Obs!

Information om hur du skapar dokument utifrån en rad olika mallar och förinställningar med 2017 års utgåva av InDesign CC finns i Skapa dokument.

Skapa ett nytt dokument

 1. Välj Arkiv > Nytt > Dokument.

  Dialogrutan Nytt dokument är en kombination av dialogrutorna Dokumentinställningar och Marginaler och spalter. Använd dialogrutan för att ställa in sidstorlek, marginaler och spalter samtidigt. Du kan ändra de här inställningarna när du vill.

 2. Ange inställningar för dokumentformat. (Se Alternativ för nya dokument.)

  Du kan ange måtten för utfallet och instruktionsmarginalerna genom att klicka på pilknappen framför etiketterna Utfall och Instruktionsmarginal. Utfalls- och instruktionsmarginalerna sträcker sig utanför kanterna på den angivna sidstorleken. Om du vill att utfalls- eller instruktionsmarginalerna ska sträcka sig lika långt ut åt alla håll klickar du på ikonen Använd samma inställningar för alla .

 3. (Endast i InDesign CC) Markera kryssrutan Förhandsvisning för att visa hur det nya dokumentet kommer att se ut. Gör nödvändiga ändringar vid behov.

 4. Klicka på OK om du vill öppna ett nytt dokument med de angivna inställningarna.

Obs!

Du kan ange standardinställningar för layout i alla nya dokument genom att välja Arkiv > Dokumentinställningar eller Layout > Marginaler och spalter. Gör inställningarna utan att ha något dokument öppet.

Alternativ för nya dokument

Dokumentförinställning

Välj en förinställning som du har sparat tidigare.

Återgivning

Om du skapar ett dokument som ska användas som PDF eller SWF för webben och väljer alternativet Webb ändras flera av alternativen i dialogrutan, till exempel inaktiveras Motstående sidor, orienteringen ändras från stående till liggande och sidstorleken baseras på skärmens upplösning. Du kan redigera samtliga dessa inställningar efter att dokumentet har skapats.

CS6 och senare: återgivning för digital publicering har lagts till för publikationer avsedda för Digital Publishing Suite. Du kan även ändra återgivningen av dokumentet efter att det har skapats.

Antal sidor

Ange antalet sidor som ska skapas i det nya dokumentet.

Startsidnr

Ange vilket nummer dokumentet börjar med. Om du anger ett jämnt nummer (till exempel 2) med Visa uppslag aktiverat, börjar det första uppslaget i dokumentet med ett tvåsidigt uppslag. Se Starta ett dokument med ett tvåsidigt uppslag.

Motstående sidor

Markera detta alternativ om du vill att väster- och högersidor ska vara motstående sidor på ett dubbelsidigt uppslag, t.ex. för böcker och tidskrifter. Avmarkera alternativet om du vill att sidorna ska vara fristående, t.ex. för att skriva ut flygblad eller affischer, eller när du vill att objekten ska ha utfall i bindningen.

När du har skapat ett dokument kan du använda panelen Sidor och skapa uppslag med fler än två sidor eller tvinga de första två sidorna att öppnas som ett uppslag. (Se Ange sidnumrering på uppslag.)

Textram på mallsida

CS5.5 och tidigare: Välj det här alternativet för att skapa en textram som har en storlek som området inom marginallinjerna och som matchar de spaltinställningar du angav. Textramen läggs till på mallsida A. (Se Använda textramar på mallsidor.)

Alternativet Textram på mallsida är bara tillgängligt när du har valt Arkiv > Nytt > Dokument.

Primär textram

CS6 och senare: välj det här alternativet för att lägga till en primär textram på mallsidan. När du lägger till en mallsida flödar artikeln i den primära textramen automatiskt in i den primära textramen på den nya mallsidan.

Sidstorlek

Välj en sidstorlek på menyn eller ange värden för bredd och höjd. Sidstorleken är den slutgiltiga storlek du vill ha efter det att utfall och markeringar utanför sidan har beskurits.

Orientering

Klicka på Stående  (hög) eller Liggande  (bred). Symbolerna är dynamiskt länkade till de dimensioner du har angett för Sidstorlek. När värdet för Höjd är störst är symbolen för stående format markerad. När värdet för Bredd är störst är symbolen för liggande format markerad. Om du klickar på den avmarkerade symbolen växlas värdena för Höjd och Bredd.

Tips: Du kan ange måtten för utfallet och instruktionsmarginalerna genom att klicka på pilknappen framför etiketterna Utfall och Instruktionsmarginal i dialogrutan Nytt dokument. Om du vill att utfallet eller instruktionsmarginalerna ska sträcka sig lika långt ut åt alla håll klickar du på ikonen Använd samma inställningar för alla .

Utfall

Använd området Utfall om du vill skriva ut objekt som är ordnade längs den yttre kanten av den angivna sidstorleken. Om sidan har rätt storlek och objektet är placerat i den yttre kanten kan en del tomt utrymme visas i kanten av det utskrivna området. Detta beror på en liten feljustering under utskriften eller beskärningen. Av den anledningen bör du placera ett objekt som är på kanten av sidan en bit bort från kanten. Du kan beskära pappret efter utskrift, om det behövs. Utfallsområdet indikeras av en röd linje i dokumentet. Du kan göra inställningar för utfall under Utfall i dialogrutan Skriv ut.

Instruktionsmarginal

Instruktionsmarginalen tas inte med när dokumentet skärs till den slutliga sidstorleken. Instruktionsområdet innehållet utskriftsinformation, information om anpassade färgfält eller andra instruktioner och beskrivningar för annan information i dokumentet. Objekt (även textramar) som är placerade i instruktionsområdet skrivs ut, men de kommer att försvinna när dokumentet beskärs till den slutliga sidstorleken.

Objekt som ligger utanför utfallsområdet eller instruktionsmarginalen (det alternativ som sträcker sig längst ut) skrivs inte ut.

Förhandsvisa

(Endast i InDesign CC) Markera den här kryssrutan om du vill se hur det nya dokumentet kommer att se ut. Gör nödvändiga ändringar för de olika alternativen om du inte är nöjd med det resultat som visas i förhandsgranskningen.

Obs!

Du kan också klicka på ikonen Spara dokumentförinställning om du vill spara dokumentinställningarna för framtida behov.

Översikt över dokumentfönstret

Alla sidor och uppslag i dokumentet har egna monteringsbord och stödlinjer, vilka visas i normalt visningsläge. (Om du vill växla till normalt visningsläge väljer du Visa > Skärmläge > Normal.) Monteringsbordet ersätts med en grå bakgrund när dokumentet visas i något av förhandsvisningslägena. (Se Förhandsvisa dokument.) Du kan ändra färgen på förhandsvisningens bakgrund och stödlinjerna under inställningarna för stödlinjer och monteringsbord.

Dokumentfönster
Dokument och stödlinjer i normalt visningsläge

A. Uppslag (svarta linjer) B. Sida (svarta linjer) C. Marginallinjer (magentafärgade linjer) D. Spaltlinjer (lilafärgade linjer) E. Utfallsområde (röda linjer) F. Instruktionsområde (blå linjer) 

Dokumentfönstret:

 • Linjer i andra färger är hjälplinjer som, i förekommande fall, visas i lagrets färg när de är markerade. Se Lager.

 • Spaltlinjer ligger framför marginallinjer. Om en spaltlinje ligger precis framför en marginallinje så syns inte marginallinjen.

Skapa anpassade sidstorlekar

Du kan skapa anpassade sidstorlekar som visas på menyn Sidstorlek i dialogrutan Nytt dokument.

 1. Välj Arkiv > Nytt > Dokument.

 2. Välj Anpassad sidstorlek på menyn Sidstorlek.

 3. Ange ett namn för sidstorleken, ange inställningar för sidstorlek och klicka sedan på Lägg till.

Filen New Doc Sizes.txt som gjorde att du kunde skapa anpassade sidstorlekar i tidigare versioner av InDesign är inte tillgänglig i InDesign CS5 eller senare versioner.

Ange dokumentförinställningar

Du kan spara dokumentinställningar för sidstorlek, spalter, marginaler och utfallsområden och instruktionsmarginaler i en förinställningar och spara tid och garantera enhetlighet när du skapar liknande dokument.

 1. Välj Arkiv > Dokumentförinställningar > Definiera.

 2. Klicka på Nytt i den dialogruta som visas.

 3. Ange ett namn för förinställningen och välj grundläggande layoutalternativ i dialogrutan Ny dokumentförinställning. (I Alternativ för nya dokument finns en beskrivning av varje alternativ.)

 4. Klicka på OK två gånger.

Obs!

Du kan spara en dokumentförinställning i en separat fil och distribuera den till andra användare. Du kan spara och läsa in dokumentförinställningsfiler med hjälp av knapparna Spara och Läs in i dialogrutan Dokumentförinställningar.

Skapa ett dokument med en förinställning

 1. Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Dokumentförinställning > [förinställningens namn]. (Håll ned Skift-tangenten när du väljer förinställningen för att skapa ett nytt dokument som baseras på förinställningen utan att behöva öppna dialogrutan Nytt dokument.)

  • Välj Arkiv > Nytt > Dokument och välj sedan en förinställning på menyn Dokumentförinställning i dialogrutan Nytt dokument.

  De förinställda layoutalternativen visas i dialogrutan Nytt dokument.

 2. Ändra alternativen (vid behov) och klicka sedan på OK.

Obs!

Du kan hoppa över dialogrutan Nytt dokument genom att hålla ned Skift-tangenten när du väljer en förinställning på menyn Dokumentförinställning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy