Podręcznik sprawdzonych procedur konfiguracji usługi Captivate Prime

Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Captivate Prime są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Niniejszy dokument zawiera zalecane podejście dla organizacji dotyczące ustawień i konfiguracji Adobe Captivate Prime. Zespół Captivate Prime zaleca etapowe podejście do rozpoczęcia pracy z aplikacją. Nie trzeba wykonywać wszystkich faz w określonej kolejności.

Te fazy mogą być wykonywane po zalogowaniu w trzech różnych rolach, przez jedną lub więcej osób w zależności od konfiguracji organizacji. Te trzy role są następujące:

 1. Administrator IT —  Administrator IT wykonuje czynności związane z aktywacją lub integracją aplikacji Captivate Prime w organizacji. Administrator IT może również dodawać pojedynczych/wielu użytkowników i pełnić rolę Administratora ds. integracji.
 2. Autor — Autor tworzy materiały dydaktyczne wymagane dla potrzeb szkoleniowych organizacji.Autor szkoleń i treści edukacyjnych organizacji może rozpocząć tworzenie podstawowych treści, które są wymagane dla aplikacji Captivate Prime.
 3. Administrator Captivate Prime — Administrator aplikacji Captivate Prime wykonuje czynności konfiguracyjne i związane z ustawieniami. W niektórych przedsiębiorstwach Administrator IT może również odgrywać rolę administratora aplikacji Captivate Prime.

Informacje na temat faz i odpowiednich dla nich zadań znajdują się w poniższej infografice. 

Przewodnik opisujący przydatne wskazówki dotyczące aplikacji Captivate Prime

Na tym etapie zakładamy, że organizacja użytkownika otrzymała już klucz licencyjny i aktywowano konto Captivate Prime. Jak wspomniano w infografice, istnieją trzy następujące ścieżki:

Faza 1 — Konfiguracja techniczna (Administrator IT)

Wybierając ścieżkę 1, Administrator IT organizacji może wybrać rolę Administratora ds. integracji w aplikacji Captivate Prime i wykonać poniższe czynności związane z aktywacją i integracją.

Włącz/dodaj aktywne pola (Administrator Captivate Prime)

Oprócz aktywnych pól ustawionych przez użytkowników podczas rejestracji Administrator może dodać więcej pól. Administrator może również aktywować/dezaktywować pola użytkownika. Wartości dla tych aktywnych pól są generowane na podstawie metadanych z różnych źródeł danych powiązanych z kontami użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Pomoc dotycząca aktywnych pól.

Pojedyncze logowanie

Dostęp do aplikacji Captivate Prime można uzyskać za pomocą identyfikatora Adobe ID lub funkcji pojedynczego logowania. Pojedyncze logowanie jest mechanizmem, który umożliwia użytkownikowi jednorazowe uwierzytelnienie i uzyskanie dostępu do wielu aplikacji wiele razy. Taka konfiguracja nie jest obowiązkowa dla organizacji. Jeśli organizacja użytkownika ma dostawcę funkcji pojedynczego logowania opartego na protokole SAML 2.0, można użyć go do skonfigurowania aplikacji Captivate Prime. Konfiguracja jest wymagana na poziomie organizacji i aplikacji Captivate Prime. Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z funkcji pojedynczego logowania, należy skontaktować się z działem wsparcia Adobe w celu otrzymania instrukcji konfiguracji. Więcej informacji znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca ustawień.

Import masowy użytkowników

W przypadku dużej liczby użytkowników w organizacji można importować wszystkich użytkowników masowo do aplikacji Captivate Prime, korzystając z pliku o formacie CSV. Przed wykonaniem tego zadania zalecamy wyeksportowanie listy użytkowników z aplikacji HR organizacji użytkownika w formacie CSV. Nawet jeśli na tym etapie użytkownicy nie są importowani masowo, można zapoznać się z informacjami o formacie CSV. Aby rozpocząć proces importu w aplikacji Captivate Prime, należy załadować plik CSV i wykonać mapowanie pól danych aplikacji z kolumnami CSV organizacji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca importu masowego.

Integracja łączników FTP

Jeśli w organizacji użytkownika dochodzi do ciągłego dodawania lub usuwania użytkowników, można wybrać automatyzację masowego importu użytkowników za pomocą łącznika FTP. Należy najpierw nawiązać połączenie, następnie można przesłać plik CSV i mapować atrybuty CSV z odpowiednimi polami Captivate Prime. Można zaplanować proces automatycznego importu, a także zsynchronizować go w razie potrzeby. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca łączników FTP.

Integracja łączników Salesforce

Jeśli użytkownik posiada konto Salesforce w swojej organizacji, możliwe jest zautomatyzowanie proces importu wszystkich użytkowników z Salesforce do aplikacji Captivate Prime. Jeśli użytkownik chce skorzystać z tej funkcji, może użyć łącznika Salesforce, aby zintegrować aplikację Captivate Prime z kontem Salesforce i zautomatyzować synchronizację danych. Należy użyć funkcji automatycznego planowania, aby regularnie przeprowadzać automatyczny import użytkowników. Można również wykonywać codzienną synchronizację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca łączników Salesforce.

Integracja Adobe Connect

Jeśli w organizacji użytkownik używa aplikacji Adobe Connect, można zintegrować ją z aplikacją Adobe Captivate Prime, aby zapewnić użytkownikom bezproblemowe korzystanie z programów. Integracja umożliwia uczniom uzyskanie dostępu do wirtualnych klas bezpośrednio w aplikacji Captivate Prime za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności ponownego logowania się do Adobe Connect. Korzystając z tej funkcji, uczniowie mogą również korzystać z nagranych sesji w aplikacji Captivate Prime. Aby dokonać integracji, należy najpierw zintegrować ustawienia. Użyj opcji Ustawienia > Adobe Connect > Konfiguruj teraz, aby podać adres URL Adobe Connect i dane logowania oraz dokonać integracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca integracji Adobe Connect.

Rejestracja aplikacji Salesforce

Uczniowie z przedsiębiorstwa użytkownika mogą bezproblemowo korzystać z aplikacji Captivate Prime bezpośrednio na swoich kontach Salesforce. W aplikacji Salesforce uczniowie mogą korzystać z przypisanych im treści nauczania, takich jak kursy, programy nauczania i pomoce naukowe. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do powiadomień i komunikatów z aplikacji Captivate Prime w aplikacji Salesforce. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zarejestrować aplikację Salesforce w aplikacji Captivate Prime. Więcej informacji na temat instrukcji instalacji i użytkowania znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca aplikacji Salesforce.

Faza 2 — Konfiguracja witryny (Administrator Captivate Prime)

Administrator aplikacji Captivate Prime w organizacji użytkownika musi skonfigurować lub ustawić niektóre funkcje przed udostępnieniem ich uczniom. 

Marka

Organizacja może zapragnąć wyświetlić swoje logo w aplikacji Captivate Prime, posiadać własną domenę w adresie URL, wyświetlać nazwę i barwy charakterystyczne dla organizacji. Aplikacja Captivate Prime umożliwia korzystanie z wszystkich tych funkcji. Jeśli chcesz dostosować ustawienia i używać własnej marki, kliknij sekcję Marka w lewym panelu. Kliknij Edytuj obok wszystkich tych opcji i dostosuj je zgodnie z wymaganiami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca marki i motywów.

Dodawanie użytkowników/grup użytkowników

Jako że to uczniowie głównie korzystają z treści nauczania, dodawanie użytkowników w systemie zarządzania nauczaniem jest podstawowym krokiem. Dodaj użytkowników do aplikacji Captivate Prime i przypisz im role. Użytkowników można dodawać w następujący sposób:

Dodaj użytkowników (wewnętrznych)

 • Jako pojedynczy użytkownik — Dodawanie pojedynczych użytkowników do aplikacji Captivate Prime umożliwia dodanie tylko niektórych użytkowników przed dodaniem ich w masowych ilościach. Opcja ta jest również przydatna, gdy istnieje potrzeba dodawania większej liczby pojedynczych użytkowników po masowym imporcie.
 • Samodzielna rejestracja — Ta opcja pozwala Administratorom na umożliwienie pracownikom samodzielnego rejestrowania się w aplikacji Captivate Prime.
 • Import masowy (ładowanie pliku CSV) — Za pomocą tej opcji można importować użytkowników masowo do aplikacji Captivate Prime. Aby umożliwić korzystanie z tej funkcji, należy uprzednio przygotować listę użytkowników w formacie CSV.

Dodaj użytkowników (profile zewnętrzne)

 • Poprzez rejestrację zewnętrzną — Za pomocą tej opcji można zarejestrować do aplikacji członków działu zewnętrznego lub pracowników zewnętrznych organizacji.

Dodawanie grup użytkowników

Aplikacja Captivate Prime generuje domyślne grupy użytkowników na podstawie podobnych atrybutów. Oprócz grup domyślnych można generować własne grupy użytkowników w oparciu o takie parametry jak stanowisko, lokalizacja, a grupy te można wykorzystać m.in. podczas gamifikacji i w raportach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca dodawania użytkowników.

Przypisywanie ról

Po dodaniu użytkowników do aplikacji Captivate Prime Administrator może rozpocząć przydzielanie użytkownikom ról Autora, Administratora lub Administratora ds. integracji, zgodnie z wymaganiami organizacji. Aby przypisać role do użytkowników jako Administrator, w oknie po lewej stronie można kliknąć opcję Użytkownicy  , zaznaczyć pole wyboru przy każdym użytkowniku i kliknąć menu rozwijane Działania, aby wybrać odpowiednią rolę.Role przełożonych są przypisywane użytkownikom przez aplikację Adobe Captivate Prime w oparciu o role/uprawnienia wymienione przez organizację w pliku CSV. Można również zmieniać role użytkowników za pomocą opcji Edytuj użytkowników. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca dodawania użytkowników.

Szablony powiadomień

Powiadomienia mogą być użyteczne dla użytkowników systemu zarządzania nauczaniem, dzięki czemu znają oni swój status i są informowani o zdarzeniach/działaniach. Podczas tworzenia kursów, konfiguracji funkcji lub korzystania z kursów użytkownicy wykonują pewne działania, co skutkuje wysyłaniem powiadomień do uczniów, przełożonych, administratorów czy autorów. W aplikacji Captivate Prime udostępnione są różne szablony powiadomień w wiadomości e-mail. Administrator może dostosować je do swoich wymagań. Aby utworzyć powiadomienia w wiadomości e-mail, w lewym panelu wybierz opcję Szablony wiadomości e-mail i kliknij nazwę szablonu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca szablonów wiadomości e-mail.

Uwaga:

Wyłącz powiadomienia w wiadomościach e-mail (zalecane)

Domyślnie powiadomienia są włączone w aplikacji Captivate Prime. Na tym etapie można wyłączyć powiadomienia, jeśli użytkownik nie chce powiadamiać pracowników organizacji. 

Odznaki

Odznaki są miarą osiągnięć pracownika. Pracownik może je otrzymać po ukończeniu kursu. Na całym świecie odznaki te reprezentują konkretne umiejętności i osiągnięcia. Można stworzyć zbiór odznak, aby umożliwić ich przypisanie do uczniów po ukończeniu treści nauczania. Aby rozpocząć tworzenie odznak, można kliknąć funkcję Odznaki w lewym panelu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca odznak.

Informacja zwrotna

Informacje zwrotne są jednym z ważnych czynników platformy edukacyjnej i pomagają ustalić postępy w nauce uczniów oraz zapewnić jakość treści nauczania. Captivate Prime umożliwia użytkownikom udzielanie dwóch rodzajów informacji zwrotnych. 

 • Informacja zwrotna L1 jest informacją przekazywaną przez uczniów po ukończeniu kursu.
 • Informacja zwrotna L3 jest informacją przekazywaną przez przełożonych uczniom w oparciu o wpływ kursu na ich zachowanie i codzienne działania.

W przypadku organizacji korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne. Administratorzy mogą zmodyfikować szablony informacji zwrotnych na podstawie wymagań organizacji. Aby skorzystać z tej funkcji, Administrator musi włączyć opcje informacji zwrotnych L1 i L3 z poziomu elementu kursu. Aby skonfigurować informację zwrotną, należy wybrać dowolny kurs, kliknąć opcję Wartości domyślne elementów w lewym panelu i włączyć opcję informacji zwrotnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca informacji zwrotnej.

Gamifikacja

Jednym z wyzwań stojących przed organizacjami jest utrzymywanie zaangażowania uczniów podczas nauki. Gamifikacja powoduje zwiększenie wskaźnika ukończenia kursu poprzez angażowanie i motywowanie uczniów do osiągania swoich celów przy użyciu technik znanych z gier. Uczniowie mogą konkurować ze swoimi współpracownikami, zdobywając punkty za różne działania edukacyjne i osiągać poziomy, takie jak brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Administratorzy mogą włączyć/wyłączyć każde zadanie gamifikacji i zmienić przydzielanie punktów dla danych zadań. Aplikacja Captivate Prime zapewnia funkcję gamifikacji z pewnymi ustawieniami domyślnymi. Można zacząć korzystać z tej funkcji z ustawieniami domyślnymi przez pewien czas, a następnie ją dostosować. Konfiguracja/zmiana ustawień tej funkcji jest opcjonalna. Jeśli w organizacji użytkownika jest ekspert w danej dziedzinie, zalecamy skonfigurowanie ustawień przed rozpoczęciem korzystania z nich. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca gamifikacji.

Tworzenie elementów edukacyjnych

Jest to logiczny etap, w którym wszystkie trzy ścieżki (ścieżka 1, ścieżka 2 i ścieżka 3) zbiegają się, umożliwiając podjęcie kolejnego działania.

W tym miejscu, po utworzeniu modułów i kursów, można rozpocząć tworzenie elementów edukacyjnych wyższego poziomu, takich jak certyfikacje, programy nauczania lub materiały pomocnicze. Przed rozpoczęciem tworzenia elementów edukacyjnych upewnij się, że dodano już kilku użytkowników w aplikacji Captivate Prime, utworzono kilka modułów i kursów.

Tworzenie certyfikacji

Certyfikacja jest dowodem ukończenia szkolenia lub jednorazowym bądź powtarzającym się w ramach czasowych dowodem osiągnięć dla uczniów. Po ukończeniu kursu uczniowie mogą otrzymywać certyfikaty. Administrator może utworzyć program certyfikacji prowadzony wewnętrznie lub przez stronę trzecią. W ramach wewnętrznej certyfikacji należy wybrać kursy, które uczeń musi ukończyć, aby uzyskać certyfikat. Przed utworzeniem certyfikacji trzeba upewnić się, że na koncie istnieją dostępne kursy. Więcej informacji na temat tworzenia certyfikacji znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca certyfikacji.

Tworzenie materiałów pomocniczych

Materiały pomocnicze to treści szkoleniowe dostępne dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Uczniowie mogą z nich korzystać w trakcie pracy, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu wszelkich działań lub zadań w organizacji. Pomimo że korzystanie z materiałów nie jest obowiązkowe, zespół Captivate Prime zaleca, aby utworzyć takie treści. Więcej informacji na temat tworzenia materiałów pomocniczych znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca materiałów pomocniczych.

Tworzenie programów edukacyjnych

Programy edukacyjne to wyjątkowe kursy spełniające określone cele dla ucznia. Przed utworzeniem programów edukacyjnych należy upewnić się, że utworzono już kilka kursów lub że na koncie użytkownika istnieją dostępne kursy.  Pomimo że korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne dla organizacji, zespół Captivate Prime zaleca, aby wykorzystać ją do wpojenia ukierunkowanego uczenia się pracowników. Aby rozpocząć korzystanie z programów edukacyjnych, kliknij przycisk Programy edukacyjne w lewym panelu, wybierz zestaw kursów z katalogu i opublikuj go. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Pomoc dotycząca programów edukacyjnych.

Tworzenie katalogów

Katalogi w organizacji można wykorzystywać do tworzenia ukierunkowanych treści lub klasyfikowania treści do określonych uczniów. W aplikacji Captivate Prime katalog jest zbiorem elementów edukacyjnych, takich jak kursy, certyfikacje czy programy nauczania. Podczas tworzenia katalogów można wybrać dowolne elementy edukacyjne. Upewnij się, że przed utworzeniem katalogów utworzono już zestaw kursów, certyfikacji czy programów edukacyjnych. Można tworzyć własne dostosowane katalogi z elementami edukacyjnymi, jeśli użytkownik chce przypisać je do dowolnej wewnętrznej lub zewnętrznej grupy użytkowników. Więcej informacji znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca katalogów.

Włączanie powiadomień w wiadomości e-mail/umożliwienie dostępu

W tym miejscu można umożliwić wysyłanie powiadomień w wiadomości e-mail do użytkowników aplikacji, a także umożliwić im dostęp.

Faza 3 — Tworzenie kursów (Autor)

Twórcy treści lub autorzy w organizacji użytkownika mogą zacząć tworzyć treści edukacyjne.Tworzenie modułów i kursów jest obowiązkowe, ponieważ elementy te stanowią podstawę dla wszystkich treści edukacyjnych w aplikacji Captivate Prime. 

Tworzenie modułów

Moduły są podstawowymi elementami składowymi aplikacji Captivate Prime. Aby uporządkować treści, należy zacząć tworzyć moduły jako Autor. Aplikacja Captivate Prime pozwala wybrać dowolny z czterech typów modułów szkoleniowych, takich jak klasa, moduły realizowane w tempie uczestnika, aktywności i moduły typu wirtualna klasa. Należy zapoznać się z sekcją Pomoc dotycząca modułów, aby dowiedzieć się, który typ modułu kursu najlepiej odpowiada potrzebom twojej organizacji.

Tworzenie kursów

Administratorzy mogą przyjąć rolę Autora w aplikacji Captivate Prime i tworzyć kursy. W aplikacji Captivate Prime kurs jest jednostką podstawową, zawiera zestaw modułów i można przypisać go do uczniów. Uczniowie korzystają z kursów. Można rozpocząć tworzenie kursów, wybierając utworzone wcześniej moduły, powiązać z kursem umiejętności, które uczniowie mają uzyskać po jego ukończeniu, powiązać z kursem poziomy, punkty i odznaki, wybrać materiały pomocnicze, warunki wstępne i zasoby według własnego uznania i opublikować kurs. Można również utworzyć wiele elementów kursu, aby można było przypisać je do wielu uczniów np. w różnych strefach czasowych czy w różnych terminach. Więcej informacji na temat tworzenia kursów znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca kursów.

Tworzenie elementów edukacyjnych

Jest to logiczny etap, w którym wszystkie trzy ścieżki (ścieżka 1, ścieżka 2 i ścieżka 3) zbiegają się, umożliwiając podjęcie kolejnego działania.

W tym miejscu, po utworzeniu modułów i kursów, można rozpocząć tworzenie elementów edukacyjnych wyższego poziomu, takich jak certyfikacje, programy nauczania lub materiały pomocnicze. Zanim użytkownik zacznie tworzyć elementy edukacyjne, należy upewnić się, że dodano już kilku użytkowników w aplikacji Captivate Prime oraz utworzono kilka modułów i kursów.

Tworzenie certyfikacji

Certyfikacja jest dowodem ukończenia szkolenia lub jednorazowym bądź powtarzającym się w ramach czasowych dowodem osiągnięć dla uczniów. Po ukończeniu kursu uczniowie mogą otrzymywać certyfikaty. Administrator może utworzyć program certyfikacji prowadzony wewnętrznie lub przez stronę trzecią. W ramach wewnętrznej certyfikacji należy wybrać kursy, które uczeń musi ukończyć, aby uzyskać certyfikat. Przed utworzeniem certyfikacji trzeba upewnić się, że na koncie istnieją dostępne kursy. Więcej informacji na temat tworzenia certyfikacji znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca certyfikacji.

Tworzenie materiałów pomocniczych

Materiały pomocnicze to treści szkoleniowe dostępne dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Uczniowie mogą z nich korzystać w trakcie pracy, aby uzyskać pomoc w wykonywaniu wszelkich działań lub zadań w organizacji. Pomimo że korzystanie z materiałów nie jest obowiązkowe, zespół Captivate Prime zaleca, aby utworzyć takie treści. Więcej informacji na temat tworzenia materiałów pomocniczych znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca materiałów pomocniczych.

Tworzenie programów edukacyjnych

Programy edukacyjne to wyjątkowe kursy spełniające określone cele dla ucznia. Przed utworzeniem programów edukacyjnych należy upewnić się, że utworzono już kilka kursów lub że na koncie użytkownika istnieją dostępne kursy.  Pomimo że korzystanie z tej funkcji jest opcjonalne dla organizacji, zespół Captivate Prime zaleca, aby wykorzystać ją do wpojenia ukierunkowanego uczenia się pracowników. Aby rozpocząć korzystanie z programów edukacyjnych, kliknij przycisk Programy edukacyjne w lewym panelu, wybierz zestaw kursów z katalogu i opublikuj go. Szczegółowe instrukcje znajdują się w sekcji Pomoc dotycząca programów edukacyjnych.

Faza 4 — Zarządzanie platformą edukacyjną (Administrator Captivate Prime)

Komunikaty

Komunikaty są przydatne dla organizacji i są wykorzystywane, aby przekazać wszelkie ważne informacje wszystkim uczniom jednocześnie. W aplikacji Captivate Prime komunikat jest wiadomością multimedialną (tekstową, zdjęciową lub wideo), którą Administrator tworzy i przesyła do określonych grup użytkowników i elementów edukacyjnych. Komunikaty można wysyłać natychmiastowo lub zaplanować ich automatyczne wysyłanie w określonym terminie. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji w aplikacji Captivate Prime, w lewym panelu wybierz opcję Komunikaty i kliknij Dodaj, aby je utworzyć. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca komunikatów.

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkowników jest ważnym krokiem w przypadku platform edukacyjnych. Na tym etapie można rozpocząć rejestrację uczniów do różnych elementów edukacyjnych aplikacji Captivate Prime. Można zapisać uczniów ręcznie lub automatycznie, korzystając z planów edukacyjnych.

Rejestracja ręczna

 • Samodzielna rejestracja — W przypadku wybrania tej opcji podczas tworzenia elementu edukacyjnego uczniowie będą mogli zarejestrować się samodzielnie.
 • Zatwierdzenie przez przełożonego — W przypadku wybrania tej opcji jako rodzaju rejestracji podczas tworzenia kursu przełożeni muszą zatwierdzić rejestrację uczniów.
 • Wyznaczone przez przełożonego — W przypadku wybrania tego rodzaju rejestracji podczas tworzenia kursu te kursy muszą być wyznaczone przez przełożonych, aby umożliwić rejestrację.  
 • Rejestracja przez administratora — W tym przypadku Administrator może zarejestrować uczniów w oparciu o wymagania organizacji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca rejestracji użytkowników.

Zarejestruj uczniów do elementów edukacyjnych ręcznie na cztery następujące sposoby:

Automatyczna rejestracja

Zautomatyzuj rejestrację uczniów do elementów edukacyjnych, korzystając z planów edukacyjnych. 

Plany edukacyjne (oparte na elementach wyzwalających)

Można skorzystać z planów edukacyjnych, aby automatycznie przypisać kursy, programy nauczania lub certyfikacje do uczniów, w zależności od występowania określonych zdarzeń. Na przykład:

 • Dodanie nowego użytkownika
 • Zmiana grupy użytkowników przez użytkownika
 • Ukończenie elementu edukacyjnego przez ucznia
 • Uzyskanie umiejętności przez ucznia

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca planów edukacyjnych  .

Tworzenie raportów

Na tym etapie można rozpocząć tworzenie i zarządzanie różnego rodzaju raportami. 

Adobe Captivate Prime umożliwia tworzenie różnych raportów, aby śledzić, monitorować i kontrolować czynności wykonywane przez uczniów. Do generowania raportów można wykorzystać następujące trzy rodzaje funkcji:

 • Interfejs raportów — Utwórz raporty podsumowujące, aby uzyskać użyteczne informacje na temat korzystania z treści szkoleniowych przez uczniów, w oparciu o różne kategorie, takie jak grupy użytkowników, efektywność, czas nauki na kursach itp.  
 • Transkrypty ucznia — Utwórz raporty na temat uczniów zawierające całkowitą historię na ich temat od dnia rejestracji do aktualnej daty.
 • Raporty z kursów — Utwórz statystyki korzystania z kursów przez uczniów dla poszczególnych kursów.Można również tworzyć raporty z testów na poziomie kursu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca raportów.

Wszelkie inne informacje dotyczące korzystania z funkcji aplikacji Captivate Prime dla każdej roli znajdują się w sekcji Pomoc Captivate Prime.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto