Tworzenie animacji ruchu

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem animowania właściwości należy wziąć pod uwagę następujące wymagania:

Wymagania

Opis

Animacje nie wymagają skryptów ActionScript. Można jednak tworzyć animacje przy użyciu skryptów ActionScript.

Przed rozpoczęciem pracy z animacjami ruchu należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat używania osi czasu i edytowania właściwości. Możliwe jest edytowanie poszczególnych klatek kluczowych właściwości na stole montażowym, w inspektorze Właściwości oraz w Edytorze ruchu.

Program Animate tworzy animacje metodą klatek pośrednich tylko w przypadku wystąpień symboli i pól tekstowych. Zastosowanie klatki pośredniej do obiektu każdego innego typu powoduje opakowanie tego obiektu symbolem. Obiekt symbolu może zawierać symbole zagnieżdżone, które z kolei mogą być niezależnie animowane na swoich osiach czasu.

Warstwa animacji musi zawierać co najmniej jeden zakres animacji. Zakres klatek pośrednich w warstwie klatek pośrednich może zawierać tylko jedno wystąpienie symbolu lub pole tekstowe. Takie wystąpienie symbolu jest określane jako obiekt docelowy zakresu klatek pośrednich. Pojedynczy symbol może zawierać wiele obiektów.

Dodanie drugiego symbolu lub pola tekstowego do zakresu animacji powoduje zastąpienie pierwotnego symbolu w animacji. Obiekt docelowy animacji z klatkami pośrednimi można zmienić, przeciągając inny symbol z biblioteki na zakres animacji na osi czasu lub używając polecenia Modyfikuj > Symbol > Zamień symbol. Można usunąć symbol z warstwy animacji, nie usuwając ani nie przerywając animacji. Do warstwy animacji można dodać wystąpienie innego symbolu. Można również w każdej chwili zmienić typ symbolu docelowego lub edytować ten symbol.

Jeśli animacja metodą klatek pośrednich zawiera ruch, na stole montażowym widoczna jest ścieżka ruchu. Ścieżka ruchu przedstawia położenie animowanego obiektu w poszczególnych klatkach. Ścieżkę ruchu można edytować na stole montażowym, przeciągając jej punkty kontrolne. Dodawanie linii pomocniczych ruchu nie jest możliwe w przypadku warstwy animacji/kinematyki odwrotnej. Więcej informacji o tworzeniu animacji przy użyciu kinematyki odwrotnej zawiera temat Animowanie szkieletu.

Odniesienia

Tworzenie animacji ruchu

Animację ruchu można tworzyć w następujące trzy sposoby:

 • Utwórz grafikę lub wystąpienie do animowania metodą klatek pośrednich, a następnie kliknij klatkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz animację ruchu.
 • Zaznacz grafikę lub wystąpienie do animowania metodą klatek pośrednich, po czym z menu głównego wybierz opcję Wstaw > Animacja ruchu.
 • Utwórz grafikę lub wystąpienie do animowania metodą klatek pośrednich, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy wystąpienie w obszarze Stół montażowy i wybierz polecenie Utwórz animację ruchu.
Tworzenie animacji ruchu

Animowanie innych właściwości za pomocą inspektora Właściwości

Polecenie Utwórz animację ruchu umożliwia animowanie większości właściwości wystąpienia symbolu lub pola tekstowego, takich jak obrót, skalowanie, przezroczystość czy tinta (tylko dla symboli i tekstu TLF). Można na przykład edytować właściwość wartości alfa (przezroczystość) wystąpienia symbolu, aby uzyskać efekt zanikania na ekranie. Lista właściwości, które można animować za pomocą animacji ruchu, znajduje się w sekcji Właściwości i obiekty, które można animować metodą klatek pośrednich.

 1. Zaznacz wystąpienie symbolu lub pole tekstowe na stole montażowym.

  Jeśli zaznaczenie obejmie inne obiekty lub wiele obiektów z warstwy, program Animate proponuje konwersję na symbol klipu filmowego.

 2. Wybierz polecenie Wstaw > Animacja ruchu.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwertowanie zaznaczenia na symbol dla animacji, kliknij przycisk OK, aby przekonwertować zaznaczenie na symbol klipu filmowego.

  Po zastosowaniu animacji do obiektu istniejącego tylko w pojedynczej klatce kluczowej głowica odtwarzania zostanie przeniesiona do ostatniej klatki nowej animacji. W przeciwnym razie głowica odtwarzania nie zostanie przemieszczona.

 3. Umieść głowicę odtwarzania na klatce zakresu animacji, w której chcesz określić wartość właściwości.

  Można także ustawić głowicę odtwarzania na dowolnej innej klatce zakresu animacji. Animacja rozpoczyna się od wartości właściwości w pierwszej klatce zakresu animacji; ta klatka jest zawsze klatką kluczową właściwości.

 4. Zaznacz obiekt na stole montażowym i ustaw wartość właściwości innej niż położenie, na przykład wartości alfa (przezroczystości), obrotu lub pochylenia. Wartość można ustawić za pomocą inspektora Właściwości lub jednego z narzędzi w panelu Narzędzia.

  Bieżąca klatka zakresu stanie się klatką kluczową właściwości.

  Uwaga:

  W zakresach klatek pośrednich można wyświetlać różne typy klatek kluczowych właściwości. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zakres animacji i z menu kontekstowego wybierz polecenie Pokaż klatki kluczowe > typ właściwości.

 5. Przesuwając głowicę wzdłuż osi czasu, można wyświetlać podgląd animacji na stole montażowym.

 6. Aby dodać następne klatki kluczowe właściwości, przesuń głowicę odtwarzania do odpowiedniej klatki w zakresie i ustaw wartość właściwości w inspektorze Właściwości.

Dodawanie kolejnej animacji do istniejącej warstwy animacji

Do istniejącej warstwy animacji można dodawać kolejne animacje z klatkami pośrednimi. Pozwala to stosować mniej warstw podczas tworzenia zawartości programu Animate z animacjami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodaj do warstwy pustą klatkę kluczową (Wstaw > Oś czasu > Pusta klatka kluczowa), dodaj elementy do klatki kluczowej, a następnie utwórz animację tych elementów.
  • Utwórz animację na odrębnej warstwie, a następnie przeciągnij zakres na żądaną warstwę.
  • Przeciągnij klatkę statyczną z innej warstwy na warstwę animacji, a następnie dodaj animację do obiektu w klatce statycznej.
  • Aby powielić istniejący zakres do tej samej lub innej warstwy, przeciągnij go, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh).
  • Skopiuj zakres klatek pośrednich i wklej go w tej samej lub innej warstwie.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto