávať na ľubovoľnej platforme. Musí ale byť nainštalovaný príslušný hardvér a softvér pre prehrávanie zvukových súborov.

Pridanie vopred nahratej zvukovej poznámky

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte možnosť Nahrať zvuk .

 2. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete umiestniť zvukovú poznámku.

  Zobrazí sa dialógové okno Nahrávky zvuku.

  Pridanie zvukovej poznámky v aplikácii Acrobat
  Dialógové okno Nahrávanie zvuku bez tlačidla nahrávania.

  Poznámka:

  Vyššie uvedené dialógové okno sa zobrazí, ak na vašom systéme nie je nakonfigurované nahrávacie zariadenie.

 3. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať (Windows) alebo Vybrať (Mac OS) a vyberte zvukový súbor, ktorý chcete pridať.

 4. (Voliteľne) Ak si chcete zvukovú poznámku prehrať, kliknite na tlačidlo Spustiť . Po skončení, kliknite na tlačidlo Stop a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Určite voľby v dialógovom okne Špecifikovať vlastnosti priloženého súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Nahratie zvukovej poznámky

Poznámka:

Pred nahratím zvukovej poznámky sa presvedčte, či je na vašom systéme nainštalované a nakonfigurované nahrávacie zariadenie.

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte možnosť Nahrať zvuk .

 2. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete umiestniť zvukovú poznámku.

  Zobrazí sa dialógové okno Nahrávanie zvuku.

  Dialógové okno Nahrávanie zvuku
  Dialógové okno Nahrávanie zvuku s tlačidlom nahrávania.

  Poznámka:

  Vyššie uvedené dialógové okno sa zobrazí, ak je na vašom systéme nakonfigurované nahrávacie zariadenie.

 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na tlačidlo Nahrávať  a potom začnite hovoriť do mikrofónu. Keď nahrávanie dokončíte, kliknite na tlačidlo Stop  a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Určite voľby v dialógovom okne Vlastnosti priloženého zvukového súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie poznámok v priloženom súbore

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú nástroje na pridávanie poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Pomocou nástroja Priložiť súbor môžete vložiť súbor do vybratého miesta v súbore PDF, takže ho čitateľ môže otvoriť a prezrieť si ho. Keď pridáte prílohu ako poznámku, môžete použiť dlhší dokument, ktorý nemožno jednoducho vložiť do rozbaľovacej poznámky ani do textového rámčeka. Ak súbor PDF premiestnite do nového umiestnenia, vložený súbor sa automaticky premiestni spolu s ním. Aby mohol používateľ prezerať prílohu, musí mať nainštalovanú aplikáciu, ktorá prílohu vie otvoriť.

Poznámka:

Na priloženie súborov na recenziu dokumentu použite nástroj Priložiť. Súbory priložené na úrovni dokumentu pomocou nástroja Priložiť súbor z menu Nástroje > Upraviť PDF > Viac nie sú v pracovnom postupe recenzie sledované ako ostatné poznámky a vaše priložené poznámky by sa mohli stratiť.

 1. Na paneli na zadávanie poznámok vyberte nástroj Pripojiť súbor .

 2. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete prílohu umiestniť.
 3. Vyberte súbor, ktorý chcete priložiť, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť. Ak prikladáte súbor PDF, môžete v súbore zvýrazniť dôležité oblasti pomocou poznámok.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti priloženého súboru vyberte nastavenia pre ikonu súboru, ktorá sa zobrazí v dokumente PDF.

  Príloha v poznámke sa zobrazí aj na karte Prílohy (na ľavej navigačnej table) s číslom strany, na ktorej je umiestnená.

  Poznámka:

  Ak chcete odstrániť prílohu, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu pripojenej poznámky a vyberte voľbu Odstrániť.

Vkladanie obrázkov ako poznámok

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú nástroje na pridávanie poznámok dostupné len v dokumentoch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Ak chcete do PDF pridať obrázky, môžete použiť nástroj na vloženie obrázka zo schránky ako pečiatky. Môžete skopírovať väčšinu obrázkových formátov z aplikácií na kreslenie alebo úpravy obrázkov, ako je napríklad Adobe Photoshop alebo Adobe Illustrator. Ak chcete pridávať obrázok do dokumentov PDF opakovane, vytvorte si vlastnú pečiatku s týmto obrázkom.

Poznámka:

Nástroj na vloženie obrázka zo schránky ako pečiatky nie je dostupný, kým neskopírujete nejaký obrázok.

 1. Skopírujte obrázok jedným z týchto úkonov:
  • V aplikácii Acrobat vyberte položky Úpravy > Urobiť snímku   a vyberte obrázok z dokumentu PDF. 

  • V inej aplikácii vyberte obrázok a vyberte Úpravy > Kopírovať.

 2. Otvorte PDF.
 3. Vyberte voľby Nástroje > Poznámka. Na paneli na zadávanie poznámok kliknite na nástroj Pridať pečiatku a vyberte možnosť Nástroj na vloženie obrázka zo schránky ako pečiatky.

 4. Kliknite v PDF na miesto, kam chcete prílohu umiestniť.
 5. Vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov:
  • Ak chcete obrázok premiestniť, pretiahnite ho.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte ho a potom pretiahnite jedno z jeho ťahadiel. Podržte kláves Shift pri zmene veľkosti obrázka, aby ste zachovali pôvodný pomer strán.

  • Ak chcete zmeniť vlastnosti obrázka, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti.

  • Ak chcete odstrániť obrázok, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Odstrániť.

Predvoľby pre poznámky

Predvoľby pre poznámky ovplyvňujú vzhľad, ako aj spôsob zobrazovania anotácií a označení v súboroch PDF.

Poznámka:

Recenzent môže poznámky umiestniť kamkoľvek v rámci dokumentu. V dôsledku toho budete niekedy musieť zobrazenie strany posunúť alebo zmenšiť, aby ste videli poznámky umiestnené mimo strany.

V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Pridávanie poznámok.

Prezeranie poznámok

Písmo, Veľkosť písma

V systéme Windows môžete určiť písmo a veľkosť textu v rozbaľovacích poznámkach. V systéme Mac OS môžete pre písmo vybrať len nastavenie Veľké, Stredné alebo Malé. Tieto nastavenia sa použijú pre všetky nové aj existujúce poznámky.

Nepriehľadnosť rozbaľovacích okien

Určuje nepriehľadnosť rozbaľovacích poznámok v hodnotách od 1 do 100. Ak je rozbaľovacia poznámka otvorená, ale nie je vybratá, hodnota nepriehľadnosti 100 nastaví nepriehľadnú poznámku, pričom s nižšími hodnotami bude poznámka priehľadnejšia.

Zapnúť indikátory textu a tipy

Keď umiestnite ukazovateľ nad poznámku, ktorá obsahuje rozbaľovaciu poznámku, zobrazí sa tip. Tip obsahuje meno autora, stav poznámky a dva riadky textu. Táto voľba je štandardne vybratá.

Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná

Určuje, či sa rozbaľovacie poznámky spojené s poznámkami a ikony pre lístky s poznámkou, zvuky a priložené súbory budú tlačiť rovnako, ako sa zobrazujú na strane.

Namiesto výberu tejto voľby môžete text poznámky vytlačiť v rôznych rozloženiach tak, že vyberiete možnosti Súbor > Tlačiť a kliknete na položku Prehľad poznámok. Ďalšie informácie nájdete v dokumente o tlačení poznámok.

Pri prejdení myšou zobraziť čiary spojujúce poznámky s ich rozbaľovacími oknami

Keď umiestnite ukazovateľ nad označenie poznámky (napríklad zvýraznenie alebo ikonu lístka s poznámkou), zobrazí sa tieňová spojovacia čiara. Táto voľba je štandardne vybratá.

Zabezpečiť viditeľnosť rozbaľovacích okien pri rolovaní dokumentu

Pri rolovaní dokumentu PDF sa rozbaľovacie poznámky na danej strane posúvajú, aby zostali zobrazené na table dokumentu. Táto voľba je štandardne vybratá.

Chovanie pri otváraní rozbaľovacích okien

Automaticky otvárať rozbaľovacie okná pre iné typy poznámok ako lístky s poznámkami

Keď vytvoríte poznámku pomocou nástroja na kreslenie, nástroja Pečiatka alebo nástroja Ceruzka, zobrazí sa rozbaľovacia poznámka.

Skryť rozbaľovacie okná poznámok, keď je otvorený Zoznam poznámok

Táto voľba vám pomôže udržať na obrazovke poriadok, keď je na strane mnoho poznámok. Táto voľba je štandardne vybratá.

Automaticky otvárať rozbaľovacie okná pri prejdení myšou

Keď umiestnite ukazovateľ myši nad poznámku ľubovoľného typu, vrátane kreslených označení a pečiatok, otvorí sa rozbaľovacia poznámka.

Vytváranie poznámok

Vždy použiť prihlasovacie meno ako meno autora

Určuje, aké meno sa zobrazí vo vytvorenej rozbaľovacej poznámke. Ak je táto voľba vybratá, použije sa Prihlasovacie meno z panelu Identita v dialógovom okne Predvoľby. Ak táto voľba nie je vybratá, použije sa namiesto toho predvolené meno, ktoré určíte vo voľbe Autor v dialógovom okne vlastností poznámky. Táto voľba je štandardne vybratá.

Vytvárať nové rozbaľovacie okná zarovnané podľa okrajov dokumentu

Zarovná rozbaľovacie poznámky na pravú stranu okna dokumentu, bez ohľadu na to, kam pridáte označenia poznámky (napríklad ikonu lístka s poznámkou alebo zvýraznenie). Ak táto voľba nie je vybratá, zobrazí sa rozbaľovacia poznámka hneď vedľa označenia poznámky. Táto voľba je štandardne vybratá.

Povoliť vnorené odpovede na lístky s poznámkami (vyžaduje sa reštartovanie)

Umožňuje odpovedať na lístky s poznámkami v rámci jedného vlákna. Ak je vybratá táto možnosť, každá anotácia sa zobrazuje ako konverzácia, pod ktorou sa objavujú všetky odpovede vo forme jedného vlákna.

Povolenie výberu textu na zvýraznenie, prečiarknutie a podčiarknutie

Táto možnosť vám umožňuje vybrať a kopírovať text na zvýraznenie, preškrtnutie a podčiarknutie poznámok

Zobraziť začiarkavacie políčko

Zobrazuje začiarkavacie políčko konzistentne pre všetky poznámky.

Vytváranie poznámok (osobité v aplikácii Acrobat)

Kopírovať uzatvorený text do rozbaľovacích okien kreslených poznámok

Skopíruje text ohraničený nástrojom na kreslenie do rozbaľovacej poznámky spojenej s kresleným označením.

Kopírovať vybratý text do rozbaľovacích okien poznámok Zvýraznenie, Prečiarknutie a Podčiarknutie

Skopíruje vybratý text do rozbaľovacej poznámky spojenej s poznámkou pre úpravy textu vytvorenou napríklad nástrojom Zvýraznenie textu.

Zmena vzhľadu vašich poznámok

Poznámka:

V aplikácii Acrobat Reader sú dostupné všetky nástroje na pridávanie poznámok len v súboroch PDF, v ktorých je povolené pridávanie poznámok. Súbory PDF v pracovnom postupe recenzie obvykle obsahujú práva pre pridávanie poznámok.

Môžete zmeniť farbu a vzhľad poznámok a označení, a to pred alebo po ich vytvorení. Nový vzhľad môžete nastaviť ako predvolený vzhľad pre daný nástroj.

Poznámka:

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania svojho mena v poznámkach, otvorte dialógové okno Predvoľby, vyberte položku Pridávanie poznámok a potom zrušte výber položky Vždy použiť prihlasovacie meno ako meno autora.

Pre vybratý nástroj môžete použiť Okno výberu farby a ikony pre Vlastnosti textu, ktoré nájdete na paneli na zadávanie poznámok.

Dialógové okno pre výber farby
Okno výberu farby na paneli na zadávanie poznámok
Nástroj na formátovanie textu
Nástroj na formátovanie textu na paneli na zadávanie poznámok


Prípadne môžete vybrať Vlastnosti z kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom, a vybrať príslušné voľby.

Vlastnosti
Vlastnosti, s vybratou ikonou lístka s poznámkou

S textom v rozbaľovacom okne a možnosťami formátovania
S textom v rozbaľovacom okne a možnosťami formátovania


Zmena vzhľadu poznámky a jeho použitie ako predvoleného nastavenia

 1. Po vytvorení poznámky na ňu alebo jej ikonu kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti z kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti vykonajte ľubovoľné z týchto úkonov, a potom kliknite na OK:

  • Kliknite na kartu Vzhľad a zmeňte voľby ako použitá farba a typ ikony. Typ vybratej poznámky určuje, ktoré voľby sú k dispozícii.

  • Ak chcete zmeniť meno autora a predmet poznámky, kliknite na kartu Všeobecné.

  • Kliknite na kartu História recenzie, aby ste zobrazili históriu zmien stavu poznámky, ktoré rôzni ľudia vykonali v priebehu recenzie.

  • Vyberte voľbu Zamknuté v dolnej časti dialógového okna Vlastnosti, aby ste zabránili úpravám a odstráneniu poznámky.

  • Ak chcete tieto vlastnosti aplikovať na všetky nasledujúce poznámky tohto typu, v dolnej časti dialógového okna Vlastnosti vyberte položku Nastaviť vlastnosti ako predvolené.

Nastavenie predvoleného vzhľadu pre nástroj

 1. Po vytvorení poznámky na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti.

 2. Nastavte vlastnosti podľa potreby a kliknite na tlačidlo OK.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na poznámku a vyberte voľbu Nastaviť aktuálne vlastnosti ako predvolené.

  Všetky poznámky, ktoré vytvoríte s použitím tohto nástroja, budú mať vami nastavené vlastnosti. Neovplyvnia sa tým ani aktuálne poznámky, ani vzhľad textu v rozbaľovacích oknách.

Upútanie pozornosti recenzenta na poznámku

Použite značku @ na pritiahnutie pozornosti ľubovoľného recenzenta.

 1. V texte komentára kliknite na symbol @.

  Použitie značky @ na upútanie pozornosti recenzenta
 2. Zobrazí sa kontextová ponuka so zoznamom recenzentov. Vyberte recenzenta, ktorého chcete uviesť.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online