Aplikácia Reader umožňuje podpisovať dokumenty PDF a začleniť tento podpis do súboru. Ak dokument PDF prehliadate na internete, najprv ho prevezmite a potom ho môžete podpísať.

Na niektoré dokumenty sa vzťahuje zabezpečenie, ktoré zamedzuje ich elektronickému podpisovaniu. Takéto dokumenty vytlačte a podpíšte vytlačenú kópiu.

Podpísanie dokumentu

V aplikácii Reader môžete zadať svoje meno z klávesnice, podpis nakresliť alebo do dokumentu vložiť obrázok svojho podpisu. Zároveň k nemu môžete pridať text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť, titul alebo dátum. Keď dokument dokončíte, tento podpis sa stane súčasťou dokumentu PDF.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete podpísať.

 2. Kliknutím na ikonu Podpísať na paneli s nástrojmi otvorte tablu Podpísať alebo kliknite na tablu Podpísať.

  Kliknite na ikonu Podpísať

  Poznámka:

  Ak sa ikona Podpísať na paneli s nástrojmi nenachádza, kliknite pravým tlačidlom myši na panel s nástrojmi a vyberte voľby Súbor > Pridať text alebo podpis.

 3. Ak chcete vložiť text, ako napríklad svoje meno, spoločnosť alebo titul, kliknite na voľbu Pridať text na paneli Potrebujem podpísať. Kliknite v dokumente na miesto, kam chcete text vložiť, a píšte.

  Pridať text
  Možnosť Pridať text umožňuje do dokumentu PDF vložiť vaše meno, názov spoločnosti alebo dátum.

 4. (Voliteľné) Ak dokument vyžaduje, aby ste označili výber, kliknite na voľbu Pridať začiarknutie. Kliknutím na dokument doň vložte značku začiarknutia.

 5. Na table Podpísať kliknite na voľbu Umiestniť podpis.

  Umiestniť podpis
  Pri prvom podpisovaní voľba Umiestniť podpis otvorí dialógové okno, v ktorom môžete vytvoriť alebo importovať svoj podpis.

 6. (Prvé podpisovanie) V dialógovom okne Umiestniť podpis vyberte, ako chcete podpis zadať:

  Zadať podpis z klávesnice

  Do poľa Zadajte svoje meno napíšte svoje meno. Aplikácia Reader vytvorí váš podpis. Môžete si vybrať spomedzi niekoľkých druhov podpisov. Kliknutím na voľbu Zmeniť štýl podpisu zobrazíte rôzne štýly podpisov. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Nakresliť podpis

  Do poľa Nakreslite svoj podpis nakreslite svoj podpis. Keď ste s podpisom spokojní, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Použiť obrázok

  Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a nájdite súbor so svojím podpisom. Keď sa v dialógovom okne zobrazí váš podpis, kliknite na tlačidlo Prijať.

  Poznámka:

  Ak nemáte obrázok svojho podpisu, podpíšte sa čiernou farbou na čistý, prázdny list papiera. Podpis odfotografujte alebo naskenujte a tento súbor obrázka (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF alebo PDF) preneste do počítača. Obrázok neorezávajte, aplikácia Reader importuje iba podpis.

  Typ podpisu
  Podpis môžete zadať z klávesnice, nakresliť ho alebo importovať. Aplikácia Reader bude tento podpis využívať pri podpisovaní dokumentov PDF v budúcnosti.

 7. Kliknite v dokumente PDF na miesto, kam chcete umiestniť podpis.

 8. Ak chcete podpis presunúť, zmeniť jeho veľkosť alebo ho otočiť, vykonajte jeden z týchto krokov.

  Presunutie, zmena veľkosti alebo otočenie podpisu
  A. Presunutie ukazovateľa B. Zmena veľkosti ukazovateľa C. Otočenie ukazovateľa 

  Premiestnenie

  Umiestnite kurzor nad podpis a potiahnite ho na požadované miesto.

  Zmena veľkosti

  Veľkosť zmeníte potiahnutím rohového tiahla.

  Otočenie

  Umiestnite kurzor nad tiahlo otočenia (tiahlo v strede vrchnej časti), kde sa kurzor premení na kruhovú šípku. Potiahnutím podpis otočíte.

 9. Kliknutím na ikonu  alebo výberom volieb Súbor > Uložiť podpísaný dokument uložte.

 10. Keď sa zobrazí otázka „Vložili ste podpis alebo iniciály. Chcete tieto zmeny finalizovať?“, kliknite na voľbu Potvrdiť.

 11. Určite umiestnenie súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odoslanie podpísaného dokumentu e-mailom alebo faxom

Podpísané dokumenty môžete odosielať prostredníctvom faxu alebo e-mailu pomocou služby Adobe Sign. Služba Adobe Sign uchová kópiu súboru vo vašom účte online, aby ste ho mohli neskôr otvoriť. Do služby Adobe Sign sa môžete prihlásiť pomocou identifikátora Adobe ID alebo si vytvoriť účet.

 1. Keď je dokument dokončený a vložili ste doň podpis alebo iniciály, kliknite na voľbu Odoslať podpísaný dokument na table Podpísať.

 2. Keď sa zobrazí otázka „Vložili ste podpis alebo iniciály. Chcete tieto zmeny finalizovať?, kliknite na voľbu Potvrdiť a odoslať.

 3. Určite umiestnenie súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. Keď sa zobrazí hlásenie „Váš podpísaný dokument sa odovzdá do služby Adobe Sign…“, kliknite na tlačidlo Odovzdať.

 5. Keď sa v prehliadači otvorí služba Adobe Sign, vyplňte požadované polia a kliknite na tlačidlo Doručiť.

 6. Podľa pokynov na obrazovke sa zaregistrujte a dokončite odoslanie daného dokumentu.

Získajte dokumenty PDF podpísané inými osobami pomocou aplikácie Adobe Sign

Dokumenty PDF môžete nechať podpísať ostatnými používateľmi pomocou služby Adobe Sign. Adobe Sign je online služba, ktorá používateľom umožňuje rýchlo podpisovať dokumenty vo webovom prehliadači bez použitia digitálneho identifikátora. Táto služba zaznamenáva celý proces podpisovania.

Služba Adobe Sign podpisujúcim osobám odošle e-mail s informáciou o tom, že chcete, aby podpísali dokument. Dokument môžu prezrieť a podpísať na zabezpečenej webovej lokalite služby Adobe Sign. Po podpísaní vy aj podpisujúce osoby dostanete podpísaný dokument PDF e-mailom. Služba Adobe Sign podpísaný dokument uchová v rámci vášho účtu, kde ho môžete v budúcnosti otvoriť. Ďalšie informácie nájdete na produktovej stránke služby Adobe Sign .

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete nechať podpísať.

 2. Otvorte tablu Podpísať (kliknite na voľbu Podpísať na pravej strane panela s nástrojmi).

 3. Kliknutím na voľbu Zabezpečiť podpísanie ostatnými otvorte príslušný panel.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať na podpísanie.

 5. Keď sa zobrazí hlásenie „Dokument bol odoslaný do služby Adobe Sign“, pokračujte kliknutím na voľbu Pokračovať na službu Adobe Sign.

 6. Keď sa vo webovom prehliadači otvorí webová lokalita služby Adobe Sign, odošlite dokument PDF podľa zobrazených pokynov.

Podpísanie pomocou digitálneho identifikátora

V aplikácii Reader je možné pomocou digitálneho identifikátora podpísať iba dokumenty PDF s právami na používanie v aplikácii Reader. Ak nemáte svoj digitálny identifikátor, môžete si ho vytvoriť podľa pokynov uvedených na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v časti Digitálne identifikátory.

 1. Otvorte dokument PDF, ktorý chcete podpísať.

 2. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  Na pridanie digitálneho podpisu

  Kliknite na voľbu Pracovať s certifikátmi na table Podpísať a následne na voľbu Podpísať pomocou certifikátu. Nakreslite obdĺžnik, do ktorého chcete umiestniť podpis. (Ak je táto voľba zablokovaná, autor dokumentu PDF nepovolil jeho podpisovanie pomocou digitálnych podpisov.)

  Poznámka:

  Ak dokument PDF prehliadate v prehliadači, na paneli s nástrojmi na vrchnej strane okna kliknite na ikonu Podpísať  .

  Pre pole na digitálny podpis

  Ak formulár obsahuje pole na digitálny podpis, dvojitým kliknutím na toto pole otvorte dialógové okno Podpísať dokument.

 3. Ak nie sú nastavené žiadne digitálne podpisy, zobrazí sa dialógové okno Pridať digitálne ID. Pomocou pokynov uvedených na obrazovke vytvorte podpis.

 4. V dialógovom okne Podpísať dokument postupujte nasledovne:

  • Z menu Podpísať ako vyberte voľbu Podpis.
  • Zadajte Heslo pre vybratý digitálny podpis
  • Vyberte Vzhľad alebo voľbu Vytvoriť nový vzhľad.
  • Ak je k dispozícii voľba Uzamknúť dokument po podpísaní, zapnite ju. Vyberte ju iba vtedy, ak ste posledným príjemcom, ktorý daný dokument podpisuje. Výberom tejto voľby sa uzamknú všetky polia vrátane poľa podpisu.
 5. Kliknutím na voľbu Podpísať umiestnite do dokumentu PDF digitálny podpis.

Ak chcete dokument prehliadať a podpísať v statickom a zabezpečenom režime, použite Režim náhľadu dokumentu. Dynamický obsah, napríklad multimédiá a JavaScript, je blokovaný.

Správa certifikátov (zabezpečené dokumenty PDF)

Autor dokumentu PDF môže dokument zašifrovať pomocou certifikátu na overovanie digitálnych podpisov. Certifikáty prijaté od iných osôb sa uchovávajú v zozname dôveryhodných identít. Tento zoznam sa podobá na adresár a umožňuje vám overovať podpisy týchto používateľov vo všetkých dokumentoch, ktoré od nich prijmete.

Ďalšie informácie o certifikovaných podpisoch nájdete na stránke .

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online