Hantera sidor och uppslag

Obs!

Jämställt språkbruk: Vi ersätter icke-inkluderande ord i InDesign 2022 (version 17.0) och framåt. Det återspeglar hur Adobe ser på inkludering. Alla hänvisningar till mallsidor utrycks på ett nytt sätt i våra hjälpartiklar på engelska, danska, ungerska, spanska, italienska, brasiliansk portugisiska, portugisiska och japanska.

Flytta, duplicera och ta bort sidor och uppslag

Du kan använda sidpanelen för att ordna, duplicera och kombinera sidor och uppslag helt fritt. Tänk på följande när du lägger till, ordnar, duplicerar och tar bort sidor i ett dokument:

 • I InDesign behålls kopplingarna mellan textramar.

 • I InDesign flyttas sidorna om enligt inställningen för kommandot Tillåt flyttning av dokumentsidor.

 • Ett objekt som sträcker sig över flera sidor stannar tillsammans med den sida där den största delen av objektets begränsningsram visas.

Flytta sidor med kommandot Flytta sidor

 1. Välj Layout > Sidor > Flytta sidor eller välj Flytta sidor på sidpanelens meny.
 2. Markera den eller de sidor du vill flytta.
 3. Under Mål väljer du vart du vill flytta sidorna. Om det behövs anger du en sida. Klicka på OK.

Flytta sidor genom att dra

 1. Medan du drar i den visar det lodräta strecket var sidan kommer att placeras när du släpper den. Om den svarta rektangeln eller det svarta strecket vidrör vid ett uppslag när Tillåt flyttning av sidor är avaktiverat, kommer sidan som du drar att läggas till på det uppslaget. Annars ordnas dokumentsidorna om enligt inställningarna i Motstående sidor i dialogrutan Arkiv > Dokumentinställningar.

  Dra en sidikon till en ny plats i dokumentet på sidpanelen.

  Flytta en sidas placering med hjälp av sidpanelen

Duplicera en sida eller ett uppslag

 1. Gör något av följande på sidpanelen:
  • Dra sidnumren under ett uppslag till knappen Ny sida. Det nya uppslaget placeras i slutet av dokumentet.

  • Markera en sida eller ett uppslag och välj Duplicera sida eller Duplicera uppslag på sidpanelens meny. Den nya sidan eller det nya uppslaget placeras i slutet av dokumentet.

  • Håll ned Alt medan du drar sidikonen eller sidnumren under ett uppslag till en ny plats.

Obs!

När du duplicerar en sida eller ett uppslag dupliceras också alla objekt på sidan eller uppslaget. Textkopplingar från det duplicerade uppslaget till andra uppslag bryts, men alla textkopplingar inom det duplicerade uppslaget bibehålls - precis som alla textkopplingar på det ursprungliga uppslaget.

Ta bort en sida från ett uppslag, men ha kvar den i dokumentet

 1. Markera uppslaget och avmarkera Tillåt flyttning av det markerade uppslaget på sidpanelens meny.
 2. På sidpanelen drar du en sida ut från uppslaget tills det lodräta strecket inte längre vidrör vid en sida.

Ta bort en sida eller ett uppslag från ett dokument

 1. Gör något av följande:
  • Dra en eller flera sidikoner eller sidnummer på sidpanelen till ikonen Ta bort.

  • Markera en eller flera sidikoner på sidpanelen och klicka på ikonen Ta bort.

  • Markera en eller flera sidikoner på sidpanelen och välj Ta bort sidor eller Ta bort uppslag på sidpanelens meny.

När du flyttar eller kopierar en sida eller ett uppslag från ett dokument till ett annat, kopieras alla objekt på sidan eller uppslaget; inklusive länkar och text, till det nya dokumentet. Avsnittsmarkörer bevaras. Kopplade textramar ingår också, men text som har kopplats till sidor utanför uppslaget överförs inte. Om sidan eller uppslaget som du kopierar innehåller format, lager eller mallsidor med samma namn som deras motsvarigheter i måldokumentet, tillämpas inställningarna i det nya dokumentet på sidan eller uppslaget.

Om du kopierar en sida från ett dokument som har en annan storlek än det dokument som du kopierar till, kan det hända att sidans och sidobjektens placeringar inte matchar varandra exakt.

Obs!

Om du vill flytta eller kopiera ett flersidigt uppslag avmarkerar du Tillåt flyttning av dokumentsidor, för att hålla ihop uppslaget.

Flytta och kopiera sidor mellan dokument

 1. Om du vill flytta sidor från ett dokument till ett annat, öppnar du båda dokumenten.
 2. Välj Layout > Sidor > Flytta sidor eller välj Flytta sidor på sidpanelens meny.
 3. Markera den eller de sidor du vill flytta.
 4. Välj namnet på måldokumentet under Flytta till.
 5. Under Mål väljer du vart du vill flytta sidorna. Om det behövs anger du en sida.
 6. Om du vill ta bort sidorna från originaldokumentet markerar du Ta bort sidor efter flyttning.
Obs!

När du kopierar sidor mellan dokument kopieras deras associerade sidor automatiskt. Om det nya dokumentet innehåller en mall med samma namn som mallen som används för den kopierade sidan, används istället mallen för det nya dokumentet på den kopierade sidan.

Flytta eller kopiera sidor mellan dokument genom att dra

 1. Om du vill flytta sidor från ett dokument till ett annat ser du till att båda dokumenten är öppna och synliga.
  Obs!

  Du kan visa dokumenten sida vid sida genom att välja Fönster > Ordna > Sida vid sida.

 2. Dra det ursprungliga dokumentets sidikon till det nya dokumentet.
 3. I dialogrutan Infoga sidor anger du var sidorna ska läggas till.
 4. Om du vill ta bort sidorna från originaldokumentet markerar du Ta bort sidor efter infogning.

Ange sidnumrering på uppslag

I de flesta dokument används bara uppslag som är på två sidor. När du lägger till eller tar bort sidor före ett uppslag, flyttas sidorna enligt standardinställningen. Det kan dock hända att du vill hålla ihop vissa sidor i ett uppslag. Du kan till exempel skapa utvikningsblad eller dragspel genom att skapa ett flersidigt uppslag (kallas också kärnuppslag) och lägga till sidor. Genom att inte tillåta att sidorna flyttas kan du se till att sidorna finns kvar på samma uppslag.

Panelen Sidor

A. Ensidesuppslag B. Uppslag med fyra sidor, känns igen på parenteserna runt sidnumren C. Hela det tvåsidiga uppslaget markerat 

Skapa ett flersidigt uppslag

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill hålla ihop ett enskilt uppslag markerar du uppslaget på sidpanelen. Avmarkera sedan Tillåt flyttning av det markerade uppslaget på sidpanelens meny. Ett flersidigt uppslag har parenteser runt sidnumret på sidpanelen.

  • Om du vill tillåta att uppslag med fler än två sidor skapas i hela dokumentet och bevara dem när du lägger till, tar bort och ordnar föregående sidor, avmarkerar du alternativet Tillåt flyttning av sidor på sidpanelens meny. Uppslag med fler än två sidor bibehålls medan tvåsidiga uppslag numreras om på vanligt sätt.

 2. Du kan lägga till sidor på det markerade uppslaget genom att infoga en ny sida i mitten av uppslaget med hjälp av Infoga sidor eller genom att dra en befintlig sida till uppslaget på sidpanelen. Om du vill flytta ett helt uppslag drar du i dess sidnummer.
Lägga till en sida på ett uppslag med hjälp av sidpanelen

Obs!

Ett uppslag kan innehålla upp till tio sidor. När du nått den gränsen visas inte det svarta strecket.

Flytta om sidor

Du kan flytta sidorna på ett uppslag så att de matchar inställningen Motstående sidor i dialogrutan Arkiv > Dokumentinställningar.

 1. Gör något av följande:
  • Om ett enskilt uppslag kan flyttas, markerar du uppslaget och väljer Tillåt flyttning av det markerade uppslaget på sidpanelens meny om du vill markera det.

  • Om dokumentsidor kan flyttas och du lägger till sidor på ett uppslag, väljer du Tillåt flyttning av dokumentsidor på sidpanelens meny om du vill markera det. Klicka på Nej om du vill flytta sidorna. Om du klickar på Ja för att behålla de flersidiga uppslagen, visas numren på de uppslagen inom parentes på sidpanelen. Det betyder att de uppslagen inte kan flyttas.

Skapa ett dokument med ett tvåsidigt uppslag

I stället för att starta dokumentet med en enkel sida, kan du använda ett dubbelsidigt uppslag.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Nytt dokument om du vill skapa ett dokument.

  • Välj Arkiv > Dokumentinställningar om du vill redigera ett befintligt dokument.

 2. Ange ett jämnt nummer, till exempel 2, för Startsidnr och klicka på OK.

Rotera sidvyn

Ibland kan du behöva redigera innehåll som roterats. I stället för att vrida på huvudet kan du nu rotera uppslaget. Den här möjligheten är särskilt användbar när du arbetar med t.ex. roterade kalendrar och tabeller.

När du roterar uppslaget på det viset påverkas varken utskriften eller andra utdata från dokumentet.

Rotera uppslaget

A. Innan uppslaget roterats B. Roterat uppslag C. Roteringsikoner på sidpanelen 

 1. Välj på sidpanelen den sida eller det uppslag som du vill rotera.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Rotera uppslag > 90° medsols, 90° motsols eller 180° på sidpanelens meny.

  • Välj Visa > Rotera Uppslag > 90° medsols, 90° motsols eller 180°.

En roteringsikon  visas i sidpanelen bredvid det roterade uppslaget.

Objekt som du monterar eller skapar speglar den roterade vyn. Om du till exempel skapar en textram när uppslaget är roterat 90 grader roteras också textramen. Men de objekt som du klistrar in roteras inte.

Tänk på att du arbetar i en roterad sidvy när du omvandlar objekt. Om du till exempel redigerar en tabell på ett roterat uppslag visas de ändringar du gör på den ”vänstra” sidan av tabellen överst i tabellen i den roterade vyn.

Obs!

Innan du skriver ut filen eller skickar den till någon annan bör du ta bort roteringen för att undvika förvirring. Välj Visa > Rotera uppslag > Rensa rotation.

Använda flera sidstorlekar

Du kan definiera olika sidstorlekar för sidorna i ett enskilt dokument. Den här funktionen är praktisk när du vill hantera relaterade designer i en fil. Du kan till exempel inkludera sidor för visitkort, vykort, brevhuvud och kuvert i samma dokument. Att använda flera sidstorlekar är också användbart när du skapar gatefold-layouter i tidskrifter.

Se en videosjälvstudiekursen Blanda sidstorlekar med hjälp av det nya sidverktyget.

Flera sidstorlekar i samma dokument

A. Tidskriftssida B. Gatefold-sida C. Ryggsida 

Skapa olika sidstorlekar i ett dokument

Använd sidverktyget när du vill markera mallsidan eller layoutsidan som du vill ändra storlek på, och ändra sedan inställningarna i kontrollpanelen. En sida har samma sidstorlek som mallsidan. För en layoutsida kan du dock ändra storleken, så att den inte är densamma som mallsidan. En mallsida kan baseras på en annan mallsida med en annan storlek, så att ett intervall med sidor av olika storlek kan ha samma mallinnehåll.

Obs!

Om du snabbt vill aktivera en annan sidstorlek markerar du sidan på sidpanelen och väljer sedan en sidstorlek från Redigera sidstorlek .

 1. Använd sidverktyget  för att markera en eller flera mallsidor eller layoutsidor som du vill ändra storlek på.

  Kontrollera att hela sidan är markerad i layouten, inte bara på sidpanelen.

 2. Ange inställningar i kontrollpanelen om du vill ändra sidstorlek för de markerade sidorna:

  X- och Y-värden

  Ändra Y-värdet om du vill bestämma sidans lodräta position i förhållande till andra sidor på uppslaget.

  Höjd- och breddvärden för sidstorleken

  Ändra bredden och höjden för de markerade sidorna. Du kan också ange en förinställd sidstorlek på menyn. Du skapar en anpassad sidstorlek som visas i listan genom att välja Anpassad sidstorlek på menyn, ange inställningar för sidstorleken och klicka på OK.

  Orientering

  Välj liggande eller stående orientering.

  Aktivera layoutanpassning

  Välj det här alternativet om du vill att objekten på sidan ska justeras automatiskt när sidstorleken ändras. Se Automatisk layoutanpassning.

  Visa övertäckning för mallsida

  Välj det här alternativet om du vill visa en övertäckning av mallsidan ovanpå den sida som markeras med sidverktyget.

  Objekt flyttar med sida

  Välj det här alternativet om objekten på sidan ska flyttas tillsammans med sidan när du justerar X- och Y-värdena.

Använda övertäckning för mallsida

När du markerar en sida med sidverktyget och aktiverar alternativet Visa övertäckning för mallsida, visas en skuggad ruta ovanpå den markerade sidan. Du kan flytta övertäckningen för mallsidan så att mallsidesobjekten visas på rätt plats. Alternativet Visa övertäckning för mallsida är särskilt användbart om mallsidan och dokumentsidan har olika sidstorlek.

Justera övertäckningen för mallsidan till en mindre layoutsida

 1. Markera en sida med sidverktyget.

 2. Välj Visa övertäckning för mallsida i kontrollpanelen.

 3. Dra kanten på övertäckningen för att placera sidobjekten.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto