Předem nastavte své předvolby ověření. Pomůžete tak zajistit, že digitální podpisy budou při otevření PDF platné a že se u podpisu objeví všechny podrobnosti ověření. Podrobnosti viz Nastavení předvoleb ověření podpisu.

Jakmile jsou digitální podpisy ověřeny, v pruhu zpráv dokumentu se objeví ikona označující stav podpisu. Další podrobnosti o stavu se zobrazí v panelu Podpisy a v dialogovém okně Vlastnosti podpisu.

Nastavení ověření digitálního podpisu

Pokud obdržíte podepsaný dokument, můžete ověřit jeho podpis(y), abyste ověřili podepisující a podepsaný obsah. V závislosti na konfiguraci aplikace může dojít k ověření automaticky. Platnost podpisu je určena kontrolou autenticity certifikátu digitálního ID podpisu a integrity dokumentu:

 • Ověření autenticity potvrzuje, že certifikát podepisujícího nebo certifikáty nadřazené existují v seznamu důvěryhodných identit osoby, která ověření provádí. Potvrzuje také, zda je certifikát podpisu platný na základě uživatelovy konfigurace aplikace Acrobat nebo Reader.

 • Ověření integrity dokumentu potvrzuje, zda byl podepsaný obsah po podpisu změněn. Pokud došlo ke změně obsahu, ověření integrity dokumentu potvrzuje, zda byl obsah změněn způsobem, který podepisující schválil.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Ověření klikněte na možnost Více.

 4. Chcete-li, aby se při otevření dokumentu automaticky ověřily všechny podpisy v PDF, vyberte možnost Ověřit podpisy při otevření dokumentu. Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení.

 5. Dle potřeby vyberte možnosti ověření a klikněte na tlačítko OK.

  Chování ověření

  Při ověřování

  Tyto možnosti nastavují metody, které určují, který zásuvný modul se použije k ověření podpisu. Vhodný zásuvný modul se často vybere automaticky. O požadavcích jednotlivých zásuvných modulů pro ověřování podpisů se poraďte se správcem systému.

  Vyžadovat, aby při ověřování podpisů byla kontrola odvolání certifikátu úspěšná, kdykoliv je to možné...

  Během ověřování porovná certifikáty se seznamem odvolaných certifikátů. Tato možnost je standardně vybraná. Pokud zrušíte výběr této možnosti, bude stav odvolání pro schvalovací podpis ignorován. U certifikačních podpisů se stav odvolání kontroluje vždy.

  Čas ověření

  Ověřovat podpisy s použitím

  Výběrem možnosti určete, jak chcete kontrolovat platnost digitálního podpisu. Ve výchozím nastavení můžete zkontrolovat čas podle toho, kdy byl podpis vytvořen. Případně jej můžete zkontrolovat podle aktuálního času nebo času nastaveného serverem časového razítka v době, kdy byl dokument podepsán.

  Použití časových razítek s vypršenou platností

  Používá bezpečný čas poskytnutý časovým razítkem nebo vložený v podpisu, i když platnost certifikátu podpisu vypršela. Tato možnost je standardně vybraná. Zrušením výběru této možnosti umožníte vypuštění časových razítek s prošlou platností.

  Informace o ověření

  Určuje, jestli budou do podepsaného PDF přidány informace o ověření. Ve výchozím nastavení dojde k upozornění uživatele, pokud jsou informace o ověření příliš velké.

  Integrace s Windows

  Určete, zda se má při ověřování podpisů a certifikovaných dokumentů důvěřovat všem kořenovým certifikátům ve funkci pro certifikáty systému Windows. Výběr těchto možností může ohrozit zabezpečení.

  Poznámka:

  Nedoporučuje se důvěřovat všem kořenovým certifikátům funkce pro certifikáty systému Windows. Mnoho certifikátů, které jsou distribuovány se systémem Windows, je navrženo pro jiné účely, než pro určení důvěryhodných identit.

V aplikaci Acrobat nebo Readeru je podpis certifikovaného nebo podepsaného dokumentu platný, pokud máte vy a podepisující vztah důvěryhodnosti. Úroveň důvěryhodnosti certifikátu označuje akce, u nichž je podepisující důvěryhodný.

Nastavení důvěryhodnosti certifikátů můžete změnit s cílem povolit určité akce. Například můžete změnit nastavení s cílem povolit dynamický obsah a vložený JavaScript v rámci certifikovaného dokumentu.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.
 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.
 3. V části Identity a důvěryhodné certifikáty klikněte na Více.
 4. Vlevo vyberte možnost Důvěryhodné certifikáty.
 5. Ze seznamu vyberte certifikát a klikněte na Upravit důvěryhodnost.
 6. Na kartě Důvěryhodnost vyberte libovolné z následujících položek, pro které chcete nastavit důvěryhodnost tohoto certifikátu:

  Použít tento certifikát jako důvěryhodný kořen

  Kořenový certifikát je původní autorita v řetězci certifikačních autorit, které vystavily tento certifikát. Tím, že důvěřujete kořenovému certifikátu, důvěřujete také všem certifikátům vydaným touto certifikační autoritou.

  Podepsané dokumenty nebo data

  Rozpozná identitu tvůrce podpisu.

  Certifikované dokumenty

  Za důvěryhodné se považují dokumenty, které autor certifikoval podpisem. Důvěřujete podepisujícímu, pokud jde o certifikování dokumentů, a přijímáte akce prováděné certifikovaným dokumentem.

  Je-li tato možnost vybrána, jsou k dispozici následující možnosti:

  Dynamický obsah

  Povoluje přehrávání filmů, zvuku a dalších dynamických prvků v certifikovaném dokumentu.

  Vložený JavaScript s vysokou prioritou

  Povoluje spuštění oprávněného JavaScriptu vloženého do souborů PDF. Soubory JavaScript mohou být zneužity pro nebezpečné účely. Tuto možnost je vhodné vybrat, pouze je-li to nezbytně nutné, a u certifikátů, kterým důvěřujete.

  Oprávněné systémové operace

  Umožňuje připojení k internetu, skriptování mezi doménami, tichý tisk, reference externích objektů a operace metodiky importu/exportu s certifikovanými dokumenty.

  Poznámka:

  Možnosti Vložený JavaScript s vysokou prioritou a Oprávněné systémové operace povolte pouze pro zdroje, kterým důvěřujete a se kterými úzce spolupracujete. Tyto možnosti použijte například pro vašeho zaměstnavatele nebo poskytovatele služeb.

 7. Klikněte na tlačítko OK, zavřete dialogové okno Nastavení digitálních identifikátorů a důvěryhodných certifikátů a poté v dialogovém okně Předvolby klikněte na tlačítko OK.

Další informace najdete v dokumentu Průvodce digitálními podpisy na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig_cz.

Panel Podpisy pro digitální podpisy

Panel Podpisy zobrazuje informace o každém digitálním podpisu v aktuálním dokumentu a historii změn dokumentu od prvního digitálního podpisu. Každý digitální podpis má ikonu, která označuje jeho stav ověření. Podrobnosti ověření jsou uvedeny pod každým podpisem a mohou být zobrazeny rozbalením podpisu. Panel Podpisy dále obsahuje informace o čase, kdy byl dokument podepsán, a podrobnosti o důvěryhodnosti a podepisujícím.

Panel Podpisy v aplikaci Acrobat
Ověřování podpisů v panelu Podpisy

 1. Vyberte položky Zobrazení > Zobrazit/skrýt > Navigační panely > Podpisy nebo klikněte v pruhu zpráv dokumentu na tlačítko Panel Podpisy.

Poznámka:

Po kliknutí pravým tlačítkem na pole podpisu v panelu Podpisy můžete provést většinu operací týkajících se podpisů, včetně přidávání, odstraňování nebo ověřování podpisů. V některých případech se ale pole podpisu po podepsání zamkne.

Podepisování v režimu náhledu dokumentu

Pokud je integrita dokumentu kriticky důležitá pro váš pracovní postup podepisování, použijte k podepisování dokumentů funkci Náhled dokumentu. Tato funkce analyzuje v dokumentu obsah, který by mohl změnit vzhled dokumentu. Potom tento obsah potlačí a umožní vám zobrazit a podepsat dokument ve statickém a zabezpečeném stavu.

Funkce Náhled dokumentu vám umožní zjistit, zda dokument obsahuje nějaký dynamický obsah nebo externí závislosti. Umožňuje vám zjistit, zda dokument obsahuje nějaké prvky, například pole formuláře, multimédia nebo JavaScript, které mohou ovlivnit jeho vzhled. Po zkontrolování zprávy můžete kontaktovat autora dokumentu kvůli problémům uvedeným ve zprávě.

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. V části Kategorie vyberte možnost Podpisy.

 3. V části Vytvoření a vzhled klikněte na Více.

 4. V části Při podepisování vyberte možnost Zobrazovat dokumenty v režimu náhledu a klikněte na OK.

 5. V PDF klikněte na pole podpisu nebo vyberte možnost Podepsat dokument.

  V pruhu zpráv dokumentu se zobrazí stav souladu se specifikacemi a příslušné možnosti.

 6. (Volitelně) V pruhu zpráv dokumentu klikněte na tlačítko Zobrazit zprávu (pokud je dostupné) a vybráním jednotlivých položek si zobrazte podrobnosti. Až skončíte, zavřete dialogové okno Zpráva o podpisu PDF.

 7. Pokud jste spokojeni se stavem souladu dokumentu, klikněte v pruhu zpráv dokumentu na položku Podepsat dokument a přidejte svůj digitální podpis.

 8. PDF uložte s jiným názvem než původní soubor a pak dokument zavřete bez provedení jakýchkoli dalších změn.

Certifikování PDF

Certifikováním PDF dáváte najevo svůj souhlas s jeho obsahem. Také určíte typy povolených změn, po jejichž provedení zůstane dokument certifikovaný. Předpokládejme například, že nějaký státní úřad vytvoří formulář obsahující pole podpisu. Když je formulář hotový, úřad dokument certifikuje a přitom povolí, že uživatelé mohou měnit pouze pole formuláře a mohou dokument podepsat. Uživatelé mohou formulář vyplnit a dokument podepsat. Pokud ale odstraní stránky nebo přidají poznámky, dokument si nezachová svůj certifikovaný stav.

Certifikační podpis můžete použít, pouze pokud PDF neobsahuje žádné jiné podpisy. Certifikační podpisy mohou být viditelné nebo neviditelné. Platný certifikační podpis je označen ikonou s modrou stužkou v panelu Podpisy. K přidání certifikačního digitálního podpisu potřebujete digitální identifikátor.

 1. Odeberte obsah, který by mohl ohrozit zabezpečení dokumentu, například JavaScripty, akce nebo vložená multimédia.

 2. Otevřete panel zvolením možnosti Nástroje > Certifikáty.

 3. Klikněte na jednu z následujících možností:

  Certifikovat (viditelný podpis)

  Umístí certifikovaný podpis buď do pole ukončení digitálního podpisu (je-li dostupné) nebo do vámi určeného umístění.

  Certifikovat (neviditelný podpis)

  Certifikuje dokument, ale váš podpis se zobrazí pouze na panelu Podpisy.

 4. Podle pokynů na obrazovce umístěte podpis, zadejte digitální ID a nastavte možnost v části Povolené akce po certifikování.

  Poznámka:

  Pokud jste aktivovali možnost Při podepisování: Zobrazit dokumenty v režimu náhledupředvolbách podpisu, klikněte na pruhu zpráv na tlačítko Podepsat dokument.

 5. PDF uložte s jiným názvem než původní soubor a pak dokument zavřete bez provedení jakýchkoli dalších změn. Je vhodné jej uložit jako jiný soubor, abyste mohli zachovat původní nepodepsaný dokument.

Přidání časového razítka do dokumentu

Aplikace Acrobat nabízí uživatelům možnost přidat časové razítko dokumentu do PDF bez nutnosti vložení podpisu založeného na identitě. Pro označení PDF časovým razítkem je vyžadován server časových razítek. (Viz Konfigurace serveru časových razítek.) Časové razítko zajišťuje pravost a existenci dokumentu v určitém čase. Tato časová razítka jsou kompatibilní s funkcemi časových razítek a jejich odvolání popsanými v kapitole 4 standardu ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Uživatelé aplikace Reader X (a novějších) mohou také označit dokument časovým razítkem, pokud tento dokument obsahuje odpovídající funkce povolení pro aplikaci Reader.

Další informace o PAdES naleznete na webu blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

 1. Otevřete dokument, k němuž chcete přidat časové razítko.

 2. Vyberte možnost Nástroje > Certifikáty > Časové razítko.

 3. V dialogovém okně Zvolit výchozí server časových razítek vyberte výchozí server časových razítek ze seznamu, nebo přidejte nový.

 4. Klikněte na možnost Další a dokument uložte s časovým razítkem.

Ověření digitálního podpisu

Pokud je stav podpisu neznámý nebo neověřený, ověřte podpis ručně, abyste zjistili příčinu problému a jeho možné řešení. Pokud je stav podpisu neplatný, obraťte se s žádostí o vyřešení problému na podepisujícího.

Další informace o varování podpisů a platných nebo neplatných podpisech naleznete v dokumentu Průvodce digitálními podpisy na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig_cz.

Platnost digitálního podpisu a časového razítka můžete posoudit tím, že zkontrolujete vlastnosti podpisu.

 1. Nastavte předvolby ověřování podpisů. Další informace viz Nastavení předvoleb ověření podpisu.

 2. Otevřete PDF obsahující podpis a klikněte na tento podpis. Dialogové okno Stav ověření podpisu popisuje platnost podpisu.

 3. Další informace o podpisu a časovém razítku získáte kliknutím na možnost Vlastnosti podpisu.

 4. Projděte si Přehled platnosti v dialogovém okně Vlastnosti podpisu. V tomto přehledu by se mohla zobrazovat jedna z následujících zpráv:

  Datum a čas podpisu jsou z hodin na počítači podepisujícího.

  Čas vychází z místního času v počítači podepisujícího.

  Podpis je označen časovým razítkem.

  Podepisující použil server časových razítek a vaše nastavení označují, že tento server časových razítek je pro vás důvěryhodný.

  Podpis je označen časovým razítkem, ale časové razítko nebylo možné ověřit.

  Ověření časového razítka vyžaduje opatření certifikátu serveru časového razítka a jeho přidání do svého seznamu důvěryhodných identit. Zkontrolujte jej společně se správcem svého systému.

  Podpis je označen časovým razítkem, ale platnost časového razítka vypršela

  Aplikace Acrobat a Reader ověřují časové razítko podle aktuálního času. Tato zpráva se zobrazí, když dojde k vypršení platnosti certifikátu osoby, která časové razítko podepsala, ještě před aktuálním časem. Chcete-li, aby aplikace Acrobat nebo Reader přijala časové razítko s vypršenou platností, vyberte v dialogovém okně Předvolby ověření podpisu možnost Použití časových razítek s vypršenou platností (Předvolby > Podpisy > Ověření: Více). Při ověřování podpisů s prošlým časovým razítkem zobrazí aplikace Acrobat a Reader výstražnou zprávu.

 5. Potřebujete-li podrobnosti o certifikátu podepisujícího (například nastavení důvěryhodnosti nebo právní omezení podpisu), klikněte v dialogovém okně Vlastnosti podpisu na možnost Zobrazit certifikát podepisujícího.

  Pokud se dokument po podepsání změnil, zkontrolujte podepsanou verzi dokumentu a porovnejte ji s aktuální verzí.

Odstranění digitálního podpisu

Digitální podpis nemůžete odstranit, pokud nejste osoba, která jej umístila a nemáte instalovaný digitální identifikátor pro jeho podepisování.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li digitální podpis odstranit, klikněte na pole podpisu pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Vymazat podpis.
  • Chcete-li z PDF odstranit všechny digitální podpisy, zvolte možnost Vymazat všechna pole podpisu z nabídky možností v panelu Podpisy . (Chcete-li otevřít panel Podpisy, vyberte možnost Zobrazit > Zobrazit/Skrýt > Navigační panely > Podpisy.)

Zobrazení předcházejících verzí digitálně podepsaného dokumentu

Při každém podepsání dokumentu pomocí certifikátu se s dokumentem PDF uloží i jeho aktuální podepsaná verze. Každá verze je uložena v přírůstkové formě a originál nelze změnit. Ke všem digitálním podpisům a jejich odpovídajícím verzím je možné získat přístup z panelu Podpisy.

 1. V panelu Podpisy vyberte a rozbalte podpis a z nabídky Možnosti  vyberte možnost Zobrazit podepsanou verzi.

  Předcházející verze se otevře v novém PDF a v titulním pruhu budou informace o verzi a jméno podepisujícího.

 2. Chcete-li se vrátit k původnímu dokumentu, zvolte název dokumentu z nabídky Okna.

Porovnání různých verzí podepsaného dokumentu

Po podepsání dokumentu lze zobrazit seznam změn provedených v dokumentu od minulé verze.

 1. Vyberte podpis na panelu Podpisy.

 2. Z nabídky Možnosti  zvolte možnost Porovnat podepsanou verzi se současnou verzí.

 3. Až skončíte, zavřete dočasný dokument.

Důvěřování certifikátu podepisujícího

Zdůvěryhodnění certifikátu spočívá v jeho přidání do seznamu důvěryhodných identit uživatele ve Správci důvěryhodných identit a v manuálním nastavení úrovně důvěryhodnosti. Koncoví uživatelé si při používání zabezpečení pomocí certifikátů certifikáty často vyměňují podle potřeby. Nebo certifikáty přidávají přímo z podpisů v podepsaných dokumentech a poté nastaví úrovně důvěryhodnosti. Podniky však často vyžadují, aby zaměstnanci podpisy jiných ověřovali, aniž by prováděli manuální úlohy. Aplikace Acrobat zdůvěryhodnění všechny certifikáty pro podepisování a certifikování, které se připojí k takzvané kotvě důvěry. Proto by správci měli instalace klientů předem konfigurovat nebo nechat koncové uživatele přidat kotvu (kotvy) důvěry. Další informace o důvěřování certifikátům naleznete v části O podpisech založených na certifikaci.

Digitální podpisy, které byly přidány pomocí certifikátu podepsaného svým držitelem, nemohou být společností Adobe automaticky ověřeny, protože certifikát není v seznamu důvěryhodných identit, který společnost Adobe používá k ověřování podpisů. Certifikát podepsaný svým držitelem je certifikát, který jste sami vygenerovali pomocí aplikace jiného výrobce. Podpis nebudete moci ručně ověřit, dokud nebude certifikát společností Adobe označen za důvěryhodný. Pokud takový soubor PDF otevřete, zobrazí se upozornění Vyskytly se problémy s alespoň jedním podpisem.

Zpráva s upozorněním na platnost podpisu

Pozor:

Společnost Adobe nedoporučuje z bezpečnostních důvodů přidávat certifikát podepsaný svým držitelem ani žádný jiný certifikát do seznamu důvěryhodných identit společnosti Adobe.

Chcete-li přidat certifikát, který byl použit k přidání digitálního podpisu, do seznamu důvěryhodných identit společnosti Adobe, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Podpisy v levém panelu.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na podpis a potom klikněte na Zobrazit vlastnosti podpisu.

  Vlastnosti podpisu
 3. V dialogovém okně Vlastnosti podpisu klikněte na Zobrazit certifikát podepisujícího.

  Zobrazit certifikát podepisujícího
 4. V dialogovém okně Zobrazit certifikát klikněte na kartu Důvěryhodnost a potom na tlačítko Přidat k důvěryhodným certifikátům.

  Přidat k důvěryhodným certifikátům
 5. Ve vyskakovacím okně nastavení důvěryhodnosti klikněte na OK a poté na OK.

Portfolia PDF a digitální podpisy

Můžete podepsat dílčí dokumenty PDF v portfoliu PDF nebo můžete podepsat celé portfolio PDF. Podepsáním dílčího dokumentu PDF tento dokument PDF uzamknete před možnými úpravami, a zabezpečíte tak jeho obsah. Po podepsání všech dílčích dokumentů PDF můžete podepsat celé portfolio PDF na znamení, že je dokončené. Případně můžete také podepsat celé portfolio PDF a zamknout tak obsah všech dílčích dokumentů PDF najednou.

 • Podepisování komponentního PDF je popsáno v části Podepisování PDF. Podepsaný dokument PDF se automaticky uloží do portfolia PDF.

 • Chcete-li podepsat celé portfolio PDF, podepište titulní list: (Zobrazení > Portfolio > Titulní list). Když podepíšete celé portfolio PDF, nemůžete již přidávat podpisy do dílčích dokumentů. K titulnímu listu můžete přidat více podpisů.

Digitální podpisy příloh u dílčích dokumentů PDF

Před podepsáním titulní stránky můžete přidat podpisy do příloh. Chcete-li použít podpisy na přiložené dokumenty PDF, otevřete dokument PDF v samostatném okně. Klikněte pravým tlačítkem myši na přílohu a vyberte v kontextové nabídce příkaz Otevřít soubor. Chcete-li si zobrazit podpisy v portfoliu PDF, přejděte na titulní stránku a zobrazte si pruh zpráv dokumentu a podokno s podpisy.

Podepsaná a certifikovaná portfolia PDF

Řádně podepsané a certifikované portfolio PDF má jeden nebo více podpisů, které schvalují nebo certifikují toto portfolio PDF. Nejvýznamnější podpis se zobrazuje ve značce podpisu na panelu nástrojů. Podrobnosti všech podpisů se zobrazí na titulní stránce.

Značka podpisu v aplikaci Acrobat
Značka podpisu slouží pro rychlé ověření schválení nebo certifikace portfolia PDF.

 • Chcete-li zobrazit název organizace nebo jméno osoby, která podepsala portfolio PDF, přejeďte ukazatelem nad značkou podpisu.

 • Chcete-li zobrazit podrobnosti o podpisu, který se zobrazuje ve značce podpisu, klikněte na značku podpisu. Otevře se titulní list a podokno Podpis vlevo a zobrazí podrobnosti.

Pokud je schválení nebo certifikace portfolia PDF neplatná nebo je problematická, zobrazí značka podpisu ikonu upozornění. Chcete-li zobrazit vysvětlení problému, přejeďte ukazatelem nad značkou podpisu s ikonou upozornění. V různých situacích se zobrazí různé ikony upozornění.

Seznam všech upozornění a jejich význam naleznete v dokumentu Průvodce digitálními podpisy pro správce na adrese www.adobe.com/go/acrodigsig_cz.

Datové podpisy XML

Aplikace Acrobat a Reader podporují podpisy dat XML, které se používají k podepisování dat ve formulářích XML Forms Architectures (XFA). Podepisující zajišťuje podepisování, ověřování nebo odstraňování instrukcí pro události formuláře, jako je například kliknutí na tlačítko, uložení souboru nebo odeslání.

Podpisy dat XML splňují požadavky standardu W3C XML-Signature. Podobně jako digitální podpisy PDF i digitální podpisy XML zajišťují v dokumentech integritu, ověřování a neodvolatelnost.

Podpisy PDF ale obsahují více stavů ověřování dat. Některé stavy se vyvolají, když uživatel pozmění obsah v podepsaném dokumentu PDF. Podpisy XML ale mají pouze dva stavy ověřování dat, platný a neplatný. Neplatný stav se vyvolá, když uživatel pozmění obsah podepsaného dokumentu XML.

Zavedení dlouhodobého ověřování podpisu

Dlouhodobé ověřování podpisu umožňuje zkontrolovat platnost podpisu dlouho po podepsání dokumentu. Dlouhodobé ověřování funguje pouze tehdy, když jsou v podepsaném dokumentu vloženy všechny prvky vyžadované pro ověření podpisu. Vložení těchto prvků může proběhnout při podepisování dokumentu, nebo po vytvoření podpisu.

Bez určitých informací přidaných do PDF může být podpis ověřován pouze po omezenou dobu. Příčinou tohoto omezení je, že platnost certifikátů přiřazených k podpisu časem vyprší, nebo dojde k odvolání jejich platnosti. Po vypršení platnosti certifikátu již není autorita, která jej vydala, odpovědná za poskytování stavu odvolání k danému certifikátu. Bez vyhovění stavu odvolání nelze podpis ověřit.

Mezi prvky, vyžadované pro zjištění platnosti podpisu, patří řetěz podpisového certifikátu, stav odvolání certifikátu a případně časové razítko. Pokud jsou vyžadované prvky dostupné a vložené při podepisování, je možné podpis ověřit s informacemi pro ověření z vnějších zdrojů. Aplikace Acrobat a Reader mohou vložit vyžadované prvky, pokud jsou dostupné. Tvůrce PDF musí umožnit práva použití pro uživatele aplikace Reader (Soubor > Uložit jako > PDF s rozšířením pro Reader).

Poznámka:

Vložení informací časového razítka vyžaduje správně nakonfigurovaný server časových razítek. Dále je nutné nastavit čas ověření podpisu na Bezpečný čas (Předvolby > Zabezpečení > Další předvolby > karta Ověření). Certifikáty CDS mohou do dokumentu přidat informace pro ověřování, například odvolání a časové razítko, aniž by uživatel musel provádět jakoukoli konfiguraci. Aby si ale uživatel mohl stáhnout příslušné informace, musí být online.

Přidání informací o ověření při podepisování

 1. Ujistěte se, že se váš počítač může připojit k příslušným síťovým zdrojům.

 2. Zkontrolujte, zda je stále vybraná předvolba Zahrnout také stav odvolání podpisu (Předvolby > Podpisy > Vytvoření a vzhledy: Více). Tato předvolba je standardně vybraná.

 3. Podepište soubor PDF.

Pokud jsou dostupné všechny prvky řetězu certifikátů, přidají se tyto informace do PDF automaticky. Pokud byl nakonfigurován server časového razítka, přidá se také časové razítko.

Přidání informací o ověření po podepsání

U některých pracovních postupů jsou informace o ověření podpisu v okamžiku podepsání nedostupné, ale lze je získat později. Předpokládejme například, že zástupce firmy může podepsat smlouvu na přenosném počítači při cestování letadlem. Počítač se nemůže připojit k Internetu a získat tak informace časového razítka a odvolání pro přidání k podpisu. Později, až bude možné se připojit k Internetu, může tyto informace do PDF přidat kdokoliv, kdo ověří podpis. Při veškerých následujících ověřeních podpisu lze tyto informace rovněž použít.

 1. Zajistěte, aby se váš počítač mohl připojit k příslušným síťovým zdrojům, a potom klikněte pravým tlačítkem na podpis v PDF.

 2. Vyberte možnost Přidat informace o ověření.

Informace a metody používané k přidání těchto informací pro dlouhodobé ověřování (LTV) dokumentů PDF odpovídají požadavkům kapitoly 4 standardu ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Další informace najdete v blogu blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Pokud je podpis neplatný, nebo je podepsán certifikátem s vlastním podpisem, není tento příkaz k dispozici. Příkaz je také k dispozici, pokud je čas ověření totožný s aktuálním časem.