Tworzenie artykułów i układów

Czy czytasz odpowiedni artykuł?

Ten artykuł dotyczy programu Digital Publishing Suite. Artykuł dotyczący rozwiązania AEM Mobile można znaleźć tutaj: Manage articles.

Możesz tworzyć artykuły, które bazują albo na dokumentach programu InDesign, albo plikach HTML. Artykuły można dodawać do folio na dwa sposoby: używając przycisku Dodaj artykuł w celu utworzenia artykułów na bazie otwartych dokumentów programu InDesign lub importując artykuły z folderu.

Tworzenie artykułu z dokumentu otwartego

Artykuły mogą zawierać jeden lub dwa układy dla orientacji pionowej lub poziomej na urządzeniu mobilnym. W opublikowanym folio należy jednak być konsekwentnym. Wszystkie artykuły w opublikowanym folio muszą być tylko pionowe, tylko poziome lub o podwójnej orientacji.

Widok artykułu

 1. Otwórz dokument programu InDesign zaprojektowany na potrzeby publikacji cyfrowej. Zobacz Projektowanie cyfrowych publikacji.

  Wymiary dokumentu mogą się różnić od wielkości folio w dwóch sytuacjach.

  • Proporcje folio i strony dokumentu są identyczne. Na przykład, dokumenty o wymiarach 1024x768 można dodać do folio, które ma wymiary 2048x1536, ponieważ proporcje w obu przypadkach wynoszą 4:3.

  • Dokument jest zaprojektowany pod kątem płynnego przewijania. Np. w przypadku utworzenia dokumentu o wymiarach 1024x2000 z pojedynczą stroną w dodanym artykule należy włączyć funkcję płynnego przewijania.

 2. W panelu Folio Builder utwórz lub otwórz folio, w którym pojawi się dany artykuł.

 3. W widoku Artykuły panelu Folio Builder kliknij opcję Dodaj.

 4. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Nazwa artykułu

  Określ nazwę artykułu. Nazwa artykułu nie jest wyświetlana w przeglądarce. Nazwa artykułu jest używana do tworzenia łączy pomiędzy artykułami, zatem należy użyć np. nazwy pliku „Przewodnik_miejski” zamiast „przewodnik_miejski_h.indd”. Maksymalna liczba znaków nazwy artykułu wynosi 60.

  Format artykułu

  Określ ustawienie formatu obrazu dla artykułu. Możesz na przykład wybrać ustawienie PDF, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z funkcji powiększania przy pomocy gestów wykonywanych palcami. Zobacz Różnice między formatami obrazów JPG, PNG i PDF.

  Jakość JPEG

  Jeśli dla opcji Format obrazu wybrano wartość Automatycznie lub JPG, należy określić jakość JPEG. Wyższa jakość zwiększa rozmiar pliku.

  Płynne przewijanie

  Włącz funkcję Płynne przewijanie dla artykułu, a nie tylko dla dodawanego układu. Na przykład, jeśli dodajesz tylko układ pionowy w folio o podwójnej orientacji, wybierz opcję W obu kierunkach, jeśli oba układy można płynnie przewijać. Wybierz opcję Tylko w poziomie lub Tylko w pionie, jeśli jest to artykuł o pojedynczej orientacji lub jeśli tylko jeden układ można płynnie przewijać.

  Uwaga:

  Po wybraniu opcji Płynne przewijanie można określić układy alternatywne. Jeśli dokument z funkcją płynnego przewijania ma tylko jeden układ, należy go zaznaczyć dla odpowiedniego układu, a dla drugiego wybrać opcję Brak, aby dodać go później.

Dodawanie układu do artykułu

Jeśli dokument programu InDesign zawiera wiele układów, to podczas tworzenia artykułu można wybrać zarówno układ poziomy, jak i pionowy. Można również dodać drugi układ z innego dokumentu. Jeśli artykuł pojawia się w folio o podwójnej orientacji, to artykuł ten wymaga drugiego układu.

 1. Dokument programu InDesign, który zaprojektowany jest w innej orientacji układu otwórz z istniejącego układu artykułu.

 2. W panelu Folder Builder kliknij dwukrotnie artykuł, który chcesz dodać do drugiego układu.

 3. W widoku Artykuły panelu Folio Builder kliknij polecenie Dodaj układ. Jeśli dokument zawiera wiele układów, określ właściwy z nich.

Importowanie artykułów programu InDesign

Istnieją trzy podstawowe metody importowania artykułów:

Pojedynczy artykuł: importowanie pojedynczego artykułu, znajdującego się we wskazanym folderze. Taki folder musi zawierać pliki programu InDesign albo pliki HTML. Nazwy plików InDesign powinny mieć przyrostek _h lub _v, na przykład artykul1_h.indd lub artykul1_v.indd. W przypadku tej metody nie są obsługiwane układy alternatywne programu InDesign.

Wiele artykułów: importowanie grupy artykułów znajdujących się w podfolderach we wskazanym folderze. W przypadku tej metody nie są obsługiwane układy alternatywne programu InDesign. Informacje o strukturze folderów: Tworzenie struktury folderów przy importowaniu artykułów.

Wiele artykułów podanych w ścieżkowym pliku sidecar.xml: można również importować artykuły wskazane w ścieżkowym pliku sidecar.xml. Ta opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku dokumentów programu InDesign, które zawierają wiele układów. Szczegóły zawiera dokument Importowanie artykułów za pomocą pliku sidecar.xml opartego na ścieżkach.

Podczas importowania artykułów należy pamiętać, że ich proporcje muszą być zgodne z proporcjami folio, chyba że wybrano opcję Płynne przewijanie.

 1. Utwórz źródłowe dokumenty programu InDesign. Niektóre metody importowania wymagają zorganizowania plików w określony sposób. Zobacz Określanie struktur folderów dla importowanych artykułów.

 2. W panelu Folio Builder otwórz folio, w którym pojawi się artykuł lub artykuły.

 3. W widoku Artykuły panelu Folio Builder wybierz polecenie Importuj artykuł z menu panelu.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Importuj pojedynczy artykuł, kliknij ikonę folderu Położenie i wskaż folder artykułu.
  • Wybierz polecenie Importuj wiele artykułów, kliknij ikonę folderu Położenie i wskaż folder zawierający wiele artykułów.
  • Wybierz polecenie Importuj za pomocą pliku sidecar.xml, kliknij ikonę folderu Położenie i wskaż plik sidecar.xml zawierający ścieżki do plików źródłowych.
 5. Jeśli importujesz pojedynczy artykuł, wykonaj następujące czynności, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Wybierz ustawienie Płynne przewijanie artykułu. Na przykład – jeśli importujesz artykuł do folio o podwójnej orientacji, ale chcesz, aby tylko poziomy układ był płynnie przewijalny, wybierz pozycję Orientacja pozioma.
  • Określ ustawienia formatu obrazu.

Jeśli używasz opcji „Importuj pojedynczy artykuł” lub „Importuj wiele artykułów”, folder z artykułami może zawierać obrazy w formacie .png na tym samym poziomie, co dokumenty programu InDesign lub pliki HTML. Takie obrazy .png zawierają ikony używane w spisie treści. Jeśli importujesz wiele artykułów, w których folder folio zawiera klasyczny plik sidecar.xml, to plik ten określa kolejność artykułów i definiuje ich właściwości. Zobacz Tworzenie pliku pomocniczego metadanych do importowania artykułów.

Jeśli importowanie artykułów nie powiedzie się, zapoznaj się z artykułem Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?