Vkládání a nahrazování písem

Písmo lze vložit, pouze pokud obsahuje nastavení od dodavatele písma, povolující jeho vložení. Vkládání písem brání jejich nahrazování, když si uživatelé chtějí soubor zobrazit nebo vytisknout a zajišťuje, že se text zobrazí uživatelům s původním písmem. Vkládání pouze mírně zvyšuje velikost souboru, pokud ovšem dokument nepoužívá písma CID. formát písma běžně používaného pro asijské jazyky. Písma můžete vkládat nebo nahrazovat v aplikaci Acrobat nebo když exportujete dokument aplikace InDesign do PDF.

Můžete vložit buď celé písmo nebo pouze podmnožinu znaků používaných v souboru. Podmnožiny zajišťují, že se písmo a metrika písma použijí při tisku vytvořením vlastního názvu písma. Tak může váš poskytovatel služeb například používat k zobrazování a k tisku vždy vaši verzi písma Adobe Garamond®, a nikoli svoji verzi. Písma typu 1 a TrueType lze vkládat, pokud jsou obsažena v souboru PostScript nebo se nacházejí v jednom z umístění sledovaných aplikací Distiller a nemají nijak omezené vkládání.

Pokud nelze písmo vložit z důvodu nastavení dodavatele písma a někdo, kdo PDF otevře nebo vytiskne, nemá přístup k původnímu písmu, dojde k dočasnému nahrazení typem písma Multiple Master: AdobeSerifMM místo chybějícího písma serif a AdobeSansMM místo chybějícího písma sans serif.

Řez písma Multiple Master se může roztažením nebo zhuštěním přizpůsobit tak, aby se zachovalo dělení řádků a stránek v původním dokumentu. Nahrazení nemůže ale vždy odpovídat tvaru původních znaků, obzvláště když se jedná o nekonvenční znaky, například psací písma.

Poznámka:

U asijských jazyků používá aplikace Acrobat písma z nainstalované asijské jazykové sady nebo z podobných písem v systému uživatele. Písma z některých jazyků nebo s neznámým kódováním nelze nahradit. v těchto případech se text v souboru zobrazí ve formě odrážek.

Znaky písma
Pokud se jedná o nekonvenční znaky (vlevo), nebude nahrazené písmo odpovídat (vpravo).

Poznámka:

Pokud máte problémy s kopírováním a vkládáním textu z PDF, zkontrolujte si nejprve, jestli je problémové písmo vloženo (Soubor > Vlastnosti > karta Písmo). U vloženého písma zkuste místo jeho odeslání v souboru PostScript změnit bod, kde je písmo vloženo. Proveďte destilaci PDF bez vložení tohoto písma. Poté otevřete PDF v aplikaci Acrobat a vložte písmo pomocí funkce Oprava kontroly před výstupem.

Přístup k písmům a vkládání písem pomocí Distilleru

Při převádění PostScriptového souboru do PDF potřebuje mít Distiller přístup k písmům použitým v souboru, aby mohl do PDF vložit příslušné informace. Distiller nejdříve hledá písma Type 1, TrueType a OpenType v PostScriptovém souboru. Pokud písmo není vložené v PostScriptovém souboru, Distiller prohledá další složky s písmy. Distiller prohledává následující složky písem ve Windows:

 • /Resource/Font ve složce aplikace Acrobat

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Distiller prohledává následující složky písem v Mac OS:

 • /Resource/Font ve složce aplikace Acrobat

 • /Users/[jméno uživatele]/Knihovna/Fonts

 • /Knihovna/Fonts

 • /Systém/Knihovna/Fonts

  Instalace aplikace Acrobat obsahuje šířkové verze mnoha běžných čínských, japonských a korejských písem, proto Distiller může používat tato písma v aplikaci Acrobat. Zkontrolujte, že tato písma jsou na vašem počítači dostupná. (v systému Windows vyberte po instalaci aplikace Acrobat možnost Dokončit nebo Vlastní a vyberte možnost Podpora asijských jazyků v kategorii Zobrazit Adobe PDF. V systému Mac OS se tato písma instalují automaticky.)

  Informace o tom, jak vkládat písma do PostScriptového souboru, najdete v dokumentaci k aplikaci a tiskovému ovladači, které používáte pro vytváření PostScriptových souborů.

Poznámka:

Distiller nepodporuje písma Type 32.

Pokud chcete definovat další složky s písmy, které má aplikace Distiller prohledávat, vyberte v aplikaci Acrobat Distiller možnost Nastavení > Umístění písem. Poté v zobrazeném dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat a přidejte složku s písmy. Vyberte možnost Ignorovat TrueType verze standardních PostScriptových písem, chcete-li vyloučit písma TrueType, která mají stejné názvy jako písma ze standardní kolekce písem jazyka PostScript 3.

Poznámka:

Chcete-li aplikaci Distiller umožnit přístup ke složce písem, která byla přemístěna, pomocí tohoto dialogového okna odstraňte složku uvedenou v seznamu s původním umístěním a znovu ji přidejte s novým umístěním.

Náhled PDF bez lokálních písem

Můžete vytvořit tisknutelný náhled dokumentu, ve kterém se veškerý text formátovaný v písmech, která jsou dostupná na vašem lokálním počítači, ale nejsou vložena do PDF, nahradí výchozími písmy. Tento náhled vám pomůže při rozhodování, zda tato lokální písma do PDF vložit, abyste dosáhli požadovaného vzhledu dokumentu.

 1. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Zobrazení stránky a potom zrušte výběr možnosti Používat lokální písma.

  Poznámka:

  Pokud písmo nelze nahradit, text se objeví jako typografické tečky a Acrobat zobrazí chybovou zprávu.

Zjišťování názvů PostScriptových písem

Pokud potřebujete v panelu Písma v dialogovém okně Nastavení Adobe PDF ručně zadat název písma, můžete ke zjištění jeho přesného názvu použít PDF.

 1. V libovolné aplikaci vytvořte jednostránkový dokument s požadovaným písmem.
 2. Vytvořte z dokumentu PDF.
 3. Otevřete PDF v aplikaci Acrobat a zvolte Soubor > Vlastnosti > Písma.

 4. Opište si název písma přesně tak, jak je uveden v dialogovém okně Informace o písmech, se zachováním přesného pravopisu, použití velkých písmen a spojovníků v názvu.