Chýba tlačidlo Tlačiť?

Ak sa vám nezobrazujú tlačidlá Tlačiť a Zrušiť, monitor je nastavený na nízke rozlíšenie obrazovky. Aplikácia Reader nebola navrhnutá pre zobrazenie pri nízkom rozlíšení (minimálne odporúčané rozlíšenie je 1024 x 768). Toto obmedzenie je však možné obísť. Ak chcete dokument vytlačiť, môžete postupovať niektorým z týchto spôsobov:

 • Stlačte tlačidlo Enter alebo Return.
 • Ak sa na pravej strane dialógového okna zobrazí posúvač, potiahnutím jazdca nadol zobrazte dané tlačidlá.

Poznámka:

(Windows) Na niektorých monitoroch tlačidlo Tlačiť prekrýva panel úloh systému Windows. Tento panel úloh môžete skryť tak, aby sa zobrazoval iba vtedy, keď kurzor myši potiahnete úplne na spodok obrazovky. Kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh a vyberte voľbu Vlastnosti. V dialógovom okne Vlastnosti vyberte voľbu Automaticky skrývať panel úloh a kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie vlastností panela úloh
Nastavenie vlastností panela úloh tak, aby sa automaticky skrýval a bol tak možný prístup k tlačidlu Tlačiť

Bežné tlačové úlohy

Tlač na obidve strany

Ak máte tlačiareň s podporou funkcie tlače na obidve strany (duplexná tlač), môžete tlačiť na obidve strany.

Poznámka: Tlač na obidve strany sa nazýva aj duplex, predná a zadná, dvojstranná či obojstranná tlač.

Tieto voľby reguluje ovládač tlačiarne, nie aplikácie Adobe Acrobat a Adobe Reader. Informácie o tom,                                                 ktoré funkcie tlačiareň podporuje, nájdete v dokumentácii k tlačiarni.


 • V dialógovom okne Tlačiť  zapnite možnosť Tlač na obidve strany papiera a vyberte okraj na prevrátenie.

Poznámka:

Môže sa stať, že tlačiareň podporuje obojstrannú tlač, ale táto možnosť sa nezobrazuje v dialógovom okne Tlačiť. Vtedy sa k tejto funkcii dostanete kliknutím na položky vlastnosti tlačiarne a predvoľby tlačiarne.

Čiernobiela tlač

Farebné dokumenty PDF je možné tlačiť v odtieňoch sivej.

• V dialógovom okne Tlačiť  zapnite možnosť Tlač v odtieňoch sivej.


Zapnúť Tlač v odtieňoch sivej

Tlač v rôznych veľkostiach

Mierku strany môžete pri tlači nastaviť tak, aby sa strany zväčšili alebo zmenšili. Mierku môžete meniť automaticky tak, aby sa strana zmestila na papier, alebo ju môžete upraviť manuálne pomocou percentuálnej hodnoty

• V dialógovom okne Tlačiť kliknite na možnosť Veľkosť a nastavte voľby mierky.


Kliknite na možnosť Veľkosť

Tlač veľkoformátových dokumentov

Dokument s veľkým formátom, napríklad plagát alebo reklamný pútač, môžete vytlačiť tak, že sa strana rozdelí na viac listov papiera („dláždenie“). Možnosť Plagát vypočíta, koľko listov papiera je potrebných. Môžete upraviť veľkosť originálu, aby čo najlepšie vyhovovala papieru, a určiť mieru prekrytia „dlaždíc“. Potom môžete dlaždice umiestniť vedľa seba.


 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Plagát a nastavte voľby dláždenia.
Kliknite na možnosť Plagát

Tlač viacerých strán na jeden hárok

Na jeden hárok papiera je možné vytlačiť viac ako jednu stranu dokumentu PDF. Tlač viacerých strán na jeden hárok sa nazýva aj tlač N strán (napríklad 2 či 6 strán). Môžete zadať spôsob radenia strán, a to buď vodorovne naprieč stranou, alebo zvislo v stĺpcoch.


Kliknite na možnosť Viaceré

Tlač brožúr

Dokument s viacerými stranami môžete vytlačiť vo forme brožúry. Strany sa rozložia tak, aby sa na jeden hárok zmestili dve. Keď skompletizujete, zložíte a zošijete obojstranné hárky, vznikne kniha so správnym poradím strán.


 • V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Brožúra a nastavte voľby brožúry.

Podrobné pokyny nájdete v časti Tlač brožúr a dokumentov PDF.

Kliknite na možnosť Brožúra

Tlač poznámok

Poznámky môžete vytlačiť buď na ich umiestneniach (vo forme lístkov s poznámkami prilepenými na strane), alebo vo forme zoznamu či prehľadu.

V časti Poznámky a formuláre vykonajte tieto kroky:


 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte jednu z možností
 • Kliknite na voľbu Prehľad poznámok.
Poznámky a formuláre

Tlač časti strany

Môžete vytlačiť časť strany v dokumente PDF. Pomocou nástroja Snímka  (Úpravy Vytvoriť snímku) vyberte iba oblasť, ktorú chcete vytlačiť. Táto oblasť môže obsahovať text, grafiku alebo obidve. Vybratú oblasť môžete vytlačiť v plnej veľkosti alebo ju upraviť tak, aby sa zmestila na papier.


 1. Vyberte voľby Úpravy > Urobiť snímku
 2. Nakreslením obdĺžnika vyberte oblasť strany
 3. Vyberte voľby Súbor > Tlačiť
 4. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na voľbu Vybraná grafika.
Kliknite na možnosť Vybratá grafika

Prečo nemôžem vytlačiť dokument?

Začnite s týmito tipmi na riešenie problémov

Problémy s tlačou môžu vznikať z rôznych dôvodov. Ak chcete určiť, kde je problém, začnite touto praktickou technickou poznámkou: Troubleshoot PDF printing | Acrobat, Reader (Riešenie problémov pri tlači dokumentov PDF | Acrobat, Reader)

Dokument PDF je chránený heslom a tlač nie je povolená

Ak dostanete dokument PDF chránený heslom, na vytlačenie dokumentu použite príslušné heslo. Niektoré chránené dokumenty obsahujú obmedzenia zabraňujúce tlači, úpravám alebo kopírovaniu obsahu dokumentu. Ak dokument obsahuje obmedzenia tlače, obráťte sa na autora dokumentu PDF.

(Iba systém Windows) Zasiahol chránený režim

Predvolený chránený režim značne zvyšuje zabezpečenie aplikácie Reader. Ak chcete zistiť, či chránený režim bráni v tlači, dočasne ho vypnite. Kliknite na dokument pravým tlačidlom myši a vyberte voľbu Vlastnosti dokumentu. Kliknutím na voľbu Ďalšie voľby zistite, či je chránený režim zapnutý.

Ak chcete chránený režim vypnúť, vyberte voľby Úpravy > Predvoľby a na ľavej strane kliknite na voľbu Zabezpečenie (zvýšené). Zrušte výber voľby Pri spustení zapnúť chránený režim. Aplikáciu Reader zatvorte, znova ju spustite a dokument znova vytlačte.

Poznámka:

V záujme zaručenia maximálneho zabezpečenia po ukončení tlače voľbu Pri spustení zapnúť chránený režim opäť označte.

Simulácia predtlače tlačových farieb

Pri simulácii predtlače sa aproximuje vzhľad zlúčenia a predtlače farebných kresieb pri tlači na ofsetovom tlačovom stroji. Účinok predtlače môžete simulovať na farebnej stolnej tlačiarni výberom voľby Simulovať predtlač v dialógovom okne Ďalšie nastavenie tlače. Pri simulácii predtlače sa pri tlači prevedú priame farby na výťažkové farby. Ak chcete použiť súbor pre konečný výstup, nevyberajte voľbu Simulovať predtlač.

Poznámka:

Farebné tlačiarne sa výrazne líšia v kvalite reprodukcie farieb. Najlepším spôsobom, ako overiť vzhľad výsledného výstupu, sú preto kontrolné výtlačky od poskytovateľa služieb.

Tri prekrývajúce sa kruhy
Tri prekrývajúce sa kruhy bez predtlače (naľavo) v porovnaní s troma prekrývajúcimi sa kruhmi s predtlačou (napravo).

Čo mám urobiť, ak aplikácia Adobe Reader žiada uloženie súboru počas tlače?

V prípade, že aplikácia Adobe Reader žiada uloženie súboru po kliknutí na tlačidlo Tlačiť, kliknite na tlačidlo Ďalšie voľby v dialógovom okne tlače a zrušte začiarknutie položky Tlačiť v ponuke súboru.

Poznámka:  

 • Uistite sa, že ste na tlač zvolili fyzickú tlačiareň, nie možnosť Adobe PDFXPS/Odoslať poznámku alebo inú virtuálnu tlačiareň.
 • Voľba Tlačiť do súboru bola v samotnom dialógovom okne Tlač dostupná vo verziách starších ako Acrobat 10.X.

Čo mám urobiť, aby sa mi vytlačili poznámky dostupné na dokumente PDF?

Existujú niektoré anotácie (príklad: kontextové poznámky), ktoré sú dostupné v dokumente PDF, ale tieto anotácie sa štandardne nevytlačia, pokiaľ nechcete, aby sa vytlačili.

Toto nastavenie bolo vykonané zámerne, aby takéto anotácie neprekážali v zobrazení obsahu, ktorý sa za nimi nachádza.

V niektorých prípadoch ich však môžete chcieť vytlačiť. Ak chcete vytlačiť kontextové poznámky a anotácie:

 1. Prejdite na položku Úpravy->Predvoľby.
 2. Kliknite na položku Pridávanie poznámok.
 3. Začiarknite možnosť Tlačiť poznámky a rozbaľovacie okná.

Po kliknutí na tlačidlo Tlačiť aplikácia Adobe Reader spadne/nespustí tlač

Môže k tomu dôjsť, ak je inštalačný súbor aplikácie Adobe Acrobat poškodený. Aby sa tento problém vyriešil, uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie Adobe Reader/Acrobat.

Ak sa tento problém vyskytuje aj pri najnovšej verzii:

 1. Odinštalujte aplikáciu Acrobat Reader pomocou pomôcky Acrobat cleaner.
 2. Znovu nainštalujte aplikáciu Adobe Reader.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online