Nastavení rozsahu doplnění animace

Při vytváření animací v aplikaci Animate se často hodí si nejdříve na časové ose nastavit rozsahy doplnění. Když si určíte úvodní uspořádání objektů ve vrstvách a snímcích, můžete pak doplnění dokončit tím, že v inspektoru vlastností nebo v editoru pohybu změníte hodnoty doplněných vlastností.

Rozsahy a snímky doplnění se na časové ose dají vybírat následujícími způsoby. Nejdřív se přesvědčte, že máte ve všeobecných předvolbách (Úpravy > Předvolby) zapnutý Výběr založený na rozmezí.

 • Chcete-li vybrat celý rozsah doplnění, klikněte na něj.

 • Chcete-li vybrat více rozsahů doplnění, včetně nesousedních, přidržte klávesu Shift a klikněte na všechny požadované rozsahy.

 • Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden snímek, klikněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) v rozsahu na tento snímek.

 • Chcete-li v rozsahu vybrat více sousedních snímků, táhněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) v rozsahu.

 • Chcete-li vybrat snímky z více rozsahů doplnění v různých vrstvách, táhněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) přes více vrstev.

 • Chcete-li vybrat v rozsahu doplnění jeden klíčový snímek vlastnosti, klikněte se stisknutou kombinací kláves Ctrl+Alt (Windows) nebo Cmd+Alt (Mac) na příslušný klíčový snímek vlastnosti. Pak ho můžete přetáhnout do nového umístění.

Úplný seznam klávesových modifikátorů pro práci s rozsahy doplnění na časové ose najdete na webu Flashthusiast.com.

Další informace

Přesunutí, duplikování a odstranění rozsahu doplnění

 • Chcete-li přesunout rozsah do nového umístění ve stejné vrstvě, přetáhněte ho.

  Poznámka: Zamčením vrstvy zabráníte úpravám na vymezené ploše, ale ne na časové ose. Přesunutím rozsahu do jiného rozsahu spotřebujete překrývající se snímky v druhém rozsahu.

 • Chcete-li přesunout rozsah doplnění do jiné vrstvy, přetáhněte rozsah do požadované vrstvy nebo jej zkopírujte a vložte do nové vrstvy..

  Rozsah doplnění můžete přetáhnout do stávající normální vrstvy, vrstvy doplnění, vrstvy vodítka, vrstvy masky a maskované vrstvy. Pokud je nová vrstva normální prázdná vrstva, stane se z ní vrstva doplnění.

 • Chcete-li rozsah duplikovat, přetáhněte ho s podrženou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac) do nového umístění na časové ose nebo ho zkopírujte a vložte.

 • Chcete-li rozsah smazat, vyberte ho a v kontextové nabídce rozsahu vyberte Odstranit snímky nebo Vymazat snímky.

Úpravy sousedních rozsahů doplnění

 • Chcete-li přesunout dělicí čáru mezi dvěma sousedními rozsahy doplnění, přetáhněte ji.

  Obě doplnění se přepočítají.

 • Chcete-li oddělit počáteční a koncový snímek dvou sousedních rozsahů doplnění, přetáhněte se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Command (Mac) počáteční snímek druhého rozsahu.

  Tímto způsobem lze mezi dvěma rozsahy vytvořit místo pro další snímky.

 • Chcete-li rozsah doplnění rozdělit na dva samostatné rozsahy, klikněte s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) na jeden snímek v rozsahu a potom v kontextové nabídce rozsahu zvolte Rozdělit pohyb.

  Oba rozsahy doplnění mají stejnou cílovou instanci.

  Poznámka: Pohyb nelze rozdělit, máte-li vybraný víc než jeden snímek. Pokud byl na rozdělené doplnění aplikován náběh/doběh, možná se teď tato dvě menší doplnění budou pohybovat jinak než původní doplnění.

 • Chcete-li spojit dva sousední rozsahy, vyberte je a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Spojit pohyby.

Úpravy délky rozsahu doplnění

 • Chcete-li změnit délku animace, přetáhněte levý nebo pravý okraj rozsahu doplnění.

  Přetažením okraje jednoho rozsahu do snímků druhého rozsahu dojde k nahrazení snímků druhého rozsahu.

 • Chcete-li přítomnost doplňovaného objektu na vymezené ploše prodloužit i za některý z konců doplnění, přetáhněte s podrženou klávesou Shift počáteční nebo koncový snímek jeho rozsahu doplnění. Aplikace Animate přidá snímky na konec rozsahu a tyto snímky nebude doplňovat.

  Můžete také vybrat snímek za rozsahem doplnění ve stejné vrstvě a stisknout klávesu F6.Aplikace Animate rozšíří rozsah doplnění a do vybraného snímku přidá klíčový snímek vlastnosti pro všechny vlastnosti. Pokud stisknete klávesu F5, přidá Animate snímky, nepřidá ale k vybranému snímku klíčový snímek vlastnosti.

  Poznámka:Chcete-li přidat statické snímky na konec rozsahu bezprostředně sousedícího s jiným rozsahem, napřed přesunutím sousedního rozsahu uvolněte místo pro nové snímky.

Převeďte rozsah doplnění mezi animací snímek po snímku

Rozsah klasického doplnění nebo doplnění pohybu je možné převést na animaci po jednotlivých snímcích. V animaci snímek po snímku obsahuje každý snímek samostatné klíčové snímky (nikoliv klíčové snímky vlastností), který každý obsahuje samostatnou instanci animovaného symbolu. Animace po jednotlivých snímcích neobsahuje interpolované hodnoty vlastností. Další informace najdete v části Animace po jednotlivých snímcích.

 • Pravým tlačítkem (Windows) nebo s podrženou klávesou Control (Mac) klikněte na rozsah doplnění, který chcete převést, a v kontextové nabídce vyberte příkaz Převést na animaci po jednotlivých snímcích.

Přidání a odstranění snímků v rozsahu doplnění

 • Chcete-li z rozsahu smazat nějaké snímky, vyberte je přetažením kurzoru s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Odstranit snímky.

 • Chcete-li z rozsahu vyjmout nějaké snímky, vyberte je přetažením kurzoru s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Vyjmout snímky.

 • Chcete-li do existujícího rozsahu vložit snímky, přetažením kurzoru s podrženou klávesou Ctrl (Windows) nebo Command (Mac) vyberte snímky, které chcete nahradit, a v kontextové nabídce rozsahu zvolte Vložit snímky.

  Prostým vložením celého rozsahu do jiného rozsahu se nahradí celý druhý rozsah.

Nahrazení a odstranění cílové instance doplnění

Chcete-li nahradit cílovou instanci rozsahu doplnění, proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte rozsah a přetáhněte nový symbol z panelu Knihovna na vymezenou plochu.

 • Na panelu Knihovna vyberte nový symbol, na vymezené ploše vyberte cílovou instanci doplnění a potom zvolte Upravit > Symbol > Zaměnit symbol.

 • Vyberte rozsah a vložte instanci symbolu nebo text ze schránky.

Chcete-li odstranit cílovou instanci rozsahu doplnění, aniž by bylo odstraněno doplnění, vyberte rozsah a stiskněte klávesu Delete.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online